Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co nam przyniosą proponowane zmiany w sposobie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych? Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co nam przyniosą proponowane zmiany w sposobie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych? Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Co nam przyniosą proponowane zmiany w sposobie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych? Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych PROJEKT 1

2 Du i - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Dc - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych w danym roku, D p u i - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), D p c - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego, Ws - oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego, S i - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej, Wk — oznacza wagę składnika kadrowego, K i — oznacza składnik kadrowy i-ej uczelni publicznej, Wd — oznacza wagę składnika dostępności kadry, D i — oznacza składnik dostępności kadry i-tej uczelni publicznej, Wb - oznacza wagę składnika badawczego, B i - oznacza składnik badawczy i-tej uczelni publicznej, Wu - oznacza wagę składnika uprawnień, U i - oznacza składnik uprawnień i-tej uczelni publicznej, Ww — oznacza wagę składnika wymiany, W i — oznacza składnik wymiany i-tej uczelni publicznej- Du i —oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni w danym roku, Dc — oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni w danym roku, D p u i — oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), D p c —oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), C — oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego, Ws — oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego, S j —oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni, Wk — oznacza wagę składnika kadrowego, K i — oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni, Wj — oznacza wagę składnika zrównoważonego rozwoju, J i —oznacza składnik zrównoważonego rozwoju i-tej uczelni, Wb — oznacza wagę składnika badawczego, B i —oznacza składnik badawczy i-tej uczelni, Wu — oznacza wagę składnika uprawnień, U i — oznacza składnik uprawnień i-tej uczelni, Ww — oznacza wagę składnika wymiany, W i —oznacza składnik wymiany i-tej uczelni. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia..............................2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa uczelni publicznych i niepublicznych PROJEKT 2

3 RokC=0,5C=0,7 150,00%30,00% 275,00%51,00% 387,50%65,70% 493,75%75,99% 596,88%83,19% 698,44%88,24% 799,22%91,76% 899,61%94,24% 999,80%95,96% 1099,90%97,18% Stała przeniesienia CStała przeniesienia C

4 składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej ks k - oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych, ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 179), x - oznacza liczbę kierunków studiów, Ls k,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust la ustawy (z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt la ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, kd d - oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. y - oznacza liczbę dziedzin nauki, Ld d,i - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni publicznej, niepobierających stypendiów doktoranckich albo pobierających środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, Ld_styp d,i oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z z-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w d- tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni publicznej, pobierających stypendia doktoranckie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametru Ld d,i ), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, Lsc i - liczbę cudzoziemców - uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających studia wyższe, wynikającą z danych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, n oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. ks k − oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych, ustalony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „rozporządzeniem w sprawie wskaźników kosztochłonności”, x − oznacza liczbę kierunków studiów, Ls k,i − oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, kd d − oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony na podstawie rozporządzenia w sprawie wskaźników kosztochłonności, y − oznacza liczbę dziedzin nauki, Ld d, i − oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy) w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, Lsc i − oznacza liczbę cudzoziemców − uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających studia wyższe, wynikającą z danych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, n − oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni PROJEKT 4

5 Składnik kadrowy i-tej uczelni L prof,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej jako podstawowym miejscu pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną. L dr_hab,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej jako podstawowym miejscu pracy, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą. uczelnię publiczną, L dr.i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej jako podstawowym miejscu pracy, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną. L mgr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej jako podstawowym miejscu pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną. LZ prof60,i - oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni publicznej (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy), z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z wyłączeniem profesorów z zagranicy (cudzoziemców) uwzględnionych w LZ profz,i LZ profz,i - oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni publicznej (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. L prof,i - oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytujące- go, zwanych dalej „stanowiskami profesorów", wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, L ad,i - oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni na stanowiskach: docenta, adiunkta, starszego wykładowcy, starszego kustosza dyplomowa- nego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej oraz posiadających stopień doktora zatrudnionych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej, zwanych dalej „stanowiskami adiunktów", wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, L as,i - oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej (z wyłączeniem zatrudnionych na tych stanowiskach posiadających stopień doktora), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię. LZ prof,i - oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i- tej uczelni (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, n - oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni- PROJEKT 5

6 Rozporządzenie z 8.II.2012

7 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012

8 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012

9 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012

10 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012

11 SKŁADNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU L prof,i − oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) na stanowiskach profesorów w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, L ad,i − oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) na stanowiskach adiunktów w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, SL i − oznacza sumę liczb: studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy) w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, n − oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni. SKŁADNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY P i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej jako podstawowym miejscu pracy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, Sk i - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb studentów i uczestników studiów doktoranckich w i-tej uczelni publicznej określaną według wzoru: studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, Ls i2 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. la ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt la ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, studiów niestacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Lsn i2 - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Ls i1 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. ł pkt la ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Lsn i1 - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą. Uczelnię publiczną, stacjonarnych studiów doktoranckich Ld i oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez /-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich Ldn i - oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą, uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, m - oznacza parametr modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, ustalony dla poszczególnych grup uczelni publicznych, o których mowa w ust. 10, w formie komunikatu, w BIP na stronach podmiotowych ministrów udzielających dotacji tym grupom uczelni publicznych, n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. 1) składnik dostępności kadry i-tej uczelni publicznej oblicza się według wzoru: PROJEKT 11

