Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa 2012-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa 2012-2013."— Zapis prezentacji:

1

2 Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa 2012-2013

3 Realizacja nowego Planu Działania KSOW w okresie styczeń 2014 – czerwiec 2015 Budżet 2014 – 2,3 mln zł Budżet 2015 – 1,1 mln zł ----------------------------------------- 3,4 mln zł + VAT Perspektywa 2014-2015

4 1.Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju Priorytety KSOW 2014-2015 (określane przez MRiRW)

5 2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej. Priorytety KSOW 2014-2015 (określane przez MRiRW)

6 3.Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 4.Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Priorytety KSOW 2014-2015 (określane przez MRiRW)

7 5.Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno – spożywczym i na obszarach wiejskich. Priorytety KSOW 2014-2015 (określane przez MRiRW)

8 Plan Działania KSOW 2014-2015 działania horyzontalne i indykatywny budżet

9 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Organizacja konkursów sprzyjających aktywizacji obszarów wiejskich 75 000 zł Realizacja modelowych rozwiązań związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów lokalnych oraz ich opodatkowaniem, pakowaniem, dystrybucją itp. 100 000 zł Wsparcie kompetencji kobiet wiejskich i młodzieży oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych na obszarach wiejskich 175 000 zł

10 Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how Organizacja pokazów, prezentacji oraz targów promujących obszary wiejskie, w tym udział w przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty zewnętrzne 350 000 zł Tworzenie warunków do rozwoju krótkich łańcuchów dostaw produktów rolnych i środków spożywczych, w tym realizacja szkoleń na rzecz podnoszenia jakości produktów lokalnych, wprowadzanie produktów do krajowych i europejskich systemów jakości żywności oraz skutecznych form wprowadzania produktów lokalnych do obrotu 160 000 zł Realizacja działań sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego 75 000 zł Organizacja wystaw zwierząt i prezentacji rolniczych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości wśród rolników oraz zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa 315 000 zł

11 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania Forum LGD: wsparcie aktywności, podnoszenie kompetencji i sieciowanie współpracy lokalnych grup działania 112 500 zł

12 Zarządzanie siecią Promocja własna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz upowszechnianie rezultatów realizowanych przedsięwzięć 60 000 zł Wsparcie funkcjonowania Wojewódzkiego Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 27 500 zł

13 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej Tworzenie warunków do rozwoju współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, w tym koszty organizowanych wizyt krajowych i zagranicznych 240 000 zł

14 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej Wsparcie działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi 900 000 zł Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych związanych z priorytetami KSOW 60 000 zł Wsparcie działań na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej i produktów wysokiej jakości, w tym rozwój baz danych.115 000 zł Wsparcie działań związanych z rozwojem kompetencji grup producenckich75 000 zł

15 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Realizacja działań związanych z wymianą wiedzy oraz oceną polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 100 000 zł

16 Sposób wyboru projektów Perspektywa 2014+ realizacja Pomocy Technicznej PROW na zasadzie n+2

17 Sposób wyboru projektów Spotkania konkretyzujące ? podobnie jak dotychczas ? liczba spotkań ? działania na rzecz LGD

18 Dziękuję za uwagę Marcin Muszyc, Kierownik SR KSOW 85-66-54-212, ksow@wrotapodlasia.pl


Pobierz ppt "Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa 2012-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google