Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi w powiększonej Unii Europejskiej Propozycja Komisji Europejskiej na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi w powiększonej Unii Europejskiej Propozycja Komisji Europejskiej na lata."— Zapis prezentacji:

1 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi w powiększonej Unii Europejskiej Propozycja Komisji Europejskiej na lata 2007-2013 Dyrektoriat Generalny Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 3 grudnia 2004

2 European Commission - Directorate General for Agriculture 2 n Długa lista możliwych działań może prowadzić do rozproszenia wsparcia i zmniejszonej jego efektywności n Istnienie znacznych strat martwych wymaga lepszego ukierunkowania działań, w szczególności działań inwestycyjnych i pomocowych n Wątpliwa efektywność pomocy dla obszarów rolniczo mniej uprzywilejowanych (LFA) w niektórych regionach n Pozytywne efekty programu LEADER Wyniki oceny (1)

3 European Commission - Directorate General for Agriculture 3 n Regionalne i oddolne podejścia są szczególnie obiecujące n Reguły finansowania i mechanizmy zapewniania pomocy wymagają uproszczenia n Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk podnosi efektywność programu Wyniki oceny (2)

4 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Uproszczenie Dzisiaj: W przyszłości: 2źródła finansowania (fundusze) 3systemy zarządzania finansowego i kontroli 5typów programowania 1fundusz 1system zarządzania finansowego i kontroli 1system programowania Dla wszystkich obszarów wiejskich w UE 4

5 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Trzy główne cele: n Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, modernizację I jakości produkcji n Poprawa środowiska I krajobrazu poprzez wsparcie gospodarki ziemia n Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich I promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej 5

6 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 3 główne cele – 4 osie priorytetowe: n Każdemu celowi odpowiada os tematyczna w programie rozwoju wsi n Trzy osie tematyczne są uzupełnione przez os metodyczna LEADER n Wymagana jest minimalna alokacja funduszy dla każdej osi w celu zapewnienia ogólnej równowagi programu n W każdej osi – bloku tematycznym są zdefiniowane działania jakie można prowadzić 6

7 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013: Konstrukcja Rozwój Wsi 2007-2013 « Os LEADER » Oś 1 Konkuren - cyjność Oś 2 Środowisko + Gospodarka Ziemia Oś 3 Dywersyfikacja działalności gospodarcze j + Jakość życia Jeden zbiór reguł w zakresie programowania, finansowania, monitorowania I audytu Jeden Fundusz Rozwoju Wsi 7

8 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Oś 1: Zwiększenie konkurencyjności 1.Działania mające na celu poprawę potencjału ludzkiego: szkolenia zawodowe; pomoc dla młodych rolników; wcześniejsze emerytury; zarządzanie, usługi doradcze,... 2.Działania mające na celu restrukturyzacje potencjału fizycznego: inwestycje poprawiające strukturę (i infrastrukturę) produkcji, przetwórstwa i marketingu,... 3.Działania mające na celu poprawę jakość produkcji i jakość produktów rolniczych: adaptacja do nowych standardów UE: udział w systemach zapewniających jakość produkcji; promocja produktów wysokiej jakości 4.Działania przejściowe w nowych państwach członkowskich (do 2008 roku): wspieranie gospodarstw niskotowarowych; tworzenie grup producentów rolnych 8

9 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Oś 2: Gospodarka Ziemią 1.Działania mające na celu zrównoważone wykorzystanie ziemi rolniczej: obszary górskie; inne obszary nieuprzywilejowane rolniczo; obszary Natura 2000; programy rolno-środowiskowe i dobrostan zwierząt;... 2.Działania mające na celu zrównoważone wykorzystanie lasów: zalesianie; tworzenie systemów rolno-leśnych; obszary Natura 2000; odnowa potencjału produkcji leśnej i prewencja 3.NB.: nDziałania rolno-środowiskowe są obowiązkowe w każdym programie 9

10 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Oś 3: Dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich I poprawa jakości życia na wsi 1.Działania mające na celu dywersyfikacje działalności gospodarczej na obszarach wiejskich: dywersyfikacja działalności gospodarstw rolnych (nie-rolnicze działania); dywersyfikacja działalności pozarolniczej (micro- przedsiębiorstwa); turystyka; ochrona I zarządzanie zasobami naturalnymi;... 2.Działania mające na celu poprawę jakości życia: Podstawowe działania; odnowa wsi; szkolenia;... NB.: Preferuje się implementacje bazującą na lokalnych strategiach rozwoju 10

11 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Oś LEADER nWdrażanie strategii rozwoju lokalnego poprzez podejście LEADER w celu osiągnięcia jednego lub więcej celów trzech osi tematycznych nWspółpraca regionalna i ponadnarodowa nTworzenie i praca z lokalnymi grupami inicjatywnymi 11

12 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Równowaga programów Os 1:Poprawa konkurencyjności =>co najmniej 15% funduszy UE Os 2:Środowisko I gospodarka ziemia =>co najmniej 25% Os 3:Poprawa jakości życia I dywersyfikacja gospodarki => co najmniej 15% Os 4:Podejście LEADER => co najmniej 7% (jest obliczane w osiach tematycznych) 12

13 European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013 Kroki w procesie programowania 1) Strategia UE określająca priorytety dla trzech osi tematycznych 2)Przełożenie priorytetów UE na strategia narodowa biorąc pod uwagę specyfikę kraju i zapewnienie komplementarności z innymi politykami (polityka kohezji – ESF/ERDF) 3)Narodowe lub regionalne plany rozwoju wsi 13

14 European Commission - Directorate General for Agriculture Środki finansowe EARDF Ceny 2004 Ceny bieżące Indeksacja 2% 14

15 European Commission - Directorate General for Agriculture Zakres Polityki Rozwoju UE Fundusz Socjalny (ESF) Fundusz Rozwoju Wsi (EARDF) Fundusz Regionalny (ERDF) Konkurencyjność rolnictwa Gospodarka ziemia Działalność gosp na wsi Zatrudnienie Zasoby ludzkie, szkolenia Inwestycje w infrastruk- turę Inne działania Obszary górskie Inne NWG Natura 2000 Rolno-Srodow Zalesianie Dywersyfikacja gospodarcza Infrastruktura wiejska Usługi podst. Relacje miasto-wieś Podejście LEADER Integracja celów I zadań środowiskowych 15


Pobierz ppt "European Commission - Directorate General for Agriculture Polityka Rozwoju Wsi w powiększonej Unii Europejskiej Propozycja Komisji Europejskiej na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google