Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2013 w zakresie szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2013 w zakresie szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2013 w zakresie szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 1

2 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel Działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 2

3 Możliwe do realizacji typy projektów w ogłoszonych konkursach w województwie lubelskim:  diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy;  programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia;  współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie: - organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu, - przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, 3

4 Praktyki organizowane w ramach Działania 9.2 PO KL Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w ramach ww. typów projektów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). Pod pojęciem stażu realizowanego w ramach wszystkich typów operacji w ramach Działania 9.2 należy rozumieć takie formy nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej. W ramach Działania 9.2 możliwa jest organizacja staży u pracodawców, mających na celu praktyczną naukę zawodu. Staże powinny uwzględniać m.in. następujące zasady: okres realizacji stażu wynosi co najmniej 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. formie wsparcia; za udział w stażu uczniowie mogą otrzymywać stypendium stażowe, w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4

5 katalog wydatków może uwzględniać koszty związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenia miejsca pracy stażysty, szkolenia BHP stażysty itp.) (w łącznej wysokości nieprzekraczającej 3000,00 zł w przeliczeniu na 1 osobę odbywającą staż); koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawcy powinno uwzględniać jedną z opcji: 1) refundację pracodawcy całości lub części wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad stażystą, ale nie więcej niż 500,00 zł; 2) refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 10% jego standardowego wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą), ale nie więcej niż 500,00 zł; 5

6 Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych; - doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce; - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych; - efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego; - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy; 6

7 -współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy; -wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne; -wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania; -wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. 7

8 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w Działaniu 9.2 powinny spełniać łącznie następujące cechy: kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów; kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej; działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) lub kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego i stanowią co najmniej 70% ogółu działań merytorycznych podejmowanych w projekcie; zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa. 8

9 Projekty realizowane w ramach Działania 9.2 skierowane są do następujących grup docelowych: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); młodociani pracownicy; szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); partnerzy społeczno – gospodarczy; pracodawcy; 9

10 Wykorzystanie alokacji w ramach Działania 9.2 w województwie lubelskim 10 alokacja ogółem dla województwa lubelskiego: 110 449 756,62 PLN

11 Instytucja Pośrednicząca PO KL w ramach Działania 9.2 ogłosiła 10 konkursów otwartych, w tym 2 konkursy na projekty innowacyjne oraz 3 konkursy na projekty z komponentem ponadnarodowym. W ramach ogłoszonych konkursów zostało podpisanych narastająco 108 umów o dofinansowanie projektów, w tym 3 umowy na realizację projektów innowacyjnych oraz 1 umowa na realizację projetu z komponentem ponadnarodowym. Tryb Liczba podpisanych umów Kwota ogółem podpisanych umów Kwota dofinansowania KONKURSOWY, w tym: 108111 349 761,00 PLN101 805 773,95 PLN - projekty innowacyjne 3 7 089 687,00 PLN - projekty z komponentem ponadnarodowym 1 1 274 019,04 PLN SYSTEMOWY 1 4 999 755,00 PLN 11

12 Liczba zawartych umów o dofinansowanie projektu, w ramach których realizowana jest współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami wyłącznie zakresie organizacji staży i praktyk w ramach Działania 9.2 POKL w podziale na POWIATY 12

13 Analiza struktury uczestników Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach: 30 104, w tym osoby uczące się lub kształcące: 29 599 osoby niepełnosprawne : 271 osoby z terenów wiejskich: 19 286 osoby młode (15-24 lata): 29 084 osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnymi niższym: 25 076 osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym: 4 516 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach: 25 454 13

14 Wartość cross – financingu w ramach Działania 9.2 PO KL Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 15 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dopuściła możliwość zwiększenia wartości cross-financingu w ramach Działania 9.2 PO KL. Wartość cross-financingu w konkursach ogłoszonych w 2012 i 2013 roku stanowi nie więcej niż 40% wartośći projektu. 14 Na podstawiewartość cross-financingu % podpisanych umów 17 209 606,26 PLN15,45 % zatwierdzonych wniosków o płatność 8 785 536,00 PLN12,75%

