Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić."— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji Oponent jest naszym sprzymierzeńcem Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 24 listopad 2006 r. Maria Jutrzenka – Trzebiatowska

2 Cykliczność procesu planowania gospodarowania wodami wg RDW

3 Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami Bazy danych System Informacji Geograficznej (GIS) Modelowanie procesów zachodzących w zlewni Uszczegółowienie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocena ich wpływu na stan wód Aktualizacja rejestru obszarów chronionych Uszczegółowienie prognozy rozwoju, w tym prognozy zmian w zakresie sektorów gospodarczych oraz czynników sprawczych Monitoring Uszczegółowienie oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych do 2015 r. Wstępna identyfikacja sztucznych i silnie zmienionych części wód Określenie istotnych problemów gospodarki wodnej Opracowanie wstępnego programu działań Ostateczne wyznaczenie sztucznych i silnie zmienionych części wód Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych Przeprowadzenie analizy efektywności kosztowej Ocena konieczności i uzasadnienie zastosowania derogacji Aktualizacja analizy zwrotu kosztów za usługi wodne Opracowanie planu gospodarowania wodami Uszczegółowienie charakterystyki i oceny ryzyka Program wodno- środowiskowy kraju i plan gospodarowania wodami Proces udziału społeczeństwa Informowanie udział lokalnych grup interesu konsultacje społeczne Program wodno- środowiskowy kraju

4 Działania przygotowawcze Harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planów gospodarowania wodami Programy monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych z uwzględnieniem obszarów chronionych Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - uszczegółowienie Silnie zmienione i sztuczne części wód Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej Dodatkowe analizy ekonomiczne Program wodno-środowiskowy kraju Plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy System informacyjny dla Planowania Gospodarowania Wodami 2006 2007 2008 2009 2010 Kluczowe działania I cyklu planowania

5 Harmonogram i program prac związanych za sporządzeniem planów gospodarowania wodami, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji społecznych (lipiec 2006 – listopad 2007; KZGW, RZGW) Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami... (lipiec 2006 – październik 2006; KZGW, RZGW) Proces konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowaniem wodami... (październik 2006 – wrzesień 2007; KZGW, RZGW) Ostateczna wersja harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami... (październik 2007 – listopad 2007) Kampania informacyjna (listopad 2006 – grudzień 2006; KZGW, RZGW) Konsultacje społeczne (grudzień 2006 – czerwiec 2007; KZGW, RZGW) I spotkanie KFW (marzec 2007; KZGW) Analiza zgłoszonych uwag (lipiec 2007; KZGW, RZGW) Opracowanie sprawozdania (sierpień 2007 – wrzesień 2007; KZGW)

6 Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej (październik 2006 – wrzesień 2008; KZGW, RZGW) Opracowanie ostatecznych wersji przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy (kwiecień 2008 – wrzesień 2008; KZGW, RZGW) Przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej dla regionów wodnych (październik 2006 – sierpień 2007; KZGW, RZGW) Opracowanie raportów (październik 2006 – sierpień 2007; RZGW) Opracowanie przeglądów (sierpień 2007; RZGW) Przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy (kwiecień 2007 – październik 2007; KZGW) Zestawienie regionalnych raportów (wrzesień 2007 – październik 2007; KZGW) Opracowanie przeglądów (wrzesień 2007 – październik 2007; KZGW) Proces konsultacji społecznych przeglądów istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy na poziomie obszarów dorzeczy i regionów wodnych (wrzesień 2007 – sierpień 2008; KZGW, RZGW) Kampania informacyjna (wrzesień 2007 – listopad 2007; KZGW, RZGW) Konsultacje społeczne (grudzień 2007 – czerwiec 2008; KZGW, RZGW) II spotkanie KFW (luty 2008; KZGW, RZGW) Analiza zgłoszonych uwag (lipiec 2008; KZGW, RZGW) Opracowanie sprawozdania (lipiec 2008 – sierpień 2008; KZGW, RZGW)

