Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, czerwiec 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, czerwiec 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, czerwiec 2009 r.

2 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Rozporządzenie Ministra Gospodarki pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638)

3 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Cel działania: poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach: –produkcyjnym - o dużej wartości lub generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy oraz –nowoczesnych usług - ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie.

4 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO) w Ministerstwie Gospodarki Nabór wniosków: w trybie konkursowym otwartym (nabór ciągły)

5 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Alokacja finansowa na działanie 4.5 do 2013 r.: 1.023.860.000 EUR, z czego 870.281.000 EUR - ze środków EFRR 153.579.000 EUR – z krajowych środków publicznych Alokacja finansowa na 2009 r.: Poddziałanie 4.5.1 – 240.000.000 EUR Poddziałanie 4.5.2 – 240.000.000 EUR

6 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Pomoc w ramach działania może być udzielana na: nową inwestycję (w odniesieniu do kosztów inwestycji lub kosztów utworzenia miejsc pracy) w przypadku inwestycji typu centrum badawczo- rozwojowe również na: szkolenia specjalistyczne, usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.

7 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą: w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji: cena nabycia prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję; cena nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej; koszt najmu lub dzierżawy nieruchomości ściśle powiązanych z nową inwestycją;

8 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, w tym: budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego i infrastruktury technicznej dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją; cena nabycia wraz z kosztem instalacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii w formie patentów, licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (jeżeli spełniają łącznie warunki określone w rozporządzeniu); koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych; cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje.

9 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy: dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujące koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

10 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do: poniesienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro - oraz MSP – co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia w województwie, w którym została zrealizowana, w przypadku pomocy na nową inwestycję obliczonej w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy - utrzymania każdego nowo utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro - oraz MSP – co najmniej 3 lat od dnia jego utworzenia.

11 Poddziałanie 4.5.1 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Nowe inwestycje spełniające łącznie następujące warunki: Okres stosowania na świecie rozwiązania technologicznego nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15% (tj. wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi); Wysokość kosztów kwalifikowanych nie mniejsza niż 160 mln PLN, Wzrost zatrudnienia netto – minimum 200 osób. Maksymalna kwota dofinansowania - 25% wydatków kwalifikowanych

12 Poddziałanie 4.5.2 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 1. Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy: centrów usług wspólnych z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia IT, centrów IT zajmujących się rozwojem oprogramowania, testowaniem zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem wdrażaniem sieci, optymalizacją produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych. Maksymalna wysokość wsparcia - 30% wartości wydatków kwalifikowanych

13 Poddziałanie 4.5.2 PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 2.Nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności badawczo-rozwojowej (np. centra usług inżynierskich, centra jakości), obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R i poniesienie kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln PLN. Maksymalna wysokość wsparcia - zgodnie z mapą pomocy regionalnej (tj. od 30 do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) Ponadto: –na część szkoleniową – 45% dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, - 35% dla średnich przedsiębiorców, - 25% w przypadku pozostałych przedsiębiorców, dofinansowanie obliczane w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych części szkoleniowej projektu, ale nie więcej niż 1 mln PLN, –na część doradczą - 50% wartości wydatków kwalifikowanych części doradczej projektu, ale nie więcej niż 600 tys. PLN.

14 Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Składanie wniosków: Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać w wersji papierowej i wersji elektronicznej na CD-ROM w zamkniętej kopercie opatrzonej: 1) nazwą adresata: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2) określeniem poddziałania, do którego składany jest wniosek: Wniosek w ramach poddziałania 4.5.1 PO IG albo Wniosek w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG; 3) pełną nazwą Wnioskodawcy; 4) z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!.

15 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/88D2599D-B8CE-4279-922D- E906617A20AE/53352/Przewodnikpokryteriach804.pdf Cel: ułatwienie Wnioskodawcom przygotowania projektu. Wyjaśnia szczegółowo: kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań PO IG sposób oceny projektów wraz z podaniem możliwej do uzyskania liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. Kryteria wyboru projektów i ich ocena

16 Część I. – ogólna: Informacja na temat zaleceń dla beneficjentów funduszy europejskich, dotyczących interpretacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienie kryterium zgodności realizowanego projektu z politykami horyzontalnymi UE, wymienionymi w art. 16. i 17. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (tj. ze zrównoważonym rozwojem i równością szans). Część II. – szczegółowa: dokładne przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych działań / poddziałań z podaniem punktacji. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów...

17 1. Kryteria formalne 1.1. Jednakowe dla wszystkich działań / poddziałań PO IG 1.2. Specyficzne dla działania 4.5 2. Merytoryczne obligatoryjne 2.1. Jednakowe dla obu poddziałań: 4.5.1 i 4.5.2 2.2. Dla poddziałania 4.5.1. 2.3. Dla poddziałania 4.5.2. 3. Merytoryczne fakultatywne 3.1. Dla poddziałania 4.5.1. 3.2. Dla poddziałania 4.5.2. Struktura kryteriów wyboru projektów

18 Ad.1.1. Kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań Wniosek –Złożenie wniosku we właściwej instytucji, –Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, –Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, –Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, –Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca –Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, –Prowadzenie działalności i posiadanie siedziby, a w przypadku osoby fizycznej - miejsca zamieszkania, na terenie RP, –Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

19 Ad.1.1. Kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań – cd. Projekt –Realizacja na terytorium RP, –Realizacja w ramach czasowych działania PO IG, –Zgodność wnioskowanej kwoty wsparcia z zasadami finansowania projektów, –Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE wymienionymi w art. 16. i 17. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, –Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania.

