Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, wrzesień 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, wrzesień 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, wrzesień 2008 r.

2 2 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Realizator działania (Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO) w Ministerstwie Gospodarki Nabór wniosków: w trybie konkursowym otwartym (nabór ciągły)

3 3 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Rozporządzenie Ministra Gospodarki pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr 61, poz. 379)

4 4 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Cel działania: poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach: –produkcyjnym - o dużej wartości lub generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy oraz –nowoczesnych usług - ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie.

5 5 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Alokacja finansowa na działanie 4.5 do 2013 r.: 1.023.860.000 EUR, z czego 870.281.000 EUR - ze środków EFRR 153.579.000 EUR – z krajowych środków publicznych Alokacja finansowa na 2008 rok: 200.000.000 EUR, z tego: Poddziałanie 4.5.1 – 120.000.000 EUR Poddziałanie 4.5.2 – 80.000.000 EUR Planowana alokacja finansowa na 2009 rok: 240.000.000 EUR, z tego: Poddziałanie 4.5.1 – 144.000.000 EUR Poddziałanie 4.5.2 – 96.000.000 EUR

6 6 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Pomoc w ramach działania może być udzielana na: nową inwestycję (w odniesieniu do kosztów inwestycji lub kosztów utworzenia miejsc pracy) w przypadku inwestycji typu centrum badawczo- rozwojowe również na: szkolenia specjalistyczne, usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.

7 7 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą: w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji: cena nabycia prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję; cena nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej; koszt najmu lub dzierżawy ściśle powiązanych z nową inwestycją;

8 8 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, w tym: budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego i infrastruktury technicznej dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją; cena nabycia wraz z kosztem instalacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii w formie patentów, licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (jeżeli spełniają łącznie warunki określone w rozporządzeniu); koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych; cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje.

9 9 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy: dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujące koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników

10 10 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do: poniesienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro- oraz MSP – co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia w województwie, w którym została zrealizowana, w przypadku pomocy na nową inwestycję obliczonej w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy - utrzymania każdego nowo utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro- oraz MSP – co najmniej 3 lat od dnia jego utworzenia.

11 11 Poddziałanie 4.5.1 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Nowe inwestycje spełniające łącznie następujące warunki: Okres stosowania na świecie rozwiązania technologicznego nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15% (tj. wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi) ; Wysokość kosztów kwalifikowanych nie mniejsza niż 160 mln PLN; Wzrost zatrudnienia netto – minimum 200 osób Maksymalna kwota dofinansowania - 15% wydatków kwalifikowanych

12 12 Poddziałanie 4.5.2 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 1. Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy: centrów usług wspólnych z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia IT centrów IT zajmujących się rozwojem oprogramowania, testowaniem zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem wdrażaniem sieci, optymalizacją produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych Maksymalna wysokość wsparcia - 30% wartości wydatków kwalifikowanych

13 13 Poddziałanie 4.5.2 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 2. Nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia działalności badawczo- rozwojowej obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia centrów badawczo-rozwojowych (np. centra usług inżynierskich, centra jakości). Maksymalna wysokość wsparcia - zgodnie z mapą pomocy regionalnej (tj. od 30 do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) Ponadto: –na część szkoleniową – 35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla mikro- oraz MSP wartości wydatków kwalifikowanych części szkoleniowej projektu, ale nie więcej niż 1 mln PLN, –na część doradczą - 50% wartości wydatków kwalifikowanych części doradczej projektu, ale nie więcej niż 600 tys. PLN.

14 14 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Składanie wniosków: Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać w wersji papierowej i wersji elektronicznej na CD-ROM w zamkniętej kopercie opatrzonej: 1) nazwą adresata: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2) określeniem poddziałania, do którego składany jest wniosek: Wniosek w ramach poddziałania 4.5.1 PO IG albo Wniosek w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG; 3) pełną nazwą Wnioskodawcy; 4) z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!.

15 15 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 www.konkurencyjnosc.gov.pl/20072013/Dokumenty/Kryteria+wyboru+projektow/ Cel: ułatwienie Wnioskodawcom przygotowania projektu. Wyjaśnia szczegółowo: kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań PO IG sposób oceny projektów wraz z podaniem możliwej do uzyskania liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. Kryteria wyboru projektów i ich ocena

16 16 Część I. – ogólna: Informacja na temat zaleceń dla beneficjentów funduszy europejskich, dotyczących interpretacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnienie kryterium zgodności realizowanego projektu z politykami horyzontalnymi UE, wymienionymi w art. 16. i 17. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (tj. ze zrównoważonym rozwojem i równością szans) Część II. – szczegółowa: dokładne przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych działań / poddziałań z podaniem punktacji. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów...

17 17 1. Kryteria formalne 1.1. Jednakowe dla wszystkich działań / poddziałań PO IG 1.2. Specyficzne dla działania 4.5 2. Merytoryczne obligatoryjne 2.1. Jednakowe dla obu poddziałań: 4.5.1 i 4.5.2 2.2. Dla poddziałania 4.5.1. 2.3. Dla poddziałania 4.5.2. 3. Merytoryczne fakultatywne 3.1. Dla poddziałania 4.5.1. 3.2. Dla poddziałania 4.5.2. Struktura kryteriów wyboru projektów

18 18 Ad.1.1. Kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań Wniosek –Złożenie wniosku we właściwej instytucji –Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania –Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów –Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania –Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca –Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania –Prowadzenie działalności i posiadanie siedziby, a w przypadku osoby fizycznej - miejsca zamieszkania, na terenie RP –Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

