Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Program Ramowy UE Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Program Ramowy UE Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński."— Zapis prezentacji:

1 7. Program Ramowy UE Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński

2 Strategia lizbońska (2000) Nowa Strategia Lizbońska (2005)
Badania Wzrost i zatrudnienie Edukacja Innowacje Trójkąt wiedzy

3 Budżet UE

4 Budżet Programów Ramowych

5 7.Program Ramowy UE Główny instrument finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie Cele: wspieranie współpracy ponadnarodowej na wszystkich płaszczyznach w całej UE, zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy (naukowcy w sposób niezależny i odpowiedzialny określają główne badania w tym obszarze), wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału badawczego oraz uznania dla zawodu naukowca, także poprzez znaczne zwiększenie udziału kobiet w badaniach naukowych oraz zachęcanie naukowców do mobilności i rozwijania kariery, zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, wspieranie naukowców rozpoczynających karierę, wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych

6 7.Program Ramowy UE 2007-2013 Podstawowe zasady:
O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są wyłącznie projekty realizujące priorytety tematyczne Unii Europejskiej zawarte w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze konkursów (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez Komisję Europejską. Oceny jakości projektów zgłoszonych do konkursu dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

7 7.Program Ramowy UE Różnice w porównaniu z poprzednimi Programami Ramowymi: Zwiększony budżet – wzrost o 63% w porównaniu z 6PR, zobowiązanie państw członkowskich do zwiększenia wydatków na badania z 2% do 3%, dodatkowe środki z przemysłu Nowe obszary badawcze (np. czyste technologie węglowe, nauki humanistyczne, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo) w programie szczegółowym COOPERATION Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) – finansowanie badań wysokiego ryzyka w programie szczegółowym IDEAS Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) – oparte na działaniu Platform Technologicznych, duże przedsięwzięcia badawcze wymagające współpracy wielu partnerów i znacznych inwestycji Regiony Wiedzy – łączenie różnych partnerów w danym regionie Finansowy podział ryzyka (RSFF) – nowy mechanizm finansowego podziału ryzyka mający zwiększyć dostęp do pożyczek z EBI dla dużych projektów badawczych

8 7PR – struktura i budżet 53 272 mln euro Cooperation 32 413 Ideas
7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 JRC 1 751 mln euro

9 Program szczegółowy COOPERATION
Wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziesięciu wybranych obszarach tematycznych Główne obszary tematyczne: Zdrowie Żywność, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji Energia Środowisko (w tym zmiany klimatu) Transport (w tym aeronautyka) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH) Przestrzeń kosmiczna Bezpieczeństwo

10 COOPERATION Dziesięć obszarów tematycznych
Budżet w mld euro

11 COOPERATION Temat 1. Zdrowie
1. Wykorzystanie badań naukowych dla zdrowia człowieka. 2. Biotechnologia, narzędzia i technologia dla zdrowia człowieka. 3. Optymalizacja opieki zdrowotnej w Europie. Poprawa zdrowia obywateli Europy i wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu związanego z problematyką zdrowia człowieka. Nacisk na wykorzystanie odkryć naukowych w zastosowaniach klinicznych, rozwój i ocena nowych terapii, metody promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, narzędzia diagnostyczne i opieka zdrowotna.

12 COOPERATION Temat 2. Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia
1. Zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi (lądowymi, leśnymi, wodnymi) 2. „Fork to farm”: żywność, zdrowie, dobrostan 3. Nauki o życiu, biotechnologia dla zrównoważonych nie żywnościowych produktów i procesów Budowa europejskiej biogospodarki opartej na wiedzy poprzez połączenie nauki, przemysłu i innych zainteresowanych stron w celu wykorzystania nowych i powstających możliwości badawczych związanych z rosnącym popytem na bezpieczniejszą, zdrowszą, lepszą jakościowo żywność oraz zrównoważonym wykorzystywaniem i wytwarzaniem odnawialnych zasobów biologicznych, wzrastającym ryzykiem wystąpienia chorób odzwierzęcych oraz chorób dietozależnych, zagrożeniem dla zrównoważonego charakteru i bezpieczeństwa produkcji rolnej, akwakultury i rybołówstwa oraz rosnącym popytem na żywność wysokiej jakości, przy uwzględnieniu dobrostanu zwierząt aspektów rozwoju obszarów wiejskich i wybrzeży oraz spełnianiem konkretnych potrzeb żywieniowych konsumentów.

13 COOPERATION Temat 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
1. Filary ICT (nano-ektronika, fotonika, zintegrowane mikr/nano systemy) 2. Integracja systemów (zastosowania w gospodarstwach domowych, robotyka) 3. Badania nad zastosowaniami Modernizacja usług w różnych dziedzinach publicznych, takich jak edukacja, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo, energia, transport i środowisko oraz promowania dostępności i przejrzystości procesów rządzenia i kształtowania polityki. Miniaturyzacja, doprowadzenie do konwergencji informatyki, technologii komunikacyjnych medialnych, w tym większej interoperacyjności systemów, oraz konwergencji z innymi właściwymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, jak również stworzenie systemów zdolnych do uczenia się.

