Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8
Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Agnieszka Góralczyk Krzysztof Polkowski Tomasz Berchiet Warszawa, 25 października 2012 r.

2 Podstawy prawne i dokumentacja konkursowa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), Regulamin przeprowadzania konkursu (RPK), Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG.

3 Jakie projekty dofinansowuje Działanie 8.2 PO IG?
polegające na wdrożeniu elektronicznego biznesu typu B2B, projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

4 Co to jest B2B? Poprzez B2B należy rozumieć:
relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.

5 Kto może otrzymać dofinansowanie?
mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, realizujące umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, planujące rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dokonujące inwestycji; złoży wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu; zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

6 Wysokość dofinansowania
dofinansowanie od 20 tys. do 2 mln zł na projekt; max 70% na nową inwestycję (pomoc regionalna); 50% - usługi doradcze i eksperckie; 85% - informacja o udziale finansowym środków UE, zabezpieczenie realizacji umowy, rachunek bankowy/subkonto (pomoc de minimis); max 55% - szkolenia specjalistyczne pracowników. Budżet Działania w latach 2007 r r: ok. 400 mln EUR Budżet dla III rundy w 2012 r: ,00 PLN

7 Nabór prowadzony jest w trybie konkursu zamkniętego
Zasady naboru wniosków Nabór prowadzony jest w trybie konkursu zamkniętego od 15 października do 9 listopada 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

8 Złożenie wniosku o dofinansowanie obejmuje:
Wypełnienie wniosku o dofinansowanie, Rejestracja wniosku o dofinansowanie, Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu wraz ze złożeniem wymaganych załączników do wniosku – w ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku

9 Do właściwej RIF należy dostarczyć:
podpisany wydruk wniosku o dofinansowanie, podpisany i zaparafowany na każdej stronie Biznes Plan przygotowany na wzorze i w formacie zatwierdzonym dla danego konkursu, kopie dwóch lub trzech umów o współpracy Wnioskodawcy z dwoma lub trzema innymi przedsiębiorcami potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym zeskanowane umowy o współpracy, kopię dokumentu rejestrowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do właściwego rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w CEIDG). jeśli dotyczy - oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT.

10 Zasady dokonywania oceny.
Etapy oceny wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna obligatoryjna Ocena merytoryczna fakultatywna Metoda „zero-jedynkowa” System punktowy

11 OCENA FORMALNA przebiega w oparciu o kryteria wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, poszczególne kryteria omówione są szczegółowo w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ”.

12 Kryteria oceny formalnej
I. Wymogi formalne – wniosek: - złożenie wniosku we właściwej instytucji, - złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, - złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, -wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją II. Wymogi formalne – wnioskodawca: - kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, - Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)‏ III. Wymogi formalne - projekt: - projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), - realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy)‏ IV. Kryteria formalne specyficzne: - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), - wnioskodawca współpracuje z co najmniej dwoma przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, których kopie stanowią załączniki do wniosku, - okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, - projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, - wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu

13 Uchybienia formalne podlegające i nie podlegające możliwości poprawy
Zgodnie z §7 Regulaminu przeprowadzania konkursu nie podlegają możliwości poprawy uchybienia, które mają „zasadniczy charakter”. Regulamin w §7 ust. 5 definiuje otwarty katalog uchybień o zasadniczym charakterze (poprzez sformułowanie „w szczególności”). Dodatkowo informacje na temat uchybień podlegających i nie podlegających możliwości poprawy zawarte zostały w „Przewodniku po kryteriach”.

14 Uchybienia formalne podlegające poprawie
Kryterium „Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania” do wniosku załączono wymagane załączniki (WYJĄTEK STANOWI BŁĘDNY BIZNES PLAN załączony za pomocą Generatora Wniosków); załączniki mają wszystkie strony; tam gdzie to wymagane, dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem; załączone umowy o współpracy dotyczą przedsiębiorców, z którymi wnioskodawca współpracuje najdłużej (spośród przedsiębiorców współpracujących na podst. zawartych umów o współpracy). W przypadku współpracy z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami zagranicznymi, załączono stosowną umowę o współpracy oraz (jeśli sporządzona jest w języku obcym) jej tłumaczenie; nie załączenie do wniosku o dofinansowanie takiej umowy lub jej właściwego tłumaczenia podlega możliwości poprawy, a zarazem, w przypadku spełnienia warunku opisanego w poprzednim tire, ma charakter fakultatywny (finalnie brak takiego uzupełnienia nie skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych natomiast prowadzi do nieprzyznania punktów za współpracę o charakterze międzynarodowym na ocenie merytorycznej fakultatywnej); załączniki w formie elektronicznej są czytelne, zapisane w jednym z akceptowalnych formatów i nazwy plików umożliwiają ich jednoznaczną identyfikację.

15 zostało dokonane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy;
Kryterium „Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją” Wymogi odnośnie formalnego potwierdzenie złożenia wniosku i Biznes Planu: zostało dokonane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy; podana jest data złożenia podpisu; w przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika Wnioskodawcy, podpunkt 10.i wniosku zawiera wymagane informacje o udzielonym pełnomocnictwie; w przypadku dokonania formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w sposób tradycyjny wydruk obrazu wniosku jest tożsamy z wnioskiem, zaś wydruk Biznes Planu - z Biznes Planem złożonym wraz z wnioskiem za pomocą Generatora Wniosków; wydruk Biznes Planu jest parafowany na każdej stronie i podpisany.

