Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców

2 Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego: 835.437.299 EURO W przeliczeniu na jednego mieszkańca- 493 EURO

3 Cele RPO WZ Wspieranie rozwoju województwa zmierzające do zwiększenia jego konkurencyjności, spójności gospodarczej, przestrzennej, społecznej i wzrostu poziomu życia mieszkańców.

4 W ramach RPO szczególnie wspierane będą projekty z gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Kryteria: Wskaźnik bezrobocia jest wyższy od 150% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (25,06%) Dochód własny budżetów gmin na 1 mieszkańca wynosi mniej niż 75% średniej dla Województwa Zachodniopomorskiego (673 pln)

5 Stan na dzień 31 grudnia 2004 r.

6 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje –Technologie Cel główny Cel główny Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu Cele szczegółowe - wzrost poziomu inwestycji w sektorze MSP, - rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju, - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

7 Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę stanu infrastruktury transportowej i energetycznej. Cele szczegółowe: - wzrost dostępności komunikacyjnej regionu, - rozwój i podniesienie jakości transportu publicznego, - wzrost dostępności do infrastruktury elektrycznej i gazowej na obszarach deficytowych. Oś Priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Cel główny

8 Oś Priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Cel główny Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Cele szczegółowe: - budowa i rozbudowa infrastruktury sieciowej warunkująca prawidłowy rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez powszechność oraz dostępność do jego usług, - stworzenie dostępu do usług informacyjnych oraz rozwój infrastruktury komunikacji elektronicznej, - rozwój e-usług.

9 Poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim Cele szczegółowe: -ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i gleby, -poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom, -usprawnienie systemu gospodarki odpadami, -czynna ochrona przyrody, -wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, -poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska Cel główny

10 Oś Priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja Cel główny Podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki, kultury oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych. -stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych wpływających na wydłużenie sezonu turystycznego, -wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu, -rewitalizacja i pobudzenie gospodarcze obszarów problemowych. Cele szczegółowe:

11 Oś Priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych Cel główny Budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Cele szczegółowe: -rozwijanie efektywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla środowiska transportu publicznego, -rewitalizacja i racjonalne zagospodarowanie obiektów i obszarów o znaczeniu metropolitalnym, - wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

12 Cel główny Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej, sportowej oraz ochrony zdrowia. Cele szczegółowe: - podniesienie jakości infrastruktury edukacji, - podniesienie jakości i rozwój bazy sportowej, - poprawa jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia. Oś Priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

13 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna Cel główny Stworzenie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Cele szczegółowe: -zapewnienie efektywności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach RPO oraz zwiększenie potencjału administracyjnego poprzez realizację Planu działań na rzecz zwiększenia potencjału administracji samorządowej zmierzającego do zapewnienia właściwej realizacji RPO 2007-2013, -stworzenie efektywnego systemu promocji i informacji.

14 Pomoc publiczna Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego: 1.w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, 2.w sprawie udzielania pomocy publicznej na doradztwo dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych, 3.w sprawie udzielania pomocy publicznej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, 4.w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, 5.w sprawie udzielania pomocy publicznej na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.

15 Dla przedsiębiorstw nieprowadzących działalności gospodarczej w sektorze transportu intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o: 20 punktów procentowych brutto dla mikro i małych przedsiębiorstw, 10 punktów procentowych brutto dla średnich przedsiębiorstw.

16 Kryteria definiowania przedsiębiorstw jako mikro, małych i średnich Kategoria przedsiębiorstwa Liczba RJRKwota obrotu Suma bilansowa Mikro<10 2 mln euro Małe<50 10 mln euro Średnie<250 50 mln euro 43 mln euro

17 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po uzyskaniu przez beneficjenta pomocy od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, kwalifikuje się do pomocy ze względu na spełnianie warunków uzyskania pomocy określonych w rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących pomocy publicznej.

