Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Wydział Zarządzania Kryzysowgo ĆWICZENIE GRUPOWE

2 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Realizując zadania obronne i zarządzania kryzysowego zawarte w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z dnia roku oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia roku, do zadań wójta, burmistrza, właścicieli i posiadaczy obiektów zobowiązanych do ich ochrony, należy organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego [ Dz. U. Nr 89, poz. 590, art. 19. pkt. 3]. Formą doskonalenia kadr administracji publicznej, zakładów, instytucji są szkolenia, treningi, ćwiczenia ustalone na podstawie oceny stopnia przygotowania osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych, reagowania kryzysowego oraz za utrzymywanie kontaktów z administracją publiczną w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Ćwiczenia są zasadniczym elementem kompleksowego systemu szkolenia obronnego i reagowania kryzysowego osób zajmujących stanowiska kierownicze administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i społecznych. Ćwiczenia są najskuteczniejszym rodzajem praktycznego szkolenia, podczas którego na tle sytuacji rzeczywistej lub najbardziej zbliżonej do niej sytuacji aplikacyjnej są rozwiązywane złożone problemy przygotowania i prowadzenia działań podsystemu nie militarnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa, województwa, powiatu, gminy, zakładu, itp. Głównym celem ćwiczenia i szkoleń jest rozwijanie wiedzy, kształtowanie nawyków i umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu obrony narodowej, reagowania kryzysowego w zakresie praktycznej realizacji określonych zadań, a także kształtowanie odpowiednich postaw społecznych w dziedzinie obronności kraju. Ćwiczenie powiatowe, gminne, miejskie, obejmują swym zasięgiem obszar powiatu, gminy. Czas trwania ćwiczenia wynika z zakładanych celów Burmistrza. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

3 Głównym celem ćwiczenia jest:
KONCEPCJA PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA GRUPOWEGO Z ZESPOŁEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU, ZAKŁADÓW I INSTYTUCJI TEMAT: OCENA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ W MIEŚCIE I ZAKŁADZIE PRACY[ INSTYTUCJI]. WYPRACOWANIE WNIOSKÓW I PROPOZYCJI DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W ZAGROŻONYM REJONIE. ETAP PIERWSZY. TEMAT: OCENA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ W GMINIE, MIEŚCIE I ZAKŁADZIE PRACY. ANALIZA I OCENA SYTUACJI W MIEŚCIE I SĄSIEDNICH GMINACH I ZAKŁADACH PRACY. CELE SZKOLENIOWE: Głównym celem ćwiczenia jest: Sprawdzenie prawidłowości działania pracowników administracji samorządowej, zakładów i instytucji w kierowaniu i koordynowaniu działaniami służb w sytuacji zagrożenia. Przygotowaniu propozycji do decyzji Burmistrza miasta - Szefa O C miasta i organizacji współpracy ze służbami ratownictwa resortowego, zakładów pracy oraz sąsiednimi gminami. Doskonalenie współdziałania tych służb w czasie akcji przeciwśniegowej/ lodowej/. Sprawdzenie sprawności przepływu informacji o zagrożeniach i podejmowanych decyzjach na linii gmina-powiat i odwrotnie. CZAS TRWANIA ETAPU: r. – r. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

4 ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE
Wprowadzenie. Ocena sytuacji w [powiecie], gminie mieście i zakładzie. Charakterystyka lokalnych zagrożeń. Ocena własnych możliwości sił i środków przewidzianych w planach reagowania kryzysowego [planach ochrony infrastruktury krytycznej] do prowadzenia akcji ratowniczej w miejscach niebezpiecznego zdarzenia. Planowanie i organizacja zabezpieczenia działań likwidacji skutków zimy. Organizacja współpracy z powiatowymi i miejskimi oraz resortowymi jednostkami ratowniczymi. Wytyczne do zabezpieczenia gminy, miasta i zakładów w okresie zimowym [2007/2008 rok]. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

5 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH Zagadnienia szkoleniowe Kierownika ćwiczenia Zespołów, jednostek, G O. Wprowadzenie. Ocena sytuacji w mieście i w zagrożonych rejonach powiatu. Ocena i prognozowany rozwój sytuacji. Zapoznaje ćw. z tematem i celem ćwiczenia. Zapoznaje z sytuacją w terenie oraz przeprowadza analizę zaistniałej sytuacji. Wydaje wytyczne do organizacji działań. Przygotowuje zamiar działania. Zapoznają się z założoną sytuację wyjściową. Organizują narady i szkolenia w zakładach , instytucjach. Przygotowują podległe służby do prowadzenia akcji przeciwśniegowej [ Instruktaże i szkolenia zespołów]. Przygotowują wnioski i propozycje z zakresu likwidacji skutków ataku zimy. Ocena własnych możliwości sił i środków przewidzianych do reagowania kryzysowego. Zapoznaje się z możliwościami własnych służb komunalnych i zakładowych wydzielonych do działań reagowania kryzysowego w okresie zimowym. Przygotowują informacje i ocenę własnych sił i środków wydzielonych do działania na wypadek ataku zimy. Składają informację do starostwa, urzędu miasta, gminy. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