16 W częściach A, B i C wniosku sprawdzeniu podlega, czy:
wszystkie wymagane pola są wypełnione zgodnie z Instrukcją, w tym podane wszystkie wymagane dane oraz informacje lub adnotacja „nie dotyczy”; podane dane są zgodne z załączonymi dokumentami; zgodność części A, B i C wniosku z informacjami z Biznes Planu sprawdzana jest na etapie oceny merytorycznej. Wykrycie niezgodności prowadzić będzie do cofnięcia wniosku do ponownej oceny formalnej.

17 Punkt 1 a) – Tytuł projektu, b) – Krótki opis projektu
CZĘŚĆ A Punkt 1 a) – Tytuł projektu, b) – Krótki opis projektu Punkt 3 – Klasyfikacja projektu a) Temat priorytetowy Należy wybrać jedną z dwóch możliwych, wskazanych w Instrukcji, opcji (kod oraz nazwę tematu) w zależności od celu i zakresu tematycznego projektu. d) Dział gospodarki Należy wypełnić rubrykę dotyczącą działu gospodarki zwracając uwagę aby wybór był zgodny z kodem PKD którego dotyczy projekt. Punkt 4 – Typ projektu Należy podać, czy projekt stanowi „duży projekt” w rozumieniu Art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 lub „duży projekt inwestycyjny” w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

18 Punkt 5 – Planowany cross-financing
CZĘŚĆ A Punkt 5 – Planowany cross-financing Wybór powinien być zgodny z punktem 18 wniosku (wydatki kwalifikowane o kodzie kategorii SZK) oraz punktem 22 wniosku. Punkt 7 – Projekt stanowi inwestycję Należy zaznaczyć przez wybór opcji tak lub nie czy projekt stanowi inwestycję. Punkt 8 – Lokalizacja projektu W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w kilku lokalizacjach, Wnioskodawca wymienia wszystkie miejsca, w których planuje realizować projekt, podając na pierwszym miejscu główną lokalizację projektu. W rubryce - Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP - Wnioskodawca powinien (poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji TAK/NIE) wskazać, czy projekt zakłada współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, z których co najmniej jedno prowadzi działalność związaną z projektem poza granicami RP.

19 Punkt 10 - Identyfikacja Wnioskodawcy
CZĘŚĆ B Punkt 10 - Identyfikacja Wnioskodawcy Wpisane w tym punkcie dane dotyczące „Nazwy Wnioskodawcy”, „numeru NIP/REGON” powinny być aktualne i zgodne z dokumentem rejestrowym Wnioskodawcy. „Nazwa formy prawnej” powinna być wybrana z dostępnej listy, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa przypisana do formy prawnej powinna być spójna z wyborem dokonanym w punkcie 10e – „Status Wnioskodawcy na dzień składania wniosku”.

20 Punkt 10 - Identyfikacja Wnioskodawcy cd.
CZĘŚĆ B Punkt 10 - Identyfikacja Wnioskodawcy cd. W punktach dotyczących kodów PKD lub EKD działalności podstawowej, jak i tej której dotyczy projekt, należy wpisać właściwe kody PKD lub EKD. Podany kod PKD lub EKD powinien figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W rubryce „Krótki opis Wnioskodawcy” (punkt 10 i), Wnioskodawca oprócz krótkiego opisu dotychczasowej działalności, powinien zawrzeć podstawowe informacje identyfikujące pełnomocnika (jeśli jest przez niego reprezentowany w procesie aplikowania o dotację) oraz informacje o sytuacjach niestandardowych dotyczących kwestii formalno- prawnych (jak np. oczekiwanie na NIP/ REGON).

21 Punkt 11 - Dane Wnioskodawcy Punkt 12 – Dane do korespondencji
CZĘŚĆ B Punkt 11 - Dane Wnioskodawcy Wnioskodawca wypełnia punkt w wersji właściwej dla danej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Wpisywane dane powinny być spójne z dokumentem rejestrowym. W przypadku, gdy któraś z pozycji nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać adnotację „nie dotyczy”. W przypadku wspólników spółki cywilnej wypełniane rubryki ulegają powieleniu w celu wprowadzenia informacji dotyczących każdego ze wspólników z osobna. Punkt 12 – Dane do korespondencji Wnioskodawca wypełnia poszczególne rubryki lub wpisuje adnotację „nie dotyczy”. Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu zostanie wykorzystany w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

22 Punkt 13 - Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę
CZĘŚĆ B Punkt 13 - Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę W przypadku zaznaczenia opcji „TAK”, Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić rubryki a, b, c. W rubryce właściwej dla otrzymanej pomocy należy wpisać kwotę uzyskanej pomocy mając na uwadze wskazaną w nazwie rubryki walutę pomocy. W przypadku wyboru opcji „NIE”, Wnioskodawca nie wypełnia rubryk a, b, c. Punkt 14 - Kwalifikowalność VAT Zaznaczenie w punkcie 14 wniosku Opcji 1 lub Opcji 2 oznacza, że w punkcie 18, a także w innych punktach wniosku (szczególnie w punktach 19-22), nie należy uwzględniać podatku VAT. Analogicznie wybór Opcji 3 w punkcie 14 wniosku oznacza konieczność konsekwentnego posługiwania się w całym wniosku kwotami uwzględniającymi wartość podatku VAT.

