Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MIASTA ZGORZELEC Wydział Zarządzania Kryzysowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MIASTA ZGORZELEC Wydział Zarządzania Kryzysowego"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MIASTA ZGORZELEC Wydział Zarządzania Kryzysowego
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Nowe zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. Nr 89, poz. 590] ZGORZELEC 1

2 PROCES TWORZENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE, POWIECIE, GMINIE.
Proces budowy systemu zarządzania kryzysowego trwa od 6 lat. Efektem tych prac są trzy ustawy: z dnia 18 kwietnia 2002 r o stanie klęski żywiołowej; z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym; z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej; z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz akty wykonawcze do wymienionych ustaw. 2

3 1. Kształt zarządzania kryzysowego w kraju w świetle nowej ustawy z uwzględnieniem struktur samorządowych. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku określa kształt zarządzania kryzysowego w kraju z uwzględnieniem struktur samorządowych. Określa ich zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. [ Art.7.1.; Art..8.- Premier; Art14.- wojewoda, Art.17 – Starosta, Art.. 19 – wójt, burmistrz, prezydent miasta.] Niniejszą ustawą zmienia się: dekret z dnia 23 kwietnia 1953 roku o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ustawę z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, uchyla się art. 12 w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, ustawę z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 3

4 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE [ART.2 ]
Definicja zarządzania kryzysowego w ustawie określa: „Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej do pierwotnego charakteru.” 4

5 SYTUACJA KRYZYSOWA [ART. 3]
Definicja sytuacji kryzysowej w ustawie określa: „ Sytuacja kryzysowa jest to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” 5

6 PLANOWANIE CYWILNE. [ ART.3, ust.4.]
Planowanie cywilne jest prowadzone przez organa administracji publicznej. Składa się ono z dwóch elementów: Planowanie w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, to jest: Opracowaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego. Programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny. Przygotowania administracji do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracanie jej pierwotnego charakteru. Planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych R P w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania ich zasobów do realizacji z zakresu zarządzania kryzysowego. 6

7 ZADANIA ADMINISTRACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO [ART.4]
Zadania obejmują: Gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych. Opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń. Przygotowywanie planów reagowania kryzysowego. Administracja publiczna, instytucje, zakłady, realizując w/w zadania powinny uwzględnić: Zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej. Zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtwarzania infrastruktury lub przywracania jej pierwotnego charakteru. Racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny. Zapewnienie ludziom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny. 7

8 Plan Reagowania Kryzysowego
Stanowi podstawową bazę informacji w pracy Zespołów Zarządzania Kryzysowego i jest opracowywany na każdym szczeblu administracji publicznej. Zawiera zespół przedsięwzięć na wypadek zagrożeń, a w szczególności: zadania w zakresie monitorowania zagrożeń; bilans sił ratowniczych i środków technicznych; procedury uruchamiania działań i zasady współdziałania. Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią zawiera pełny zakres informacji na temat istniejącego stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, aktualnych sił i środków możliwych do użycia w czasie działań ratowniczych i technicznych związanych z zabezpieczeniem przed powodzią. 8

9 PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO [ART. 5 ]
W artykule 5 omawianej ustawy przedstawiono treść planu reagowania kryzysowego. Plany reagowania kryzysowego tworzy się na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plan składa się z następujących elementów: Plan główny zawierać powinien: Charakterystykę zagrożeń, ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. Charakterystykę sił i środków, w tym stan rezerw państwowych, oraz ocenę możliwości ich wykorzystania. Analizę funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczności i możliwości wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych. Tryb aktualizacji planu oraz załączników funkcjonalnych. 9

10 PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO [ ART.. 5, UST. 2 ]
W drugiej części planu powinny być zamieszczone procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, a w tym: Zadania w zakresie monitorowania ( rozpoznania ) zagrożeń. Bilans i tryb uruchomienia sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń. Uruchomienie działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczenia strat i usuwania skutków zagrożeń. 10

11 ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO.
Zestaw załączników obejmuje: Standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Organizację łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu reagowania kryzysowego. Organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych. Organizacja opieki społecznej i medycznej, z uwzględnieniem planów zabezpieczenia medycznego. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań. Zasady, tryb oceniania i dokumentowania szkód. Plany reagowania kryzysowego są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata 11

12 prawidłowego funkcjonowania systemu łączności.
Terminowe otrzymanie przez każdego adresata: informacji, ostrzeżenia, komunikatu czy prognozy wymaga prawidłowego funkcjonowania systemu łączności. Stale modernizowane Centrum Zarządzania Kryzysowego wyposażone jest w nowoczesne, niezależnie działające systemy łączności i ostrzegania: system łączności przewodowej (telefonicznej i faksowej) - dla zapewnienia sprawnej łączności CZK z centrami dowodzenia: KP Policji, KP PSP, WCZK, W Sz W, WKU, JW BOLESŁAWIEC i ŚWIĘTOSZÓW. POLICJA STRAŻ WOJSKO PKP 12