6 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
I. SYTUACJA WYJŚCIOWA Do ćwiczenia grupowego obrony cywilnej miasta i zakładów pracy przeprowadzonego w dniach – r. [ Czas operacyjny: 7/ r ] [ Czas rzeczywisty: r ] I. SYTUACJA OGÓLNA. 1.W pierwszej dekadzie grudnia w niektórych rejonach Województwa Dolnośląskiego, głównie na zachodzie wystąpiły gwałtowne śnieżyce, podczas których prędkość wiatru dochodziła do 20 m/sek. Stan ten utrzymuje się nad obszarem kraju i województwa, zwłaszcza na zachodzie i północy. 2.W związku z niekorzystną sytuacją meteorologiczną spowodowaną gwałtownymi wichurami i opadami śniegu Wojewoda Dolnośląski zalecił organom administracji samorządowej prowadzenie monitoringu zagrożeń oraz przygotowanie służb do reagowania w przypadku powstania sytuacji kryzysowej oraz podjęcie stosownych działań do zaistniałej sytuacji. II. SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA. 1.Warunki atmosferyczne na terenie powiatu uległy pogorszeniu. Nastąpił znaczny spadek temperatury. Opady deszczu przeszły w opady śniegu. W godzinach nocnych z 7 na , nad miastem i sąsiednimi gminami przeszła gwałtowna burza śnieżna. Temperatura spadła do -8 0 C. Prędkość wiatru w porywach dochodziła do 20 m/sek. 2.Obfite opady deszczu a później śniegu w warunkach obniżonej temperatury spowodowały szybkie oblodzenie linii przesyłowych energii elektrycznej, sieci trakcyjnej transportu kolejowego, drzew, dróg i innych urządzeń. W wyniku zamieci śnieżnej powstały liczne zawieje i zaspy śnieżne. Sytuacja w terenie przedstawia się następująco: Wydział Zarządzania Kryzysowgo

7 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
SYTUACJA W POWIECIE. Sytuacja na terenie powiatu. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

8 II. SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
1.Miasto Zgorzelec. Zamieć i zawieje spowodowały utworzenie się zasp, zaśnieżenie ulic, placów. Spowodowały zakłócenia i utrudnienia w ruchu, w rejonach: - skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Słowiańską i obwodnicą miejską; - rondo przy wyjeździe z miasta w kierunku Bogatyni i Sulikowa; - droga Zgorzelec – Jerzmanki. - Odcinek autostrady: Jędrzychowie – Ludwigsdorf. - Gwałtowne opady śniegu oraz towarzysząca opadom wichura spowodowała szkody w drzewostanie [wiatrołomy w parku miejskim], i w południowej części miasta i okolicy. - Silny wiatr, opady śniegu spowodowały uszkodzenie napowietrznej linii energetycznej. Wystąpił brak dostaw energii elektrycznej dla miasta i okolicznych miejscowości. Prawdopodobny czasokres braku energii około 12 godz. Brak energii elektrycznej spowodował zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury miejskiej. Wystąpiły braki wody w północnej części miasta oraz spadek ciśnienia wody w śródmieściu. - Uszkodzenia połaci dachowych w postaci pozrywanych dachówek i papy wystąpiły w kilku budynkach przy ulicy Daszyńskiego i ulicy Reymonta. 2.Miasto i Gmina Bogatynia. - Na drodze wojewódzkiej nr 352 w okolicach wzgórz działoszyńskich wystąpiła gołoledź, droga jest zawiana i nieprzejezdna. Zaspy i wiatrołomy utrudniają dojazd do miejscowości: Krzewiny, Posady, Bratków, Kowaczów. - W okolicy przejazdu granicznego Porajów – Hradek na tory kolejowe zostały powalone drzewa. - W Bogatyni, Sieniawce i Porajowie na lokalnych drogach leżą wiatrołomy. Drogi są nieprzejezdne. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

9 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
MIASTO ZGORZELEC SYTUACJA W MIEŚCIE Wydział Zarządzania Kryzysowgo Zamieć i zawieje spowodowały zakłócenia i utrudnienia w mieście, w rejonach: skrzyżowanie ulicy Armii krajowej z ul. Słowiańską i obwodnicą miejską; drogi Zgorzelec – Jerzmanki; odc. autostrady. Szkody w drzewostanie, w południowej części miasta; brak wody w płn. części miasta, uszkodzenia połaci dachowych przy ulicy Daszyńskiego i Reymonta.

