Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Plan prezentacji 1. Rola WUP w Olsztynie we wdrażaniu PO KL w regionie 2. Działanie 6.1 PO KL – IPD, szkolenia, staże 3. Przykłady projektów kierowanych do matek powracających na rynek pracy 4. Działanie 6.2 PO KL – projekty dotacyjne

3 Rola WUP we wdrażaniu PO KL - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

4 Działanie 6.1 PO KL 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Celem Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

5 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Wsparcie oferowane w ramach projektów: Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;

6 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (c.d) Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, Staże/praktyki zawodowe, Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

7 6.1.1 PO KL - grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat; kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osoby do 25 roku życia;

8 6.1.1 PO KL - grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia (c.d) osoby niepełnosprawne; osoby po 45 roku życia; osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

9 Global Training Centre z Warszawy – Mama wraca do pracy Grupę docelową projektu stanowiły kobiety bezrobotne i nieaktywne zawodowo (mamy powracające do pracy po wychowaniu dziecka). Projekt przewidywał przeprowadzenie: kursów z języka angielskiego, szkoleń komputerowych, kursów zawodowych z dziedziny techniki sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz obsługi kas fiskalnych. Dodatkowo każda uczestniczka projektu miała możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologiczno – doradczego, a także warsztatów kompetencji kluczowych.

10 ZDZ z Białegostoku – Równe na rynku pracy – aktywizacja zawodowa kobiet Projekt był skierowany przede wszystkim do kobiet nieaktywnych zawodowo, po raz pierwszy wchodzących lub powracających na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Przewidywał wsparcie 133 kobiet bezrobotnych oraz 57 kobiet nieaktywnych zawodowo. Projekt oferował bezpłatne szkolenia podstawowe (każda z uczestniczek mogła brać udział w jednym szkoleniu podstawowym) o następującej tematyce: Opiekunka dziecięca, Opiekunka osób starszych, Opiekunka/asystentka osób starszych i niepełnosprawnych, Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych, Sekretarka, Doskonalący we fryzjerstwie, Pracownik administracyjno – biurowy, Rachunkowość, ECDL, Specjalista ds. kadr i płac.

11 Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka Kobiety – nowy zawód-nowe szanse Projekt był skierowany do 40 kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo, zarówno zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, które pochodzą z terenów wiejskich, jak i miejskich. Grupę docelową stanowiły kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci, w szczególności kobiety samotnie wychowujące dzieci. Projekt z założenia służył wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy bez względu na ich wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia pt.,,Kucharki oraz,,Kelnerki-Barmanki.

12 Działanie 6.2 PO KL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

13 6.2 PO KL – formy wsparcia Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

14 6.2 PO KL – formy wsparcia (c.d) wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

15 6.2 PO KL – grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności: kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat;

16 6.2 PO KL – grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia (c.d) osoby do 25 r. ż.; osoby niepełnosprawne; osoby powyżej 45 r. ż.; osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą.

17 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google