Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki wobec ZUS  Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki wobec ZUS  Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki wobec ZUS  Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS, druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, w terminie 7 dni od zawarcia umowy.  Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

2 Dowód ubezpieczenia  Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę, jest egzemplarz umowy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za ostatni miesiąc,  dla członków rodziny tej osoby egzemplarz umowy, druk ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

3 Rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego  Umowa zostaje rozwiązana na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpieczonego w NFZ.  Powiadomienie jest skuteczne najwcześniej z dniem złożenia w oddziale NFZ.  Do wniosku o rozwiązanie umowy należy załączyć dowody opłacenia wszystkich składek (ewentualnie wydruk składek z ZUS) za okres trwania umowy, oraz  dokument potwierdzający uzyskanie innego tytułu ubezpieczenia (w sytuacji zmiany tytułu ubezpieczenia). ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

4 Rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, cd.  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa również w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia z obowiązkowego tytułu (np. zatrudnienie lub zgłoszenie jako członek rodziny)  w takim przypadku również należy złożyć w oddziale NFZ wniosek o rozwiązanie umowy  po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ dodatkowo należy wyrejestrować ją we właściwym oddziale ZUS składając druki: ZUS ZWUA, ZUS ZWPA. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

5 Wygaśnięcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego  W przypadku braku pisemnego rozwiązania, umowa wygasa po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek - oznacza to konieczność opłacenia składek za kolejne 3 miesiące, tj. np.:  składka za październik 2014 r. powinna być zapłacona do dnia 15.11.2014 r.  jeżeli składka nie zostanie opłacona w terminie, to w dniach od 16.11.2014 r. do 15.12.2014 r. powstaje miesięczna nieprzerwana zaległość  umowa wygasa od dnia16.12.2014 r.  składki za 10,11,12/2014 r. są należne (do dnia 16.12.2014r. W tym czasie osoba jest objęta ubezpieczeniem) ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

6 PODSUMOWANIE ZAWARCIE UMOWY:  ZGŁOŚ SIĘ DO ŁOW NFZ – ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 56 (CODZIENNIE OD 8.00-16.00, WTOREK OD 8.00 DO 18.00)  WYPEŁNIJ WNIOSEK O OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM  DO WNIOSKU DOŁĄCZ:  - kserokopię karty pobytu lub paszportu z aktualną wizą  - aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta  - aktualny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (województwo łódzkie)  - w przypadku zawierania kolejnej umowy z NFZ – dokument potwierdzający wyrejestrowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych poprzedniej umowy (ZUS ZWUA; ZUS ZWPA)  W PRZYPADKU BRAKU KOMPLETU POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW UMOWA NIE MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA.

7 PODSUMOWANIE ROZWIĄZANIE UMOWY:  ZŁÓŻ W NFZ PISEMNY WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA KTÓRYM WSKAŻESZ DATĘ ROZWIĄZANIA  DATA ROZWIAZANIA NIE MOŻE BYĆ WCZEŚNIEJSZA OD DATY ZŁOŻENIA WNIOSKU LUB JEGO WPŁYWU DO KANCELARII NFZ  DO WNIOSKU O ROZWIĄZANIE DOŁĄCZ WSZYSTKIE DOWODY OPŁACONYCH SKŁADEK (EWENTUALNIE WYDRUK SKŁADEK Z ZAKŁADU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH – ZUS) LUB  DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE INNEGO TYTUŁU DO UBEZPIECZENIA (W SYTUACJI ZMIANY TYTUŁU, NP. ZATRUDNIENIE)  PAMIĘTAJ  JEŻELI NIE ZŁOZYSZ POSEMNEGO WNIOSKU O ROZWIĄZANIE UMOWY WYGAŚNIE ONA PO UPŁYWIE MIESIACA NIEPRZERWANEJ ZALEGŁOŚCI W OPŁACANIU SKŁADEK. w praktyce oznacza to konieczność opłacenia składek za kolejne 3 miesiące

8 PAMIĘTAJ  UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA OD DNIA WSKAZANEGO WE WNIOSKU  UMOWA NIE JEST WYDAWANA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU (PRZEWIDYWANY TERMIN ODBIORU UMOWY: OD 10 DO 14 DNI) ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ

9 kontakt  E-mail: woswm@nfz-lodz.pl woswm@nfz-lodz.pl Telefon:  42 275 41 66  42 275 41 85 Kontakt ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ


Pobierz ppt "Obowiązki wobec ZUS  Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google