19 19 Ad.1.1. Kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań – cd. Projekt –Realizacja na terytorium RP –Realizacja w ramach czasowych działania PO IG –Zgodność wnioskowanej kwoty wsparcia z zasadami finansowania projektów –Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE wymienionymi w art. 16. i 17. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 –Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania

20 20 Ad.1.2. Kryteria formalne specyficzne dla działania 4.5 W przypadku dużego przedsiębiorcy udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich UE Projekt przewiduje wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób, a w przypadku inwestycji w sektorze B+R nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R

21 21 Ad.2.1. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla działania 4.5 Zgodność projektu z celem i zakresem działania Projekt dotyczy inwestycji początkowej Projekt wykazuje opłacalność finansową Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne, adekwatne do zakresu i celów projektu Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, doświadczona kadra, infrastruktura techniczna), a także licencjami, pozwoleniami, koncesjami, które są niezbędne do realizacji inwestycji

22 22 Ad.2.1. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla działania 4.5 – cd. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP – 3 lat od zakończenia projektu Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16. i 17. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

23 23 Ad.2.2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla poddziałania 4.5.1 Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub Stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%

24 24 Ad.2.3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla poddziałania 4.5.2 Wnioskodawca posiada zdolność do: realizacji prac badawczych (w szczególności odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, co najmniej 2 pracowników w tytułem naukowym doktora w dziedzinie, której będą dotyczyć planowane prace badawczo-rozwojowe) komercjalizacji wyników prac badawczych (przenoszenia wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z tym know–how do praktyki gospodarczej – urynkowienie w postaci produktu, np. sprzedaż praw własności, licencjonowanie, samodzielne wdrożenie)

25 25 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.1 Projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok lub technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 5% - 20 pkt. Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności – 15 pkt. Wnioskodawca należy do sektora MSP – 3 pkt. Projekt przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju – maksymalnie 4 pkt. Wnioskodawca posiada: patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej – maksymalnie 8 pkt.

26 26 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.1 – cd. W projekcie przewidziano komponent B+R (budowa laboratorium prowadzenie prac B+R, współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi) – 14 pkt. Projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników ponad 200 osób – maksymalnie 5 pkt. Wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, albo też akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub z rozporządzeniem EMAS – maksymalnie 3 pkt.

27 27 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.1 – cd. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom PKB per capita i poziom bezrobocia (wg NUTS 3) – maksymalnie 9 pkt. Rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, usług: cenowo i/lub jakościowo – maksymalnie 12 pkt. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - maksymalnie 4 pkt. W wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP – 3 pkt.

28 28 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.2 Rodzaj inwestycji: centra B+R, centra IT, centra usług wspólnych – maksymalnie 35 pkt. Projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników: dla sektora B+R ponad 10 osób, dla pozostałych ponad 200 osób -maksymalnie 15 pkt. Planowany odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród nowozatrudnionych przekracza 50% - maksymalnie 15 pkt. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom PKB per capita i poziom bezrobocia (wg NUTS 3) – maksymalnie 9 pkt. Rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, usług: cenowo i/lub jakościowo – maksymalnie 15 pkt. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006– maksymalnie 6 pkt. W wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP – 5 pkt.

29 29 Kryteria formalne i kryteria merytoryczne obligatoryjne – ocena w tzw. systemie zero – jedynkowym Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz merytorycznych obligatoryjnych jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej fakultatywnej. Kryteria merytoryczne fakultatywne – ocena punktowa możliwa do zdobycia liczba punktów: od 0 do 100 pkt. minimalna liczba punktów w celu otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej do dofinansowania projektu: 55 pkt. Sposób oceny spełnienia kryteriów

30 30 Podmioty dokonujące oceny spełnienia kryteriów DPO MG - ocena spełnienia kryteriów formalnych (stwierdzenie czy projekt co do zasady kwalifikuje się do wsparcia) Komisja Konkursowa ds. oceny projektów w ramach działania 4.5. – ocena spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i fakultatywnych Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do wsparcia są akceptowane przez IP (DFE MG) i zatwierdzane przez IZ (MRR). O wynikach oceny (formalnej, a następnie merytorycznej) DIW informuje pisemnie Wnioskodawcę. W przypadku oceny negatywnej istnieje możliwość odwołania się Wnioskodawcy, zgodnie z procedurą odwoławczą przewidzianą dla PO IG.

31 31 Ocena dużego projektu inwestycyjnego (o wartości powyżej 50 mln euro) Dofinansowanie dużych projektów inwestycyjnych, tzn. których całkowity koszt przekracza 50 mln euro, wymagają zatwierdzenia przez KE, zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Notyfikacji KE podlegają projekty inwestycyjne, w przypadku których całkowita wartość planowanej pomocy ze wszystkich źródeł publicznych przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycje o kosztach kwalifikowanych w wysokości 100 mln euro, przy zastosowaniu intensywności pomocy określonej w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402).

32 32 Czas oceny wniosku Proces od przesłania przez Wnioskodawcę do IW (MG) kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia będzie trwał maksymalnie 3 miesiące, w tym dokonanie oceny formalnej i poinformowanie o kwalifikowalności wniosku co do zasady nastąpi w ciągu 30 dni W przypadku dużych projektów inwestycyjnych w/w okres ulegnie stosownemu przedłużeniu z uwagi na konieczność uzyskania zatwierdzenia / notyfikacji projektu przez KE.

33 33 Kontakt Strona internetowa: http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialanie+45/ Telefon: +48 22 693 58 44 Fax: +48 22 693 40 55 e-mail: 4.5-POIG@mg.gov.pl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, wrzesień 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google