Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog Program konferencji: 13.00 Powitanie, przedstawienie zaproszonych Gości i programu konferencji. 13:10Osoby 50+ na rynku pracy - aktualna sytuacja i możliwości zmian - dr Jacek Pyżalski (Uniwersytet Łódzki, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) 13:40Zagrożenie wykluczeniem społecznym w Łodzi i województwie – perspektywa socjologiczna - Agnieszka Golczyńska-Grondas – (UŁ) 14:10Dyskusja (z udziałem zaproszonych pracodawców). 14:30Przedstawienie założeń projektu Wykluczamy wykluczenie, współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - dr Beata Owczarska, mgr Hanna Kołodziejczyk 14.50Poczęstunek

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog Tytuł: Wykluczamy wykluczenie Realizator: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska, 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 Cel projektu: Przeprowadzenie szkoleń i indywidualnego doradztwa umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, kompetencji zawodowych i społecznych wśród BO, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzięki czemu BO uzyskają pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych barier w integracji zawodowej i społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy. Do kogo projekt jest skierowany: Grupę docelową projektu stanowią osoby niezatrudnione, bezrobotne, długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby po 50 roku życia, a także otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie poradnictwa, projektów promocyjnych oraz działań wspierających). Beneficjent, aby zostać zakwalifikowanym do projektu, musi posiadać minimum wykształcenie zawodowe.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog W ramach projektu przewidziano następujące 30 godzinne, moduły: Znam komputer - znajdę pracę mający na celu nauczenie BO obsługi programów pakietu MS Office oraz zasad korzystania z sieci Internet. Angielski na rynku pracy jest lektoratem ukierunkowanym na naukę słownictwa związanego z pracą oraz z tworzeniem dokumentów aplikacyjnych w języku obcym. Poziom trudności zajęć dostosowany będzie do stopnia zaawansowania grupy. Komputer otworzy mi świat to moduł realizujący naukę podstaw grafiki komputerowej, tworzenia stron www oraz składu DTP. Biurokracja mi nie straszna przybliży Beneficjentom zagadnienia związane ze sprawami kadrowymi, płacami, ZUS oraz przepisami BHP i PPOŻ.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog Zakładane rezultaty projektu i korzyści dla uczestniczących w nim BO: wzrost pewności siebie BO, zwiększenie zaufania we własne możliwości, przełamanie poczucia bezradności umiejętności kluczowe: współpraca w zespole, komunikacja międzyludzka, umiejętność posługiwania się komputerem technologiami informacyjnymi, twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog Zakładane rezultaty projektu i korzyści dla uczestniczących w nim BO: pisanie dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzanie CV, poruszanie się po otwartym rynku pracy, poszukiwanie ukrytych miejsc pracy, porozumiewanie się w języku obcym w stopniu komunikatywnym, umiejętność autoprezentacji

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog Co projekt oferuje c.d.: Dodatkowo każdy Beneficjent projektu będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych porad doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Beneficjenci Ostateczni otrzymają zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w formie przekazania im biletów komunikacji miejskiej oraz dodatek szkoleniowy w wysokości 4,- zł brutto za godzinę, naliczany proporcjonalnie do ilości zaliczonych obecności na zajęciach. Przy 100% frekwencji dodatek szkoleniowy wynosi 480,- zł brutto. Beneficjent Ostateczny otrzyma również wyprawkę w postaci teczki, segregatora na materiały, długopisu oraz notatnika A4 oraz materiały szkoleniowe na płycie CD wspierające indywidualne uczenie się po zakończeniu projektu.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 tel.: 042 296-58-30 e-mail: biuro@ieu.pl, www.ieu.pl Wykluczamy wykluczenie – prolog Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizator konferencji: Instytut Edukacji Ustawicznej - dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google