Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katolicki Uniwersytet Lubelski"— Zapis prezentacji:

1 Katolicki Uniwersytet Lubelski
LUBLIN, 23 marca 2009 r Katolicki Uniwersytet Lubelski 7. Program Ramowy UE Dr Andrzej Siemaszko, Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Synergia w wykorzystywaniu środków unijnych

3 Podział budżetu UE

4 Budżet Programów Ramowych w mld euro

5 7PR: Struktura i budżet 53 272 mld euro Cooperation 32 413 Ideas 7 510
People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nukelarne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. )

6 Program szczegółowy COOPERATION
Wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziesięciu wybranych tematach Zdrowie Żywność, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Technologie Informacyjne i komunikacyjne (ICT) Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji Energia Środowisko (w tym zmiany klimatu) Transport (w tym aeronautyka) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Przestrzeń kosmiczna Bezpieczeństwo

7 Cooperation – Collaborative research
more competition socio-economics and the humanities health food, agriculture and biotechnology environment and climate change nanosciences and nanotechnologies, materials and new production technologies information and communication technologies nuclear fission and radiation protection* energy transport (including aeronautics) space security fusion energy* *EURATOM more cooperation

8 more cooperation, less competition

9 COOPERATION: Obszary tematyczne
Budżet w mld euro

10 COOPERATION: liczba partnerów
MS – Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej AC – Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Chorwacja, Turcja) ICPC – International Cooperation Partner Country: kraje trzecie wymienione w Programach Pracy

11 Program szczegółowy IDEAS
Cel: Zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy. Wspieranie pionierskich projektów badawczych - we wszystkich dziedzinach wiedzy - inicjowanych przez samych naukowców. Finansowane są badania typu frontier research: pionierskie, poznawcze, prowadzące do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, obarczone wysokim ryzykiem naukowym. Program jest wdrażany przez Europejską Radę Badań (European Research Council) - pierwszą europejską agencję finansującą badania poznawcze (frontier research).

12 IDEAS: Granty ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy. ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej. projekty realizowane przez zespoły naukowe (a nie sieci czy konsorcja) kierowane przez głównego badacza (Principal Investigator); granty przyznawane są instytucji zatrudniającej głównego badacza (Applicant Legal Entity) pod warunkiem odpowiedniego porozumienia między instytucją i badaczem; główny badacz może pochodzić z dowolnego kraju świata, ale zatrudniająca go instytucja musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z UE.

13 Program szczegółowy PEOPLE
Cel: Wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, kadry naukowej poprzez zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, przyciąganie badaczy z całego świata oraz zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. program skierowany do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego; udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy – do 4 lat stażu, doświadczeni – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu; wspieranie mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł); tematy proponują naukowcy (nie muszą być zgodne z priorytetami programu szczegółowego COOPERATION) ; nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP; działania otwarte na udział naukowców z krajów trzecich.

14 PEOPLE: Typy projektów Projekty instytucjonalne Projekty indywidualne
W ramach Programu PEOPLE finansowanych jest kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych akcjami Marie Curie, które dzielą się na: Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać od 2 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju akcji) Projekty indywidualne doświadczony naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju akcji)

15 PEOPLE: Akcje Marie Curie
Sieci (ITN) tworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów MS lub AC umożliwiają szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów. W ramach 4-letnich projektów można wymieniać pracowników i przyjmować naukowców z całego świata, organizować szkolenia, kursy i konferencje. Projekty współpracy pomiędzy przemysłem i instytucjami naukowymi (IAPP) umożliwiają w ramach 4-letnich kontraktów wymianę pracowników, organizację szkoleń, przyjmowanie naukowców, a dla MSP zakup sprzętu (do 10% budżetu projektu). Międzynarodowa wymiana pracowników naukowych (IRSES) umożliwia współpracę z krajami trzecimi poprzez wysyłanie pracowników i przyjmowanie naukowców z instytucji partnerskiej zlokalizowanej w kraju trzecim. Dofinansowanie programów stypendialnych (regionalnych, krajowych i międzynarodowych) (COFUND) mających na celu wspieranie międzynarodowej mobilności indywidualnych badaczy. Przewidywane dofinansowanie przez KE do 5 mln euro na jedną instytucję.

16 PEOPLE: Akcje Marie Curie
Projekty Indywidualne (IEF) finansują europejskim naukowcom prowadzenie badań, przez okres od 12 do 24 miesięcy, w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. Indywidualne projekty wyjazdowe ((IOF) są dla doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich ( miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy). Indywidualne projekty przyjazdowe (IIF) dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie. Europejskie Granty Reintegracyjne (ERG) dla naukowców realizujących przez co najmniej 18 miesięcy projekt Marie Curie na prowadzenie badań w kraju europejskim (preferowany jest powrót do kraju ojczystego). Międzynarodowe Granty Reintegracyjne (IRG) dla europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez 3 lata, zainteresowanych powrotem na kontynent.

