Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATARZYNA ZACZYŃSKA – SZYCH Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Kraków …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATARZYNA ZACZYŃSKA – SZYCH Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Kraków …"— Zapis prezentacji:

1 KATARZYNA ZACZYŃSKA – SZYCH Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Kraków …

2 Stanowisko pracy i posiadane kwalifikacje  Od października 2004r. nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w ZSOI nr 1 w Krakowie.  Absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunku: pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika.  Ukończone studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych i drugiego przedmiotu - informatyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

3 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach & 7 ust.2 pkt. 1

4 Doskonalenie warsztatu pracy  Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.  Studiowałam i analizowałam literaturę z dziedziny pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz psychologii.  Wymiana doświadczeń w ramach Zespołu wychowawców klas gimnazjalnych oraz Zespołu pedagogów specjalnych.  Brałam udział we wszystkich szkoleniowych radach pedagogicznych i konferencjach organizowanych na terenie placówki.

5 Odbyte kursy, szkolenia, warsztaty  Kurs kierowników wycieczek (MNODN 2011/2012).  Szkolenie Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lękowe, depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej (MNODN 2011/2012).  Szkolenie Praktyczne ćwiczenia emisji głosu dla nauczycieli (MNODN 2010/2011)  Szkolenie Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji (MNODN 2010/2011).  Szkolenie Twórcze metody integracji klasy (MNODN 2010/2011).

6 Kursy, szkolenia, warsztaty cd.  Szkolenie Rola i zadania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze SPE (MNODN 2011/2012).  Szkolenie Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera – sposoby pracy (MNODN 2011/2012).  Warsztaty Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Krakowie 2011/2012).  Konferencja Dyskalkulia – mity a prawda o problemie, (Międzyporadniany zespół do spraw dyskalkulii 2010/2011).

7 Dokumentacja własnej pracy i jej ewaluacja  Opracowywałam plany pracy zajęć rewalidacyjnych dostosowane do potrzeb uczniów.  Tworzyłam indywidualne programy pracy rewalidacyjnej.  Opracowałam indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz dokonałam oceny ich efektywności.  Prowadziłam zeszyt i karty obserwacji uczniów, karty zestawienia ocen uczniów oraz gromadziłam prace uczniów.

8 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych & 7 ust.2 pkt. 2

9 Działalność szkolna  Współorganizowałam uroczystości klasowe.  Brałam udział w organizacji uroczystości szkolnych:  Akademii z okazji Dnia Niepodległości (2009/2011),  Dnia Papieskiego (2010/2011 ),  Ślubowania klas pierwszych (2011/2012),  Pikniku rodzinnego (2009/2010, 2010/2011),  Komersu klas trzecich gimnazjum (2010/2011),  Dni Starożytnej Grecji (2011/2012).

10 Działalność szkolna cd.  Współtworzyłam program wychowawczy klasy.  Organizowałam część wyjść klasowych oraz współorganizowałam wyjazdy na zieloną szkołę.  Prowadziłam zajęcia z uczniami na temat: Jak uczyć się skutecznie, Jak radzić sobie ze stresem, Jak spędzać czas wolny, a także na temat rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.  W ramach projektu profilaktycznego pt. Bezpieczna szkoła przygotowałam i przeprowadziłam zajęcia na temat: postaw wobec osób niepełnosprawnych, nietykalności osobistej i młodzieżowych grup destrukcyjnych.

11 Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Systematycznie współpracowałam z rodzicami uczniów.  Współpracowałam z Radą dzielnicy V w ramach projektu Poznajemy naszą dzielnicę oraz konkursu plastycznego O czym marzę gdy zamykam oczy…  Współpracowałam z Domem Harcerza współorganizując konkurs fotograficzny w ramach projektu Poznajemy naszą dzielnicę.  Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Krakowie w zakresie diagnozy uczniów oraz metodyki pracy z uczniem z zespołem Aspergera.

12 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej & 7 ust.2 pkt. 3

13 Wykorzystanie Internetu  Wyszukiwałam na stronach internetowych obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz materiały, potrzebne do realizacji zajęć.  Za pośrednictwem Internetu zapisywałam się na różnego rodzaju kursy oraz warsztaty.  Korzystałam z poczty elektronicznej.  Posługiwałam się szkolną stroną internetową.

14 Wykorzystanie programów informatycznych  Za pomocą programów graficznych i edytorów tekstu przygotowywałam i dostosowywałam, dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, karty pracy i sprawdziany.  Opracowałam elektronicznie dziennik 19 i 20 godziny.  Przygotowywałam prezentacje multimedialne na temat Jak się uczyć i Integracja w szkole.

15 Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ogólnych zagadnień dotyczących oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich & 7 ust.2 pkt.4

16 Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności  Opracowywałam wskazania do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Przeprowadziłam szereg zajęć integrujących zespół klasowy.  Przygotowywałam opinie o uczniu na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej.  Współpracowałam z nauczycielami przedmiotu, wspierając ich w doborze odpowiednich metod i form pracy.  Przygotowywałam pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów.

17 Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności cd.  Zdobyte nowe umiejętności, poznane twórcze i aktywne metody pracy wprowadzałam na zajęciach rewalidacyjnych oraz lekcjach.  Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu zapewnienia pomocy materialnej dla ucznia z ubogiej rodziny.  Współpracowałam z psychologiem szkolnym, aby zapewnić wsparcie dla ucznia z zaburzeniami zachowania.

18 Własne projekty  Prowadziłam pedagogizację rodziców na temat Integracji oraz Zagrożeń używkami wśród młodzieży – palenie tytoniu.  Opracowałam pisemnie zestaw informacji Uczeń z upośledzeniem w st. lekkim z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.  Opublikowałam Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla klasy III gimnazjum na portalu internetowym www.edukacja.edux.pl.www.edukacja.edux.pl

19 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły & 7 ust.2 pkt. 5

20 Wykorzystanie przepisów prawa  Byłam członkiem zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny. W roku szkolnym 2009/2010 pełniłam funkcję przewodniczącego takiego zespołu.  Uczestniczyłam w pracach komisji rekrutacyjnej gimnazjum.  Pełniłam opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych i wyjść zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Prowadziłam Dziennik zajęć rewalidacyjnych zgodnie z wymogami.

21 Wykorzystanie przepisów prawa cd.  Wraz z nauczycielem przedmiotu, dokonywałam oceny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z zasadami oceniania.  Zatwierdzałam wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.  Respektowałam prawa ucznia i egzekwowałam obowiązki zgodnie z Regulaminem uczniowskim.  Podejmowałam działania wychowawcze, w celu przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym i kształtowaniu pozytywnych postaw, kierując się odpowiednimi przepisami prawa oświatowego i Kodeksu karnego.

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "KATARZYNA ZACZYŃSKA – SZYCH Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Kraków …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google