Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia socjalna jako instrument aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej i pracowników zakładów aktywności zawodowej Toruń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia socjalna jako instrument aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej i pracowników zakładów aktywności zawodowej Toruń,"— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia socjalna jako instrument aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej i pracowników zakładów aktywności zawodowej Toruń, 21/09/2012 r. Organizator

2 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

3 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych cd.

4 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.Uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej 2.Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym 3.Zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej Podstawowe formy aktywności w rehabilitacji zawodowej i społecznej

5 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Warsztat Terapii Zajęciowej

6 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakład Aktywności Zawodowej może być utworzony przez gminę, powiat, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ZAZ co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Zakład Aktywności Zawodowej

7 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.Koszty utworzenia WTZ są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu powiatowego. 2.Koszty działalności WTZ są finansowane w wysokości co najmniej 10 % ze środków samorządu powiatowego, w pozostałej części ze środków PFRON. Koszty tworzenia i funkcjonowania WTZ i ZAZ

8 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1. Koszty utworzenia ZAZ są współfinansowane ze środków PFRON, organizatora ZAZ oraz z innych źródeł. 2. Koszty działania ZAZ są współfinansowane w wysokości co najmniej 10 % ze środków samorządu województwa, w pozostałej części ze środków PFRON. Koszty tworzenia i funkcjonowania WTZ i ZAZ cd.

9 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stan na 31.12.2011r.: 38 Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1297 uczestników łącznie - koszt utrzymania jednego uczestnika to średnio 17 tysięcy zł rocznie (2011 r.) 6 Zakładów Aktywności Zawodowej - 236 pracowników niepełnosprawnych - 70 pracowników do obsługi WTZ i ZAZ w województwie kujawsko-pomorskim

10 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Brak mechanizmu umożliwiającego rotację uczestników WTZ. Obowiązujące przepisy nie dają powiatowi, jednostce prowadzącej warsztat ani warsztatowi terapii zajęciowej kompetencji do pozbawiania osób niepełnosprawnych prawa do uczestnictwa w warsztacie, nawet w sytuacji, gdy stosowne stanowisko zajmie rada programowa. Nie określają one również maksymalnego czasu uczestnictwa w WTZ. (…) Ocena działalności WTZ w wynikach kontroli NIK

11 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego W związku z powyższym osiągnięcie ustawowego celu, jakiemu ma służyć WTZ, jako jedna z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej, natrafia na przeszkodę, która bez zmian legislacyjnych jest przez warsztat nie do pokonania. Brak prawnego określenia minimalnych wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników warsztatu. Ocena działalności WTZ w wynikach kontroli NIK cd.

12 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Brak rotacji uczestników warsztatów- często uczestnicy przebywają w warsztatach ponad 10 lat Trudna sytuacja na rynku pracy Obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z najcięższymi schorzeniami Postawa samych uczestników i ich rodzin Nieprzystosowane wyposażenie warsztatów oraz brak wykwalifikowanej kadry Bariery skutecznej aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

13 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spółdzielnia socjalna, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 r. działa na rzecz: - społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, Spółdzielnia Socjalna jako szansa na aktywizację zawodową uczestników WTZ i ZAZ

14 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Spółdzielnia Socjalna jako szansa na aktywizację zawodową uczestników WTZ i ZAZ cd.

15 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spółdzielnię mogą założyć: -minimum 5 osób fizycznych, w tym przynajmniej 50 % osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -podmioty prawne (organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne) Spółdzielnia Socjalna jako szansa na aktywizację zawodową uczestników WTZ i ZAZ cd.

16 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wsparcie dla spółdzielni socjalnej: - środki na wniesienie wkładu do spółdzielni z Funduszu Pracy, PFRON, projektów unijnych - dofinansowanie do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych z PFRON oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty minimalnego wynagrodzenia - wsparcie merytoryczne: doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym, marketingowym. Spółdzielnia Socjalna jako szansa na aktywizację zawodową uczestników WTZ i ZAZ cd.

17 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego UWAGA! Spółdzielnię socjalną może powołać jednostka macierzysta WTZ wraz z drugim podmiotem zaangażowanym w projekt. Spółdzielnia Socjalna jako szansa na aktywizację zawodową uczestników WTZ i ZAZ cd.

18 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spółdzielnia Socjalna KREATYWNI jako przykład dobrych praktyk w rehabilitacji zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych

19 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Usługi księgowo-kadrowe Doradztwo prawne Szkolenia Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych Usługi cateringowe i hotelarskie Organizacja imprez okolicznościowych Działalność ekologiczna Obecne- obszary działalności Spółdzielni

20 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spółdzielnia na dzień dzisiejszy liczy 39 członków, zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Ogółem na dzień dzisiejszy zatrudniamy 52 osoby wśród których: - 46 to osoby niepełnosprawne, w tym 43 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. - 24 osoby posiadają orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu szczególnych schorzeń AKTUALNIE ZATRUDNIAMY

21 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego KREATYWNI w obiektywie

22 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pierwsze imprezy dla dzieci Mikołajki, Urodzinki 2010 r.

23 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sala zabaw dla dzieci 2010/2011 r.

24 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010 r.- Wigilia

25 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010 r.- Wigilia

26 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2011r. - reorganizacja biura

27 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2011 r.

28 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego II Targi Ekonomii Społecznej Bydgoszcz 2011r.

29 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego II Targi Ekonomii Społecznej Bydgoszcz 2011r. cd.

30 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego III Targi Ekonomii Społecznej Bydgoszcz 2012r.

31 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego GOŚCIMY WIZYTY STUDYJNE Z CAŁEGO KRAJU 2011/2012 r.

32 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego CATERING ORAZ IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

33 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego catering

34 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego catering

35 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego catering

36 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Impreza Urodzinowa

37 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Impreza okolicznościowa

38 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lodołamacze 2012r.- Gala Wojewódzka BWA Bydgoszcz, 09.2012r.

39 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lodołamacze 2012r.- Gala Wojewódzka BWA Bydgoszcz, 09.2012r.

40 Dziękuję za uwagę Zofia Ziemba zosia@kreatywni.com.pl Tel.: 515 108 415 ORGANIZATOR


Pobierz ppt "Spółdzielnia socjalna jako instrument aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej i pracowników zakładów aktywności zawodowej Toruń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google