Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie projektów współpracy Beata Krajewska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie projektów współpracy Beata Krajewska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie projektów współpracy Beata Krajewska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Działanie 4.2. PROW 2007-2013 Beneficjent – LGD Koszt całkowity działania 15 000 000 EURO

3 W ramach działania wyróżniamy dwie operacje: 1. Przygotowanie projektu współpracy, 2. Realizacja projektu współpracy. Dla każdej z operacji przewidziana jest odrębna procedura. Dla każdej operacji zawierana jest oddzielna umowa. Każda z operacji kończy się złożeniem wniosku o płatność ostateczną.

4 Pomoc jest przyznawana na przygotowanie oraz realizację projektów współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej : - zawartych w LSR - nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR opracowanej i realizowanej przez LGD.

5 Współpraca międzyterytorialna oznacza współpracę w ramach Państwa Członkowskiego. Współpraca transnarodowa oznacza współpracę pomiędzy terytoriami w kilku Państwach Członkowskich oraz z terytoriami w krajach trzecich.

6 Projekty współpracy: 1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć; 2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich; 3) jeżeli dotyczą obszarów spoza UE, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7 Przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW 2007-2013 i tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera w projekcie są kosztem kwalifikowalnym i mogą być pokryte ze środków osi Leader.

8 Jeżeli partnerem projektu współpracy jest inne partnerstwo będące grupą lokalnych partnerów, zajmujące się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich, wówczas koszty przez nie poniesione nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu. W takim wypadku jedynie koszty koordynacji są kwalifikowane.

9 Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy, który: jest zgodny z lokalną strategią rozwoju; spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006; nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

10 Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja ta będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na podstawie której została przyznana ta pomoc, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

11 Pomoc jest przyznawana na realizację projektu współpracy, który ponadto: uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru; w ramach którego wskazano osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy, zwaną koordynatorem, a w przypadku gdy lokalna grupa działania, zwana dalej LGD, ubiegająca się o przyznanie pomocy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 – również osobę ze strony LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy, która będzie współpracować z koordynatorem.

12 Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja ta będzie realizowana: w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w danym roku liczba etapów nie może przekroczyć 4; w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy; jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Przez wniosek o płatność ostateczną rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

13 Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów: 1) przygotowania lub realizacji projektu współpracy, 2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów przygotowania projektu współpracy, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż rok przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

14 Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zwanego dalej Programem, dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR w dniu 31 grudnia 2006 r. zgodnie z wynikowymi informacjami statystycznymi ogłoszonymi w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i kwoty 3 zł, przy czym na przygotowanie projektu współpracy pomoc nie może przekroczyć iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR i kwoty 1 zł.

15 Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy zalicza się koszty: organizacji i przeprowadzenia spotkań z podmiotami, z którymi ma być realizowany projekt współpracy, zwanymi dalej partnerami projektu współpracy, w tym koszty: podróży lub pobytu osób zaangażowanych ze strony LGD w przygotowanie projektu współpracy, najmu sprzętu lub pomieszczeń, tłumaczeń, opracowania, druku lub powielenia materiałów;

16 Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy zalicza się koszty: wynagrodzenia za wykonanie badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości, wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych.

17 Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy zalicza się koszty: organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty: podróży lub pobytu osób zaangażowanych ze strony LGD w realizację projektu współpracy, tłumaczeń; najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz; zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu zalicza się do kosztów kwalifikowalnych jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałyby koszt zakupu;

18 Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy zalicza się koszty: zakupu materiałów lub przedmiotów; zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; robót budowlanych; nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;

19 Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy zalicza się koszty: organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych wykraczających poza obszar LSR;

20 Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy zalicza się koszty: utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; tworzenia stron internetowych; Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty.

21 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu oraz zakupu rzeczy używanych, z wyłączeniem rzeczy związanych z lokalną kulturą lub dziedzictwem historycznym.

22 Wnioski o przyznanie pomocy: 1. na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy można składać do dnia 30 czerwca 2013 r., 2. na operacje polegające na realizacji projektu współpracy można składać do dnia 31 grudnia 2013 r. Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy można złożyć nie wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LGD do realizacji LSR.

23 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się : 1) dokumenty potwierdzające wolę partnerów projektu współpracy do jego realizacji – w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy; 2) umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy zawartą ze wszystkimi partnerami projektu współpracy – w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy.

24 Terminy rozpatrywania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, Wniosek o przyznanie pomocy na operację polegającą na realizacji projektu współpracy – w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

25 Kryteria wyboru projektów współpracy: 1. W realizację projektu współpracy zaangażowanych jest więcej niż dwóch partnerów: tak – 4 pkt; nie – 0 pkt. 2. W projekcie współpracy została określona i opisana grupa podmiotów, do których ten projekt jest skierowany lub których udział założono w realizacji projektu: tak – 4 pkt; nie – 0 pkt.

26 Kryteria wyboru projektów współpracy: 3. Cele projektu współpracy są mierzalne, określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji projektu: tak – 4 pkt; nie – 0 pkt. 4. Projekt współpracy ma innowacyjny charakter dla danego obszaru. tak – 3 pkt; nie – 0 pkt.

27 Kryteria wyboru projektów współpracy: 5. Projekt współpracy opiera się na lokalnych zasobach: tak – 3 pkt; nie – 0 pkt. 6. Zadania objęte projektem współpracy wykraczają poza wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami: tak – 8 pkt; nie – 0 pkt.

28 Kryteria wyboru projektów współpracy: 7. Realizacja projektu współpracy pozwoli na pobudzenie lub utrzymanie aktywności środowisk lokalnych w trakcie lub po zakończeniu realizacji tego projektu: tak – 6 pkt; nie – 0 pkt.

29 Kryteria wyboru projektów współpracy: 8. Zarządzanie projektem współpracy – kwalifikacje i doświadczenie koordynatora, istotne z punktu widzenia realizacji projektu współpracy, a jeżeli LGD ubiegająca się o przyznanie pomocy nie jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 – kwalifikacje i doświadczenie osoby ze strony LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy, która będzie współpracować z koordynatorem: w przypadku międzynarodowych projektów współpracy – udokumentowana znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (angielski, niemiecki lub francuski) lub języka kraju, z którego pochodzi partner projektu współpracy: tak – 5 pkt, nie – 0 pkt;

30 Kryteria wyboru projektów współpracy: udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami o zakresie podobnym do zakresu ocenianego projektu współpracy: powyżej 2 projektów – 4 pkt, 1 lub 2 projekty – 2 pkt, brak doświadczenia, o którym mowa w lit. a lub b – 0 pkt.

31 Kryteria wyboru projektów współpracy: 9. Projekt współpracy będzie realizowany w sposób systematyczny i ciągły w okresie zapewniającym efektywne wydatkowanie środków finansowych: tak – 4 pkt; nie – 0 pkt.


Pobierz ppt "Wdrażanie projektów współpracy Beata Krajewska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google