23 Punkt 15 - Dane współpracujących przedsiębiorstw
CZĘŚĆ C Punkt 15 - Dane współpracujących przedsiębiorstw W punkcie tym Wnioskodawca wpisuje dane identyfikujące współpracujące z nim przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami określonymi dla wpisywania danych dotyczących Wnioskodawcy (punkt 10 wniosku). Uwaga: - Data rozpoczęcia współpracy nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy o współpracy, gdyż dotyczy ona zdarzenia gospodarczego potwierdzającego realizację tej umowy; - Podpunkt „Forma i zakres współpracy” – oprócz formy i zakresu współpracy dotychczasowej i planowanej należy krótko opisać na czym polegało pierwsze udokumentowane zdarzenie gospodarcze o którym mowa w podpunkcie f); - Jeżeli przedsiębiorca współpracujący z Wnioskodawcą jest osobą fizyczną należy obligatoryjnie podać adres poczty elektronicznej; - Informacje (m.in. dot. daty podpisania umowy) powinny być zgodne z załączonymi umowami.

24 W części D wniosku sprawdzeniu podlega czy:
wyliczenia arytmetyczne są poprawne, szczególnie w zakresie budżetu projektu i kwoty wnioskowanego dofinansowania. Kryterium: „Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania” Poprawie podlegają błędy dotyczące wnioskowanej intensywności wsparcia (czyli procentowego udziału wsparcia). Zmianie podlegać mogą również wartości rubryk powiązanych z poprawianymi wartościami (poprawa może dotyczyć jedynie wybranych punktów części D wniosku o dofinansowanie, nie może prowadzić do zmiany treści Biznes Planu).

25 województwo mazowieckie
Maksymalna intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne (kategorie: TRW, WNP, LSG i INS) wynosi: Maksymalna intensywność dofinansowania na pozostałe kategorie wydatków wynosi: EKS: 50% SZK: 35% (+10 pkt procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz +10 pkt procentowych w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy) IUE oraz ZRB: 85%. Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy MSP prowadzący działalność w sektorze transportu województwo mazowieckie 50,00% 40,00% 30,00% śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie 60,00% lubelskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie 70,00%

26 Kryterium: „Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy)” Obligatoryjne jest wskazanie że projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne. W zakres polityk horyzontalnych UE wchodzą: Polityka zrównoważonego rozwoju, Polityka równości szans. W punkcie 6 wniosku możliwość poprawy obejmuje: − niewłaściwe zaznaczenie pola wyboru dotyczącego polityk horyzontalnych we wniosku o dofinansowanie wynika jedynie z pomyłki, podczas gdy z towarzyszącego opisu wynika, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, − uzupełnienie opisu nie zawierającego pełnego odniesienia do omawianego tematu. Nie podlega możliwości poprawy opis wskazujący na oczywistą niezgodność z politykami horyzontalnymi.

27 Błędy formalne nie podlegające możliwości poprawy
Kryterium: „Złożenie wniosku we właściwej instytucji” Wskazanie we wniosku o dofinansowanie błędnej głównej lokalizacji projektu, która skutkujące zarejestrowaniem wniosku o dofinansowanie w niewłaściwej instytucji (RIF) skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania. Kryterium uznaje się za niespełnione bez możliwości poprawy w przypadku gdy wniosku o dofinansowanie został złożony w ramach niewłaściwego działania/poddziałania. Kryterium: „Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów”. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia naboru oraz nie później niż w terminie zamknięcia naboru wniosków.

28 Kryterium: „Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania”.
Odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej bez możliwości usunięcia uchybień następuje w przypadku: załączenia do wniosku o dofinansowanie, za pomocą Generatora Wniosków, innego załącznika w miejsce wymaganego Biznes Planu; przygotowania Biznes Planu na wzorze nieobowiązującym w danym konkursie; przygotowania Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom.

29 Kryterium: „Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją”
W szczególności uchybieniami skutkującymi negatywną oceną powyższego kryterium są: wypełnienie pola Nazwa Wnioskodawcy w sposób wskazujący na załączenie Biznes Planu innego przedsiębiorcy; całkowite niewypełnienie punktu 2, któregokolwiek z punktów części II i III lub wypełnienie któregokolwiek z tych punktów w całości w sposób ewidentnie, bez konieczności dokonania analizy merytorycznej, nie odpowiadający instrukcji; całkowity brak liczb w którejkolwiek z tabel w punkcie 19 w części IV Biznes Planu.

30 (analizowane w trakcie oceny merytorycznej)‏
CZĘŚĆ D Punkt 17 wniosku „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu”-najczęstsze błędy niepodlegające możliwości poprawy (analizowane w trakcie oceny merytorycznej)‏ wpisanie danych dotyczących wskaźników produktu w nieprawidłowych kolumnach (np. poza okresem realizacji projektu) wskaźnik produktu „Liczba współpracujących przedsiębiorstw objętych wdrożonymi rozwiązaniami B2B” – nie uwzględnienie wszystkich przedsiębiorstw objętych systemem (należy wskazać przedsiębiorstwo Wnioskodawcy + partnerów biznesowych),

31 niezgodność z informacjami podanymi w Biznes Planie,
CZĘŚĆ D Punkt 17 wniosku „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu”- najczęstsze błędy niepodlegające możliwości poprawy cd. niezgodność z informacjami podanymi w Biznes Planie, błędnie określone obligatoryjne wskaźniki rezultatu – wartości bazowe powinny być średnimi arytmetycznymi opartymi o dane historyczne lub prognozy 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia projektu i być podane na ostatni dzień tego okresu (rok bazowy - rok ostatniego dnia tego okresu), wartości docelowe – należy osiągnąć w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca zakończenia projektu (rok docelowy - rok ostatniego dnia tego okresu). Należy pamiętać o wskazaniu konkretnych lat w kolumnach „Rok”. błędnie wskazany rok dla wartości bazowej i docelowej fakultatywnych wskaźników rezultatu – należy wskazać odpowiednio rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.