10 II. SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
3. Miasto i Gmina Pieńsk. - Zawieje uniemożliwiają dojazd do gospodarstw w Dłużynie Dolnej, Żarkach Średnich i Żarce nad Nysą. - pomiędzy Lasowem i Żarką nad Nysą utworzyły się zawieje. Wiatr w dalszym ciągu nawiewa śnieg. Przejazd drogą jest utrudniony. - W Pieńsku, Bielawie i Stojanowie lokalne drogi blokują wiatrołomy. - Na torach kolejowych w okolicy Lasowa na zawianych torach wykoleiły się 3 wagony węglarki. 4. Miasto i Gmina Węgliniec. - Z informacji uzyskanych od mieszkańców okolicznych miejscowości wiadomo jest, że na drodze wojewódzkiej nr 296 pomiędzy Jagodzinem, Pasieczną i Węglińcem utworzyły się zaspy, które utrudniają przejazd. Niemożliwy jest dojazd do gospodarstw w Jagodzinie, Starym Węglińcu i Pasiecznej. - W Węglińcu, Zielonce, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu drogi są nieprzejezdne. Blokują je wiatrołomy. - Przed stacją kolejową w Węglińcu wykolejeniu uległy 2 cysterny z olejem napędowym. 5. Gmina Sulików. - Gołoledź, silny wiatr, śnieżyca spowodowały powstanie zasp i zawiei na drodze wojewódzkiej nr 357 pomiędzy Mikułową i Sulikowem. Podobna sytuacja wytworzyła się na drodze nr 355 od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą do Skrzydlic. - Zaspy w rejonie odcięły dojazd do Radzimowa, Biernej i Miedzianej oraz do Wrociszowa. - Wiatrołomy blokują drogi lokalne w Sulikowie, Mikułowej, Małej Wsi. Część mieszkańców siłami własnymi próbuje usunąć przeszkody na drogach. 6. Miasto Zawidów. - Na drodze wojewódzkiej nr 355 od skrzyżowania z drogą lokalną do Skrzydlic powstała gołoledź. Droga jest zawiana i nieprzejezdna. Powstałe zaspy i wiatrołomy utrudniają komunikację w mieście oraz w kierunku stacji P K P Zawidów i Ostróżno. - podniósł się poziom wody w bezimiennym potoku wypływającym z Lasku Lubańskiego. - Zaspy na torowisku w okolicy stacji P K P Zawidów spowodowały wykolejenie cysterny ze spirytusem. 7. Gmina Zgorzelec. - Na drodze wojewódzkiej nr 352 między Koźminem i Ręczynem zaspy śnieżne i obłamane konary drzew utrudniają ruch samochodowy. Na drogach lokalnych trudna sytuacja drogowa powstała w m. Koźlice, Lasowice, Spytków i Kostrzyn. - Wydział Zarządzania Kryzysowgo

11 III. SYTUACJA SPECJALISTYCZNA
1.Jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej utrzymują stałą gotowość do realizacji zadań ratowniczych. 2. Policja państwowa realizuje zadania zgodnie z wytycznymi Komendanta. Zapewnia bezpieczeństwo publiczne na administrowanym terenie. 3. Pozostałe służby resortowe realizują swoje statutowe zadania . Wydział Zarządzania Kryzysowgo

12 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
IV. DANE DODATKOWE Przyjęte warunki meteorologiczne w ćwiczeniu: Prędkość wiatru – do 10 m/sek. Kierunek wiatru – Płd. Zach. Temperatura – [ - 8 stop.]. Drobne opady śniegu. Punkt konsultacyjny w sprawie ćwiczenia: W Z K U M - Zgorzelec. Ul. Langiewicza 6, tel , czynny od r., od godz do 11.00, w P C Z K, tel Wydział Zarządzania Kryzysowgo