17 CAPACITIES: Budżet w mld euro

18 Program szczegółowy CAPACITIES (1)
Pomoc w spójnym kształtowaniu polityki w dziedzinie badań naukowych 1. Infrastruktury badawcze Optymalizacja wykorzystania i rozwój najlepszych infrastruktur badawczych istniejących w Europie oraz pomoc w utworzeniu nowych o ogólnoeuropejskim znaczeniu, we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. 2. Badania na rzecz MŚP Wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzeby dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego. 3. Regiony wiedzy Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych skupiających instytucje publiczne i prywatne: wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne. 4. Potencjał badawczy Rozwój potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez wspieranie najlepszych instytucji i centrów znajdujących się w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE.

19 Program szczegółowy CAPACITIES (2)
5. Nauka w społeczeństwie Przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz sprawami nauki. Popularyzacja badań naukowych. 6. Spójny rozwój polityk badawczych Wzmacnianie skuteczności i spójności krajowych i wspólnotowych polityk badawczych oraz ich powiązań z innymi politykami, zwiększanie znaczenia badań publicznych i ich powiązań z przemysłem oraz wzmacnianie wsparcia publicznego i efektu dźwigni, jaki wywiera ono na inwestycje podmiotów prywatnych. 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej Wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez partnerstwa z krajami trzecimi, angażowanie najlepszych naukowców z krajów trzecich do współpracy europejskiej. Ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich dla zapewnienia lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata. Rozwiązywanie problemów dotykających kraje trzecie lub mających charakter globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści.

20 infrastruktury finansowane przez 6PR:
CAPACITIES Infrastruktury badawcze Ponadnarodowy dostęp do infrastruktur to okazja do przeprowadzenia badań w najlepszych ośrodkach Naukowcy mają zapewnione bezpłatne przeprowadzenie badań w różnego typu infrastrukturach (biblioteki, kolekcje) oraz pokrycie kosztów podróży i pobytu. Możliwe są także usługi zdalne: dostęp elektroniczny, udostępnianie próbek, analiza nadesłanych próbek. infrastruktury finansowane przez 6PR: Wspieranie rozwoju e-infrastruktury (digital repositories, grids, GEANT) Prace projektowe Budowa nowych infrastruktur (z listy ESFRI):

21 CAPACITIES Regiony wiedzy (1)
Cel: wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, a w szczególności wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych klastrów badawczych (research-driven clusters). Rezultat: rozwój ekonomiczny i wzrost zatrudnienia w regionach. Research-driven clusters: konsorcjum działające w określonym sektorze gospodarki, składające się z: jednostek badawczych, uniwersytetów, organizacji non-profit; lokalnych przedsiębiorstw (duże, MŚP, mikroprzedsiębiorstwa); władz regionalnych/lokalnych, agencji rozwoju regionalnego; innych podmiotów (izby gospodarcze, banki) o ile jest to celowe.

22 CAPACITIES Regiony wiedzy (2)
Wsparcie innowacyjnych „research-driven clusters” w Europie 1 krok - analiza stanu istniejącego potencjału w zakresie badań i możliwości odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw; 2 krok – opracowanie Planu Działania w zakresie działalności badawczej. Inicjowanie powstawania nowych klastrów i promowania systematycznej wymiany informacji Proponowane działania: analizy, warsztaty, konferencje, dyskusje okrągłego stołu, grupy eksperckie; spotkania i działania promocyjne, upowszechnianie informacji w wykorzystaniem Internetu, tworzenie nowych „research – driven clusters” Działalność klastrów powinna dotyczyć: wykorzystania badań naukowych i ich wyników przez przedsiębiorstwa, badania i gospodarka obszarów wiejskich.

23 Regiony Wiedzy i Innowacji
Faza integracji wokół biegunów wzrostu

24 CAPACITIES Potencjał badawczy (1)
Cel: pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez wspieranie najlepszych instytucji i centrów znajdujących się w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE, pomoc w zwiększaniu możliwości efektywnego uczestnictwa naukowców w działalności badawczej na poziomie wspólnotowym. Proponowane działania: ponadnarodowe wzajemne oddelegowywanie personelu naukowo-badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; przyjmowanie doświadczonych naukowców z całego świata;

25 CAPACITIES Potencjał badawczy (2)
pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych dla wykorzystania potencjału intelektualnego istniejącego w centrach znajdujących się w regionach konwergencji, organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy, działania promocyjne, rozpowszechniania i przekazywanie wyników badań, „mechanizmy oceniające” – ośrodek badawczy w regionie konwergencji może uzyskać ocenę dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów w zakresie ogólnej jakości prowadzonych prac badawczych, personelu i poziomu infrastruktury badawczej. Dodatkowo będzie mógł zdefiniować swój Plan Działania w celu poprawy potencjału badawczego. Typ projektu - Działania koordynacyjne i wspierające (CSA)

26 Wstępne wyniki pierwszego konkursu 7PR

27 Wstępne wyniki konkursu ICT

28 Wstępne wyniki konkursu Security

29 Wstępne wyniki konkursu IDEAS (doktorzy)

30 Więcej informacji Krajowy Punkt Kontaktowy Siódmy Program Ramowy
Siódmy Program Ramowy  Konkursy  Wysyłanie zapytań do KE  Baza ekspertów 7PR

31 Dziękuję za uwagę Małgorzata Snarska-Świderska tel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "Katolicki Uniwersytet Lubelski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google