7 Program wodno – środowiskowy kraju (styczeń 2007 – grudzień 2008; KZGW, MŚ, RZGW) Opracowanie programu wodno – środowiskowego kraju (czerwiec 2008 – grudzień 2008; KZGW) Opracowanie prognozy oddziaływań na środowisko programu wodno – środowiskowego kraju (wrzesień 2008 – grudzień 2008; KZGW) Opracowanie wstępnych programów działań dla części wód w regionach wodnych (styczeń 2007 – maj 2008; KZGW, RZGW)

8 Plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy (lipiec 2007 – grudzień 2009; KZGW, RZGW, MŚ) Opracowanie projektów planów gospodarowania wodami (lipiec 2007 – listopad 2008; KZGW) Opracowanie prognozy oddziaływań na środowisko planów gospodarowania wodami (grudzień 2008 – marzec 2009; KZGW) Kampania informacyjna (wrzesień 2008 – listopad 2008; KZGW) Konsultacje społeczne (grudzień 2008 – czerwiec 2009; KZGW, RZGW) III spotkanie KFW (marzec 2009; KZGW) Analiza zgłoszonych uwag (czerwiec 2009 – sierpień 2009; KZGW) Opracowanie sprawozdania (lipiec 2009 – październik 2009; KZGW) Opracowanie ostatecznej wersji planów gospodarowania wodami (lipiec 2009 – listopad 2009; KZGW) Opublikowanie ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami (grudzień 2009; KZGW) Opracowanie ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy (lipiec 2009 – grudzień 2009; MŚ, KZGW) Opracowanie projektów planów gospodarowania wodami (lipiec 2007 – marzec 2009; KZGW) Proces konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami (wrzesień 2008 – październik 2009; KZGW, RZGW) Przekazanie Komisji Europejskiej Raportu 2010 dotyczącego planów gospodarowania wodami (styczeń 2010 – marzec 2010; KZGW)

9 12/2006 Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami 200620052007200820102009 2015 Art.412/2015 DOBRY STAN WÓD 2000 Art.242000 RDW 12/2007 Przegląd istotnych problemów związanych z gospodarowaniem wodami zidentyfikowanych dla danego dorzecza 12/2008 Opracowanie i udostępnienie projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI PLANU min. 1 rok min. 3 lata min. 2 lata 12/2009 w celu zapewnienia czynnego zaangażowania i konsultacji społecznych należy zapewnić co najmniej sześć miesięcy na składanie pisemnych uwag do tych dokumentów. Art. 14 Harmonogram konsultacji społecznych

10 Planowana przez RZGW Szczecin realizacja zadania: konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych za sporządzeniem planów gospodarowania wodami, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji społecznych Termin konsultacji: 22 grudnia 2006 – 22 czerwca 2007 roku; Miejsce zamieszczenia dokumentu: www.rzgw.szczecin.pl Miejsce wyłożenia dokumentu: siedziby RZGW Szczecin oraz Nadzory Wodne (dane kontaktowe na wyżej wymienionej stronie internetowej RZGW Szczecin); Najbliższe planowane przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjne: na szczeblu krajowym: broszury informacyjne; Krajowe Forum Wodne (marzec 2007 r.); na szczeblu regionalnym: warsztaty regionalne dla przedstawicieli administracji rządowej/samorządowej, użytkowników wód i organizacji pozarządowych z wybranego obszaru pilotażowego (luty 2007 r.); uruchomienie forum internetowego na stronie internetowej RZGW Szczecin; działania edukacyjno – informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej (udział w konferencjach i sympozjach w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, np. LOP); Informacje o realizowanych działaniach w zakresie udziału społeczeństwa na szczeblu krajowym dostępne są na stronie internetowej: www.rdw.org.plwww.rdw.org.pl

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić."

Podobne prezentacje


Reklamy Google