Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA
W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

2 PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM
NAZWA PRZEDMIOTU III ETAP EDUKACYJNY IV ETAP ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY WIEDZA O KULTURZE X PLASTYKA HISTORIA SZTUKI

3 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

4 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wypowiadanie się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Ilustrowanie scen i sytuacji inspirowanych wyobraźnia, opowiadaniem, muzyka… Wykonywanie prostych rekwizytów (do spektakli), Rozpoznawanie wybranych dziedzin sztuki.

5 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
W ZAKRESIE PERCEPCJI SZTUKI: określanie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją, uczestniczenie w życiu kulturalnym szkolnym i lokalnym, Korzystanie z przekazów medialnych, stosowanie ich wytworów w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).

6 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
W ZAKRESIE EKSPRESJI PRZEZ SZTUKĘ: podejmuje działalność twórczą, realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianie kultury w środowisku szkolnym.

7 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
W ZAKRESIE RECEPCJI SZTUKI: rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne (stosując podstawową terminologię).

8 II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI

9 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ: określa swoją przynależność kulturową przez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska, Korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).

10 TWORZENIE WYPOWIEDZI – EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ
podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografia, film), realizuje proste w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianie kultury w środowisku szkolnym (stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).

11 ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY – RECEPCJA SZTUKI
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film) i przekazach medialnych (telewizja, Internet), rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (stosując podstawową terminologię z zakresu tych dziedzin).

12 WARUNKI REALIZACJI Nauczyciel powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz przygotowywać ich do uczestnictwa w kulturze. Szkoła powinna stworzyć możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze, wystawach i wydarzeniach artystycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą.

13 III ETAP EDUKACYJNY GIMNAZJUM

14 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ: Uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodowa, szanując jednocześnie odrębność innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne).

15 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ: Korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności (respektuje zasady prawa autorskiego dotyczące ochrony własności intelektualnej).

16 TWORZENIE WYPOWIEDZI – EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ
UCZEŃ: Podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych, innych dziedzin sztuki (fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych, w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej) Realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych, w tym służące przekazywaniu informacji dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej oraz uczestnictwu w kulturze społeczności szkolnej i lokalnej.

17 ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY – RECEPCJA SZTUKI
UCZEŃ: rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w odpowiednim porządku chronologicznym i w centrach kulturotwórczych, które miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania. rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegając je w kontekście miejsca tradycji we współczesnej kulturze, a także opisuje związki zachodzące między nimi (posługując się terminologią).

18 WARUNKI REALIZACJI Szkoła powinna stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza nią oraz stwarzać warunki do prezentacji ich własnej twórczości i do upowszechniania kultury artystycznej.

19 IV ETAP EDUKACYJNY WIEDZA O KULTURZE ZAKRES PODSTAWOWY

20 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ: Zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki między nimi; Wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową,…)

21 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ: analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawową wiedzą o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki. analizuje film lub spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki; Charakteryzuje podstawowe media kultury (słowo, obraz, dźwięk, widowisko);

22 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ: wymienia różne formy mediów kultury (słowo mówione, pismo, książka, obraz malarski, fotografia, film, program telewizyjny, spektakl teatralny) oraz użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia), wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość) oraz użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia)

23 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ: wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość, użytkowanie, uczestnictwo, animacja); lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród), samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach.

24 TWORZENIE WYPOWIEDZI UCZEŃ wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki); wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium); przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum, strona WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej;

25 TWORZENIE WYPOWIEDZI bierze aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach artystycznych, animacyjnych, społecznych i innych (wystawa, happening, przedstawienie szkolne, gazetka szkolna, kulturalna akcja charytatywna); organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (spotkanie z twórcą kultury, przedsięwzięcie artystyczne, prezentacja własnych zainteresowań, tradycji lokalnej lub regionalnej); określa swoje zainteresowania, potrzeby i preferencje kulturalne oraz uzasadnia je w dyskusji; dba o ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa

26 ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
odróżnia pojęcie kultury rozumianej jako dorobek artystyczny od kultury rozumianej jako całokształt dorobku ludzkości, ze zrozumieniem używa określeń: kulturowy i kulturalny; rozróżnienie, o którym mowa w pkt 1, stosuje w interpretacji wytworów kultury; odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród);

27 ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, osiedle, podwórko, miasto, kościół, stadion piłkarski); dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało; posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych; wskazuje relacje między kulturami: lokalną, regionalną, narodową i europejską, ujawniające się w konkretnych dziełach sztuki i praktykach kultury.

28 WARUNKI REALIZACJI Wiedza o kulturze wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki jako wytworu kultury rozumianej w sposób całościowy, interpretowanego w ujęciu komunikacyjnym i z perspektywy „użytkownika” kultury.

29 IV ETAP EDUKACYJNY HISTORIA SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY

30 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
UCZEŃ samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach; śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientując się w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach; rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej; przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;

31 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze z nich oraz określić w przybliżeniu czas ich powstania; identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego);

32 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (muzea, galerie, kościoły, miasta); zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali; wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom;

33 ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki; zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć po atrybutach i sposobach przedstawień; potrafi wskazać funkcję dzieła i określić, jaki wpływ ma ona na jego kształt.

34 TWORZENIE WYPOWIEDZI porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów; rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać jego źródło ikonograficzne;

35 TWORZENIE WYPOWIEDZI formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki, uwzględniając właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny przytaczanych przykładów dzieł; potrafi przeprowadzić analizę ikonograficzną dzieła, posługując się słownikami symboli; poddaje krytycznej ocenie pod względem artystycznym dzieła i zjawiska w sztuce.

36 TWORZENIE WYPOWIEDZI dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światło cień), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową;

37 TWORZENIE WYPOWIEDZI analizuje wybrane teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt dzieła; analizuje także wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się do nich odnieść, formułując własne zdania; potrafi oddzielić faktografię od autorskiej interpretacji i analizy w publikacjach z zakresu historii sztuki.

38 ZAJĘCIA PLASTYCZNE Ważną rolę dla osiągnięcia celów założonych dla edukacji plastycznej mogą na III etapie edukacji pełnić zajęcia plastyczne. Mogą one być realizowane w trybie cotygodniowych spotkań w połączeniu z ewentualnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Zajęcia te powinny stać się podstawą uczestnictwa uczniów w upowszechnianiu kultury we własnej społeczności lokalnej, jak i przygotowania planu współpracy między szkołami i ich uczniami na rzecz uczestnictwa w kulturze.

39 ZAJĘCIA PLASTYCZNE W ramach tych zajęć szkoła powinna stwarzać uczniom możliwości realizacji projektów, w postaci: publikacji, służących kulturotwórczej refleksji (na podstawie wybranych przykładów wytworów sztuk plastycznych i wydarzeń w sferze sztuk wizualnych, w korelacji z zagadnieniami z języka polskiego i historii), animacji, służącej popularyzacji sztuki w społeczności szkolnej, na podstawie dobrze dobranych przykładów, dzieł stanowiących o dziedzictwie kultury i zjawisk artystycznych decydujących o sztuce współczesnej.

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGE.


Pobierz ppt "EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google