Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki

2 Finansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego (mln euro)
Razem w latach : 1748 mln € © by Paweł Bryła

3 Instrumenty SPO (1) Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Ułatwianie startu młodym rolnikom Szkolenia Wsparcie doradztwa rolniczego Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego © by Paweł Bryła

4 Instrumenty SPO (2) Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego katastrofą naturalną i/lub pożarem Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych © by Paweł Bryła

5 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (1)
Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty: budowy lub remontu budynków gospodarczych, zakupu lub instalacji maszyn oraz urządzeń i narzędzi do produkcji rolnej, przechowalnictwa i magazynowania, przygotowania produktów do sprzedaży, zakupu gruntów rolnych i budynków przeznaczonych do produkcji rolnej, © by Paweł Bryła

6 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (2)
zakładania plantacji wieloletnich, zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego), budowy, zakupu i instalacji urządzeń do nawadniania upraw, inwestycji służących ochronie środowiska, poprawie warunków dobrostanu zwierząt i podniesieniu standardów higienicznych produkcji rolnej, koszty ogólne (planowania wstępnego, w tym przygotowania dokumentacji technicznej i ekonomicznej przedsięwzięcia) © by Paweł Bryła

7 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (3)
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Gdy gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – maksymalnie 60%. W przypadku młodych rolników poziom pomocy wynosi odpowiednio maksymalnie 55 lub 65%. Limit: zł © by Paweł Bryła

8 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Kwota dotacji może być przeznaczona na pokrycie kosztów: rozpoczęcia produkcji, takich jak: zakup środków produkcji, nasion i zwierząt (koszty obrotowe). zakupu kwoty mlecznej takich jak przy inwestycjach w gospodarstwach rolnych Limit: zł Beneficjenci: młodzi rolnicy (do 40 lat), podejmujący po raz pierwszy samodzielną działalność rolniczą © by Paweł Bryła

9 Szkolenia (1) Wsparcie organizacji warsztatów, seminariów, kursów doskonalenia zawodowego, stażów, akcji wdrażania dobrych praktyk, wizyt studyjnych i innych odpowiednich instrumentów szkoleniowych dotyczących korzystania z instrumentów WPR, pomocy strukturalnej i innych tematów istotnych dla rolników © by Paweł Bryła

10 Szkolenia (2) Beneficjenci: jednostki doradztwa rolniczego;
szkoły rolnicze; związki / stowarzyszenia ochrony środowiska i rolnicze; instytucje i centra rozwoju przedsiębiorczości typu non – profit; szkoły wyższe i jednostki badawczo – rozwojowe oraz placówki im podległe; prywatne firmy szkoleniowe © by Paweł Bryła

11 Wsparcie doradztwa rolniczego
Pomoc polega na pokryciu kosztów poniesionych przez firmy doradcze pomagające odbiorcom pomocy w przygotowaniu wniosków składanych dla działań Sektorowego Programu Operacyjnego oraz I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Beneficjenci: publiczne i prywatne instytucje i firmy doradcze © by Paweł Bryła

12 Scalanie gruntów W ramach niniejszego działania finansowane będzie:
Opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej; Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej. Beneficjenci: starosta powiatu reprezentujący właścicieli gospodarstw rolnych © by Paweł Bryła

13 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Pomocą objęte będą koszty: opracowania dokumentacji technicznych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, wykonania prac związanych z budową i modernizacją urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych. Beneficjenci: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych © by Paweł Bryła

14 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (1)
Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty: przygotowania lokalnych strategii rozwoju terenów wiejskich; modernizacji przestrzeni publicznej; budowy lub modernizacji publicznej infrastruktury turystycznej i kulturalnej; modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe; © by Paweł Bryła

15 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (2)
odnowy obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu oraz ich adaptacji na cele kulturalne i społeczne; opracowania i publikacji materiałów informacyjnych oraz promocyjnych; współpracy i wymiany doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania (LAG) uczestniczącymi w inicjatywie LEADER+. Beneficjenci: miejscowości gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, liczące nie więcej niż 5 tys. mieszkańców © by Paweł Bryła

16 Różnicowanie działalności rolniczej (1)
Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: agroturystyki, usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, edukacji przyrodniczej oraz promocji tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, wstępnego przetwórstwa i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, © by Paweł Bryła

17 Różnicowanie działalności rolniczej (2)
sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z gospodarstwa własnego lub ze stowarzyszenia gospodarstw, rzemiosła i rękodzielnictwa, drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi, tworzenia i upowszechniania kultury regionalnej, e-commerce. © by Paweł Bryła

18 Różnicowanie działalności rolniczej (3)
Dozwolone są wydatki na: budowę i remonty budynków, zakup i instalację wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym oprogramowania, zakup zwierząt służących rozwojowi funkcji rekreacyjnych gospodarstwa, Poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Beneficjenci: prowadzący gospodarstwo rolne © by Paweł Bryła

19 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (1)
Pomocą finansową mogą zostać objęte koszty: budowy lub modernizacji dróg wewnętrznych; budowy lub modernizacji indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę wraz z uzdatnianiem; budowy lub modernizacji lokalnych lub indywidualnych systemów kanalizacyjnych nie włączonych w system sieci kanalizacyjnych; © by Paweł Bryła

20 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (2)
budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w energię, w tym ze źródeł skojarzonych i odnawialnych; instalacji indywidualnych stałych łączy internetowych. Beneficjenci: Osoby fizyczne i prawne, które zamieszkują bądź prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą na terenach wiejskich © by Paweł Bryła

