Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień 2015 r. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Co nowego od 1 stycznia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień 2015 r. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Co nowego od 1 stycznia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Grudzień 2015 r. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Co nowego od 1 stycznia 2016 r.

2 Podstawa prawna Przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., zwana dalej ustawą. Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831).

3 Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. ZBIEG TYTUŁÓW art. 9 ust. 2c ustawy

4 Zbieg wykonywania umowy zlecenia lub współpracy ze zleceniobiorcą z:  wykonywaniem kolejnej lub kolejnych umów zlecenia,  wykonywaniem współpracy ze zleceniobiorcą,  byciem duchownym,  byciem posłem lub senatorem,  wykonywaniem pracy nakładczej  wykonywaniem współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. ZBIEG TYTUŁÓW art. 9 ust. 2c ustawy

5 Zleceniobiorca/osoba współpracująca ze zleceniobiorcą, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innej/innych umów zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca/ współpracujący oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu lub z innych umów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. ZBIEG TYTUŁÓW Zbieg umowy zlecenia lub współpracy ze zleceniobiorcą z kolejną lub kolejnymi umowami zlecenia

6 ZBIEG TYTUŁÓW  ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się wyłącznie dla celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń,  ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek należy dokonywać dla każdego miesiąca odrębnie,  przy sumowaniu nie uwzględnia się podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazanej za miesiąc po ustaniu tytułu ubezpieczeń,  ilekroć jest mowa o przychodzie zleceniobiorcy należy przez to rozumieć przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowiłby podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli umowa będzie stanowiła tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, (bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy),  nie ulegają zmianie przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.

7 Kolejność sumowania podstaw wymiaru Sumowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się poczynając od tytułu, który powstał najwcześniej. Ubezpieczony może jednak dobrowolnie, na swój wniosek zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, z zachowaniem jednak zasady określonej w art. 9 ust. 2 c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony może także być objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych tytułów (tj. tych, które nie stanowią tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń). ZBIEG TYTUŁÓW

8 A B W styczniu 2016 r. osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów (tj. u płatnika A od 1 do 31 stycznia, a u płatnika B od 10 do 31 stycznia). ZBIEG TYTUŁÓW 1 stycznia 2016 r. 10 stycznia 2016 r. 1 200 zł I IIIII Przykład dla stycznia 2016 r. – zbieg dwóch umów zlecenia 600 zł

9 A B Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w styczniu 2016 r. z obu tytułów (tj. u płatnika A od 1 do 31 stycznia, u płatnika B od 6 do 31 stycznia). ZBIEG TYTUŁÓW 1 stycznia 2016 r. 6 stycznia 2016 r. 1 200 zł 2 400 zł Przykład dla stycznia 2016 r. – zbieg dwóch umów zlecenia

10 A B 400 zł C Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w styczniu 2016 r. z wszystkich trzech umów zlecenia. ZBIEG TYTUŁÓW 4 stycznia 2016 r. 10 stycznia 2016 r. 23 stycznia 2016 r. 1 000 zł 2 400 zł Przykład dla stycznia 2016 r. –zbieg trzech umów zlecenia

11 III IV V C Osoba ta we wszystkich miesiącach podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A. ZBIEG TYTUŁÓW 2 000 zł 1 marca 2016 r. 20 marca 2016 r. 10 kwietnia 2016 r. Przykład – zbieg trzech umów zlecenia A B 3 000 zł 900 zł 3 000 zł 3 600 zł 2 900 zł

12 A wynagrodzenie po 1850 zł - 28 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc B grudnia O soba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A. Umowa z płatnikiem B nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń. ZBIEG TYTUŁÓW 10 marca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. 20 marca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Wynagrodzenie 12 200 zł wypłacone 10 stycznia 2017 r. Wynagrodzenie 12 200 zł wypłacone 10 stycznia 2017 r. Przykład – zbieg dwóch umów zlecenia

13 A B III IV V Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzą: w marcu umowy z płatnikami A i B, w kwietniu umowa zawarta z płatnikiem A. W maju nie zachodzi zbieg tytułów, umowa zawarta z płatnikiem B rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 0 zł ZBIEG TYTUŁÓW 31 maja 2016 r. 20 marca 2016 r. 30 kwietnia 2016 r. 1 marca 2016 r. 3 000 zł 1 900 zł 2 200 zł 1 800 zł Przykład – zbieg dwóch umów zlecenia