18 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje –Technologie Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 1.2. Innowacje i transfer technologii 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw

19 Stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora MŚP, poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe dla powstawania i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw innowacyjnych. Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Cel główny :

20 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje –Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie 1.1.4. Inwestycje MSP w zakresie ochrony środowiska Priorytetowo traktowane będą projekty: - zawierające czynnik innowacyjności, - w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, - zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

21 W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw. Dotacje skierowane będą na wspieranie zarówno inwestycji w początkowej fazie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw w celu umocnienia ich rynkowej pozycji, jak i projektów zwiększających potencjał i zdolność inwestycyjną mikroprzedsiębiorstw już działających na rynku. Beneficjencji: mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

22 Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Typy projektów Projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez: - utworzenie przedsiębiorstwa, - rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, - działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, - zmianę wyrobu lub usługi, - unowocześnienie środków produkcji i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

23 Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie System wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1 odbywa się w ramach konkursowej ścieżki selekcji projektów. Nabór projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej poprzedzony jest ogłoszeniem o konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.um- zachodniopomorskie.pl oraz www.bip.um- zachodniopomorskie.pl, a także w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 60 dni przed upływem terminu składania wniosków.

24 Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocena przebiega w dwóch etapach: Etap I - Ocena formalna projektu dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej; Etap II - Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceny Projektów.

25 Etap I: Ocena formalna Ocena formalna projektu dokonywana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Ocena 0/1 dokonywana na podstawie karty oceny. Niezachowanie przez wnioskodawcę jednego z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem projektu. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o dofinansowanie beneficjent ma możliwość ich poprawy lub uzupełnienia zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Dokumentacji Konkursowej.

26 Ocena na Etapie I dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne, m.in.: - zgodność z celami RPO WZ, osi priorytetowej i działania/poddziałania, - zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz dokumentami programowymi, - zgodności zapisów w dokumentacji aplikacyjnej z regulacjami prawnymi dotyczącymi pomocy publicznej, - kwalifikowalność beneficjenta, - kwalifikowalność typu projektu, - kwalifikowalność kosztów realizacji projektu, - spełnianie wymogu poziomu minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, - zgodność poziomu dofinansowania z limitami przewidzianymi w Uszczegółowieniu RPO, - właściwy okres realizacji projektu, - poprawność formalna wypełnienia poszczególnych pól wniosku oraz kompletność dokumentacji aplikacyjnej projektów zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej,

27 Ocena na Etapie I dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne, m.in.: - złożenie wniosku w odpowiedniej instytucji, - złożenie wniosku w terminie, - wersja papierowa jest zgodna z elektroniczną wersją wniosku, - zapewnienie trwałości projektu, - określenie źródeł finansowania projektu.

28 Etap II: Ocena finansowa i merytoryczna Ocena finansowa i merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów pod kątem stopnia spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. W ramach Komisji Oceny Projektów pracują dwa zespoły: Zespół ds. oceny ekonomiczno - finansowej oraz Zespół ds. oceny merytoryczno – technicznej. Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i kryteria punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, a nie spełnienie chociażby jednego z nich powoduje odrzucenie wniosku, tzn. że nie podlega on dalszej ocenie. Kryteria punktowane są oceniane przez Komisję poprzez przyznawanie określonej liczby punktów za każde kryterium. Ocenie finansowej i merytorycznej podlegają tylko wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Do dofinansowania kwalifikują się te projekty, które spełnią kryteria dostępu, a jednocześnie uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie listy rankingowej.

29 Kryteria oceny ekonomiczno-finansowej Kryteria dostępu: projekt został scharakteryzowany we wniosku dofinansowanie oraz załącznikach w sposób umożliwiający szczegółową ocenę ekonomiczno – finansową projektu, projekt dotyczy wsparcia w kwocie zgodnej z minimalną i maksymalną kwotą dofinansowania określoną w Uszczegółowieniu RPO WZ oraz zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy, projekt ma zapewnione środki na realizację, w tym określony udział środków m.in. z umów kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu (jeśli dotyczy), projekt jest wykonalny pod względem finansowym, trwałość projektu (zdolność do utrzymania rezultatów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji), inne wymienione w Dokumentacji Konkursowej.

30 Kryteria oceny ekonomiczno-finansowej Kryteria punktowane: 1. analiza finansowa, m.in.: rentowność inwestycji, trwałość finansowa projektu, efektywność projektu, 2. inne wymienione w Dokumentacji Konkursowej.