32 Kryterium: „Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania”.
Status MSP: - mikroprzedsiębiorstwo: <10 pracowników i roczny obrót lub całkowity bilans ≤ 2 mln EUR; - małe przedsiębiorstwo: <50 pracowników i roczny obrót lub całkowity bilans ≤ 10 mln EUR; - średnie przedsiębiorstwo: <250 pracowników i roczny obrót ≤ 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny ≤ 43 mln EUR. Kryterium: „Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. Negatywna ocena powyższego kryterium bez możliwości poprawy ma miejsce, gdy: - Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej), - Wskazana we wniosku siedziba/miejsce zamieszkania Wnioskodawcy nie znajduje się na terytorium RP.

33 Uchybieniem o zasadniczym charakterze jest:
Kryterium: „Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)” oraz Kryterium: „Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późń. zm.)” Uchybieniem o zasadniczym charakterze jest: modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy w części F wniosku, lub: złożenie fałszywego oświadczenia dokonane poprzez podpisanie Deklaracji.

34 W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy:
Kryterium: „Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG”. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy: „Przebieg rzeczowo-finansowy” projektu nie wykracza poza końcową datę realizacji PO IG, tj. poza dzień 31 grudnia 2015 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego okres realizacji jednoznacznie wykracza poza ramy czasowe działania, skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy)”. Wniosek jest odrzucany bez możliwości poprawy przypadku oczywistej niezgodności opisu zawartego w punkcie 6 wniosku z politykami horyzontalnymi.

35 Kryterium: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG”. Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego przedmiot dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 8.2 PO IG, skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Możliwa jest poprawa w zakresie błędnie podanego kodu PKD lub wyjaśnienie w sytuacji, gdy podany kod PKD nie rozstrzyga jednoznacznie o występowaniu działalności wykluczonej. Działalności wykluczone zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2008 r.).

36 Kryterium: „Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”
Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego lokalizacja wykracza poza terytorium RP, skutkują negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Wnioskodawca współpracuje z co najmniej dwoma przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych, których kopie stanowią załączniki do wniosku” Warunkiem koniecznym dla udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.2 PO IG jest już realizowana współpraca z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt nie dotyczący współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorcami, z którymi do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca podpisał umowy cywilno- prawne, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia lub występowanie informacji wskazujących, że przed udzieleniem wsparcia nie nastąpi rozpoczęcie realizacji co najmniej dwóch ww. umów skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia.

37 Uchybieniami o zasadniczym charakterze są:
Kryterium: „Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące”. W przypadku, gdy okres realizacji projektu jednoznacznie przekracza 24 miesiące, wniosek zostaje uzyskuje negatywną oceną w ramach przedmiotowego kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia Kryterium: „Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie”. Złożenie wniosku o dofinansowanie (tj. rejestracja w Generatorze) po dniu albo w dniu rozpoczęcia realizacji projektu, skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. Kryterium: „Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.” Uchybieniami o zasadniczym charakterze są: modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy części F wniosku, lub złożenie fałszywego oświadczenia dokonane poprzez podpisanie Deklaracji.

38 Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków na etapie oceny formalnej:
Brak uzupełnienia wniosku w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do usunięcia uchybień formalnych podlegających możliwości poprawy; Złożenie Biznes Planu na wzorze niewłaściwym dla danej rundy (kompletność dokumentacji); Przygotowanie Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom (niezgodność z instrukcją); Rozpoczęcie realizacji umów o współpracy uzależniono od uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie; Nie wszyscy partnerzy Wnioskodawcy wskazani we wniosku posiadają status przedsiębiorstwa; Przedmiot projektu dotyczy działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 8.2 PO IG (np. produkcja lub wprowadzenie do obrotu napojów alkoholowych).

39 Kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej w kontekście najczęściej popełnianych błędów

40 Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy Opis Priorytetów POIG , Celem PO IG jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie znaczenia innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych) w działalności przedsiębiorstw w sektorach produkcyjnym i usługowym.

41 Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG
Cel działania 8.2 PO IG Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.

42 Zgodnie z Rozporządzeniem poprzez „B2B” należy rozumieć
Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Zgodnie z Rozporządzeniem poprzez „B2B” należy rozumieć relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.

43 Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG
Poprzez systemy teleinformatyczne należy rozumieć systemy teleinformatyczne, o których mowa w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz z późn. zm.). Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

44 Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG
Kwalifikowany do wsparcia projekt musi polegać na przeprowadzeniu inwestycji. Poprzez inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegającej na zakupie samego oprogramowania pod warunkiem, iż Wnioskodawca zapewni odpowiednie środowisko do jego funkcjonowania na posianych zasobach sprzętowych.

45 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Procesy biznesowe objęte systemem B2B po realizacji projektu nadal są obsługiwane „manualnie” w sposób niezautomatyzowany. Zgodnie z Rozporządzeniem, w wyniku realizacji projektu, procesy biznesowe powinny przebiegać w sposób zautomatyzowany.

46 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego systemu, który będzie otwarty dla wszystkich użytkowników Internetu. System B2B wdrożony w ramach projektu, ma automatyzować wymianę informacji między współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami i w efekcie usprawnić realizację wspólnych procesów biznesowych. Projekt zakładający stworzenie systemu, który obejmie nie tylko relacje Wnioskodawcy z partnerami ale także będzie zakładać dostępność do niego dla innych podmiotów (użytkowników Internetu), nie jest zgodny z celem Działania.