14 Zasady stosowania art. 9 ust. 2c ustawy są takie same jak przy rozstrzyganiu zbiegu dwóch lub więcej umów zlecenia. ZBIEG TYTUŁÓW Zbieg umowy zlecenia i pracy nakładczej

15 ZBIEG TYTUŁÓW Przykład dla stycznia 2016 r. – zbieg umowy zlecenia i pracy nakładczej

16 Wykonywanie umowy zlecenia lub współpracy ze zleceniobiorcą i prowadzenie pozarolniczej działalności art. 9 ust. 2a ustawy otrzymuje nowe brzmienie: Zleceniobiorca lub osoba współpracująca ze zleceniobiorcą, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy oraz współpracy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania umowy albo współpracy. ZBIEG TYTUŁÓW

17 Wykonywanie umowy zlecenia lub współpracy ze zleceniobiorcą i prowadzenie pozarolniczej działalności ZBIEG TYTUŁÓW Osoba wykonująca umowę zlecenia lub współpracująca ze zleceniobiorcą, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a ustawy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c.

18 ZBIEG TYTUŁÓW Wykonywanie umowy zlecenia lub współpracy ze zleceniobiorcą i prowadzenie pozarolniczej działalności - przykład

19 ZBIEG TYTUŁÓW

20 Wykonywanie umowy o pracę nakładczą i prowadzenie pozarolniczej działalności Zmiana brzmienia art. 9 ust. 2b ustawy Wykonawca prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy. Może on dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również jako wykonawca. ZBIEG TYTUŁÓW

21 Wykonywanie umowy o pracę nakładczą i prowadzenie pozarolniczej działalności Wykonawca prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a ustawy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. ZBIEG TYTUŁÓW Wybór tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych będzie możliwy w przypadku, gdy podstawa wymiaru składek zarówno z tytułu umowy o pracę nakładczą jak i z działalności, będzie wynosiła co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

22 Osoba prowadzi pozarolniczą działalność od 1 stycznia 2016 r. Właściwą jest dla niej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą. Z tytułu tej umowy osiągnęła przychód w wysokości: w kwietniu 2016 r. - 40% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, w maju 2016 r. - 70% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, w czerwcu 2016 r.- 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Osoba ta w kwietniu 2016 r. nadal podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, a w maju i czerwcu 2016 r. może wybrać/zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. ZBIEG TYTUŁÓW Przykład - wykonywanie umowy o pracę nakładczą i prowadzenie pozarolniczej działalności

23  umową o pracę,  członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,  byciem funkcjonariuszem Służby Celnej,  pobieraniem świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego,  pobieraniem wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego, lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. ZBIEG TYTUŁÓW Zbieg wykonywania więcej niż jednej umowy zlecenia z:

24 Osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz innych tytułów (np. umów zlecenia) jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli: w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) - jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. ZASADA TA NIE ULEGA ZMIANIE! ZBIEG TYTUŁÓW

25 W przypadku, jeśli podstawa wymiaru składek w przeliczeniu na pełen miesiąc, będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie (w przypadku braku zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia) obowiązek ubezpieczeń rozstrzyga się na zasadzie określonej w art. 9 ust. 2c ustawy. Przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zawsze w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę z tytułów, o których mowa w pkt. 1-5 ( w szczególności stosunku pracy). ZBIEG TYTUŁÓW

26 Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu u płatnika A. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składek: 450 zł za każdy miesiąc. Przykład - umowa o pracę i umowy zlecenia Umowa zlecenia B Umowa zlecenia B Umowa zlecenia C Umowa zlecenia C 1 marca 2016 r. 30 marca 2016 r. 10 marca 2016 r. 30 marca 2016 r. 1 400 zł 2 800 zł Za marzec obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzi umowa o pracę z płatnikiem A oraz umowa zawarta z płatnikiem B (łączna podstawa wymiaru osiąga minimalne wynagrodzenie).

