Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r.

2 Definicje Wykluczenie społeczne - brak lub ograniczone możliwości uczestniczenia, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich (Narodowa Strategia Integracji Społecznej)

3 Definicje Osoby podlegające wykluczeniu społecznemu – osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym)

4 Definicje Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego - aktywizacja osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego)

5 Uwarunkowania prawne aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Narodowa Strategia Integracji Społecznej 2004- 2010 Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 Uwarunkowania prawne aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

7 Dane statystyczne 13.95120.45922.030 Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 39.95050.03147.138 Niepełnosprawność i długotrwała choroba 27.55138.93042.534 Bezrobocie 32.70646.84750.634 Ubóstwo 65.848 (218.134 osoby w rodzinach) 87.735 (294.706 osób w rodzinach) 92.414 (317.383 osób w rodzinach) Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 2008 – I półrocze 2007 rok2006 rokWyszczególnienie

8 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej Liczba gmin zakwalifikowanych do Programu – 97 Środki przeznaczone na realizację Programu - 7.414.500 EURO Liczba gmin realizujących Program – 48 Środki zaangażowane w realizację projektów – 1.084.000 zł (Według stanu na 30.08.2008 r.)

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Liczba jednostek realizujących Program – 139 125 ośrodków pomocy społecznej 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu – 13.770.000 zł. (Według stanu na 30.08.2008 r.)

10 Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez efektywną pomoc społeczną Marszałek Województwa Lubelskiego 610.000 zł1872008 rok 410.000 zł1392007 rok 380.000 zł1202006 rok Wysokość środków finansowych Liczba dofinansowanych Projektów Wyszczególnienie

11 Finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Wojewoda Lubelski 250.000 zł322008 rok 250.000 zł202007 rok 158.000 zł342006 rok Wysokość środków finansowych Liczba podmiotówWyszczególnienie

12 Prace społecznie użyteczne 1.453602008 rok – I półrocze 1.722612007 rok 1.302592006 rok Liczba uczestników Liczba gmin Wyszczególnienie

13 Zatrudnienie socjalne Centra Integracji Społecznej Centrum Integracji Społecznej INTEGRO w Lublinie (grudzień 2005 r.) Centrum Integracji Społecznej w Chełmie (maj 2006 r.) 276Liczba osób uczestniczących w różnych formach reintegracji społecznej 37Liczba osób usamodzielnionych 199Liczba osób uczestniczących w różnych formach reintegracji zawodowej 76Liczba uczestników 2007 rokWyszczególnienie

14 Zatrudnienie socjalne Kluby Integracji Społecznej 249.500 zł 4 podmioty*** 260132008 rok (I –VI) 15.000 1 podmiot** 389132007 rok 149.898 zł. 9 podmiotów* 350142006 rok Dofinansowanie ze środków MPiPS Liczba uczestników Liczba gmin * Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ** Kluby Integracji Społecznej w środowisku wiejskim *** Kluby Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych lub robotach publicznych

15 Zatrudnienie wspierane Spółdzielnie socjalne Spółdzielnia Socjalna Koziołek – Lublin (styczeń 2007 r.) Spółdzielnia Socjalna Dragon – Zamość (luty 2007 r.) Spółdzielnia Socjalna Peron 3 – Motycz (wrzesień 2007 r.) Spółdzielnia Socjalna EIDOS – Świdnik (sierpień 2005 rok)

16 Przedsiębiorstwa społeczne Przedsiębiorstwo Społeczne EMAUS – Krężnica Jara (styczeń 2007 r.) Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. (sierpień 2007 r.) Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. (sierpień 2007 r.) Przedsiębiorstwa społeczne powstały w ramach realizacji projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - Budujemy Nowy Lisków

17 1. Uwzględnienie w strategiach rozwiązywania problemów społecznych działań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 2. Aktywizacja społeczności lokalnych oraz włączanie ich do działań na rzecz integracji społecznej mieszkańców. 3. Stworzenie, na terenie gmin i powiatów, warunków do rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Uwzględnienie ich działalności w strategii rozwiązywania problemów społecznych. 4. Wykorzystywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów w obszarze aktywnej integracji 5. Tworzenie partnerstw publiczno-społecznych w celu poszukiwania oraz wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań dla występujących problemów społecznych. 6. Promowanie dobrych praktyk. Podsumowanie

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google