Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Konferencja: Aktywna integracja na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19.09.2008 r. Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu Janowskiego Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Konferencja: Aktywna integracja na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19.09.2008 r. Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu Janowskiego Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Konferencja: Aktywna integracja na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19.09.2008 r. Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu Janowskiego Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

2 Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim powstał w czerwcu 2006 roku w wyniku konkursu Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

3 Klub powstał w partnerstwie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim – lider partnerstwa Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim Od 1 stycznia 2008 roku Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim prowadzi : Janowskie Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus

4 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim Klub ma swoją siedzibę : w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, tel. 0158142251, kom. 698766405, faks 0158724676 e-mail: jsnp-humanus@wp.pl Klub Integracji Społecznej otwarty jest : od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00

5 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim Celem strategicznym Klubu Integracji Społecznej jest : Promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Cel ten realizujemy poprzez : wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacją wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej pomoc w zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia; wspieranie rozwoju osobistego uczestników – pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o realnie posiadane zasoby oraz wspieranie zmiany postawy z biernej – roszczeniowej na postawę aktywnego uczestnictwa; pomoc w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawianiem bez pracy i pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, które pomogą w wejściu na lokalny rynek pracy

6 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim Formy pracy w Klubie Integracji Społecznej: poradnictwo indywidualne : prawnika, psychologa, pedagoga; terapia grupowa prowadzona przez psychologa i terapeuta ds.uzależnień; indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej; grupy samopomocowe.

7 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim Dodatkowo dla Klubowiczów oferujemy : darmowy dostęp do internetu; opiekę nad dziećmi uczestników biorących udział w zajęciach Klubu lub korzystających z indywidualnych porad; Opiekę sprawuje prowadzona przez Stowarzyszenie Humanus Świetlica Środowiskowa Stokrotka

8 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim Organizujemy także liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla klubowiczów i ich rodzin oraz wycieczki i kolonie dla dzieci.

9 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim Nasi Klubowicze, dzięki współpracy Stowarzyszenia z Lubelskim Bankiem Żywności w Lublinie, w tym wspólnie prowadzonym z Bankiem ulicznym zbiórkom żywności, objęci są pomocą w postaci gotowych produktów żywnościowych.

10 Klub funkcjonuje dzięki środkom pozyskanym z dotacji: - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( 2006 rok – 15.000 zł. ) - Burmistrza Janowa Lubelskiego ( 2007 rok – 11.000 zł.; 2008 rok 21.000 zł.) - oraz grantów na realizację następujących projektów : Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

11 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO. - konkurs w ramach programu MPiPS Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2007 rok Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Janów Lubelski w latach 2007/2008 W ramach projektu : programem prac społecznie użytecznych zostało objętych 26 osób; 15 osób ukończyło szkolenie zawodowe Pracownik budowlany- roboty wykończeniowe; zostanie wyremontowanych 14 mieszkań w budynku socjalnym.

12 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

13 Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych Lubelszczyzny konkurs MPiPS Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w ramach Rządowego Programu Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej - 2007 rok - jako partner lidera projektu Stowarzyszenia Nowa Szansa z Zamościa 21 – 22 czerwiec 2007 szkolenie Spółdzielnia Socjalna – Bliżej Nas Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

14 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - rozszerzenie działalności Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim - konkurs Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach zadania Wspieranie projektów dotyczących działań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności kluby integracji społecznej, programy wychodzenia z bezdomności)

15 "Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych lub robotach publicznych - konkurs w ramach programu MPiPS Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2008 r. Projekt realizowany w latach 2008/2009 W ramach projektu : programem prac społecznie użytecznych zostanie objętych 10 osób; 6 osób zostanie zatrudnionych w ramach robót publicznych; 10 osób, które będą uczestniczyły w kursie Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną podniesie swoje kwalifikacje. Realizacja projektu pozwoli także na wyremontowanie i podniesienie standardów budynku socjalnego oraz mieszkań z zasobu komunalnego Gminy Janów Lubelski zostanie podniesiony standart 14 mieszkań w budynku socjalnym; oraz zostanie wyremontowanych 8 lokali z zasobu komunalnego gminy. Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

16

17 W wyniku uczestnictwa w KIS, wśród Klubowiczów następuje: podniesienie samooceny i wiary w możliwość zmiany swojej sytuacji zawodowej, społecznej i rodzinnej, zwiększenie motywacji i zaangażowania, nabycie umiejętności interpersonalnych, poprawa poziomu funkcjonowania społecznego i adaptacja do różnych sytuacji społecznych, wyposażenie w narzędzia i umiejętności potrzebne podczas poszukiwania pracy, zwiększenie mobilności zawodowej uczestników oraz zdobycie umiejętności pozwalających na reorientację zawodową.

18 Lokalne Dobre Praktyki Aktywna integracja w skali gminy - Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalna Konferencja: Aktywna integracja na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19.09.2008 r. Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu Janowskiego Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google