47 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium W ramach systemu integrowane będą przedsiębiorstwa niewymienione w dokumentacji projektowej. Wnioskodawca, poza współpracą z przedstawionymi w dokumentacji partnerami, będzie współpracować i integrować system B2B, w ramach projektu, z przedsiębiorstwem niezapisanym m.in. w punkcie 15 wniosku czy też w punkcie 10 Biznes Planu. Projekt obejmujący inne przedsiębiorstwa niż zapisane w dokumentacji aplikacyjnej jest niezgodny z celem Działania.

48 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.2 PO IG Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak informacji, jakie dane i w jaki sposób będą przesyłane pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Brak wskazania powiązań funkcji zakupywanego w ramach projektu systemu (jego modułów) z opisem obustronnego mechanizmu przepływu danych.

49 Kryterium 2. Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz współpracujących przedsiębiorstw Identyfikacja i analiza potrzeb własnych Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych w zakresie automatyzacji procesów biznesowych objętych projektem. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku.

50 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 2. Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz współpracujących przedsiębiorstw Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Zdefiniowane potrzeby Wnioskodawcy są sprzeczne ze stanem faktycznym przedstawionym w dokumentacji projektowej, np. procesy biznesowe realizowane przez planowany system B2B nie korespondują z potrzebami przedsiębiorstw wskazanych we wniosku wynikających z realizowanej przez nich współpracy. Brak określenia lub niepełny opis potrzeb Wnioskodawcy lub jego partnerów biznesowych (samo stwierdzenie, że „wdrożenie systemu jest niezbędne” nie jest wystarczającym uzasadnieniem konieczności realizacji projektu).

51 Kryterium 3. Projekt zwiększa efektywność procesów stosowanych przez Wnioskodawcę we współpracy z partnerami biznesowymi Wskazanie procesów biznesowych, które zostaną wsparte poprzez budowany system. Zaprezentowanie korzyści Wnioskodawcy i partnerów biznesowych płynących z automatyzacji procesów biznesowych. Określenie na czym polega wzrost efektywności współpracy (zestawienie mechanizmów współpracy „przed” i „po” realizacji projektu).

52 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 3. Projekt zwiększa efektywność procesów stosowanych przez Wnioskodawcę we współpracy z partnerami biznesowymi Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Niespójność procesów biznesowych wymienionych przez Wnioskodawcę w różnych częściach dokumentacji projektowej. Brak spójności uniemożliwia charakterystykę i ocenę ich efektywności.

53 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla danego Działania zgodnie z zapisami: Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania ,

54 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata

55 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o których mowa w Rozporządzeniu, są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na zakup nowych środków trwałych, raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (leasing),

56 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na (c.d.): - nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, w szczególności oprogramowanie niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B), jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa oraz pozostaną własnością przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

57 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na (c.d.): - zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi, - nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

58 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na (c.d.): - zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, - działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu UE w realizowanym projekcie, - obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia, - pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez Beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

59 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na (c.d.): W ramach projektu możliwe jest kwalifikowanie również wydatków inwestycyjnych obejmujących wymianę przestarzałych instalacji lub sprzętu posiadanego przez Wnioskodawcę w związku z realizowanym projektem, pod warunkiem wykazania w Biznes Planie adekwatnego uzasadnienia, w szczególności niezbędności takiej inwestycji dla osiągnięcia celów związanych z wdrożeniem rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

60 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być w pełni uzasadnione. Wnioskodawca powinien zapewnić: - Precyzyjność opisu, - Jednoznaczne sformułowania, - Dostatecznie konkretne opisy, umożliwiające pełną ocenę wszystkich aspektów kwalifikowalności, - Wiarygodny sposób oszacowania wysokości danego wydatku.

61 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być racjonalne: - Kwoty powinny odpowiadać przeciętnym cenom rynkowym. - Niedopuszczalne jest aby wydatki były zawyżone lub przeszacowane.

62 Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być adekwatne do zakresu i celów projektu. Wnioskodawca powinien zapewnić: - Wykazanie powiązania wydatku z zakresem i celem projektu, - Wykazanie niezbędności poszczególnych wydatków, - Wykazanie przeznaczenia wydatku we wdrażanym systemie B2B, - Wykazanie wpływu poszczególnych wydatków na zapewnienie automatyzacji procesów biznesowych między systemami współpracujących przedsiębiorstw.

63 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Wykazanie przez Wnioskodawcę wydatków, które nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych: - Wydatki związane ze szkoleniem specjalistycznym pracowników współpracujących przedsiębiorstw, - Szkolenia, których koszty Wnioskodawca umieścił w projekcie, nie mają charakteru szkoleń specjalistycznych, - Wydatki związane z zakupem TRW oraz WNP dla współpracujących przedsiębiorstw,

64 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Wykazanie przez Wnioskodawcę wydatków, które nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych (c.d.): - Wydatki związane z zarządzaniem projektem, tj. wynagrodzenie kierownika projektu, zakup usług doradczych w zakresie rozliczania projektu, - Wydatki związane z opieką powdrożeniową systemu (helpdesk), - Wydatki związane z otwartą promocją projektu, tj. broszury dla kontrahentów, koszty modernizacji strony internetowej, reklama. W ramach kategorii „Informacja o udziale środków UE” są kwalifikowalne wydatki dotyczące wyłącznie informowania społeczeństwa o realizacji projektu przy pomocy środków UE.

