Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja 10 października 2012 Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja 10 października 2012 Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja 10 października 2012 Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

3 W roku szk. 2012/13 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

4 Ewaluacja 1.Ewaluacja całościowa (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 2.Ewaluacje problemowe w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej i Zarządzanie" (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Procesy zachodzące w placówce/szkole i Funkcjonowanie w środowisku lokalnym" (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacje problemowe w obszarach wybranych przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – Zarządzanie placówką/szkołą.

5 Kontrola H) Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej I) Organizacja zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, poradniach PP i ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych

6 Kierunki działań oświatowych Miasta Łódź w roku szkolnym 2012/2013 Ustalenie ostatecznej wersji, przyjęcie oraz wdrożenie Polityki Rozwoju Edukacji. Standaryzacja zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowo – wychowawczych. Przeprowadzenie II etapu wdrożenia systemu informatycznego do projektowania organizacji i planowania budżetu. Wdrożenie elektronicznego naboru do szkół podstawowych i gimnazjów.

7 Kierunki cd. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie infrastrukturą szkół/placówek. Wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy przedszkoli i szkół podstawowych w celu zabezpieczenia miejsc dla dzieci. Reorganizacja sieci przedszkoli w celu zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom 3 – 4 letnim. Przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia dzieci 6 – letnich.

8 Kierunki cd. Wzbogacenie form współpracy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wzmocnienie roli doradztwa zawodowego na każdym etapie kształcenia. Realizacja działań wspierających edukację zdrowotną (zdrowie psychiczne, umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdrowa żywność).

9 Kierunki cd. Realizacja projektów współfinansowanych z różnych źródeł, w tym: Przedszkole dla malucha (9.1.1 PO KL) Wyjątkowy uczeń (9.1.2 PO KL) Cyfrowa szkoła (pilotaż Programu Rządowego)

10 Kierunki cd. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na wzbogacanie oferty szkół/placówek: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia (3.5 PO KL) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (3.4.3 PO KL)

11 Doskonalenie kompetencji nowoczesnego i sprawnego zarządzania szkołą/placówką ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi, infrastrukturą i finansami. Doskonalenie umiejętności realizacji zadań szkoły/placówki w świetle nowych uregulowań prawnych. Poszerzanie kompetencji w zakresie Systemu Informacji Oświatowej Doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

12 Doskonalenie cd. Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się Technologią Informacyjną i Komunikacyjną. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Poszerzanie kompetencji w zakresie komplementarnego wspomagania dzieci i młodzieży w kolejnych latach edukacji i na poszczególnych etapach kształcenia – współodpowiedzialność, wspólne cele, wspólne działania, wspólne sukcesy.

13 Doskonalenie cd. Doskonalenie kompetencji w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia – identyfikacja zdolności, uzdolnień i talentów oraz metody i formy pracy. Doskonalenie kompetencji w zakresie doradztwa zawodowego na każdym etapie kształcenia. Poszerzanie wiedzy w zakresie pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych.

14 Zmiany w prawie Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - Dz.U.2012.857 Zasady udzielania pomocy na wyprawkę szkolną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. 2012 poz. 706).

15 Kwalifikacje nauczycieli – zmiana - Dz.U.2012.426 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach


Pobierz ppt "Konferencja 10 października 2012 Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google