13 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH Zagadnienia szkoleniowe Kierownika ćwiczenia Zespołów, jednostek, G O Planowanie i organizacja zabezpieczenia działań likwidacji skutków zimy. -Org. i przygotowanie S K, -Aktualizacja planów i procedur działania. -Zapoznaje się z koncepcją działania w sytuacji kryzysowej. -Ocenia przedstawione wnioski i propozycje do zabezpieczenia akcji. -Wydaje zarządzenia do przygotowania wydziałów U M, służb do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w okresie zimy 2007/08. Opracowują lub aktualizują wewnętrzne plany działania i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej na wypadek ataku zimy. Sprawdzają zabezpieczenie obiektów, organizują narady i instruktaże. Organizują stały monitoring zagrożonych miejsc, obiektów, urządzeń przed skutkami ataku zimy. Organizacja współpracy z powiatowymi, miejskimi, resortowymi jednostkami ratowniczymi. Zapoznaje z zasadami organizacji współpracy służb miejskich zakładowych, powiatowych [resortowych], w czasie prowadzenia akcji zabezpieczenia i usuwania skutków ataku zimy. Zatwierdza plany akcji ZIMA 2007/08. Uzgadniają zasady działania i udzielania wzajemnej pomocy, wymiany informacji, wydzielenia sił i środków do akcji ZIMA 2007/08. Aktualizują umowy, prowadzą przetargi w sprawach oczyszczania ciągów komunikacyjnych, obiektów z nadmiaru śniegu i lodu. Uzgadniają miejsca wywozu śniegu, posypywania ulic piaskiem i środkami chemicznymi przed ich oblodzeniem. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

14 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
DRUGI ETAP TEMAT ETAPU: - WYPRACOWANIE WSPÓLNYCH WNIOSKÓW I PROPOZYCJI DO DZIAŁANIA O C MIASTA I ZAKŁADÓW W SYTUACJI ZAGROŻENIA. PREZENTACJA WŁASNYCH WNIOSKÓW I KONCEPCJI ROZWIĄZANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH. ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I OBIEGU INFORMACJI MIĘDZY ZESPOŁAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO I SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI. CELE SZKOLENIOWE: - Ustalić zasady organizacji współpracy w prowadzeniu akcji ratowniczej w miejscach zagrożenia i usuwania skutków ataku zimy. -zapoznać z zasadami reagowania kryzysowego w zapobieganiu i likwidacji skutków ataku zimy. CZAS: – r. i – r Wydział Zarządzania Kryzysowgo

15 ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE
Zapoznanie z sytuacją w mieście. Analiza sytuacji. Wysłuchanie propozycji szefów grup roboczych zespołów zarządzania kryzysowego, przedstawicieli zakładów pracy, zaproszonych gości z powiatu, gminy do organizacji działań. Ogłoszenie koncepcji działania. Przedstawienie koncepcji współdziałania. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

16 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
KONCEPCJA DZIAŁANIA Przykładowy wariant koncepcji Burmistrza Miasta [ Wójta] – Szefa M Z Z K do organizacji i prowadzenia akcji w mieście. UWAGA! Po Zapoznaniu się z informacjami kierowników stałych i czasowych grup roboczych zespołów M Z Z K, Burmistrz Miasta może ogłosić zamiar do podjęcia akcji likwidacji skutków ataku zimy oraz wydać zarządzenie w sprawie usuwania skutków ataku zimy ustnie lub na piśmie w postaci zarządzenia wykonawczego. PRZYKŁAD. Wieczorem w dniu i w nocy , w powiecie i w mieście wystąpiły silne opady śniegu. Silny wiatr i śnieg zasypał ulice miasta oraz w niektórych miejscach utworzyły się duże zaspy śnieżne. Brak energii elektrycznej spowodował zakłócenia w życiu mieszkańców i infrastrukturze miejskiej. W godz. rannych , opady śniegu częściowo ustały. Wiatr tworzy w dalszym ciągu zawieje na rogatkach miasta. Akcję odśnieżania i likwidacji ataku zimy postanowiłem prowadzić siłami miejskich [gminnych] służb komunalnych we współdziałaniu z wydzielonymi siłami i środkami O C zakładów pracy, instytucji oraz wydzielonych sił z powiatu, a w razie konieczności straży wojska i straży granicznej. Główny wysiłek prac skupić na niesieniu pomocy poszkodowanym ludziom, oczyszczaniu ciągów komunikacyjnych oraz usunięciu awarii i szkód [zniszczeń] w infrastrukturze miejskiej [krytycznej]. W zaistniałej sytuacji ZARZĄDZAM [lub postanowiłem]: Uruchomić stały dyżur G C Z. Siłami S M zorganizować stały monitoring sytuacji w mieście. Nawiązać współpracę z policją w zakresie utrzymania porządku w mieście, i t p. Służbami komunalnymi M P G K, zakładowymi oraz środkami właścicieli obiektów odśnieżyć ulice miasta i usunąć zaspy śnieżne. W przypadku dalszych opadów śniegu, usuwanie nadmiaru śniegu prowadzić zgodnie z planem działania wydzielonych służb i środków M P G K. śnieg z miasta wywozić w miejsce [podać]. Posypywanie ulic i dróg w kolejności [wymienić]. Zabezpieczenie w wodę, przy jej braku w sieci zabezpieczyć zgodnie z planem zabezpieczenia P W Kan. „NYSA” i t p. Na bazie schroniska św. im. Brata Alberta oraz pozostałych ośrodków w mieście zorganizować schroniska dla bezdomnych. M O P S - pomoc społeczną dla poszkodowanych. Pomoc medyczną na bazie S P Z O Z. Stanowisko kierowania na czas akcji przygotować w urzędzie miasta w Sali nr 21. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