65 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak dostatecznego uzasadnienia dla zaplanowanych wydatków: - Brak informacji dotyczącej zakresu prac, ilości roboczogodzin czy stawki godzinowej informatyka/eksperta dla prac analitycznych czy budowy systemu, - Brak informacji dotyczącej tematyki szkolenia, liczby pracowników objętych szkoleniem, liczby godzin szkolenia, czy stawki wynagrodzenia szkoleniowca, - Brak parametrów technicznych dla środków trwałych (specyfikacja techniczna), - Brak opisu dla poszczególnych wydatków wykazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym (zaprezentowanie wydatków w sposób zagregowany – zbiorczo dla całej kategorii wydatków), - Brak spójności między wydatkami wykazanymi w Przebiegu rzeczowo-finansowym a opisem wydatków w pkt 8 BP.

66 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak racjonalności w planowaniu wydatków: - Przedstawienie nieracjonalnych stawek godzinowych wynagrodzenia/usługi zewnętrznej eksperta/informatyka, - Przedstawienie nieracjonalnych ilości roboczogodzin potrzebnych do budowy danego systemu, - Przedstawienie nieracjonalnej kwoty wydatku w powiązaniu ze wskazanymi parametrami technicznymi wydatku, - Zakup wielu usług eksperckich, których zakres tematyczny się pokrywa (brak wyraźnego rozgraniczenia zakresu)

67 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 4. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Nieadekwatność wydatków do zakresu i celów projektu: - Zaplanowanie zakupu środków trwałych w ilości nieadekwatnej do charakteru projektu, - Zaplanowanie zakupu środków trwałych o parametrach nieadekwatnych do charakteru i zakresu projektu, - Zaplanowanie zakupu środków trwałych będących wyłącznie inwestycją w infrastrukturę techniczną przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, nieuzasadnioną wdrożeniem systemu B2B (doposażenie przedsiębiorstwa).

68 Kryterium 5. W projekcie stosowane są innowacyjne rozwiązania informatyczne
Innowacyjność zastosowanych w projekcie rozwiązań informatycznych jest zapewniona, gdy: - Wnioskodawca uzasadni, że planowane rozwiązania informatyczne doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych, - Wnioskodawca wykaże wartość dodaną projektu: w jakim zakresie przedsiębiorstwo będzie lepiej funkcjonowało po zakończeniu projektu. - Przedmiotowe kryterium odnosi się jedynie do innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa.

69 Kryterium 6. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia - Przedstawione wskaźniki powinny być odzwierciedleniem deklarowanych w projekcie efektów oraz spójne z celami projektu. - Należy przedstawić sposób ich mierzenia (mierzalność wskaźników) oraz sposób ich weryfikacji (identyfikacja i wskazanie wiarygodnego źródła danych, na podstawie których będzie możliwa kontrola ich osiągnięcia). - Podczas określania wskaźników należy postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. - Należy pamiętać, że przyjęte wartości wskaźników produktu i rezultatu projektu muszą być realne i możliwe do osiągnięcia przez Wnioskodawcę.

70 Kryterium 6. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia Wskaźniki produktu: - Liczba wdrożonych systemów B2B - Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B - Procesy biznesowe objęte systemem B2B - Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu wykorzystują zaawansowany podpis elektroniczny realizują Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI lub równoważnym

71 Kryterium 6. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia Wskaźniki rezultatu: - Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności - Średnie miesięczne koszty prowadzenia działalności - Inne (dodatkowe) wskaźniki rezultatu narzucone przez specyfikę konkretnego projektu

72 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 6. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia Najczęstsze powody niespełnienia kryterium - Brak opisanych wskaźników produktu i rezultatu w Biznes Planie, - Brak spójności wartości wskaźników pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a Biznes Planem, - Brak lub niejasna metodologia obliczania wartości wskaźników (często Wnioskodawcy przedstawiają jedynie oczekiwaną wartość wzrostu przychodów lub spadku kosztów bez wskazania sposobu obliczenia tych wartości), - Brak podanych źródeł weryfikacji danych.

73 równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja, Art. 17
Kryterium 7. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polityki horyzontalne UE wymienione w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006: Art. 16 równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja, Art. 17 zrównoważony rozwój oraz propagowanie na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego

74 Kryterium 7. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Projekt wykazujący negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych UE nie może uzyskać dofinansowania. Deklaracja Wnioskodawcy, iż projekt ma co najmniej neutralny wpływ na określone polityki horyzontalne UE oraz podane uzasadnienie musi mieć rzeczywiste odzwierciedlenie w opisach i danych odnoszących się do realizacji planowanego projektu.

75 Kryterium 8. Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat)
Efektywność wykorzystania środków zostanie zapewniona, gdy: - Poszczególne wydatki nie zostaną przeszacowane, będą wykorzystane zgodnie z zasadami gospodarki finansowej opartej na zasadach bilansowych (najkorzystniejsza relacja nakładów do rezultatów), - Zapewniona zostanie rentowność projektu w ramach analizy wskaźnikowej oraz części opisowych biznes planu (jaka jest oczekiwana stopę zwrotu inwestycji oraz czy, kiedy i jak planowane nakłady na inwestycję zostaną zwrócone, oraz czy wskazano jakim sposobem np. w drodze efektywniejszej współpracy z partnerami, uzyskania oszczędności czasu, oszczędności nakładów, zmniejszenia strat na działalności, oszczędności kosztów operacyjnych, kosztów magazynowania itd.).

