Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stymulowanie i kształtowanie rozwoju Mazowsza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stymulowanie i kształtowanie rozwoju Mazowsza."— Zapis prezentacji:

1 Stymulowanie i kształtowanie rozwoju Mazowsza.
Dotacje dla firm w latach

2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020
CEL NADRZĘDNY Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

3 Cele strategiczne SRWM do roku 2020:
Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa. Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego regionu.

4 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
W latach najważniejszym instrumentem realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 będzie: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

5 Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

6 Cele szczegółowe RPO WM:
Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

7 Instytucję Zarządzającą Instytucję Pośredniczącą II Stopnia
W latach realizacja RPO WM odbywać się będzie głównie poprzez: Instytucję Zarządzającą Instytucję Pośredniczącą II Stopnia Zarząd Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 Warszawa Infolinia: 7

8 Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013 (w mln euro)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Środki UE ( ) Rozkład procentowy Priorytety 1831,50 100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,40 23,50 2. Przyśpieszenie e - Rozwoju Województwa Mazowieckiego 205,13 11,20 3. Regionalny system transportowy 538,46 29,40 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 197,80 10,80 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 89,74 4,9 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 150,18 8,2 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,84 9,00 8. Pomoc techniczna 54,95 3,00

9 Podział środków EFRR na priorytety RPO WM 2007-2013:
Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet VI Priorytet I Priorytet V Priorytet IV Priorytet II Priorytet III 9

10 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w ramach RPO WM 2007-2013:
Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka. Działanie 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości. Działanie 1.6 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza. Działanie 1.8 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik. Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Działanie 2.3 – Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka. Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.2 – Turystyka.

11 Najbardziej popularne działania
Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dla projektów o wartości powyżej 40 tys. PLN wnioski aplikacyjne Działania 3.1 Infrastruktura drogowa wniosków aplikacyjnych Działań 6.1 Kultura wniosków aplikacyjnych Działanie 6.2 Turystyka – 387 wniosków aplikacyjnych Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia wniosków aplikacyjnych Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) wnioski aplikacyjne

12 Najmniej popularne działania:
Działaniu 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym - 6 wniosków aplikacyjnych (konkurs otwarty) Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi - 23 wnioski aplikacyjne Działania 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych praktyk (BAT) - 28 wniosków aplikacyjnych Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej - 29 wniosków aplikacyjnych Działaniu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą łącznie w dwóch naborach złożono - 38 wniosków aplikacyjnych

13 Konkursy planowane do ogłoszenia w 2010 r.

14 Projekty badawczo - rozwojowe
Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka

15 Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka
Cel: Zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe. Przykładowe rodzaje projektów: Realizacja projektów celowych składających się z dwóch faz: badawczej; wdrożeniowej (działania inwestycyjne oraz doradztwo). Maksymalna wartość projektów celowych dot. realizacji części badawczej – 400 tys. zł. Projekty powyżej 400 tys. zł – Działania 1.4 i 4.1 PO IG. Beneficjenci: Przedsiębiorcy. Tryb konkursowy zamknięty bez preselekcji. Nabór wniosków: wrzesień - październik 2010 r. (Alokacja: euro).

16 Inwestycje na rozwój firmy
Działanie Rozwój przedsiębiorczości

17 Działanie 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości
Cel: Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości. Przykładowe rodzaje projektów: inwestycje związane z utworzeniem nowego, bądź rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa; dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa; zmiana procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie; usługi doradcze związane z projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP, certyfikacji wyrobów, usług i urządzeń. Tryb konkursowy zamknięty bez preselekcji. Beneficjenci: Przedsiębiorcy. Nabór wniosków: czerwiec 2010 r. (Alokacja: euro).

18 Skuteczność aplikowania o środki w poszczególnych powiatach Mazowsza - Działanie 1.5 RPO WM:
skuteczność pozyskiwania środków [%] (stosunek wniosków wybranych do wszystkich złożonych) 50 - 100 35 28 1 liczba złożonych wniosków odrzucone zatwierdzone

19 Kryteria merytoryczne szczegółowe – Działanie 1.5 RPO WM
Lokalizacja projektu na terenie o zwiększonym bezrobociu – 10 punktów; Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu – 10 punktów; Innowacyjność produktów/usług oferowanych dzięki realizacji inwestycji oraz wykorzystanie nowych technologii – 10 punktów; Wielkość przedsiębiorstwa – 6 punktów; Procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży firmy – 5 punktów; Rentowność inwestycji – 5 punktów; Utworzenie staży lub praktyk absolwenckich - 2 punkty; Otrzymane nagrody i wyróżnienia - 2 punkty.

20 Kooperacja przedsiębiorstw
Działanie Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

21 2+2=5 Co to jest klaster? Klaster - zgrupowanie: przedsiębiorców,
jednostek naukowych, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania. 2+2=5

22 Działanie 1.6 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym
Cel: Rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów oraz powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami a sferą B+R. Przykładowe rodzaje projektów: wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ramach tzw. klastrów o charakterze regionalnym; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązań między przedsiębiorstwami, a sferą badawczo-rozwojową; wdrażanie oraz komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych; działania promocyjne w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze. Beneficjenci: osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne. Tryb konkursowy otwarty bez preselekcji. Nabór wniosków: sierpień 2010 r. (Alokacja: euro).

23 Działanie 1.7 - Promocja gospodarcza
Promocja eksportu Działanie Promocja gospodarcza

24 Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza
Cel: Wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. Przykładowe rodzaje projektów: Uczestnictwo przedsiębiorców w: targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych. Beneficjenci m.in.: Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje regionalne wspierające promocję regionu, organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców. Tryb konkursowy zamknięty bez preselekcji. Nabór wniosków: październik - listopad 2010 r. (Alokacja: euro).

25 Inwestycje w odnawialne źródła energii
Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka

26 Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka
Cel: Poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przykładowe rodzaje projektów: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej; inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; wdrażanie energooszczędnych technologii. Beneficjenci m.in.: Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe. Tryb konkursowy zamknięty bez preselekcji. Nabór wniosków: wrzesień – październik 2010 r. (Alokacja: euro).

27 Mapa pomocy regionalnej
Dodatkowo: +20 punktów % dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm. +10 punktów % dla średnich przedsiębiorstw.

28 Pomoc DE MINIMIS w ramach RPO WM:
Początek okres kwalifikowania wydatków: r. Minimalny wkład własny Beneficjenta: 40%. „Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro” [dla przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego – 100 tys. euro].

29 Najważniejsze dokumenty:
Szczegółowy Opis Priorytetów. Kryteria wyboru projektów. Zasady kwalifikowania wydatków. Wniosek aplikacyjny + instrukcja wypełniania wniosku.

30 Najważniejsze strony internetowe:
RPO WM

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stymulowanie i kształtowanie rozwoju Mazowsza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google