Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LRPO jako narzędzie społeczno – gospodarczego rozwoju województwa lubuskiego w dobie spowolnienia gospodarczego Waldemar Sługocki Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LRPO jako narzędzie społeczno – gospodarczego rozwoju województwa lubuskiego w dobie spowolnienia gospodarczego Waldemar Sługocki Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 LRPO jako narzędzie społeczno – gospodarczego rozwoju województwa lubuskiego w dobie spowolnienia gospodarczego Waldemar Sługocki Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Zielona Góra, 8 kwietnia 2009 r.

2 Priorytety merytoryczne I.Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. 146 863 974 euro II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. 99 907 448 euro III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. 69 937 342 euro IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. 73 543 153 euro V.Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. 35 745 986 euro Ogółem: 425 997 903 euro

3 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Główny cel Priorytetu Przyspieszenie rozwoju gospodarczego województwa poprzez tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji oraz wzrostowi zatrudnienia Alokacja na lata 2007 – 2013 99 907 448 euro (EFRR) Ogółem na lata 2007-2013 176 081 032 euro

4 Priorytet II Działania Alokacja EFRR na lata 2007–2013 2.1. Mikroprzedsiębiorstwa 27 673 164 euro 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 34 682 151 euro 2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wsparcie działań marketingowych 1 997 600 euro 2.4. Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw 20 245 679 euro 2.5. Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otocznia biznesu 15 308 854 euro

5 Przesłanki dynamizujące redystrybucję środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO 3 rok wdrażania perspektywy Budowanie przewag konkurencyjnych województwa lubuskiego Kryzys Krajowa Rezerwa Wykonania

6 Zwiększenie dynamiki kontraktacji i płatności środków strukturalnych UE Uproszczenia Indykatywny Plan Inwestycyjny Ogłaszanie konkursów na całość alokacji w danym działaniu.

7 Uproszczenia Uproszczenia na etapie oceny formalnej wniosków: Od października 2008 r. trwały prace związane z uproszczeniem procedur, które dotyczyły przede wszystkim zmiany kryteriów formalnych. Kryteria zostały zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego LRPO w dniu 29 października 2008 r. Zrezygnowano z szeregu formalności nie wiążących się z zakresem merytorycznym i podmiotowym wniosku, tj. parafek, koloru wkładu, kopert, segregatorów etc. Zmianom podlega również wniosek – znacznie uproszczono cały formularz, wprowadzając prostsze opisy związane ze wskaźnikami realizacji projektu (produktu, rezultatu), harmonogramu realizacji projektu, zrezygnowano z opisu procedury przetargowej, którą stosował będzie Beneficjent.

8 Uproszczenia Ważną zmianą jest również rezygnacja z kilku załączników – zastąpiono je odpowiednimi zapisami w deklaracji Beneficjenta (m.in. podatek VAT, oświadczenie o posiadaniu środków na realizację projektu, promocja projektu). Zmianie podlegają również wewnętrzne procedury – ich celem jest przyspieszenie i zracjonalizowanie przede wszystkim etapu oceny formalnej. W związku z powyższym modyfikacji uległy zapisy Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli LRPO (OSZiK) oraz Podręcznika Procedur IZ LRPO. OSZiK został przekazany do akceptacji Instytucji Certyfikującej (MRR), po uzyskaniu tej akceptacji nastąpiła zmiana Podręcznika procedur.

9 Uproszczenia Dla zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej, dokonywanej przez asesorów wprowadzono również zmiany w umowie z asesorami, tak aby uniemożliwić występowanie konfliktów interesu lub sytuacji, które rodziłby podejrzenie interesowności oceniających. Uproszczono wniosek o płatność i sporządzono instrukcję wypełniania w sposób bardziej czytelny, zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów, które zostały przekazane na szkoleniach dot. Wypełniania wniosków o płatność.

10 Weryfikacja IPI LRPO – wariant 1 1.DFR.III 2.DFR.VIII 1.DFR.III 2.DFR.VIII 1.DFR.III 2.DFR.VIII Pre-umowa (kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej łącznie z harmonogramem) Weryfikacja na podstawie Fiszki sprawdzającej przygotowanie Beneficjenta w zakresie realizacji projektu zgłoszonego do IPI Pre-umowy od 1 do 17 kwietnia 2009 r.

11 Weryfikacja IPI LRPO – wariant 2 Ocena będzie trwała w trakcie składania wniosków Od 1 do 30 kwietnia 2009 r. składanie wniosków 8 czerwca 2009 r. - zakończenie oceny 19 czerwca 2009 r. - podpisywanie umów

12 Wprowadzenie zaliczek dla wszystkich Beneficjentów w tym przede wszystkim dla przedsiębiorców.

13 Zintensyfikowanie procesu zawierania umów jak i składania wniosków o płatność.

14 Transparentność procesu oceny Wprowadzenie jednego asesora zewnętrznego.

15 Dziękuję za uwagę Pytania mogą państwo kierować także na adres: informacja@lrpo.lubuskie.pl


Pobierz ppt "LRPO jako narzędzie społeczno – gospodarczego rozwoju województwa lubuskiego w dobie spowolnienia gospodarczego Waldemar Sługocki Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google