Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA STAROSTÓW, PREZYDENTÓW,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA STAROSTÓW, PREZYDENTÓW,"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA STAROSTÓW, PREZYDENTÓW,
BURMISTRZÓW I WÓJTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO TEMAT: ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH SZARLOTA r.

2 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE
POMORZE-2013 ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013 WBiZK PmUW

3 ZAGADNIENIA PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA.
POMORZE-2013 ZAGADNIENIA PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. TEMAT I CELE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. SKŁAD KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I ZESPOŁU AUTORSKIEGO - STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA. 5. ZAKRES WYKONANYCH DOKUMENTÓW I PRACY KIEROWNICTWA ĆWICZENIA. 6. ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚCI W CZASIE ĆWICZENIA. 7. DYSKUSJA NT. SCENARIUSZA PRZEBIEGU ĆWICZENIA. 8. PODSUMOWANIE.

4 PODSTYAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA.
POMORZE-2013 PODSTYAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. Art. 2 oraz art. 20, ust. 2, pkt. 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, t.j) §4, pkt 2 oraz §5, ust. 3, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z późn. zm). Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego na lata Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa pomorskiego w latach Plan szkolenia obronnego województwa pomorskiego na 2013 r. Ad 1. Art. 2. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach. Art. 20, ust.2, pkt 7)  Wojewoda w ramach kierowania organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne. Ad.2 2. Szkolenie prowadzi się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeń, w tym treningów i gier, o zasięgu terenowym, wojewódzkim, regionalnym, działowym, krajowym i międzynarodowym. Szkolenie prowadzi się również w formie wyższych kursów obronnych i innych form kształcenia w państwowych szkołach wyższych, w tym w akademiach wojskowych. § 5. Organizatorami szkolenia są: wojewoda - w odniesieniu do szkolenia organizowanego w województwie, prowadzonego w formie ćwiczeń wojewódzkich, obejmujących dwa lub więcej powiatów na obszarze województwa, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata;

5 POMORZE-2013 TEMAT Funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego województwa

6 23 – 25 PAŹDZIERNIK 2013 R. Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia,
POMORZE-2013 TERMIN ĆWICZENIA 23 – 25 PAŹDZIERNIK 2013 R. REJON ĆWICZENIA Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Powiat Nowodworski

7 KIEROWNICTWO ĆWICZENIA Współdziałające siły MON i MSW
POMORZE-2013 MIEJSCE KIEROWNICTWO ĆWICZENIA ĆWICZĄCE SIŁY UM Gdańsk, UM Gdynia, SP Nowy Dwór Gd. Służby zespolone, Inspekcje i Straże, Współdziałające siły MON i MSW MSD

8 POMORZE-2013 CELE ĆWICZENIA Doskonalić: Współdziałanie stanowiska kierowania wojewody pomorskiego z organami administracji rządowej zespolonej, niezespolonej i samorządowej województwa w wykonywaniu zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny.

9 CELE ĆWICZENIA Zgrywać:
POMORZE-2013 CELE ĆWICZENIA Zgrywać: Obsadę Stanowiska Kierowania Wojewody Pomorskiego oraz innych ćwiczących elementów w wykonywaniu zadań obronnych zgodnie z przyjętym Planem działania stosownie do zmieniającej się sytuacji operacyjnej.

10 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić:
POMORZE-2013 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 1. Zdolność ćwiczących organów administracji rządowej i samorządowej do koordynacji i kierowania podległymi strukturami podczas prowadzenia operacji obronnej zgodnie ze strukturą i relacjami określonymi w ramach systemu kierowania obroną województwa.

11 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić:
POMORZE-2013 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 2. Relacje kierowania, obiegu informacji oraz system meldunkowo – sprawozdawczy pomiędzy elementami stanowiska kierowania Wojewody Pomorskiego oraz podległymi mu ćwiczącymi stanowiskami i organami.

12 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić:
POMORZE-2013 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 3. Efektywność przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia ochrony zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenia warunków do jej przetrwania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny.

13 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić:
POMORZE-2013 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 4. Poprawność przyjętych procedur odtwarzania normalnego stanu funkcjonowania województwa po likwidacji powstałych zagrożeń.

14 CELE ĆWICZENIA Zbadać:
POMORZE-2013 CELE ĆWICZENIA Zbadać: Zasadność przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji współdziałania pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Wojewody Pomorskiego a organami administracji samorządowej województwa pomorskiego oraz współdziałającymi organami.