17 ZADANIA SIŁ PORZĄDKOWYCH I RATOWNICZYCH. WSPÓŁDZIAŁANIE.
STRAŻ MIEJSKA - Zgodnie z przedstawionym planem prowadzić monitoring zagrożonych miejsc. Na bieżąco współpracować z M P G K oraz służbami porządkowymi zakładów pracy. Patrolować ulice miasta , szczególnie w ……. Wspólnie z policją zabezpieczyć porządek w mieście, itd.. M P G K – organizować oczyszczanie miasta ze śniegu oraz utrzymywać drogi i ulice w okresie zimowym zgodnie z wytycznymi D Z D W we Wrocławiu, przedstawionym planem[ UWAGA! można w miarę potrzeb zapoznać z harmonogramem prac]. Utrzymywać współpracę z sąsiednimi gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg zgodnie z planem utrzymania dróg na terenie powiatu ZIMA 2007/2008. Osoby odpowiedzialne zobowiązać do składania informacji o postępie prac na S K UM. itp.. P W Kan. „NYSA” – utrzymać ciągłość dostaw wody mieszkańcom. Usunąć awarię….. itp. Pogotowie Wodnokanalizacyjne utrzymywać w zakładzie w gotowości do usuwania awarii, itp.. Spółdzielnia Mieszkaniowa, P Z N, ADM, wspólnoty mieszkaniowe – na administrowanym terenie zorganizować akcję usuwania śniegu., lodu zgodnie z planem ochrony infrastruktury krytycznej S M.[ UWAGA ! w razie potrzeby zapoznać z harmonogramem prac z zakresu usuwania skutków ataku zimy] itp.. Naczelnicy wydziałów …………., kierownicy, itp.. 5. Organizacja współpracy i współdziałania. Współdziałanie zorganizować ze służbami porządkowymi i ratowniczymi w fazie: Zapobiegania i przygotowania: - z policją, Strażą pożarną, jednostkami służb komunalnych i zakładowych. Reagowania: - z wydzielonymi siłami do prowadzenia akcji usuwania skutków ataku zimy. Odbudowy: - z jednostkami likwidującymi szkody powstałe w wyniku zdarzenia. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

18 Wydział Zarządzania Kryzysowgo
ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej i Policji Wojewoda Dolnośląski – WCZK UW STAROSTA PCZK Informacja do urzędów gmin i miast Posterunki Policji Wydział Zarządzania Kryzysowgo UM UM i G zawiadomienie o uruchomieniu akcji GCZ GCZ GCZ POWIADOMIENIE) Sołtysi MIESZKAŃCY

19 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE AKCJI
Zabezpieczenie realizować w zakresie: Materiałowym: - wodę i żywność grupom porządkowym i ratowniczym dostarczać z ….[ wymienić sklepy, hurtownie, zakłady] Opieki medycznej i pomocy społecznej [podać punkty pomocy medycznej, żywienia, noclegownie, zastępcze lokale mieszkalne, itp..] Techniczne: [ wymienić położenie magazynu O C, składów piasku, sprzęt do odśnieżania, itp..]. 7. Łączność:[ podać terminy składania informacji do zespołu monitorowania, prognoz i analiz. Podać telefony alarmowe, dyżurne służb komunalnych i ratowniczych]. 8. Organizacja kierowania akcją likwidacji zdarzenia. Miejsce P C Z K, G C Z [stanowisko kierowania]. miejsca pracy kierowników zespołów roboczych M Z Z K. Stanowiska kierowania [dyżurne] w zakładach pracy wydzielających środki do akcji. Czas rozpoczęcia i zakończenia akcji [pracy M Z Z K]. Wydział Zarządzania Kryzysowgo

20 ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA
DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ĆWICZENIU. Wydział Zarządzania Kryzysowgo


Pobierz ppt "URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google