27 ZBIEG TYTUŁÓW Przykład – umowa o pracę i umowy zlecenia Umowa o pracę C Umowa o pracę C 1 stycznia 2016 r. 15 stycznia 2016 r. 1 lutego 2016 r. II IIIIV Umowa zlecenia A Umowa zlecenia A 1 t I IIIIIIV Umowa zlecenia B Umowa zlecenia B 1 500 zł 900 zł 2 000 zł 4 000 zł W styczniu 2016 r. osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umów zlecenia zawartych z płatnikami A i B. Począwszy od 1 lutego 2016 r. osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę zawartej z płatnikiem C oraz z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A.

28 Przykład – umowy o pracę i umowa zlecenia ZBIEG TYTUŁÓW Umowa zlecenia C Umowa zlecenia C Umowa o pracę B Umowa o pracę B Umowa o pracę A Umowa o pracę A IIIIII 800 zł 1 200 zł 8 lutego 2016 r. 25 lutego 2016 r. 2 600 zł Osoba ta z tytułu wykonywania umowy zlecenia zawartej z płatnikiem C nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z tytułu stosunków pracy z płatnikami A i B łączna podstawa wymiaru składek przekracza minimalne wynagrodzenie.

29 Osoby mające prawo do emerytury lub renty będące zleceniobiorcami ZBIEG TYTUŁÓW W art. 9 ust. 4a ustawy dodano zastrzeżenie ust. 2c. W przypadku zawarcia przez emeryta lub rencistę jednej umowy zlecenia osoba ta podlega z tytułu jej wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy zlecenia, kolejne umowy będą rodziły ten obowiązek do czasu, aż łączna podstawa wymiaru składek osiągnie minimalne wynagrodzenie. Sumowania podstaw wymiaru składek dokonuje się w kolejności powstawania tytułów. Ubezpieczony może zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (wyłącznie na bieżąco), ale z zachowaniem zasady określonej w art. 9 ust. 2 c ustawy.

30 Osoby mające prawo do emerytury lub renty będące zleceniobiorcami Jeśli zleceniobiorca uprawniony do emerytury lub renty jednocześnie wykonuje umowę o pracę (umowa zlecenia nie jest zawarta z pracodawcą ani nie jest wykonywana na jego rzecz) to znaczenie ma wysokość podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełen miesiąc, analogicznie jak w przypadku zleceniobiorcy, który nie posiada uprawnień do emerytury lub renty. Wysokość podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę należy uwzględnić przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek dla celów ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy, zaczynając od niej sumowanie. ZBIEG TYTUŁÓW

31 Przykład: emeryt + umowy zlecenia Emeryt jest zatrudniony na podstawie dwóch umów zlecenia. ZBIEG TYTUŁÓW A B od 1 do 31 stycznia 2016 r. od 8 do 31 stycznia 2016 r. 1 860 zł 4 000 zł Osoba obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A.

32 Przykład: emeryt + umowy zlecenia Emeryt jest zatrudniony na podstawie trzech umów zlecenia. ZBIEG TYTUŁÓW A B C 1-31 stycznia 2016 r. 10-31 stycznia 2016 r. 12-31 stycznia 2016 r. 1 600 zł 900 zł 3 600 zł Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzą umowy zawarte z płatnikami A i B. Umowa z płatnikiem C nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń.

33 Przykład: emeryt + umowa o pracę + umowy zlecenia Osoba uprawniona do emerytury jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu przez płatnika A od 1 stycznia 2016 r. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek wynosi 1 500 zł. Jednocześnie osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia z płatnikami B i C ( praca nie jest wykonywana na rzecz płatnika A): ZBIEG TYTUŁÓW B C 1-31 stycznia 2016 r. 15-31 stycznia 2016 r. 2 000 zł 1 000 zł Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzi umowa o pracę zawarta z płatnikiem A oraz umowa zlecenia zawarta z płatnikiem B. Umowa zawarta z płatnikiem C nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń.