31 Kryteria oceny merytoryczno – technicznej Kryteria dostępu: zgodność z celami RPO WZ, osi priorytetowej i działania/poddzialania, projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji, kwalifikowalność wydatków, projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane załączniki i niezbędne uprawomocnione pozwolenia, koncesje, licencje, itp. projekt jest zgodny z przepisami w zakresie pomocy publicznej, trwałość projektu, niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów, zgodność z odpowiednimi dokumentami sektorowymi i strategicznymi o charakterze regionalnym, zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie z politykami UE (polityka równości szans, polityka zatrudnienia, polityka społeczeństwa informacyjnego, koncepcja zrównowaŜonego rozwoju).

32 Kryteria oceny merytoryczno – technicznej Kryteria punktowane: innowacyjność, przyrost zatrudnienia, wartość i realność zaplanowanych rezultatów, lokalizacja projektu, oddziaływanie projektu na środowisko, wykonalność projektu przez Wnioskodawcę, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie, wysokość wkładu własnego beneficjenta, inne kryteria wymienione w Dokumentacji Konkursowej.

33 Minimalna / Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu minimalna wartość – 20 tys. PLN maksymalna wartość – 2 mln PLN, Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem: 50 980 392,15 euro

34 Poddziałanie 1.1.2. Bezpośrednie inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty powinny prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowacje należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. Beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa

35 Poddziałanie 1.1.2. Bezpośrednie inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Typy projektów: Wsparcie inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw związane z: - dywersyfikacją procesów produkcji i świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług, - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego i usługowego.

36 Minimalna / Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu minimalna wartość – 40 tys. PLN maksymalna wartość – 4 mln PLN Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem: 131 936 468,4 euro

37 Realizacja projektów w ramach poddziałania ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty związane z innowacyjnymi technologiami, rozumiane jako projekty zakładające wdrożenie technologii znanej i stosowanej w Polsce krócej niż 3 lata. Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie.

38 Minimalna / Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu minimalna wartość – 40 tys. PLN maksymalna wartość – 8 mln PLN Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem: 64 171 183,00 euro

39 Przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez minimalizację oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz podnoszenia efektywności tej działalności w szczególności poprzez wprowadzanie zmian w produkcji w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno – ściekowej lub gospodarki odpadami. Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.4. Inwestycje MŚP w zakresie ochrony środowiska

40 TYPY PROJEKTÓW: - wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, - wdrożenie i użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, - wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.

41 Minimalna / Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu minimalna wartość – 20 tys. PLN maksymalna wartość – 1 mln PLN Alokacja finansowa na działanie/poddziałanie ogółem: 11 764 705,88 euro

42 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Wydatki kwalifikowane 1.Zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu pod warunkiem włączenia ich do rejestru środków trwałych beneficjenta. Dodatkowo w przypadku zakupu używanych środków trwałych muszą być spełnione następujące warunki: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

43 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Wydatki kwalifikowane: 2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych; 3. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzący do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta), do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu; Nie uznaje się za wydatek kwalifikujący się do wsparcia spłaty wartości początkowej należnej finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, zbytych uprzednio przez korzystającego na rzecz finansującego (leasing zwrotny). 4. Instalacja i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

44 Wydatki kwalifikowane: 5. zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że: - istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; - przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu; 6. zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

45 Wydatki kwalifikowane: 7. zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że: zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu; przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu; przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE; nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego dofinansowaniem; Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

46 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Uwaga!!! Łączny koszt działań określonych w pkt 5, 6 i 7 nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 5. zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% 6. zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 50% 7. zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej do wysokości 50% całkowitych

47 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje 8. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w punktach 1-7, a pod warunkiem, że Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia; 9. Wydatki na zakup środków transportu ograniczone są do podgrupy 76 oraz rodzaju 743 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Wydatki na zakup środków transportu w sektorze transportu nie są kwalifikowane.

48 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje –Technologie Działanie 1.2. Innowacje i transfer technologii 1.2.1. Proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu 1.2.2. Zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MSP 1.2.3. Infrastruktura B+R

49 1.2.1. Proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu Typy projektów: Wsparcie klastrów innowacyjnych i powiązań kooperacyjnych, stworzenie regionalnego systemu transferu technologii. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki technologiczne, centra transferu technologii.