14 COOPERATION Temat 4. Nanonauki, nanotechnologie, nowe materiały i technologie produkcji
Nowa produkcja Integracja technologii na rzecz zastosowań przemysłowych Podnoszenie konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz generowanie wiedzy umożliwiającej jego przekształcenie z przemysłu opartego na zasobach w przemysł oparty na wiedzy poprzez znaczący postęp wiedzy i wykorzystywanie jej najistotniejszych elementów do nowych zastosowań na granicy różnych technologii i dyscyplin.

15 COOPERATION Temat 5. Energia
Wodór i ogniwa paliwowe Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Wytwarzanie paliw odnawialnych Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Czyste technologie węglowe Inteligentne sieci energetyczne Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii Wiedza na rzecz polityki energetycznej Działania horyzontalne Przekształcenie obecnego systemu energetycznego w system bardziej zrównoważony, w mniejszym stopniu oparty na paliwach importowanych, a w większym stopniu - na zróżnicowanych źródłach i nośnikach energii niepowodujących zanieczyszczeń, w szczególności na odnawialnych źródłach energii

16 COOPERATION Temat 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne)
1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenia. 2. Zrównoważone zarządzanie zasobami. 3. Technologie dla Ochrony Środowiska. 4. Obserwacja Ziemi i narzędzia szacunkowe. Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i jego zasobami: badanie interakcji pomiędzy klimatem, biosferą, ekosystemami i działalnością człowieka, opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu rozwiązywania ogólnoświatowych problemów ekologicznych.

17 COOPERATION Temat 7. Transport (w tym aeronautyka)
1. Aeronautyka i transport powietrzny. 2. Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy, wodny). 3. Europejski globalny system nawigacji satelitarnej (Galileo). Budowa zintegrowanego, bezpieczniejszego, bardziej ekologicznego i „inteligentniejszego” ogólnoeuropejskiego systemu transportowego, korzystnego dla obywateli, społeczeństwa oraz polityki w zakresie klimatu.

18 COOPERATION Temat 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH)
Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie opartym na wiedzy Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje Europa w świecie Obywatel w Unii Europejskiej Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe Badania wybiegające w przyszłość (foresight) Zapewnienie zrozumienia wyzwań społeczno-gospodarczych, przed którymi stoi Europa, takich jak wzrost, zatrudnienie konkurencyjność, spójność społeczna, wyzwania społeczne, kulturowe i edukacyjne w UE oraz zrównoważony rozwój, zmiany demograficzne, migracja i integracja, jakość życia i globalna współzależność.

19 COOPERATION Temat 9. Przestrzeń kosmiczna
Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej na rzecz społeczeństwa europejskiego Badania przestrzeni kosmicznej Badania i rozwój na rzecz wzmocnienia obecności w przestrzeni kosmicznej Wspieranie europejskiego programu badań kosmicznych skupiającego się na zastosowaniach takich inicjatyw jak Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa (Global Monitoring for Environment and Security - GMES) niosących korzyści dla obywateli i konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego.

20 COOPERATION Temat 10. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo obywateli Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej Inteligentna obserwacja i bezpieczeństwo granic Przywracanie bezpieczeństwa i ochrona w sytuacjach kryzysowych Rozwój technologii i wiedzy dla zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń takich jak terroryzm, kataklizmy i przestępczość, przy jednoczesnym respektowaniu podstawowych praw człowieka, w tym prawa do prywatności; zapewnienie optymalnego i zgodnego wykorzystywania dostępnych technologii, pobudzanie współpracy dostawców i użytkowników rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, poprawa konkurencyjności europejskiego sektora bezpieczeństwa oraz zmniejszanie istniejących braków w dziedzinie bezpieczeństwa.

21 COOPERATION Typy projektów
Projekty współpracy (CP - Colaborative Projects) - projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania: - projekty małej i średniej skali (np. 1-4 mln euro, 5-10 partnerów 2-3 lata) - projekty dużej skali (np mln euro, partnerów, 3-5 lat) Workprogram Sieci doskonałości (NoE - Network of Excellences) - wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie Działania koordynacyjne i wspierające (CSA-CA, CSA-SA Coordination/Support Actions) - wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.).

22 COOPERATION Minimalna liczba partnerów

23 Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) – Platformy Technologiczne
Cele: Budowa partnerstwa publiczno-prawnego w dziedzinach najistotniejszych dla społeczeństwa i gospodarki europejskiej, gdzie niezbędna jest współpraca nauki, przemysłu i władz politycznych Koordynacja badań odpowiadających na zapotrzebowanie przemysłu Wzrost konkurencyjności europejskiej gospodarki JTI – na bazie Europejskich Platform Technologicznych (ETP): W ograniczonej liczbie obszarów tematycznych sformułowanie Strategicznych Agend Badawczych (SRA) Budowa JTI tam, gdzie tradycyjne mechanizmy nie są wystarczające

24 Wspólne Inicjatywy Technologiczne – Platformy Technologiczne
Wodór i ogniwa paliwowe Bezpieczeństwo środowiska naturalnego - Globalny monitoring Aeronautyka i transport powietrzny Oczekiwania związane z osiągnięciami nanoelektroniki                                                                                      Leki Innowacyjne Embedded systems (ICT) Będą dołączane nowe inicjatywy...

