Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01 z dnia 29 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01 z dnia 29 września."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL /08-01 z dnia 29 września 2008r. Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

2 ,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU- ,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”

3 Biuro projektu znajduje się w Mławie przy ul. Reymonta 4

4 ZESPÓŁ PROJEKTU 1. Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR - koordynator
2.  Agnieszka Jankowska – asystent koordynatora 3.  Joanna Kłobuszewska – specjalista pracy socjalnej 4.  Barbara Niedziela – specjalista pracy socjalnej 5.  Michał Kowalski – doradca ds. osób niepełnosprawnych 6.  Iwona Wiśniewska – pracownik socjalny 7.  Barbara Chmielińska – specjalista ds. rozliczeń finansowych 8.  Sylwia Epa – księgowa 9.  Małgorzata Pytkowska – pracownik ds. kadr i płac 10.  Jan Łukasik – specjalista ds. informacji i promocji 11.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych – 3 osoby 12.  Izabela Dąbrowska – pracownik administracyjno-biurowy 13.  Jolanta Gołębiewska – specjalista ds. zamówień publicznych

5 Projekt systemowy „AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM”
etap I – okres realizacji: 1 czerwca 2008r. do grudnia 2008r. budżet projektu: ,00 PLN 89,5% -środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 10,5% - środki jednostki samorządu terytorialnego.

6 etap I -okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Projekt systemowy „AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM” etap I -okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. budżet projektu: 834,232,00 PLN 1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746,637,00PLN 2. środki jednostki samorządu terytorialnego: ,595,00PLN etap II - okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. budżet projektu: 834,232,00 PLN 1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: ,00PLN 2. środki jednostki samorządu terytorialnego: ,00PLN

7 Osoby niepełnosprawne
BENEFICJENCI PROJEKTU Osoby niepełnosprawne Wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu placówek

8 ETAP I -01.06-31.12.2008r TYPY DZIAŁAŃ:
Dla osób opuszczających rodziny zastępcze i różnego rodzaju placówki : - kurs prawa jazdy, operatora wózków widłowych - kurs języka angielskiego i francuskiego, - kurs komputerowy, - kurs kosmetyczny, -warsztaty stacjonarne i wyjazdowe.

9 TYPY DZIAŁAŃ: Dla osób niepełnosprawnych
zajęcia na krytej pływalni/ 2x miesiąc x 4 m-ce/ . kurs komputerowy /120 godz./, 3 wyjazdy studyjne do Zakładów Pracy Chronionej zajęcia rehabilitacyjne /100godz./, Turnus rehabilitacyjny, Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe z psychologiem i doradcą zawodowym. Warsztaty stacjonarne z radcą prawnym.

10 Na zakończenie I etapu odbyła się wspólna impreza integracyjna z udziałem władz lokalnych

11 Władze lokalne Beneficjenci

12 ETAP II – – r

13 Zadanie 1: Zarządzanie projektem– 122 500,00 P LN
Zadanie 2: Promocja Projektu – ,00 PLN Zadanie 3:– Praca socjalna ,00 PLN Zadanie 4: Aktywna integracja– ,00 PLN Zadanie 5: Zasiłki i pomoc w naturze– PLN Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym PLN ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

14 Cele projektu: Cele szczegółowe:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób niepełnosprawnych oraz 30 wychowanek i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i różnego typu placówki. Cele szczegółowe: zwiększenie kwalifikacji zawodowych zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy zwiększenie samooceny w znacznym stopniu, poprawa stanu psychofizycznego, zwiększenie zdolności komunikacyjnych Wzmocnienie potrzeb samorozwoju; Zwiększenie wiedzy na temat możliwości poszukiwania pracy i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy; Wzrost aktywności społecznej;

15 indywidualny program usamodzielnienia;
Narzędzia realizacji projektu systemowego: kontrakt socjalny; indywidualny program usamodzielnienia; wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

16 Narzędzia realizacji projektu
Kontrakt socjalny – jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podstawą prawną realizacji kontraktu socjalnego jest art ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron. Formułowanie zobowiązań powinna poprzedzić wnikliwa diagnoza środowiska. Uwzględnić należy możliwości, potrzeby i ograniczenia klienta (ale też pracownika socjalnego). To pozwoli na sformułowanie celów (główny i szczegółowe) oraz działań jakie należy podjąć, aby zakładane cele osiągnąć. Niezwykle istotne jest, aby określone w kontrakcie cele były „celami klienta”, aby były możliwe do zrealizowania. W realizacji kontraktu socjalnego w projekcie systemowym można zastosować: - Zasiłki i pomocy w naturze, - Pracę socjalną, - prace społecznie użyteczne, - instrumenty aktywnej integracji ( co najmniej trzy), - Działania o charakterze integracyjnym, - Dodatkowe wsparcie,

17 Narzędzia realizacji projektu –
Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmują zadania mające na celu: Wsparcie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej; W ramach wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przewiduje się możliwość zastosowania: - Środowiskowej pracy socjalnej; - Instrumentów aktywnej integracji; - Działań o charakterze środowiskowym; - Innych działań o charakterze integracyjnym.