50 1.2.2. Zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MSP Typy projektów: -Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT w MŚP, w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych, -Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej.

51 1.2.3. Infrastruktura B+R TYPY PROJEKTÓW 1. Wsparcie infrastruktury sfery B+R w tym: -zakup lub wytworzenie aparatury-naukowo badawczej (zaliczanej do środków trwałych), -Zakup lub wytworzenie inwestycji budowlanych (w tym zakupu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności B+R). Projekty realizowane przez jednostki naukowe w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, m.in. jednostki naukowe w Centach Zaawansowanych Technologii, laboratoria świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców.

52 1.2.3. Infrastruktura B+R Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności B+RT (w tym w ośrodkach dydaktycznych na poziomie wyższym) oraz wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z: –infrastrukturą naukowo-badawczą i dydaktyczną, –infrastrukturą techniczną,

53 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje –Technologie Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP 1.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 1.3.4. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP

54 Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw. Celem działania jest podniesienie poziomu konkurencyjności sektora MSP poprzez zapewnienie wsparcia w postaci specjalistycznych usług doradczych, zwiększenie dostępu MSP do kapitału, wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

55 Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP Celem poddziałania jest zwiększenie konkurencyjności mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Wsparcie na doradztwo w tym samym zakresie i temu samemu podmiotowi nie może być udzielane częściej niż raz na dwa lata. Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie zachodniopomorskim. Poziom dofinansowania projektów – 50% kosztów kwalifikowanych

56 Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP Typy projektów: Doradztwo w zakresie: -opracowania i przygotowania do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa, - planowania inwestycyjnego (m.in. opracowanie biznes planu inwestycji, studium wykonalności inwestycji, oceny wpływu inwestycji na środowisko, dokumentacji techniczna inwestycji); -jakości m.in. wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub bezpieczeństwem i higieną pracy, uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności -innowacji i nowych technologii (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie);

57 Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP Wydatki kwalifikowane: Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania są wydatki niezbędne do realizacji projektu przeznaczone na zakup usług doradczych mieszczących się w omówionym zakresie świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi te nie będą uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli: -stanowią działania ciągłe lub okresowe w przedsiębiorstwie, -są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama; -dotyczą usług nie będących doradztwem, np. usługi szkoleniowe, bezpośrednie czynności techniczne w przedsiębiorstwie

58 1.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw Celem działania jest przyspieszenie procesu internacjonalizacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw oraz promocję regionu za granicą poprzez ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom mającym siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz umożliwienie prezentacji swej oferty na targach i wystawach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

59 1.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw TYPY PROJEKTÓW: - wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach krajowych lub zagranicznych, - wsparcie udziału przedsiębiorców w misjach gospodarczych organizowanych przy targach zagranicznych Poziom dofinansowania projektów – 50% kosztów kwalifikowanych

60 1.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw Misja gospodarcza to wyjazd przedsiębiorców na rozmowy handlowe związane ze zwiedzaniem targów i wystaw organizowanych za granicą. Organizatorem misji może być: -przedsiębiorca, -organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, -instytucja otoczenia biznesu, -jednostka samorządu terytorialnego.

61 1.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw Koszty kwalifikowane: 1. udział w targach i wystawach: wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska, przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowo – wystawienniczej, transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach, spedycja eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach, wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna, przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach

62 1.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw Koszty kwalifikowane: 2. udział w misjach gospodarczych: -zakup biletu wstępu w celu zwiedzania targów i wystaw związanych z daną misją gospodarczą, - przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej, -przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i wystawach, -organizacja misji gospodarczej (m.in. wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, tłumacze).

63 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Głównym celem działania jest stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla wzrostu aktywności podmiotów gospodarczych, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego, jak również potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Beneficjenci: Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi m.in. parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, np. jednostki samorządu terytorialnego, agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów.

64 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Typy projektów: Inwestycje związane z powstawaniem i rozwojem terenów inwestycyjnych Projekty w Indykatywnym Planie InwestycyjnymWartość projektu (mln euro) Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku 3,05 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim wartość 5,63 Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie 10,00

65


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google