Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Przepłata Konferencja podsumowująca projekt „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Przepłata Konferencja podsumowująca projekt „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy”"— Zapis prezentacji:

1 Adam Przepłata Konferencja podsumowująca projekt „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy”

2  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

3  Według ustawy o rehabilitacji (art. 3 ust. 1):  znaczny;  umiarkowany;  lekki.  Według ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 12 i 13):  całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji;  całkowita niezdolność do pracy;  częściowa niezdolność do pracy.

4  3 398 000  Ogólna liczba niepełnosprawnych w Polsce  21,9%  Udział pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym

5  Otwarty rynek pracy.  Zakłady pracy chronionej.  Wymóg zatrudnienia 50% osób niepełnosprawnych, w tym 20% w stopniu znacznym lub umiarkowanym.  Zakłady aktywności zawodowej.  Wymóg zatrudnienia 70% osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

6  Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni.  Krótszy czas pracy.  Dodatkowa przerwa.  Urlop w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

7  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.  Przychodami Funduszu są środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców.

8  Wymóg zatrudniania osób niepełnosprawnych na poziomie 6% przez pracodawców posiadających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu.  Dla szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik wynosi 2%.  Wysokość wpłaty: od 1 września 2012 roku 1.421,46 zł za każdy brakujący etat do wskaźnika 6% (40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał).

9

10  Trudna sytuacja ekonomiczna według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.  Obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem.  Udzielenie pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia skutkuje przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u pracodawcy.  Zaległości wobec PFRON przekraczające kwotę 100 zł.

11  W 2004 roku wprowadzono w systemie rehabilitacji zawodowej dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.  Średnie dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wynosiło w 2004 roku miesięcznie:  400 zł – na chronionym rynku pracy;  205 zł – na otwartym rynku pracy.  W SODiR w 2010 roku zarejestrowanych było 67,9 tys. osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 198,3 tys. osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

12  Rejestracja pracodawcy w Biurze PFRON, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa lub właściwym terytorialnie Oddziale PFRON poprzez złożenie wniosku Wn-D z załącznikami.  Uzyskanie identyfikatora oraz dostępu do systemu elektronicznego.  Składanie elektronicznych wniosków Wn-D.

13  Wniosek - Wn-D.  Informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P.  Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - INFoPP.

14  180% najniższego wynagrodzenia dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – 2.296,80 zł.  115% najniższego wynagrodzenia dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia – 1.467,40 zł.  45% najniższego wynagrodzenia dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia – 574,20 zł.  W przypadku osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwoty zwiększane są dodatkowo o 40% najniższego wynagrodzenia – 510,40 zł.

15  Osoby niepełnosprawne (70% kwot):  stopień znaczny - 1.607,76 zł (851,76 zł w 2008 r.);  stopień umiarkowany – 1.027,18 zł (720,72 zł);  stopień lekki – 401,94 zł (327,60 zł).  Osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz niewidome (90% kwot):  stopień znaczny – 2.526,48 zł (1095,12 zł);  stopień umiarkowany – 1.780,02 zł (926,64 zł);  stopień lekki – 976,14 zł (421,20 zł).

16  75% miesięcznych kosztów płacy dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą.  90% miesięcznych kosztów płacy dla pozostałych pracodawców.

17  Wynagrodzenie brutto.  Finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.  Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

18  Osoby niepełnosprawne mające umowę o pracę.  Zatrudnienie powoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.  Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia w części finansowanej ze środków publicznych.

19  Miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje, jeżeli umowa o pracę z innym pracownikiem uległa rozwiązaniu:  z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy;  za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;  na mocy porozumienia stron;  wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;  z upływem czasu, na który została zawarta;  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.  Miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

20  Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są m.in. dochody publiczne i przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5).  Dochodami publicznymi są m.in. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych.  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje samorządowym zakładom budżetowych, które są jednostkami sektora finansów publicznych finansującymi swoją działalność ze środków publicznych.

21  Począwszy od wniosków za marzec 2011 roku dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.  Wydłużenie terminu płatności do 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę.  W latach 2011 i 2012 przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 roku, tj. 1.276 zł.

22  Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy, adres zamieszkania lub za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.  Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów przekraczającym 14 dni.  Miesięczne dofinansowanie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych, gdy pracodawca sfinansował je z prowadzonej działalności (w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych).

23 ZnacznyUmiarkowanyLekki zł% % % W 2011 roku1.429,121601.250,48140535,9260 Od stycznia 20121.518,441701.116,50125446,6050 Od lipca 20121.607,761801.027,18115401,9445 Od 2013 roku2.700,001801.500,00100600,0040

24

25

26 SprawnyZnacznyUmiarkowanyLekki Dofinansowanie na 1 pracownika 0 zł1.347,30 zł1.027,18 zł401,94 zł Kwota wynagrodzenia 1 pracownika pokrywana ze środków pracodawcy 1.796,40 zł449,10 zł769,22 zł1.394,46 zł Ilość pracowników zatrudnionych za kwotę 1.796,40 zł pokrywaną ze środków pracodawcy 1,004,002,341,29 Całkowity koszt zatrudnienia wszystkich pracowników 1.796,40 zł7.185,60 zł4.195,23 zł2.314,20 zł

27


Pobierz ppt "Adam Przepłata Konferencja podsumowująca projekt „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google