18 W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz przy
wsparciu działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, można stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zestaw ten nazywa się – instrumentami aktywnej integracji. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: Instrumenty aktywizacji zawodowej; Instrumenty aktywizacji edukacyjnej; Instrumenty aktywizacji zdrowotnej; Instrumenty aktywizacji społecznej

19 Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych:
- organizacja i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 57 osób, zorganizowanie przewozu osób na i z turnusów; - organizacja i sfinansowanie warsztatów terapeutycznych dla 30 osób. Warsztaty wyjazdowe wpłynęły na poprawę stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz na lepszą integrację grupy; - organizacja i sfinansowanie warsztatów stacjonarnych dla 28 osób; - sfinansowanie kursu języka angielskiego dla 7 osób; - sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 6 osób; - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 11 osób; - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 5 osób; - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 4 osób; - sfinansowanie kursu opiekunki dziecięcej i dla osób starszych dla 5 osób.

20 -wyjazd terapeutyczny dla 21 osób, - warsztaty stacjonarne ,
Działania na rzecz wychowanek i wychowanków z rodzin zastępczych i różnego typu placówek -wyjazd terapeutyczny dla 21 osób, - warsztaty stacjonarne , -sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 4 osób, - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 17 osób, - sfinansowanie kursu operatora wózków jezdniowych dla 2 osób, - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno- biurowego dla 1 osoby, - sfinansowanie 13 osobom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

21 Dla wszystkich beneficjentów
zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego w formie indywidualnych porad Impreza integracyjna

22 KURS PRAWA JAZDY od r.

23 Uczestniczy 17 wychowanek 5 osób niepełnosprawnych

24 KURS KOSMETYCZNY W dniach lipca 15 osób brało udział w szkoleniu zorganizowanym przez PCPR pt. ,,Kurs kosmetyczny". Zajęcia prowadziła firma z Warszawy Akademia Zdrowia. Uczestniczki kursu oprócz zdobycia nowych umiejętności zawarły nowe znajomości. Grupa wykazała się wielką aktywnością, zaangażowaniem oraz wykazała wielką wolę wzajemnej integracji. Z anonimowych ankiet, które wypełniła grupa wynika, że kurs spełnił ich oczekiwania. Dzięki szkoleniu zdobyli wymaganą wiedzę i niezbędne umiejętności a zarazem zostali odpowiednio przygotowani, aby zmierzyć się z każdym zawodowym wyzwaniem

25 KURS KOSMETYCZNY Uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych

26 KURS KOSMETYCZNY

27 KURS KOSMETYCZNY

28 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LIPIEC- LISTOPAD 2009r.

29 WARSZTATY STACJONARNE
W dniach r odbywały się ,,warsztaty stacjonarne dla 30 wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy i aktywizację zawodową". warsztaty dla osób niepełnosprawnych odbędą się w miesiącu październiku. Weźmie w nich udział 28 osób niepełnosprawnych.

30 WYJAZD TERAPEUTYCZNY . W dniach lipca 21 osobowa grupa wychowanek i wychowanków z rodzin zstępczych oraz różnego typu placówek przebywała w Stegnie w ORW ,,Bałtyk" na warsztatach terapeutycznych z psychologiem, socjoterapeutą i pedagogiem. Warsztaty wpłynęły pozytywnie na poprawę stanu psychofizycznego wszystkich uczestników. Natomiast od 21 września 30 osób niepełnosprawnych wyjedzie na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym do Ciechocinka.

31 TURNUSY REHABILITACYJNE
57 osób niepełnosprawnych przebywało na turnusach rehabilitacyjnych

32 KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ
6 osób niepełnosprawnych 4 osoby z rodzin zastępczych i placówek

33 KURS PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY
4 osoby niepełnosprawne 1 wychowanka placówki

34 KURS OPIEKUNKA DZIECIECA I OSÓB STARSZYCH
3 osoby niepełnosprawne 2 osoby z rodzin zastępczych

35 KURS KOMPUTEROWY IX –XI 2009
16 osób niepełnosprawnych

36 KURS KOMPUTEROWY

37 Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie- ETAP I + ETAP II

38 Podsumowując

39 Realizacja projektu systemowego – to wielkie wyzwanie dla całego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Nowe zadanie, skala problemów tak merytorycznych jak i formalno -prawnych sprawiała, że często jest trudno. Bardzo trudno. Trudno jest nie tylko beneficjentowi projektu, ale także jego uczestnikom.

40 Realizacja projektu wymaga i wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, zdyscyplinowania tak od pracowników PCPR, jak i od osób w nim uczestniczących. Bo to przecież dla nich, ale i z nimi projekt realizujemy. Czy warto ? Przedstawione Państwu rezultaty kilku- miesięcznej pracy, są odpowiedzią na to pytanie. Tak warto było – bo wszyscy wiemy, że nie tylko w sferze życia społecznego, ale i gospodarczego – nie ma trudniejszej, a jednocześnie najefektywniejszej inwestycji, od inwestycji w CZŁOWIEKA

41 Nasz Samorząd stwarza równe szanse osobom niepełnosprawnym, ponieważ podejmowane są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mimo możliwości uwzględniania w projektach innych beneficjentów.

42 Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w realizacji projektu systemowego w 2009 r.
Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Zespół Projektowy Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01 z dnia 29 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google