20 Ad.1.2. Kryteria formalne specyficzne dla działania 4.5 W przypadku dużego przedsiębiorcy udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich UE, Projekt przewiduje wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż: - 200 osób w przypadku projektu 4.5.1, - 100 osób w przypadku projektu 4.5.2 (CUW, CIT), - 10 osób personelu B+R w przypadku projektu 4.5.2 (CBR). Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektów przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP – 3 lat od zakończenia projektu,

21 Ad.2.1. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla działania 4.5 Projekt dotyczy inwestycji początkowej, Projekt wykazuje opłacalność finansową, Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność do sfinansowania projektu, Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne, adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania, Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, doświadczona kadra, infrastruktura techniczna), a także licencjami, pozwoleniami, koncesjami, które są niezbędne do realizacji inwestycji,

22 Ad.2.1. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla działania 4.5 – cd. Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu.

23 Ad.2.2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla poddziałania 4.5.1 Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub Stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%

24 Ad.2.3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla poddziałania 4.5.2 Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych

25 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.1 Projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok lub technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 5% - 20 pkt, Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności – 15 pkt, Wnioskodawca należy do sektora MSP – 3 pkt, Działalność wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju – maksymalnie 4 pkt, Wnioskodawca posiada: patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej – maksymalnie 8 pkt,

26 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.1 – cd. W projekcie przewidziano komponent B+R (budowa laboratorium prowadzenie prac B+R, współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi) – 14 pkt, Projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników ponad 200 osób – maksymalnie 5 pkt, Wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS – maksymalnie 3 pkt,

27 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.1 – cd. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom bezrobocia (wg NUTS 3) – maksymalnie 9 pkt, Rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, usług: cenowo i/lub jakościowo – maksymalnie 12 pkt, Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - maksymalnie 4 pkt, W wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP – 3 pkt.

28 Ad.3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.2 Rodzaj inwestycji: centra B+R, centra IT, centra usług wspólnych – maksymalnie 35 pkt, Projekt przewiduje przyrost netto liczby pracowników: dla sektora B+R ponad 10 osób, dla pozostałych ponad 200 osób* - maksymalnie 15 pkt, Planowany odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród nowozatrudnionych przekracza 50% - maksymalnie 10 pkt, Wnioskodawca posiada zdolność do realizacji prac badawczych - 3 pkt, Wnioskodawca posiada zdolność do komercjalizacji wyników prac badawczych – 2 pkt, * w związku z obniżeniem minimalnego wymaganego pułapu zatrudnienia dla inwestycji typu CUW i CIT planuje się punktowanie od 101 osób; zmiana wymaga akceptacji Komitetu Monitorującego PO IG.

29 Ad. 3.1. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 4.5.2 – cd. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach preferowanych ze względu na poziom bezrobocia (wg NUTS 3) – maksymalnie 9 pkt, Rezultat projektu będzie konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii, usług: cenowo i/lub jakościowo – maksymalnie 15 pkt, Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006– maksymalnie 6 pkt, W wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z podmiotami z sektora MSP – 5 pkt.

30 Kryteria formalne i kryteria merytoryczne obligatoryjne – ocena w tzw. systemie zero – jedynkowym Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz merytorycznych obligatoryjnych jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej fakultatywnej. Kryteria merytoryczne fakultatywne – ocena punktowa możliwa do zdobycia liczba punktów: od 0 do 100 pkt. minimalna liczba punktów w celu otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej do dofinansowania projektu: 55 pkt. Sposób oceny spełnienia kryteriów

31 Podmioty dokonujące oceny spełnienia kryteriów DPO MG - ocena spełnienia kryteriów formalnych (stwierdzenie czy projekt co do zasady kwalifikuje się do wsparcia) Komisja Konkursowa ds. oceny projektów w ramach działania 4.5. – ocena spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i fakultatywnych Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do wsparcia są akceptowane przez IP (DFE MG) i zatwierdzane przez IZ (MRR). O wynikach oceny (formalnej, a następnie merytorycznej) DPO informuje pisemnie Wnioskodawcę. W przypadku oceny negatywnej istnieje możliwość odwołania się Wnioskodawcy, zgodnie z procedurą odwoławczą przewidzianą dla PO IG.

32 Czas oceny wniosku Proces od przesłania przez Wnioskodawcę do IW (MG) kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia będzie trwał maksymalnie 3 miesiące, w tym dokonanie oceny formalnej i poinformowanie o wyniku oceny formalnej nastąpi w ciągu 30 dni

33 Kontakt Strona internetowa: http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialanie+45/ Telefon: +48 22 693 58 44 Fax: +48 22 693 40 55 e-mail: 4.5-POIG@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, czerwiec 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google