Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, maj 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, maj 2008."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UE Warszawa, maj 2008

2 ONOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA Zintegrowany Pakiet Wytycznych
Rada Europy Komisja Europejska Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Rzeczpospolita Polska Strategia Rozwoju Kraju Krajowy Program Reform Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013 (NSRO) Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007

3 Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia (NSRO) Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa Krajowy Program Reform 16 RPO PO Infrastruktura I Środowisko PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich PO ROW PO Kapitał Ludzki Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Konwergencji Inne strategie PO Pomoc techniczna Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007

4 Cel strategiczny NSRO / NSS 2007 - 2013
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju

5 Relacja celów szczegółowych NSS do priorytetów określonych w SWW oraz celów Strategii Lizbońskiej
Strategia Lizbońska SWW Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Większa liczba lepszych miejsc pracy Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Rozwój wiedzy i Innowacyjności na rzecz Wzrostu gospodarczego Wymiar terytorialny polityki spójności Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Źródło: NSS , MRR, maj 2007 Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

6 Układ celów NSRO i programów operacyjnych
Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa PO Innowacyjna Gospodarka Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej PO Infrastruktura i Środowisko Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski PO Kapitał Ludzki PO Europejska Współpraca Terytorialna Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Regionalny Program Operacyjny PO Pomoc Techniczna Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007

7 Podział środków UE na programy operacyjne
Źródło:

8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  Pomoc techniczna

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Gospodarka wodno – ściekowa – (FS) Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – (EFRR) Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – (FS) Transport przyjazny środowisku – (FS) Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR) 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS) 10. Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR) 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - (EFRR) 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 14. Pomoc techniczna – EFRR 15. Pomoc techniczna – FS

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Zatrudnienie i integracja społeczna 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego regionów Wysoka jakość systemu oświaty 4. Szkolnictwo wyższe i nauka 5. Dobre rządzenie Rynek pracy otwarty dla wszystkich 7. Promocja integracji społecznej 8. Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10. Pomoc techniczna

11 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Nowoczesna gospodarka Wojewódzkie ośrodki wzrostu Infrastruktura transportowa Pomoc techniczna Lubelskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Źródło:

12 Regionalny Program Operacyjny
Alokacja środków wspólnotowych (w euro) w podziale na RPO na lata Ogółem: Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony

13 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym ramach odrębnego  celu polityki spójności UE –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III

14 Komponentom INTERREG-u III będą odpowiadały
trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C

15 Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu: przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, zakresu wsparcia przygotowania projektów rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce

16 Zapraszamy w godz. 9.00 – oraz – 15.00 ul. Nowoursynowska 166 Warszawa Budynek nr 2, pokoje 7, 9, 11, 13, 16,


Pobierz ppt "FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, maj 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google