Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia"— Zapis prezentacji:

1 Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia
Alina Wojtowicz – Pomierna Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2 Główne czynniki kształtujące dostęp
Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka rynku pracy Otoczenie prawne Zasoby finansowe Zachowania i postawy głównych aktorów Klimat społeczny

3 Legislacja Ustawa zasadnicza Kodeks pracy (art. 113, 94, Rozdział IIa)
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Karta praw osób niepełnosprawnych

4 Instrumenty finansowe
Budżet państwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Europejski Fundusz Społeczny

5 Osoby niepełnosprawne prawnie (w tys.)
Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej 2004 4167 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) 2458 Źródło: BAEL, GUS 2004

6 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej, w tys. w wieku 15 lat i więcej w wieku produk-cyjnym Razem 4167 2458 Aktywni zawodowo 677 576 Pracujący 544 446 Bezrobotni 133 130 Bierni zawodowo 3490 1882 Źródło: BAEL, GUS 2004

7 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Wskaźniki w wieku 15 lat i więcej w wieku produk-cyjnym współczynnik aktywności zawodowej 16,2 60,7 23,4 74,9 wskaźnik zatrudnienia 13,1 49,2 18,1 60,4 stopa bezrobocia 19,6 18,9 22,6 19,3 Źródło: BAEL, GUS 2004

8

9 Rehabilitacja zawodowa/zatrudnianie - narzędzia
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych Szkolenia pracowników niepełnosprawnych Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (chroniony i otwarty rynek pracy) Inne działania Programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON

10 Praktyka Rehabilitacja zawodowa
7 411 osób skorzystało z dofinansowania ze szkoleń ( zł) Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne 568 osób skorzystało z pożyczki na rozpoczęcie działalności ( zł) 64 osób skorzystało z dofinansowania odsetek kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności ( zł) (stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

11 Praktyka Rehabilitacja zawodowa
W 25 zakładach aktywności zawodowej było zatrudnionych 870 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym Dofinansowano przystosowanie 489 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy Udzielono dofinansowania w kwocie ,75zł. do wynagrodzeń: osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

12 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON Wyszczególnienie styczeń2004 styczeń 2005 % 2:1 czerwiec2005 % 4:1 1 2 3 4 5 Pracownicy niepełnosprawni ogółem 102,25 105,04 w zakładach pracy chronionej 96,39 97,00 na otwartym rynku pracy 15 289 26 020 170,19 30 306 198,22  Pracodawcy ogółem 4 489 6 246 139,14 6 929 154,36 prowadzący zakłady pracy chronionej 2 512 2410 95,94 2 406 95,78 otwarty rynek pracy 1 977 3 836 194,03 4 523 228,78

13 Główni aktorzy administracja rządowa samorząd terytorialny
przedsiębiorstwa, regionalne i lokalne środowiska gospodarcze organizacje pozarządowe osoby niepełnosprawne

14 Administracja rządowa
Kreowanie polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych Inicjatywa ustawodawcza

15 Samorząd terytorialny
kreowanie i realizacja lokalnej polityki gospodarczej i społecznej uwzględniającej perspektywę osób niepełnosprawnych promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wdrażanie skutecznych instrumentów włączania osób niepełnosprawnych w lokalny rynek pracy

16 Przedsiębiorstwa, lokalne środowiska gospodarcze
społeczna odpowiedzialność biznesu świadome budowanie dobrego, społecznego wizerunku firmy gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych informacja i promocja

17 Organizacje pozarządowe
podejmowanie działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy rola „łącznika” pomiędzy osobą niepełnosprawną, instytucjami rynku pracy i pracodawcą funkcje informacyjne i promocyjne

18 Osoby niepełnosprawne
większa aktywność, gotowość na zmiany gotowość do współpracy

19 Obawy pracodawców Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004

20 Osoby niepełnosprawne a praca
Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google