15 Przykładowe wydatki poniesione w ramach cross-financingu: Wyposażenie pracowni technika architektury krajobrazu - kosa spalinowa, stoły kreślarskie z przykładnicami, aparat cyfrowy, ploter, glebogryzarka, rozdrabniacz do gałęzi, węgielnica, wysokościomierz, planimetr biegunowy, GPS geodezyjny itp. Wyposażenie pracowni technik handlowiec - krajalnica sklepowa, lada chłodnicza, elektroniczna bramka antykradzieżowa, sejf meblowy, Wyposażenie pracowni technik spedytor – kolektor danych, drukarka etykiet termiczna, bindownica, laminator, Wyposażenie pracowni technik żywienia – ekspres do kawy ciśnieniowy, termos z pompką, sokowirówka, kuchenka mikrofalowa, wyciskarka do cytrusów, podgrzewacz prostokątny na pastę, dyspenser do soku, elektryczny piec konwekcyjno - parowy, Wyposażenie pracowni informatycznej - stół monterski z matą i opaską antystatyczną, zestaw narzędzi monterskich, tester okablowania, reflektometr, router z modemem, koncentrator xDSL, 15

16 Zestawienie przykładowych branż i zawodów, w których odbywały się staże i praktyki w ramach Działania 9.2 PO KL BRANŻAZAWÓD finansowo-ekonomicznatechnik ekonomista spożywczo - gastronomicznakucharz, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, kelner, technik usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego turystyczno - hotelarskatechnik hotelarstwa, obsługa turystyczna samochodowamechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy budowlanatechnik budownictwa, technolog robót wykończeniowych, elektryk, murarz, murarz- tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, technik geodeta ogrodnicza, rolna, ochrona środowiskatechnik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, hodowca koni, technik ochrony środowiska informatycznatechnik informatyk, informatyk cyfrowych procesów graficznych, elektroniczna i elektrotechnicznaelektronik, mechatronik transportowo - logistycznatechnik logistyki, spedytor handlowatechnik handlowiec, sprzedawca, technik organizacji reklamy Innetechnik technologii odzieży, fryzjer 16

17 Osiągnięte wskaźniki w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL ssssswww 17 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach 185 138 4 164

18 Osiągnięte wskaźniki w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL WSKAŹNIK WARTOŚĆ DOCELOWA WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA NA DZIEŃ 31.12.2013 R % Liczba szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie (GUS Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 20718589,37 280 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych 15513889,03 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach 15 7384 16426,46- 18

19 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z pracodawcami wyłącznie w zakresie staży i praktyk w ramach Działania 9.2 POKL w podziale na POWIATY 19

20 Przykłady dobrych praktyk Tytuł projektu: „AKTYWNI W ZAWODZIE - staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego - edycja II” Wnioskodawca: Powiat Świdnicki Okres realizacji: 01.04.2013 – 30.09.2013 Cel projektu: Rozwój praktycznych umiejętności zawodowych 80 uczniów (15 K) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piaskach, Technikum w Piaskach oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trawnikach poprzez organizację staży wykraczających poza podstawę programową do IX 2013 r. we współpracy z pracodawcami. Powyższy projekt to kontynuacja zakończonej sukcesem pierwszej edycji „AKTYWNI W ZAWODZIE – staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego” realizowanej przez Powiat Świdnicki. Projekt stanowi odpowiedź na jeden z głównych problemów szkolnictwa zawodowego polegający na braku dostatecznego przygotowania uczniów do wykonywania wybranego zawodu oraz niedostosowanie posiadanych umiejętności do aktualnych wymogów rynku pracy. Łącznie projektem zostało objętych 80 uczniów, którzy uzyskali możliwość zwiększenia swoich szans na rynku pracy poprzez zdobycie dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności w trakcie odbywania czterotygodniowego stażu zawodowego. Staże odbywały się u pracodawców m.in. w: Niemczech, Gdańsku, Świdniku, Piaskach, Trawnikach. W ich trakcie uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w konkretnej firmie, ze stosowanymi technikami i organizacją pracy, a także poznać standardy pracy u pracodawców zagranicznych. Uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności i zapoznali się ze specyfiką i realnymi warunkami pracy. Pracownie szkolne oraz warsztaty zostały doposażone, a szkoła zacieśniła współpracę z firmami działającymi na rynku. 20

21 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin tel. (081) 44-16-850 www.efs.lubelskie.pl 21


Pobierz ppt "Wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2013 w zakresie szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google