Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 RYNEK UBEZPIECZEŃ Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ubezpieczenie – umowa, która gwarantuje wypłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia, na wypadek którego ta umowa była zawarta.

4 Ubezpieczyciel to towarzystwo ubezpieczeniowe, strona w umowie ubezpieczenia, która zobowiązuje się wypłacić świadczenie jeżeli zdarzy się określona szkoda. Ubezpieczający to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i opłacająca składkę ubezpieczeniową. Ubezpieczony - osoba, której mieniu, życiu lub zdrowiu zagraża określone zdarzenie losowe.

5 Rodzaje ubezpieczeń osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków na życie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne inne prywatne typu emerytalnego i zdrowotnego typu assistance majątkowe budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego odpowiedzialności cywilnej – OC mienia: autocasco (AC), od ognia, zalania, od kradzieży

6 Ubezpieczenia ze względu na stopień swobody w zakresie nawiązania stosunku ubezpieczeń dzielimy na: obowiązkowe dobrowolne

7 Ubezpieczenia obowiązkowe – obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów prawa i decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia nie podejmuje sam ubezpieczający, np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

8 Ubezpieczenia dobrowolne – ubezpieczający sam podejmuje decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia, np. autocasco, ubezpieczenie od ognia, zalania, innych zdarzeń losowych, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9 Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest z obowiązkowych składek osób pracujących i odprowadzane do ZUS-u. Świadczeniami z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego objęci są pracownicy i ich rodziny, bezrobotni, emeryci i renciści. Celem tego ubezpieczenia jest częściowe pokrycie kosztów leczenia: wizyt u lekarza, pobytu w szpitalu, zakupu leków.

10 Ubezpieczenia społeczne służą zapewnieniu finansowej ochrony przed skutkami choroby lub wypadku i zgromadzeniu środków na wypłatę emerytur i rent osobom, które nie mogą wykonywać pracy zawodowej. Instytucją odpowiedzialną za działanie systemu ubezpieczeń społecznych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

11 Ubezpieczenia społeczne: emerytalne składka w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki obciąża w połowie (9,76%) pracownika a w połowie (9,76%) pracodawcę rentowe składkę w wysokości 8% podstawy wymiaru składki pokrywa pracownik (1,5%) i pracodawca (6,5%)

12 Ubezpieczenia społeczne – cd. chorobowe składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru pokrywa pracownik wypadkowe składkę w wysokości od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru pokrywa pracodawca. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniona jest od rodzaju zagrożeń występujących w miejscu pracy i ich skutków.

13 Pracodawca zobowiązany jest także odprowadzić do ZUS-u składkę na: Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

14 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych: a)ubezpieczenie emerytalne – wypłata comiesięcznej określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny b) ubezpieczenie rentowe – wypłata comiesięcznej kwoty osobom niezdolnym do pracy, np. na skutek wypadku lub choroby. Świadczenie może być też wypłacane rodzinie pracownika.

15 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych – cd. c) ubezpieczenie chorobowe – wypłata określonej kwoty (zasiłku) w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie d) ubezpieczenie wypadkowe – wypłata określonej kwoty – odszkodowania i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

16 Obowiązki ubezpieczonego: a)zapłacić składkę ubezpieczeniową w terminie (zgodnie z umową) b) poinformować ubezpieczyciela o wszystkich okolicznościach, które pozwolą ocenić ryzyko wystąpienia szkody, c) zawiadomić o zaistniałym zdarzeniu zgodnie z procedurą określoną w umowie ubezpieczeniowej, d) przedstawić właściwe dokumenty, które pozwolą zbadać okoliczność i rozmiar zdarzenia.

17 Obowiązki ubezpieczyciela: a)poświadczyć zawarcie umowy ubezpieczeniowej na piśmie, b)przekazać ubezpieczonemu informację na temat warunków ubezpieczenia, c)w przypadku ubezpieczeń majątkowych wypłata odszkodowania, zaś w przypadku ubezpieczeń osobowych wypłata sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google