Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„MARZĘ O ZAWODZIE…” Wykona ł a prezentacj ę : Aleksandra Ż ak kl.6c Ze szko ł y podstawowej nr 66 w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„MARZĘ O ZAWODZIE…” Wykona ł a prezentacj ę : Aleksandra Ż ak kl.6c Ze szko ł y podstawowej nr 66 w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 „MARZĘ O ZAWODZIE…” Wykona ł a prezentacj ę : Aleksandra Ż ak kl.6c Ze szko ł y podstawowej nr 66 w Warszawie

2 „MARZĘ O ZAWODZIE ARCHITEKTA” Architekt projektuje obiekty komercyjne, biurowe, sportowe, budynki wielorodzinne, hotele i pensjonaty. Ś wiadczy te ż us ł ugi dla osób prywatnych, np. projektowanie domów jednorodzinnych i rezydencji, rozbudowa czy przebudowa domu. Architekt projektuje obiekty komercyjne, biurowe, sportowe, budynki wielorodzinne, hotele i pensjonaty. Ś wiadczy te ż us ł ugi dla osób prywatnych, np. projektowanie domów jednorodzinnych i rezydencji, rozbudowa czy przebudowa domu.

3 DLACZEGO MARZĘ ZOSTAĆ ARCHITEKTEM? Moim marzeniem jest zosta ć architektem, poniewa ż mam wyobra ź ni ę przestrzenn ą i niez ł e oceny z matematyki. Lubi ę geometri ę i projektowanie. Nikt nie ma poj ę cia, jak o tym marz ę. To pi ę kny zawód, który wymaga wyobra ź ni.

4 SPECYFIKA ARCHITEKTURY Architektura jest wyj ą tkowa, poniewa ż to sztuka wyra ż ona budowl ą. Ka ż dy mo ż e j ą podziwia ć. To specyficzny zawód, który jest trudny do zrozumienia. Architekci maj ą wielk ą wyobra ź ni ę.

5 KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO ZOSTANIA ARCHITEKTEM Niezb ę dne jest wy ż sze wykszta ł cenie. Musz ę uko ń czy ć Politechnik ę Warszawsk ą lub Akademi ę Sztuk Pi ę knych.

6 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Wydzia ł Architektury Politechniki Warszawskiej. Mog ą tam si ę kszta ł ci ć przyszli architekci. Wydzia ł jest jedn ą z dziewi ę ciu pa ń stwowych szkó ł wy ż szych architektury w Polsce.

7 UMIEJĘTNOŚCI ARCHITEKTA Trzeba mie ć umys ł ś cis ł y i "iskr ę " humanisty. Na studiach s ą ró ż norakie zaj ę cia, od filozofii i estetyki po urbanizacj ę i rysunek techniczny. Dobry warsztat jest wa ż ny, ale umiej ę tno ść znalezienia odpowiedniego kontekstu czy to w historii sztuki, czy filozofii jest bezcenna. Wa ż na jest bogata wyobra ź nia i do ś wiadczenie, zarówno to zawodowe, jak i ż yciowe.

8 MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Mo ż liwo ś ci zatrudnienia oferuj ą ró ż ne firmy. Ja chcia ł abym zosta ć architektem w firmie Dom Development w dziale budowniczym. To moje marzenie. Pracowa ł abym tam, gdzie moja mama. To moje najwi ę ksze marzenie.

9 ZNANA ARCHITEKTKA Bardzo znanym architektem jest Dorota Szel ą gowska. Jest ona architektem wn ę trz. Ma bardzo du żą wyobra ź ni ę. Znam j ą z telewizji. Jest równie ż Ma bardzo du żą wyobra ź ni ę. Znam j ą z telewizji. Jest równie ż dziennikark ą, pisark ą, scenarzystk ą i projektantk ą wn ę trz. Teraz pracuje w telewizji i pomaga ró ż nym osobom zmieni ć ich jeden wybrany pokój. Bardzo j ą podziwiam. Bardzo znanym architektem jest Dorota Szel ą gowska. Jest ona architektem wn ę trz. Ma bardzo du żą wyobra ź ni ę. Znam j ą z telewizji. Jest równie ż Ma bardzo du żą wyobra ź ni ę. Znam j ą z telewizji. Jest równie ż dziennikark ą, pisark ą, scenarzystk ą i projektantk ą wn ę trz. Teraz pracuje w telewizji i pomaga ró ż nym osobom zmieni ć ich jeden wybrany pokój. Bardzo j ą podziwiam.

10 PROJEKTY DOROTY SZELĄGOWSKIEJ Dorota Szel ą gowska odmieni ł a wiele pokoi. Z nudnego i brzydkiego wn ę trza zmienia je w pi ę kne i funkcjonalne. Dorota Szel ą gowska odmieni ł a wiele pokoi. Z nudnego i brzydkiego wn ę trza zmienia je w pi ę kne i funkcjonalne.

11 PIĘKNO ARCHITEKTURY Architektura to sztuka. Jest pi ę kna. Mo ż emy j ą zobaczy ć na ka ż dym kroku. To jest specyficzny zawód, a ja odwa ż y ł am si ę nim zosta ć.

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przysz ł y architekt: Aleksandra Ż ak


Pobierz ppt "„MARZĘ O ZAWODZIE…” Wykona ł a prezentacj ę : Aleksandra Ż ak kl.6c Ze szko ł y podstawowej nr 66 w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google