76 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 8. Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) Najczęstsze powody niespełnienia kryterium - Przeszacowanie wydatków, - Przyjęcie błędnych założeń i obliczeń przy określaniu wskaźników rezultatu skutkujące brakiem rentowności projektu. Komisja Konkursowa ma prawo uznać projekt za nieefektywny w innych specyficznych sytuacjach, kiedy przyznanie dofinansowania może być uznane za marnotrawienie funduszy publicznych. Przykładowo o braku wymaganej efektywności możemy mówić, gdy Wnioskodawca dokonuje sztucznego podziału jednego większego projektu na kilka mniejszych.

77 Kryterium 9. Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania Projekt powinien spełniać warunki: - Techniczna, finansowa oraz organizacyjna wykonalność projektu, - Logiczność planu działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów (prawidłowa chronologia działań), - Szczegółowość przedstawionego w dokumentacji aplikacyjnej planu działań (precyzyjny opis poszczególnych etapów działania), - Przedstawienie informacji wskazujących na posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, o których współfinansowanie Wnioskodawca nie występuje we wniosku (techniczne, osobowe, lokalowe itp.), - Przedstawienie wiarygodnych źródeł finansowania projektu na poszczególnych etapach jego realizacji.

78 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 9. Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania Najczęstsze powody niespełnienia kryterium - Wykazanie kilku wydatków w jednej pozycji wydatku (np. zakup serwerów bazy danych, serwerów aplikacji, serwerów backup, przełączników sieciowych, sieciowych urządzeń zabezpieczających), - Nieprawidłowa struktura harmonogramu, nielogiczna kolejność działań (np. analizy przedwdrożeniowe zaplanowane po wdrożeniu systemu), - Lakoniczność opisu planu działań. - Czasochłonność (ilość roboczogodzin) zaplanowanych prac informatyka/eksperta wykracza poza ramy czasowe projektu.

79 Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych.

80 Kryterium 1. Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym
Współpraca o zasięgu ponadregionalnym oznacza współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą, którego siedziba, a w przypadku osoby fizycznej główne miejsce wykonywania działalności, znajduje się w innym województwie niż siedziba/ główne miejsce wykonywania działalności Wnioskodawcy. Współpraca o zasięgu międzynarodowym to współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorcą zagranicznym. Za partnera zagranicznego uznaje się przedsiębiorcę współpracującego z Wnioskodawcą, zarejestrowanego i mającego siedzibę poza granicami RP, przy czym zagadnienia „siedziby” i „rejestracji” powinny być identyfikowane z uwzględnieniem specyfiki systemu prawnego danego państwa.

81 Kryterium 1. Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym
Kryterium odnosi się wyłącznie do współpracy z przedsiębiorcami, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy o współpracy, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia. System punktacji i weryfikacji: -   brak umów o współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym - 0 punktów; -   występuje umowa o współpracy o zasięgu ponadregionalnym - 5 punktów; -   występuje umowa o współpracy o zasięgu międzynarodowym - 15 punktów. Maksymalnie 15 punktów. Weryfikacja odbywa się na podstawie danych dotyczących przedsiębiorców współpracujących (punkt 15 Wniosku oraz punkt 10 Biznes Planu) oraz na podstawie załączonych umów o współpracy.

82 Kryterium 2. W ramach projektu nastąpi implementacja bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym Wprowadzenie EDI i bezpiecznego podpisu elektronicznego pozwala na wyeliminowanie lub zminimalizowanie papierowego obiegu dokumentacji handlowej. System punktacji i weryfikacji: -           Brak implementacji zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym – 0 punktów; -           Implementacja wyłącznie bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym – 10 punktów; -           Implementacja wyłącznie Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym – 12 punktów; -           Jednoczesna implementacja bezpiecznego podpisu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym oraz Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym – 22 punkty.

83 Kryterium 2. W ramach projektu nastąpi implementacja bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym Maksymalnie 22 punkty. Warunkiem koniecznym otrzymania punktów jest wdrożenie powyższych rozwiązań w całym budowanym systemie / rozwiązaniu elektronicznego biznesu typu B2B (w relacjach z każdym ze współpracujących przedsiębiorców ujętych we wniosku o dofinansowanie). Jednocześnie Wnioskodawca powinien w odpowiednich rubrykach Biznes Planu przedstawić sposób i wykazać zasadność wykorzystania tych rozwiązań w relacjach z partnerami. 

84 Kryterium 2. W ramach projektu nastąpi implementacja bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym Weryfikacja na podstawie wskaźników produktu (punkt 17 wniosku oraz 22 Biznes Planu): - „Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu wykorzystują bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym” - „Liczba przedsiębiorców objętych systemem B2B, którzy w ramach tego systemu realizują Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI lub równoważnym”

85 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 2. W ramach projektu nastąpi implementacja bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym Najczęstsze powody niespełnienia kryterium - Niespójność pomiędzy wartościami podanymi we wniosku (wskaźniki) a opisami w Biznes Planie, - Rozwiązania nie są planowane do wdrożenia w całym budowanym systemie (w relacjach Wnioskodawcy z każdym ze współpracujących przedsiębiorców ujętych we wniosku o dofinansowanie), - Nie podano jaki standard Elektronicznej Wymiany Danych, równoważny do EDI, zostanie zastosowany.