34 Sumowanie podstaw wymiaru, a niezdolność do pracy w danym miesiącu skutkująca uzyskaniem niższego przychodu bądź nieuzyskaniem go W przypadku osób, dla których odpłatność w umowie zlecenia została określona miesięcznie kwotowo należy uwzględniać przy sumowaniu kwotę określoną w umowie. Uwaga! Niezdolność do pracy musi być związana z korzystaniem przez zleceniobiorcę z zasiłku z ubezpieczenia społecznego. ZBIEG TYTUŁÓW

35 Przykład - Sumowanie podstaw, a niezdolność do pracy ZBIEG TYTUŁÓW

36 Nie ulegają zmianie zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, które: umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Osoby takie uważa się za pracowników. (art. 8 ust. 2a i art. 9 ust. 4b ustawy). ZBIEG TYTUŁÓW Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, traktowane w rozumieniu ustawy jako pracownicy

37 Przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia za okres sprzed 1 stycznia 2016 r., w którym zleceniobiorca podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu W przypadku, gdy zleceniobiorca uzyska przychód po 31 grudnia 2015 r. za okres sprzed 1 stycznia 2016 r., w którym podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu, składkę na to ubezpieczenie należy rozliczyć na zasadach ogólnych. Przychód stanowiący podstawę wymiaru składki wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne za okres sprzed 1 stycznia 2016 r. nie podlega sumowaniu. Przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek uwzględnia się natomiast przychód uzyskany przez ubezpieczonego od 1 stycznia 2016 r., należny za okres sprzed tej daty, jeżeli zleceniobiorca do 31 grudnia 2015 r. podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu. ZBIEG TYTUŁÓW

38 Przykład – przychód za okres sprzed 1 stycznia 2016 r. ZBIEG TYTUŁÓW A B C XII 2015 r. 10 stycznia 2016 r. 6 listopada 2015 r. I 2016 r.II 2016 r. 20 stycznia 2016 r. 3 400zł Wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne 0 zł2 800 zł III 2016 r. 3 100 zł 600 zł2 000 zł 600 zł2 800 zł W styczniu obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzą wszystkie trzy umowy. W kolejnych miesiącach wyłącznie umowa zawarta z płatnikiem A.

39 Miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - bez zmian Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ograniczenie to należy stosować dla każdego tytułu odrębnie. Jeśli dana osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu dwóch umów zlecenia i z każdej z nich zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to ograniczenie podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie do 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego stosuje się odrębnie dla podstawy wymiaru składki z danej umowy. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

40 Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. Na płatniku ciąży obowiązek złożenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych na zasadach ogólnych, w przypadku, jeśli zbieg tytułów został rozstrzygnięty nieprawidłowo. OPŁACANIE SKŁADEK art. 34 ust. 6 w zw. z art. 9 ust. 2c ustawy

41 WNIOSEK PŁATNIKA Na wniosek płatnika Zakład bada prawidłowość wykazanych przez niego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy. art. 34 ust. 6 ustawy Wniosek może zgłosić płatnik składek zatrudniający zleceniobiorcę lub osobę współpracującą ze zleceniobiorcą. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek.

42 WNIOSEK PŁATNIKA Wzór wniosku nie jest sformalizowany. Wzór opracowany przez Zakład zostanie udostępniony na stronie internetowej Zakładu :  - do wypełnienia i wydruku,  wydruku. Płatnik nie jest zobowiązany do korzystania z udostępnionego przez Zakład wzoru wniosku.

43 Warunkiem rozpatrzenia wniosku płatnika jest podanie:  danych identyfikacyjnych płatnika,  danych identyfikacyjnych ubezpieczonego,  okresów rozliczeniowych, których wniosek dotyczy. Odpowiedź na wniosek będzie aktualna wyłącznie na dzień jej sporządzenia. Obsługa wniosku dotyczącego danego ubezpieczonego będzie mogła być podjęta przez oddział ZUS po złożeniu poprawnych dokumentów rozliczeniowych za miesiąc, którego wniosek dotyczy przez wszystkich jego płatników z tytułów będących przedmiotem badania celem rozstrzygnięcia zbiegu. WNIOSEK PŁATNIKA

44 Złożenie wniosku „wyprzedzająco”, tj. za miesiąc, za który jeszcze nie upłynął termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych (np. w styczniu 2016 r. w stosunku do tego miesiąca) będzie skutkował tym, że wniosek będzie oczekiwał na możliwość załatwienia (wpływ dokumentów za ten miesiąc). WNIOSEK PŁATNIKA

45


Pobierz ppt "Grudzień 2015 r. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Co nowego od 1 stycznia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google