Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjn y Kapitał Ludzki perspektywa regionalna Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, luty 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjn y Kapitał Ludzki perspektywa regionalna Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, luty 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjn y Kapitał Ludzki perspektywa regionalna Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, luty 2007 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozwój społeczno- gospodarczy województwa, a realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : rozwój społeczno- gospodarczy województwa, a realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : - zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego - zgodność ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego - zgodność z Lubuskim Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia

3 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Wyzwanie 2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. 2.6 Ograniczenie zakresu i skutków wykluczenia społecznego osób i rodzin, ich integracja ze społeczeństwem oraz wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży ( (Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej)

4 Interwencja EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, a EFRR efekt synergii między priorytetami regionalnymi PO Kapitał Ludzki i Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym osiągany poprzez realizację: efekt synergii między priorytetami regionalnymi PO Kapitał Ludzki i Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym osiągany poprzez realizację: Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców (2.070.344,00 EURO na zadania związane ze wsparciem infrastruktury pomocy społecznej)

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki konstrukcja programu : priorytety priorytety Szczegółowy opis priorytetów programu definiuje : działania działania system wyboru projektów : wsparcie systemowe – formuła bezprojektowa wsparcie systemowe – formuła bezprojektowa konkurs projektów konkurs projektów

6 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekty konkursowe typy projektów: staże, subsydiowanie zatrudnienia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej staże, subsydiowanie zatrudnienia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej doradztwo zawodowe, szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy doradztwo zawodowe, szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy wspieranie wolontariatu wspieranie wolontariatu opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach upowszechnienie pośrednictwa pracy upowszechnienie pośrednictwa pracy prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku pracy prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku pracy

7 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekty konkursowe ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty wszystkie podmioty powiatowe urzędy pracy powiatowe urzędy pracy grupy docelowe: osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy, w szczególności: pracy, w szczególności: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale, powyższej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawni bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale, powyższej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawni

8 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekty konkursowe grupy docelowe CD: osoby pozostające bez pracy, nie zarejestrowani jako osoby pozostające bez pracy, nie zarejestrowani jako bezrobotni bezrobotni osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy publiczne służby zatrudnienia i ich pracownicy publiczne służby zatrudnienia i ich pracownicy

9 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekty systemowe typy projektów: szkolenia, staże i przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej szkolenia, staże i przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej prace interwencyjne prace interwencyjne organizowanie klubów pracy organizowanie klubów pracy opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych

10 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekty systemowe beneficjenci: powiatowe urzędy pracy powiatowe urzędy pracy grupy docelowe: osoby zarejestrowane jako bezrobotni lub poszukujący pracy osoby zarejestrowane jako bezrobotni lub poszukujący pracy

11 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przedsiębiorczości i samozatrudnienia typy projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą – doradztwo, wsparcie pomostowe, kampanie promocyjne gospodarczą – doradztwo, wsparcie pomostowe, kampanie promocyjne ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty

12 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia grupy docelowe: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które prowadziły gospodarczą (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku publicznych w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku aplikacyjnego) aplikacyjnego)

13 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty konkursowe typy projektów : rozwój aktywnych form integracji, poradnictwo psychologiczne, rozwój aktywnych form integracji, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, psychospołeczne, zawodowe, wsparcie tworzenia i działalności jednostek sektora ekonomii wsparcie tworzenia i działalności jednostek sektora ekonomii społecznej społecznej rozwój form zatrudnienia dla grup szczególnego ryzyka, promocja rozwój form zatrudnienia dla grup szczególnego ryzyka, promocja i wsparcie wolontariatu i wsparcie wolontariatu wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji młodzieży wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji młodzieży

14 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty konkursowe typy projektów CD: wsparcie mobilności na rynku pracy wsparcie mobilności na rynku pracy organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych szkolenia oraz doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej szkolenia oraz doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej

15 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty konkursowe ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty

16 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty konkursowe grupy docelowe: osoby długotrwale bezrobotne osoby długotrwale bezrobotne osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich i macierzyńskich osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej

17 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty konkursowe Projekty konkursowe grupy docelowe cd.: osoby bezdomne osoby bezdomne osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne osoby zaburzone psychicznie osoby zaburzone psychicznie członkowie mniejszości etnicznych i narodowych członkowie mniejszości etnicznych i narodowych osoby starsze (50+) osoby starsze (50+) młodzież (15-25) zagrożona wykluczeniem młodzież (15-25) zagrożona wykluczeniem

18 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty konkursowe Projekty konkursowe grupy docelowe cd.: osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze otoczenie osób wykluczonych społecznie otoczenie osób wykluczonych społecznie pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz posiadające zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz posiadające zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie partnerzy społeczno-gospodarczy partnerzy społeczno-gospodarczy

19 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty systemowe Projekty systemowe typy projektów: kontrakty socjalne, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności kontrakty socjalne, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności wspieranie zatrudnienia tymczasowego, prac społecznie użytecznych wspieranie zatrudnienia tymczasowego, prac społecznie użytecznych zatrudnienie socjalne, szkolenia, staże zatrudnienie socjalne, szkolenia, staże poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe szkolenia i doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej szkolenia i doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej

20 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty systemowe Projekty systemowebeneficjenci: ośrodki pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie powiatowe centra pomocy rodzinie grupy docelowe: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby niepełnosprawne osoby niepełnosprawne