15 OSOBY FUNKCYJNE KIEROWNIK ĆWICZENIA
POMORZE-2013 OSOBY FUNKCYJNE KIEROWNIK ĆWICZENIA Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski ZASTĘPCY KIEROWNIKA ĆWICZENIA Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk Dyrektor WBiZK PmUW Ryszard Sulęta SZEF SZTABU KIEROWNICTWA ĆWICZENIA/SZEF ZESPOŁU AUTORSKIEGO Z- ca Dyrektora WBiZK PmUW Jarosław Kopczyński Z-CA SZEFA ZESPOŁU AUTORSKIEGO Kierownik OOiB WBiZK Roman Dłutek

16 SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO
POMORZE-2013 OSOBY FUNKCYJNE SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO Kierownik OPC WBiZK – Alina Petruczenko; Kierownik OLiRM – Zbigniew Kmiecik; St. Inspektor Wojewódzki w OPC – Andrzej Stasiak; St. Inspektor Wojewódzki w OLiRM – Aneta Wiszowata; Inspektor Wojewódzki w OOiB – Sławomir Knap; wyznaczeni przedstawiciele z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Urzędu Miasta Gdańska, Urzędu Miasta Gdyni, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,

17 SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO (c.d.)
POMORZE-2013 OSOBY FUNKCYJNE SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO (c.d.) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. inne osoby funkcyjne: Rzecznik prasowy Wojewody Pomorskiego – Pan Roman Nowak

18 STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA
POMORZE-2013 STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA KIEROWNIK ĆWICZENIA Zespół zabezpieczenia stanowiska kierowania ćwiczeniem Zespół analizy, oceny i omówienia Grupa omówienia oraz oceny SZTAB KIEROWNICTWA ĆWICZENIA Szef sztabu ćwiczenia/ Szef Zespołu Autorskiego Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu kierownika ćwiczenia Grupa zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia Zespół Autorski/ Grupa podawania wiadomości Ze względu na prostą strukturę organizacyjną ćwiczenia oraz mały rozmach ćwiczenia struktura kierownictwa ćwiczenia jest następująca Grupa bezpieczeństwa dystrybucji informacji bosm. Witold MISIAK Ćwiczące powiaty

19 Schemat podległości Stanowisk Kierowania w województwie pomorskim
oraz relacje przekazywania informacji POMORZE-2013 Stanowisko Kierowania Wojewody Pomorskiego Stanowisko Kierowania Marszałka Województwa Pomorskiego Stanowisko kierowania Prezydenta RP Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Stanowisko Kierowania Starosty Powiatu ………. Komenda Powiatowa Policji Komendy Wojewódzka PSP w Gdańsku Komendy Powiatowe Policji Komendy Powiatowe Policji Kuratorium Oświaty W Gdańsku Komenda Powiatowa PSP Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Jak. Handl. Art. Rol-Spoż. W Gdyni Komendy Powiatowe PSP Stanowisko Kierowania Wójta Gminy ………… Woj. Insp. Ochr. Rośl. i Nasien. w Gdańsku Komendanci komisariatów Policji Stanowiska kierowania jednostek powiatowych Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Insp. Farmac. w Gdańsku Komendy Powiatowe PSP Stanowiska kierowania zespolonych służb, inspekcji, straży województwa pomorskiego Jednostki Organizacyjne Gminy 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Placówki Oświatowe 3. Sołectwa 4. SPZOZ 5. Apteki 6. OSP Woj. Insp. Ochr. Środow. w Gdańsku Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Woj. Insp. Insp. Handl. w Gdańsku Woj. Insp. Weterynarii w Gdańsku Powiatowy Inspektorat Budowlany Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Woj. Urząd Ochr. Zabyt. w Gdańsku Woj. Insp. Nadzoru Budowl. w Gdańsku

20 SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ
POMORZE-2013 SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ Sieć radiotelefoniczna kierowania, współdziałania i alarmowania Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego KW PSP KW Policji Urzędy Gmin UM na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia) Starostwo Nowy D. Gd.

21 OCZEKIWANY STAN KOŃCOWY
POMORZE-2013 OCZEKIWANY STAN KOŃCOWY Przeprowadzenie ćwiczenia wojewódzkiego ma na celu doskonalenie praktycznych umiejętności indywidualnych składów osobowych Stanowisk Kierowania podczas realizacji procesu kierowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny


Pobierz ppt "WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA STAROSTÓW, PREZYDENTÓW,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google