21 Przywracanie potencjału produkcji leśnej
W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty związane z odnawianiem lasów; pielęgnacją drzewostanu; wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej. Pomoc jest udzielana w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci: Lasy Państwowe, właściciele lasów prywatnych © by Paweł Bryła

22 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (1)
Wspierane będą inwestycje służące osiągnięciu poniższych celów: poprawie warunków sanitarno-higienicznych produkcji, rynkowemu ukierunkowaniu produkcji i wykorzystaniu istniejących nisz rynkowych, tworzeniu nowych i racjonalizacji istniejących kanałów zbytu, poprawie jakości produktów, wzrostowi wartości dodanej produkcji, © by Paweł Bryła

23 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (2)
wzrostowi konkurencyjności przetwórstwa rolno-spożywczego, zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko, ulepszeniu struktury logistycznej, poprawie dobrostanu zwierząt, wprowadzaniu nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji. © by Paweł Bryła

24 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (3)
Kwalifikujące się wydatki: budowa i remont budynków produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, zakup oraz instalacja maszyn i urządzeń, zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu do sterowania procesem produkcji i oprogramowania, zakup specjalistycznych środków transportu, wprowadzenie systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji, takich jak standardy ISO, EMAS itd. © by Paweł Bryła

25 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki

26 Finansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (mln euro)
Razem w latach : 2763 mln € © by Paweł Bryła

27 Instrumenty PROW (1) Renty strukturalne
Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Program rolnośrodowiskowy Zalesianie gruntów rolnych Wsparcie dostosowań do standardów wspólnotowych Grupy producentów rolnych © by Paweł Bryła

28 Renty strukturalne Wysokość: 310%-590% kwoty najniższej emerytury (obecnie 552 zł) Beneficjentem programu będzie rolnik, który: ukończył 55 lat, prowadzi działalność rolniczą od co najmniej 10 lat i podlegał w tym czasie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej 5 lat, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w dacie złożenia wniosku © by Paweł Bryła

29 Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych
1250 EUR/ gospodarstwo Premia może być wypłacana w ciągu 5 kolejnych lat, przy czym po III roku otrzymywania premii beneficjent musi wykazać osiągnięcie celów cząstkowych planu restrukturyzacji gospodarstwa. Beneficjenci: rolnicy – osoby fizyczne, właściciele gospodarstw rolnych odpowiadających definicji gospodarstw niskotowarowych © by Paweł Bryła

30 Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (1)
Wsparcie udzielane jest w postaci corocznych zryczałtowanych płatności (dotacji wyrównawczych), przyznawanych do hektara gruntów położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu rolniczym. Płatnością objęte mogą być: grunty orne, sady, łąki trwałe oraz pastwiska trwałe. Wysokość szacowanych stawek płatności w ramach ONW Typ ONW Dopłata EUR/ha Nizinne strefa nizinna I 33,6 strefa nizinna II 52,2 Górskie strefa górska I 55,2 strefa górska II 67,8 © by Paweł Bryła

31 Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (2)
Wysokość szacowanych stawek płatności w ramach ONW (EUR/ha) Nizinne strefa nizinna I 33,6 strefa nizinna II 52,2 Górskie strefa górska I 55,2 strefa górska II ,8 © by Paweł Bryła

32 Program rolnośrodowiskowy
Schemat I: Ochrony różnorodności biologicznej obszarów rolnych Schemat II - Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu Schemat III - Rolnictwo ekologiczne Schemat IV - Ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie Średnia stawka pomocy finansowej w programie wynosi około 120 EUR/ha/rok. © by Paweł Bryła

33 Zalesianie gruntów rolnych (1)
Dofinansowanie kosztów założenia uprawy i zabezpieczenia przed zwierzyną. Dotacja będzie ona wypłacana w 2 ratach, w pierwszym i piątym roku od założenia uprawy (I rata stanowi 80%, a II rata - 20% wysokości premii zalesieniowej). Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia koszty prac pielęgnacyjnych. © by Paweł Bryła

34 Zalesianie gruntów rolnych (2)
Premia zalesieniowa stanowi zryczałtowaną płatność, która uwzględnia pokrycie kosztów, wynikających z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 20 lat od założenia uprawy. Premia zalesieniowa podlega prawu dziedziczenia. Wsparcie nie będzie przyznawane rolnikom korzystającym ze wsparcia w postaci renty strukturalnej © by Paweł Bryła

35 Wsparcie dostosowań do standardów wspólnotowych
Wsparcie ma postać rocznej premii wypłacanej przez okres nie więcej niż 5 kolejnych lat, według stawki malejącej. Wysokość premii uzależniona jest od zakresu podjętych prac dostosowawczych. Określa się limit łącznej wysokości pomocy przypadającej w ramach niniejszego działania na jednego beneficjenta w wysokości 60 000 PLN. © by Paweł Bryła

36 Grupy producentów rolnych
Wsparcie będzie realizowane w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty uznania danej grupy producentów rolnych 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji do sumy EUR sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz 2.5%, 2.5%, 2%, 1.5% i 1.5% wartości produkcji powyżej EUR sprzedanej odpowiednio w 1., 2., 3., 4., i 5. roku. © by Paweł Bryła


Pobierz ppt "Paweł Bryła Uniwersytet Łódzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google