13 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA I ZADANIA Z ZAKRESU JEJ OCHRONY:
Ustawa określa co należy rozumieć pod pojęciem infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców. Obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa; zaopatrzenia w żywność i wodę; ochronę zdrowia; finansowe; łączności i sieci teleinformatycznych; transportowe i komunikacyjne; ratownicze; produkcji, składowania, przechowywania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych; zapewniające działania administracji publicznej. 13

14 OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ [ ART..6. ust. 1. 5. ]
Zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej obejmują: Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury. Przygotowywanie i aktualizację planów ochrony infrastruktury. Opracowania i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury. Zapewnienie możliwości odtwarzania infrastruktury krytycznej. Współpracę między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury w zakresie jej ochrony. Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, obowiązani do jej ochrony, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają obowiązek przygotować i wdrażać stosownie do zaistniałego zagrożenia, własne plany ochrony oraz utrzymywać własne systemy rezerwowe zapewniające bezpieczeństwo i podtrzymujące funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej odtworzenia. W celu realizacji w/w zadań należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za utrzymanie współpracy, kontaktów z administracją publiczną w zakresie ochrony infrastruktury. Plany ochrony są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata. Plany są udostępniane na pisemny wniosek organu, do zadań którego należy ochrona w terminie nie dłuższym niż 14 dni 14

15 ZADANIA STAROSTY JAKO ORGANU WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE POWIATU [ ART..17 ] Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest STAROSTA jako przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty należy: Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowanie i przedłożenie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego. Realizacja zaleceń do planu reagowania kryzysowego. Wydanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego. Zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. 15

16 ZADANIA STAROSTY W SPRAWACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.
Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie kryzysu i wojny. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. W/w zadania, starosta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej starostwa właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Zadania zarządzania kryzysowego starosta wykonuje przy pomocy POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWOŁANEGO PRZEZ STAROSTĘ. Starosta w swoim zarządzeniu określa skład „ zespołu powiatowego”, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zespołu. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. Zespół wykonuje zadania na obszarze powiatu. 16

17 ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Do zadań zespołu należy w szczególności: Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne na obszarze powiatu i prognozowanie tych zagrożeń. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego. 17

18 przy ich pomocy wojewodowie, STAROSTOWIE m. in
przy ich pomocy wojewodowie, STAROSTOWIE m.in. organizują i koordynują przygotowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego. Wydziały Zarządzania Kryzysowego Centra Zarządzania Kryzysowego Na podstawie USTAWY Z DNIA 26 KWIETNIA 2007 ROKU O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 ) tworzy się WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18

19 POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
art omawianej ustawy mówi, że w powiecie tworzy się powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, którego obsługę zapewnia komórka zarządzania kryzysowego starostwa [ART..17 UST.3.]. Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego wykonuje zadania[ art.. 16 ust.2.] : Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum. 19

20 ZADANIA BURMISTRZA [WÓJTA] JAKO ORGANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE GMINY [ART..19 ]
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Do zadań w sprawach zarządzania kryzysowego należy: Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: Realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego. Opracowanie i przedłożenie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu funkcjonowania gminy na czas kryzysu i wojny o statusie miasta. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 20

21 ORGANIZACJA STRUKTURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE
Zadania z zakresu planowania cywilnego burmistrz, wójt, prezydent miasta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy [miasta] – Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Organem pomocniczym burmistrza, wójta, prezydenta miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO powoływany zarządzeniem burmistrza, wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. Pracami zespołu kieruje burmistrz, wójt. W skład gminnego zespołu wchodzą osoby zatrudnione w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych, pracownicy zespolonych służb, inspekcji, straży, organizacji społecznych. Zespół składa się z stałych grup roboczych i czasowych grup roboczych. 21

22 GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Zastępca Naczelnik W Z K U M Burmistrz – Szef GZZK Grupa Ekspertów GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE CZASOWYM Grupa Planowania Cywilnego Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz Grupa Operacji i organizacji działań Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE STAŁYM 1. Kierownik grupy – Komendant S M. 2. Zastępca kierownika - Prezes MPGK. 3. Pracownik ds.. O C MPGK. 4. Komendant FOC MPGK. 5. Przedstawiciel ADM. 6. Przedstawiciel PZN. &. Przedstawiciel spółdzielni Mieszkaniowej. 1.Kierownik grupy – Sekretarz Miasta. 2. Zastępca kierownika – Naczelnik WSS. 3. Kierownik MOPS. 4. Przedstawiciel SP ZOZ. 5. Przedstawiciel PCK. 6. Naczelnik WOA. 1.Kierownik grupy- Zastępca Burmistrza [ B I]. 2. Skarbnik Miasta. 3. Prezes PZN. 4. Prezes P W i Kan. NYSA. 5. Prezes ZPEC. 6. Naczelnik WIŚM. 7. Naczelnik WZP. 8. naczelnik WPRI. - Kierownik grupy – Naczelnik WPWZ. 2. Zastępca Komendanta S M. 3. Informatyk U M. 4. Tłumacz. 5. Pracownik ds.. ochrony środowiska. kierownik grupy – Naczelnik W Z K UM. 2. Inspektor W Z K ds.. obronnych. 3. Inspektor WZ K ds.. technicznego zabezpieczenia CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22