21 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Projekty systemowe Projekty systemowe grupy docelowe CD: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup: uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz posiadające zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz posiadające zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze powiatowe centra pomocy rodzinie powiatowe centra pomocy rodzinie

22 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie typy projektów: szkolenia zamknięte (ogólne oraz specjalistyczne) dla kadr zarządzających i pracowników szkolenia zamknięte (ogólne oraz specjalistyczne) dla kadr zarządzających i pracowników szkolenia otwarte (ogólne oraz specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników szkolenia otwarte (ogólne oraz specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników

23 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty grupy docelowe: osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą

24 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie grupy docelowe cd.: osoby pracujące, w tym na podstawie umów o dzieło, umów –zleceń osoby pracujące, w tym na podstawie umów o dzieło, umów –zleceń pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego instytucje rynku pracy instytucje rynku pracy

25 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 – Transfer wiedzy typy projektów: tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii (B+R) tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii (B+R) staże i szkolenia praktyczne staże i szkolenia praktyczne kampanie informacyjne służące kojarzeniu partnerów (B+R) kampanie informacyjne służące kojarzeniu partnerów (B+R) stypendia naukowe dla doktorantów stypendia naukowe dla doktorantów

26 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 – Transfer wiedzy ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty grupy docelowe cd.: przedsiębiorstwa i ich pracownicy przedsiębiorstwa i ich pracownicy uczelnie, jednostki naukowe i ich pracownicy uczelnie, jednostki naukowe i ich pracownicy doktoranci, absolwenci i studenci uczelni oraz jednostek naukowych doktoranci, absolwenci i studenci uczelni oraz jednostek naukowych

27 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych edukacyjnych typy projektów : tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy instytucji systemu oświaty pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy instytucji systemu oświaty wyposażenie szkół w podręczniki szkolne wyposażenie szkół w podręczniki szkolne

28 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych edukacyjnych ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty grupy docelowe : lokalne i regionalne władze oświatowe lokalne i regionalne władze oświatowe kuratoria oświaty kuratoria oświaty

29 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych edukacyjnych grupy docelowe cd.: szkoły (instytucje i kadra) szkoły (instytucje i kadra) instytucje pomocy społecznej instytucje pomocy społecznej społeczności lokalne społeczności lokalne dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)

30 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych edukacyjnych grupy docelowe cd.: ośrodki wychowania przedszkolnego i ich kadra ośrodki wychowania przedszkolnego i ich kadra poradnie psychologiczno-dydaktyczne poradnie psychologiczno-dydaktyczne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniowie i słuchacze instytucji systemu oświaty uczniowie i słuchacze instytucji systemu oświaty

31 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 – Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego typy projektów : programy rozszerzenia oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym programy rozszerzenia oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym programy rozwoju oferty edukacyjnej szkół zawodowych w zakresie dostosowywania kwalifikacji uczniów do potrzeb rynku pracy programy rozwoju oferty edukacyjnej szkół zawodowych w zakresie dostosowywania kwalifikacji uczniów do potrzeb rynku pracy

32 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 – Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty grupy docelowe : uczniowie i słuchacze szkół prowadzących doradztwo i kształcenie zawodowe uczniowie i słuchacze szkół prowadzących doradztwo i kształcenie zawodowe szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące doradztwo i kształcenie zawodowe szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące doradztwo i kształcenie zawodowe

33 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego ustawicznego typy projektów : kampanie informacyjne dotyczące korzyści płynących z podwyższania kwalifikacji kampanie informacyjne dotyczące korzyści płynących z podwyższania kwalifikacji usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia programy skierowane do osób dorosłych chcących podnosić kwalifikacje programy skierowane do osób dorosłych chcących podnosić kwalifikacje wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego

34 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego ustawicznego ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty grupy docelowe : osoby w wieku 24-64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia lub potwierdzenia kwalifikacji formalnych osoby w wieku 24-64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia lub potwierdzenia kwalifikacji formalnych placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego zawodowego

35 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty systemu oświaty typy projektów : studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, pracowników placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz pracowników administracji oświatowej pracowników placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz pracowników administracji oświatowej studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia

36 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty systemu oświaty ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty grupy docelowe : nauczyciele nauczyciele kadra administracyjna i zarządzająca oświatą kadra administracyjna i zarządzająca oświatą

37 Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Działanie 10.1 – Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich typy projektów : inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania prozatrudnieniowe, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania prozatrudnieniowe, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe i doradcze działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe i doradcze wsparcie działalności oddolnych inicjatyw lokalnych wsparcie działalności oddolnych inicjatyw lokalnych

38 Priorytet X Aktywizacja obszarów wiejskich Działanie 10.1 – Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz obszarów wiejskich ostateczni odbiorcy : wszystkie podmioty wszystkie podmioty grupy docelowe : mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejsko mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 50 tys. mieszkańców wiejskich oraz miast do 50 tys. mieszkańców społeczności lokalne oraz podmioty aktywnie działające na rzecz społeczności lokalne oraz podmioty aktywnie działające na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich

39 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cross-Financing: w ramach priorytetów regionalnych (oprócz Priorytetu X) w ramach priorytetów regionalnych (oprócz Priorytetu X) zostaną wyodrębnione obszary C-F limit środków C-F określony będzie dla poszczególnych limit środków C-F określony będzie dla poszczególnych działań – max.15% dla projektów dotyczących integracji społecznej

40 System wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Województwa Lubuskiego Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy

41 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Radosław Flügel Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Program Operacyjn y Kapitał Ludzki perspektywa regionalna Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, luty 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google