12 2) w przypadku gdy liczba studentów studiów stacjonarnych, wynikająca z ostatecznych danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, przekracza liczbę studentów studiów stacjonarnych określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej, na potrzeby określenia wysokości dotacji podstawowej liczba studentów studiów stacjonarnych w ramach poszczególnych form kształcenia, określona zgodnie z pkt 1, jest korygowana o różnicę między ostatecznymi danymi nadesłałam przez i-tą uczelnię publiczną a liczbą studentów studiów stacjonarnych określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej. SKŁADNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY C.D. PROJEKT 12 wg projektu S/P stacjonarni bez wag S/P 19,0712,86

13 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012

14 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012

15 SKŁADNIK BADAWCZY LG kraj,i oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni publicznej realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) - z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych, jak również liczbę projektów własnych i promotorskich, finansowanych łub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756), LG zagr,i oznacza liczbę projektów w ramach programów międzynarodowych w i- tej uczelni publicznej, realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jak również liczbę projektów realizowanych w ramach programów, inicjatyw lub przedsięwzięć międzynarodowych, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. SKŁADNIK BADAWCZY LG i - oznacza liczbę projektów, w tym w ramach programów międzynarodowych, w i-tej uczelni realizowanych w poprzednim roku, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), jak również liczbę projektów własnych i promotorskich oraz projektów w ramach programów międzynarodowych, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036), n — oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni. PROJEKT 15

16 SKŁADNIK UPRAWNIEŃ LU hab,i - oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tej uczelni, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. LU dr,i - oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora w /-tej uczelni, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, n - oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni. LU hab,i - oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, LU dr,i - oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, n – oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych SKŁADNIK UPRAWNIEŃ PROJEKT 16

17 Składnik wymiany SW j - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich i-tej uczelni publicznej, wyjeżdżających w poprzednim roku akademickim za granicę w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, SP j - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich, przyjeżdżających w poprzednim roku akademickim do i-tej uczelni publicznej z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. SW i. - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich i-tej uczelni, wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające przez okres co najmniej semestr w poprzednim roku akademickim, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, SP i - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich, przyjeżdżających do i-tej uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające przez okres co najmniej semestr w poprzednim roku akademickim, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię. n - oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni. PROJEKT 17

18 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012 Wprowadzono mechanizm premiujący łączenie uczelni publicznych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie stabilizacji finansowej połączonych uczelni, tak aby w okresie trzech lat od połączenia nowo powstała uczelnia publiczna miała zapewnione środki na przeprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych i wzmocnienie wybranych aspektów działalności.

19 PROJEKT 19 WAGI SKŁADNIKÓW ALGORYTMU Nazwa składnikaSkrótPropozycjaWartość dotychczasowa Uwagi Stała przeniesieniaC0,5 do 0,70,7Ustalana w komunikacie Ministra, poprzednio wartość sztywna Studencko- doktorancki Ws0,35 Zmniejszenie wagi doktorantów nie pobierających stypendium z 5 do 2, inne kosztochłonności różnych kierunków, nadal brak oceny jakości KadrowyWk0,300,35Liczony wg stopni i tytułów a nie stanowisk. Rozróżniono profesorów zagranicznych pracujących ponad trzy miesiące. Podstawowe miejsce pracy. Dostępność kadryWd0,15Nie byłoNieokreślona wartość m – optymalnego stosunku l. studentów do l. pracowników, określany dla poszczególnych grup uczelni publicznych a nie kierunków, akademickie Zrównoważonego rozwoju Wjusunięty0,10 BadawczyWb0,10 Podwojona waga projektów zagranicznych, nie uwzględnia się wielu prestiżowych projektów zagranicznych, nie uwzględnia wartości projektu UprawnieniaWu0,05 Bez zmian WymianaWw0,05 Bez zmian

20 PROJEKT Rozporządzenie z 8.II.2012 Projekt Obowiązujące rozporządzenie Stała przeniesienia0,5 – 0,70,7 składnik studencko-doktorancki0,350,30 składnik kadrowy0,350,30 składnik dostępności kadry0,30- składnik zrównoważonego rozwoju-0,40 składnik badawczy00 składnik uprawnień00 składnik wymiany00 UCZELNIE ZAWODOWE Wagi poszczególnych składników


Pobierz ppt "Co nam przyniosą proponowane zmiany w sposobie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych? Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google