23 STOPNIE ALARMOWE [Art.. 23]
Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Prezes Rady Ministrów może wprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jej części, w drodze zarządzenia, następujący stopień alarmowy: Pierwszy stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Drugi stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeci stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o osobach lub organizacjach przygotowujących działania terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw albo w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia innego zagrożenia. Czwarty stopień alarmowy – w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodującego zagrożenie Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw. Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. 23

24 FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. [ ART..26]
Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. W budżecie jednostki samorządu tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 24

25 Wójt, Burmistrz (Prezydent Miasta)
URZĄD ... USTAWA OKREŚLA JEDNOOSOBOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE FUNKCJI PAŃSTWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE gmina Wójt, Burmistrz (Prezydent Miasta) powiat Starosta województwo Wojewoda PAŃSTWO Prezes R M 25

26 Pojęcie „informacja” należy tu rozumieć jako:
II. INFORMACJA I JEJ PRAWIDŁOWY OBIEG PODSTAWĄ PROCESU DECYZYJNEGO W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Jednym z podstawowych elementów w zarządzaniu kryzysowym w województwie jest INFORMACJA i wzajemna jej wymiana na linii gmina – starostwo – województwo i odwrotnie. gmina starostwo województwo Pojęcie „informacja” należy tu rozumieć jako: prognozę, ostrzeżenie, komunikat, meldunek w przypadku zagrożenia ze strony sił natury; wiedzę nt. skutków zagrożeń wywołanych: awarią, katastrofą (obiektu, budowli, zakładu itp.), siłami natury (nadmiernymi opadami, ekstremalną temperaturą, silnymi wiatrami ....), świadomą i nieświadomą działalnością człowieka (terroryzm, bioterroryzm); ocenę rozmiaru szkód i strat spowodowanych zdarzeniem w danym miejscu i czasie. 26

27 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Właściwa informacja, to znaczy: aktualna, wiarygodna, odpowiedniej jakości jest podstawą każdej decyzji. Odgrywa decydującą rolę w „zarządzaniu” w stanie zagrożenia, służy bezpośrednio narażonej na niebezpieczeństwo ludności i w rezultacie przynosi wymierny efekt ekonomiczny. Podstawowym źródłem informacji o sytuacji hydrometeorologicznej w regionie jest IMGW Oddział we Wrocławiu prognozy, komunikaty, ostrzeżenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminne Centra Zarządzania 27

28 Dodatkowy system łączności stanowi telefonia komórkowa
system łączności radiowej - oparty o główną stację bazową zlokalizowaną w WCZK i dwie stacje przekaźnikowe system łączności e - mailowej - ze wszystkimi starostwami, innymi województwami, służbami i jednostkami organizacyjnymi Dodatkowy system łączności stanowi telefonia komórkowa (możliwość szybkiego przesyłania informacji sms - em). 28

29 DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Podsumowanie.
Poza koniecznością doskonalenia elementów w systemie takich jak: monitorowanie i przepływ informacji o zbliżających się (lub występujących) zagrożeniach; stała poprawa nośników przepływu informacji na każdym szczeblu zarządzania; współdziałanie organów administracji publicznej z jednostkami organizacyjnymi i służbami biorącymi udział w likwidacji stanów kryzysowych; zabezpieczenie materiałowo-techniczne Istotnym i niezbędnym elementem w zapobieganiu i likwidacji stanów kryzysowych jest: podnoszenie kwalifikacji kadr administracji publicznej oraz służb i instytucji biorących udział w tworzeniu systemu w zakresie podejmowania decyzji do działań w przypadku zaistniałego zdarzenia; stałe podnoszenie świadomości społecznej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia, mienia ludności i środowiska oraz działań związanych z usuwaniem ich skutków. 29

30 ZAKOŃCZENIE Należy mieć nadzieję, że nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym wejdzie szybko w życie i nie będzie tylko dodatkowym aktem prawnym leżącym na półce w szafie urzędu gminy. 30

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 31


Pobierz ppt "URZĄD MIASTA ZGORZELEC Wydział Zarządzania Kryzysowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google