Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Pojęcie źródła prawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Pojęcie źródła prawa"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Pojęcie źródła prawa
Przedmiot: Prawo i postępowanie administracyjne Temat: Pojęcie źródła prawa XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi Autor: Elżbieta Kiedrzynek

2 ŹRÓDŁA PRAWA: to formy czyli akty normatywne, w których wyrażone zostały normy prawne (Np. ustawa, zarządzenie, rozporządzenie) AKT NORMATYWNY: akt prawny, zawierający przepisy prawne SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA: to całokształt źródeł prawa w ich wzajemnym powiązaniu i pewnej hierarchii

3 HIERARCHIA AKTÓW NORMATYWNYCH
KONSTYTUCJA USTAWY oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe ROZPOZRĄDZENIA, ZARZĄDZENIA PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

4 Konstytucja – jako ustawa zasadnicza uchwalona 2 kwietnia 1997 r
Konstytucja – jako ustawa zasadnicza uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu; określa podstawowe zasady ustroju politycznego i gospodarczego Polski, dokonując trójpodziału władzy na: ustawodawczą (Sejm i Senat) wykonawczą (Prezydent RP, Premier, Rada Ministrów, ministrowie) sądowniczą (sądy powszechne i szczególne, Trybunały)

5 Ustawy – uchwala Sejm przy udziale Senatu.
Przepisy zawarte w ustawach muszą być zgodne z Konstytucją. Normy prawne zawarte w ustawach stanowią podstawę działania administracji publicznej. Umowy międzynarodowe – są zawierane przez dwa lub więcej państw, mogą mieć różne nazwy, Np.: traktat, pakt, konwencja, konkordat.

6 Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane przez: Prezydenta RP, Radę Ministrów, ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Warunkami ważności rozporządzenia są: odwołanie do zapisów ustawy w celu jej wykonania, zgodność treści rozporządzenia z przepisami ustawy. Zarządzenia – to akty normatywne także wydawane przez: Prezydenta RP, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, ale mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki podległe organowi wydającemu zarządzenie.

7 Przepisy prawa miejscowego – to akty prawne wydawane przez organy administracji rządowej (wojewoda) i samorządowej (gmina, powiat), czyli: uchwały rad gmin, uchwały rad powiatu, uchwały sejmiku województwa, zarządzenia zarządów gmin, powiatu, województwa, zarządzenia, zarządzenia porządkowe oraz obwieszczenia wojewody.

8 Podsumowanie Źródła prawa to formy, w jakich wyrażone zostały normy prawne. 2. System prawa to całokształt źródeł w ich wzajemnym powiązaniu. Źródłami prawa powszechnie obowiązującego w RP są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 4. Źródła prawa miejscowego obowiązują na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

9 Bibliografia: Jacek Musiałkiewicz, Prawo i postępowanie administracyjne cz. 1, EKONOMIK, Warszawa 2003 Ryszard Seidel, Elementy prawa, eMPI2, Poznań 2002 Maria Wajgner, Prawo i postępowanie administracyjne cz. 1, REA, Warszawa 2003 Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja III RP


Pobierz ppt "Temat: Pojęcie źródła prawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google