86 Kryterium 3. Umowy o współpracy załączone do wniosku są realizowane co najmniej od roku, względem dnia złożenia wniosku o dofinansowanie Kryterium pozwala na wyróżnienie przedsiębiorców, którzy swoją dotychczasową działalnością potwierdzają umiejętność współpracy z innymi przedsiębiorcami, w tym zdolność budowania trwałej, długookresowej współpracy. Datę rozpoczęcia realizacji wyznacza pierwsze udokumentowane zdarzenie gospodarcze (odnotowane księgach rachunkowych Wnioskodawcy w połączeniu z przepływem finansowym), Współpraca musi dotyczyć realizacji zakresu merytorycznego umowy o współpracy.

87 Kryterium 3. Umowy o współpracy załączone do wniosku są realizowane co najmniej od roku, względem dnia złożenia wniosku o dofinansowanie System punktacji dla każdej z tych 2 umów z osobna: - współpraca trwa krócej niż rok – 0 punktów; - współpraca trwa co najmniej rok, ale krócej niż 2 lata – 7 punktów; - współpraca trwa co najmniej 2 lata, ale krócej niż 3 lata – 9 punktów; - współpraca trwa co najmniej 3 lata – 11 punktów. Maksymalnie 22 punkty.

88 Kryterium 4. Przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne przeznaczone do obsługi realizowanych przez nich procesów biznesowych, które w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B będą integrowane z systemem informatycznym Wnioskodawcy Budowa systemu B2B poprzez integrację wyspecjalizowanych systemów informatycznych Wnioskodawcy i partnerów, wymaga większego zaangażowania przez każdą ze stron współpracy i utrwala więzi pomiędzy przedsiębiorcami. Zadaniem Wnioskodawcy jest wykazanie w Biznes Planie, że przedmiotem projektu jest  przedsięwzięcie o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym obejmujące relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem – przez każdą ze stron projektu z osobna – systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.

89 Kryterium 4. Przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne przeznaczone do obsługi realizowanych przez nich procesów biznesowych, które w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B będą integrowane z systemem informatycznym Wnioskodawcy System punktacji i weryfikacji: -           Warunek spełniony dla wszystkich współpracujących przedsiębiorców, wskazanych we wniosku - 15 punktów; -           warunek spełniony dla części (co najmniej 50%) współpracujących przedsiębiorców, wskazanych we wniosku - 8 punktów; -           w pozostałych przypadkach - 0 punktów. Maksymalnie 15 punktów.

90 Kryterium 4. Przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne przeznaczone do obsługi realizowanych przez nich procesów biznesowych, które w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B będą integrowane z systemem informatycznym Wnioskodawcy Warunkiem spełnienia kryterium i otrzymania punktów jest zobowiązanie się Wnioskodawcy do wdrożenia takiego rodzaju systemu informatycznego, który będzie mógł zostać zintegrowany z systemem informatycznym przedsiębiorstw współpracujących. Jednocześnie klasa/typ użytkowanych przez partnerów systemów informatycznych musi umożliwiać tę integrację pod względem technicznym, informatycznym i organizacyjnym. Wszystkie integrowane systemy muszą w tym celu spełniać definicję systemów teleinformatycznych.

91 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 4. Przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne przeznaczone do obsługi realizowanych przez nich procesów biznesowych, które w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B będą integrowane z systemem informatycznym Wnioskodawcy Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Błędne utożsamianie systemu informatycznego: - z samym systemem operacyjnym, standardowym oprogramowaniem biurowym, przeglądarką internetową.

92 Najczęstsze powody niespełnienia kryterium
Kryterium 4. Przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne przeznaczone do obsługi realizowanych przez nich procesów biznesowych, które w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B będą integrowane z systemem informatycznym Wnioskodawcy Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak szczegółowego opisu systemów informatycznych posiadanych przez partnerów – informacji na temat: - sprzętu, oprogramowania; - zasobów osobowych; - elementów organizacyjnych (procedur) oraz informacyjnych (bazy wiedzy); - zakresu integracji; - opisu podejmowanych prac integracyjnych po stronie systemów współpracujących podmiotów.

93 Kryterium 5. Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną
Kryterium premiuje projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi najpóźniej w przeciągu 36 miesięcy (3 lat) od zakończenia realizacji projektu. Najwyższą ocenę otrzymują projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi nie później niż w przeciągu 18 miesięcy (półtora roku) od zakończenia inwestycji. Maksymalnie 26 punktów.

94 Kryterium 5. Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną
Wartość współczynnika E obliczana jest ze wzoru bazującego na wartościach obliczanych we Wniosku w podpunktach 23.a-b oraz wartościach wpisanych w punkcie 18 wniosku: E - współczynnik efektywności liczony z wzoru: [36*(∆K+∆P)/W]-1; gdzie: ∆K = różnica pomiędzy wartością bazową a wartością docelową wskaźnika rezultatu „Średnie miesięczne koszty prowadzenia działalności”. ∆P = różnica pomiędzy wartością docelową a wartością bazową wskaźnika rezultatu „Średnie miesięczne przychody z prowadzenia działalności”. W - suma wydatków całkowitych projektu. Dla wyników mniejszych od 0 przyjmujemy E=0, a dla wyników większych od 1 przyjmujemy E=1. Liczba uzyskanych punktów to E*26 punktów. Wynik obliczany jest z dokładnością do setnej części punktu (dwóch miejsc po przecinku).

95 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Dziękujemy za uwagę. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27 Warszawa Drugi Wydział ds. Kontraktowania Telefon: wew. 113


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google