Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego 2014-2022 planowanie strategiczne w JST Małgorzata Ziółkowska tel. 71 78 07 990 kom. 509 609 513

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego 2014-2022 planowanie strategiczne w JST Małgorzata Ziółkowska tel. 71 78 07 990 kom. 509 609 513"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego 2014-2022 planowanie strategiczne w JST Małgorzata Ziółkowska tel. 71 78 07 990 kom. 509 609 513 e-mail: malgorzata.ziolkowska@grupaergo.pl Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław

2 Strategia to sposób myślenia o… przyszłości Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022  W Naszej pracy najważniejszy jest proces tworzenia, budowania strategii przy szerokim współudziale różnych grup społecznych odzwierciedlających rzeczywiste potrzeby i aspiracje mieszkańców, a nie sam dokument, który jest produktem końcowym wspólnej pracy.  Pragniemy, aby Strategia przyczyniła się do wielowymiarowego rozwoju społeczno-gospodarczego Państwa Powiatu, w szczególności poprawy jakości życia mieszkańców i wzrostu gospodarczego.

3 Harmonogram pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Kluczborskiego Proces Konsultacji społecznych na etapie Diagnozy społeczno- gospodarczej oraz analizy Szeroki udział społeczeństwa w procesie uspołeczniania Strategii Rozwoju  Konsultacje z Radymi Powiatu Kluczborskiego  Konsultacje z Wójtami Gmin Powiatu Kluczborskiego  Warsztaty z przedsiębiorcami, organizacjami pracodawców  Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, kultury i oświaty, przedstawicielami służby zdrowia, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Warsztaty z zakresu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 połączone ze wstępną analizą szans dotacyjnych dla zainteresowanych wnioskodawców

4 Harmonogram pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Kluczborskiego Proces Konsultacji społecznych na etapie Diagnozy społeczno- gospodarczej oraz analizy Dodatkowe formy konsultacji dla mieszkańców Powiatu Kluczborskiego  Skrzynka mailowa – Powiat założy skrzynkę mailową do konsultacji społecznych na stronie internetowej powiatu. Na utworzony adres osoby zainteresowane będą mogły przesyłać swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące potencjału powiatu. W tym celu Grupa Ergo przygotuje ankietę, która będzie uwzględniała propozycje kierunków rozwoju regionu.  Wywiad telefoniczny – Grupa Ergo przeprowadzi wywiady telefoniczne z losowo wybranymi mieszkańcami Powiatu, których celem będzie uzyskanie uwag i spostrzeżeń dotyczących potencjału powiatu.

5 Harmonogram pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Kluczborskiego Proces Konsultacji społecznych na etapie projektu Strategii  Prezentacja projektu strategii na spotkaniu, na które zaproszenie otrzymają przedstawiciele różnych grup społecznych zamieszkujących powiat (w szczególności przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe, środowiska kultury, oświaty i turystyki).  Prezentacja projektu strategii na wspólnym posiedzeniu komisji  Celem przeprowadzanego spotkania będzie uzyskanie jak największej ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do opracowanego projektu strategii.

6 Harmonogram pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Kluczborskiego w podziale na etapy ETAPZADANIATERMIN REALIZACJI I – Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu Kluczborskiego wraz z uwzględnieniem realizacji obowiązującej strategii 1.Zgromadzenie danych i informacji oraz ich analiza 2.Weryfikacja obowiązujących dokumentów strategicznych 3.Opracowanie diagnozy społeczno gospodarczej Powiatu grudzień 2013- styczeń 2014 II – Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących strategii 1.Przeprowadzenie otwartych konsultacji z lokalną społecznością w celu przygotowania analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT+ analiza TOWS) 2.Organizacja spotkań celem uzyskania jak największej ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do opracowanego projektu Strategii 3.Wypracowanie głównych kierunków rozwoju Powiatu Luty - marzec 2014

7 Harmonogram pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Kluczborskiego w podziale na etapy ETAPZADANIATERMIN REALIZACJI III – Opracowanie projektu strategii 1.Opracowanie wstępnego projektu strategii Kwiecień 2014 IV – Przyjęcie strategii1.Prezentacja projektu Strategii podczas spotkania na Komisji Powiatu na której nastąpi zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego 2.Przedłożenie ostatecznie uzgodnionej i zaopiniowanej wersji dokumentu Strategii do akceptacji przez Zamawiającego Maj 2014

8 8 Harmonogram prac

9 Główne założenia procesu budowania Strategii Rozwoju  ujęcie merytoryczne i metodologiczne zgodne z nowym nurtem planowania strategicznego  diagnoza społeczno-gospodarcza oparta o konsultacje społeczne, spotkania robocze, badania ankietowe, warsztaty, której efektem będą wyznaczone wspólnie z Państwem kierunki rozwoju, do których Powiat będzie zmierzać.  wspólnie z Państwem sformułowanie wizji Powiatu tj. jego obraz w przyszłości, którego podstawą będzie poprawne zweryfikowanie oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej, po to, by obraz ten w przyszłości mógł determinować pożądane kierunki rozwoju, a także przyszłą pozycję Powiatu w jego otoczeniu.

10 Główne założenia procesu budowania Strategii Rozwoju  Wspólnie wypracujemy misję Państwa Powiatu, czyli wyrazimy jednoznaczny i unikalny cel, który będzie wyróżniał Państwa Powiat na tle innych ze względu na przedmiot, zakres oraz sposób działania. Opracowana misja będzie w pewnym zakresie sloganem reklamowym, legitymującym Państwa Powiat w otoczeniu i dającym podstawę do jej identyfikacji  Dostosowanie zadań strategicznych do możliwości uzyskania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020  Przy wyborze zadań i obszarów działania Państwa jednostki, wskażemy na te, które będą miały znaczenie strategiczne, zarówno pod kątem perspektywy rozwoju Państwa regionu, jak i możliwości pozyskania na nie zewnętrznych źródeł finansowania.

11 Główne założenia procesu budowania Strategii Rozwoju  W ramach dni otwartych w Państwa urzędzie przeprowadzimy warsztaty oraz uruchomimy punkt informacyjny i konsultingowy, których celem będzie lepsze dopasowanie wsparcia w zakresie możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania przez sektor prywatny oraz przedstawicieli organizacji pozarządowy, do potrzeb rozwojowych wynikających z lokalnego potencjału.  W ramach konsultacji społecznych przeprowadzimy kampanię promującą Powiat, której celem, będzie przede wszystkim zaangażowanie społeczności lokalnej w proces tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu, gdyż tylko uspołecznienie pracy nad tego typu dokumentem umożliwi społeczności lokalnej włączenie się w życie społeczno-gospodarcze regionu dając szansę stworzenia dogodnych warunków do życia mieszkańców Państwa jednostki.

12 Dziękuję za uwagę Małgorzata Ziółkowska tel. 71 78 07 990 kom. 509 609 513 e-mail: malgorzata.ziolkowska@grupaergo.pl 12


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego 2014-2022 planowanie strategiczne w JST Małgorzata Ziółkowska tel. 71 78 07 990 kom. 509 609 513"

Podobne prezentacje


Reklamy Google