Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

2 ZPORR W poprzednim okresie programowania był realizowany Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, finansowany z EFRR i EFS. Edukacja: DZIAŁANIE 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna, PODDZIAŁANIE – Regionalna infrastruktura edukacyjna DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, PODDZIAŁANIE – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

3 ZPORR 2004-2006 DZIAŁANIE 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
PODDZIAŁANIE – Regionalna infrastruktura edukacyjna Cel: wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Działania dotyczyły: obiektów dydaktycznych, bibliotek, infrastruktury społeczno-edukacyjnej obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach, wyposażenia ww. obiektów. Beneficjenci to również organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym w powiązaniu ze szkołą wyższą. Zrealizowano 7 projektów szkół wyższych o łącznej wartości 103 mln zł, z czego ze środków UE: 75 mln zł.

4 ZPORR 2004-2006 DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
PODDZIAŁANIE – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Cel - wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej. Działania dotyczyły: budowy, rozbudowy, przebudowy i wyposażenia infrastruktury społeczno - edukacyjnej i sportowej. Beneficjenci to również organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania lub sportu. Zrealizowano 16 projektów o łącznej wartości prawie 60 mln zł, z czego ze środków UE: 44,5 mln zł.

5 Poziom dofinansowania projektów
W projektach ZPORR dofinansowanie projektów z EFRR wynosiło: do 75% kwalifikujących się wydatków publicznych. W RPO WM : do 85%.

6 RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM ) został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu roku. RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności). Jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program będzie realizować cele SRWM, których współfinansowanie będzie możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przy tworzeniu projektu programu uwzględnione zostały również zapisy odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

7 jest poprawa konkurencyjności regionu oraz
Głównym celem RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

8 Cel szczegółowy RPO WM:
Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie Analiza społeczno-ekonomiczna regionu wskazuje na: Niski poziom wskaźnika osób z wyższym wykształceniem na Mazowszu - 14%, w porównaniu do krajów UE - 20,8%. Dysproporcje przestrzenne w wyposażeniu, dostępności i standardzie infrastruktury edukacyjnej.

9 Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013
(w mln euro)  Priorytety RPO WM Środki UE Rozkład procentowy 1831,5 100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,4 23,50 2. Przyśpieszenie e – Rozwoju Mazowsza 205,1 11,20 3. Regionalny system transportowy 538,5 29,40 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 197,8 10,80 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 89,7 4,90 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 150,2 8,20 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,9 9,00 8. Pomoc techniczna 54,9 3,00

10 Priorytety RPO WM 2007-2013 - inwestycje w edukację,
Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Priorytet II: Przyśpieszenie e - Rozwoju Mazowsza Priorytet III: Regionalny system transportowy Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego - inwestycje w edukację, - inwestycje w ochronę zdrowia, - pomoc społeczna. Priorytet VIII: Pomoc techniczna

11 Podział środków RPO WM 2007-2013- 1.831.496.698 euro

12 Priorytety RPO WM Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego (164,90 mln Euro) Inwestycje w edukację: 88, 9 mln Euro Inwestycje w ochronę zdrowia: 61,3 mln Euro Pomoc społeczna: 14, 7 mln Euro

13 Infrastruktura służąca edukacji
Priorytet VII Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych, poprzez poprawę jakości nauczania oraz dostępności lokalnej infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia (dotyczy placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych). Realizacja działania będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności regionu. Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość kształcenia. Realizacja działania będzie też służyć wyrównaniu szans między wsią a miastem. .

14 Priorytet VII Przykładowe rodzaje projektów:
1- Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych (budynków i pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe.

15 Priorytet VII 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in. : - laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych, - bibliotek, - świetlic, - przyszkolnej infrastruktury sportowej: w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych, - gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, - obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich)

16 Priorytet VII 3. Adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja przedszkolna); 4. Zakup niezbędnego wyposażenia: - obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie), - obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do bibliotek), - obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji

17 Priorytet VII Zagospodarowanie otoczenia obiektów, dostosowanie obiektów lub ich otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych - jest możliwe wyłącznie jako jeden z elementów projektu. Prace z zakresu termomodernizacji w Priorytecie VII są możliwe tylko jako jeden z elementów projektu (inaczej - Priorytet IV RPO) Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning). Te działania wspierane będą w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

18 Priorytet VII Nie będą realizowane projekty szkół wyższych, znajdujące się na liście indykatywnej załączonej do PO IiŚ. Nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych.

19 Nowe zasady Maksymalny poziom współfinansowania Wspólnoty zwiększony z 75% do 85%. Zasada N+3 do 2010 r. Uszczegółowienie RPO.

20 MJWPU Nabór i ocenę wniosków oraz szkolenia dla beneficjentów prowadzi: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Warszawa , ul. Jagiellońska 74, Infolinia:  101 , (0-22)

21 Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Magdalena Kiełczewska Dziękuję z uwagę


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google