25 COOPERATION Aktualnie otwarte konkursy

26 Program szczegółowy IDEAS
Cel: zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy. Wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. Sposób działania: Finansowanie projektów poprzez granty na podstawie wniosków złożonych przez naukowców. Wnioski mogą dotyczyć dowolnie wybranego przedmiotu badań i oceniane będą przez niezależnych ekspertów wyłącznie na podstawie kryterium jakości naukowej wniosku Obszar tematyczny: Jest niezależny od pozostałych części 7PR. Obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe spełniające zasady etyki badań naukowych, w szczególności badania interdyscyplinarne (w tym nauki inżynierskie, społeczne i humanistyczne).

27 IDEAS Granty ERC Wspierane będą projekty realizowane przez pojedyncze zespoły naukowe (w przeciwieństwie do sieci naukowych lub konsorcjów) kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) Granty przyznawane będą instytucji zatrudniającej Głównego Badacza (Applicant Legal Entity) pod warunkiem odpowiedniego porozumienia między instytucją i badaczem

28 Program szczegółowy PEOPLE
Cel: Wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, przyciąganie badaczy z całego świata oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową Działania: Skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego; Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy – do 4 lat stażu, doświadczeni - stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu; Program wspiera mobilność naukowców rozumianej jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł); Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców, a nie KE; Nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP; Działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich;

29 PEOPLE Typy projektów - przykłady
Projekty Indywidualne umożliwią europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców korzystających przez określony czas z ofert szkoleniowych programów ramowych. Preferowany będzie powrót do kraju ojczystego Indywidualne projekty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (połowa fazy pierwszej) Indywidualne projekty przyjazdowe dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez okres 3 lat, zainteresowanych powrotem na kontynent i prowadzeniem badań w europejskiej placówkach i przedsiębiorstwach

30 PEOPLE Aktualnie otwarte konkursy

31 Program szczegółowy CAPACITIES
Pomoc w spójnym kształtowaniu polityki w dziedzinie badań naukowych Infrastruktury badawcze Optymalizacja wykorzystania i rozwój najlepszych infrastruktur badawczych istniejących w Europie oraz pomoc w utworzeniu nowych o ogólnoeuropejskim znaczeniu, we wszystkich dziedzinach nauki i techniki 2. Badania na rzecz MŚP Wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzeby dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego 3. Regiony wiedzy Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych skupiających instytucje publiczne i prywatne: wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne 4. Potencjał badawczy Pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez otworzenie i rozwój istniejącej lub powstającej doskonałości w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE

32 Program szczegółowy CAPACITIES
Nauka w społeczeństwie Przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz sprawami nauki 6. Spójny rozwój polityk badawczych Wzmacnianie skuteczności i spójności krajowych i wspólnotowych polityk badawczych oraz ich powiązań z innymi politykami, zwiększanie znaczenia badań publicznych i ich powiązań z przemysłem oraz wzmacnianie wsparcia publicznego i efektu dźwigni, jaki wywiera ono na inwestycje podmiotów prywatnych. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej Wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez partnerstwa z krajami trzecimi, angażowanie najlepszych naukowców z krajów trzecich do współpracy europejskiej, Ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich dla zapewnienia lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata, Rozwiązywanie problemów dotykających kraje trzecie lub mających charakter globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści.

33 Program szczegółowy CAPACITIES
Budżet w mld euro

34 CAPACITIES Aktualnie otwarte konkursy

35 Jak przygotować wniosek projektowy?
Punkt wyjścia – nowatorski pomysł naukowo-technologiczny na skalę europejską Zapoznać się z kalendarzem konkursów i odpowiednimi dokumentami (Work Programme i Guide for Applicants): 3. Zorganizować lub przyłączyć się do konsorcjum (jako koordynator lub partner) 4. Napisać wniosek (Część A – administracyjna, Część B – merytoryczna) 5. Przesłać wniosek przy pomocy EPSS (Electronic Proposal Submission Service):

36 Kryteria poprawności formalnej wniosków
1. Przesłanie wniosku w terminie (przed deadlinem) 2. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby odpowiednich partnerów konsorcjum 3. Kompletność wniosku (część A i B) 4. Zgodność wniosku z tematem konkursu (topic) i oczekiwanym typem projektu (funding scheme)

37 Kryteria oceny wniosków
1. Doskonałość naukowo-technologiczna - trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy, - nowa wiedza ponad ‘state of the art’, - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy 2. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania - adekwatność struktury zarządzania - jakość konsorcjum - uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie) 3. Potencjalne korzyści - rozwój, promocją, wykorzystanie wyników - wkład na poziomie europejskim - adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników, - zarządzanie własnością intelektualną

38 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl/ Siódmy Program Ramowy
Więcej informacji Krajowy Punkt Kontaktowy Siódmy Program Ramowy Konkursy Konkurs dla ekspertów


Pobierz ppt "7. Program Ramowy UE Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej Sławiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google