Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika projektów systemowych w zakresie pomocy społecznej realizowanych w ramach PO KL na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika projektów systemowych w zakresie pomocy społecznej realizowanych w ramach PO KL na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Informacje."— Zapis prezentacji:

1 Specyfika projektów systemowych w zakresie pomocy społecznej realizowanych w ramach PO KL na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Informacje na temat Priorytetu VII PO KL Informacje dotyczące Projektu: Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - projekty systemowe -

3 Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Priorytet VII Działanie 7.1 Promocja Integracji Społecznej Cel: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

4 Podział środków finansowych w ramach PO KL Całość środków – 9,7 mld Euro EFS W tym: Alokacja dla Województwa Śląskiego: 738 062 125 Euro Budżet projektów systemowych dla Podziałania 7.1.1. Rok 2008 – 33972 421 PLN Wkład Własny wynosi – 10,5% w następującym podziale: budżet szczebla lokalnego – 9,75% fundusz pracy - 0,75%

5 Podział środków finansowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu na rok 2008 Aktywna integracja – 2 547 377,00zł Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie – 471 728,00zł Suma środków finansowych / w tym wkład własny/ - 3 019 105,00zł

6 Aktywna integracja zakłada realizację: kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej (PAL)‏ działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Realizacja projektu umożliwia stosowanie i finansowanie zestawu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do integracji ze społeczeństwem. Zestaw ten nazywa się zbiorczo – instrumentami aktywnej integracji

7 Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się: Koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (wynikających z projektu) dla pracowników realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji Możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych W ramach projektu możliwe jest również sfinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy nowozatrudnionych pracowników socjalnych

8 Beneficjenci Ostateczni Projektu – 370 osób BO stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym: osoby bezrobotne osoby długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne osoby bezdomne osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym osoby, o których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej

9 Problemy główne Grupy Docelowej Problemem głównym jest niska aktywność społeczna i zawodowa GD, w tym: niskie kompetencje życiowe niskie umiejętności zawodowe uniemożliwiające powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

10 Problemy szczegółowe Grupy Docelowej Niskie wykształcenie Niskie kwalifikacje zawodowe Niedostateczny poziom doświadczenia zawodowego Niski poziom wiedzy BO na temat lokalnego rynku pracy Niska samoocena Występowanie barier komunikacyjnych Słaba motywacja do zmiany sytuacji życiowej Niskie kompetencje i umiejętności społeczne

11 CELE OGÓLNE PROJEKTU Celem ogólnym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej GD, w tym: Podniesienie kompetencji życiowych Wzrost umiejętności zawodowych pozwalających na powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową

12 Cele szczegółowe projektu Rozpoczęcie procesu podnoszenia wykształcenia Nabycie (wzrost) kwalifikacji zawodowych Wzrost poziomu doświadczenie zawodowego Wzrost poziomu wiedzy na temat lokalnego rynku pracy Wzrost samooceny Zwiększenie zdolności komunikacyjnych Zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej Wzrost kompetencji i umiejętności społecznych

13 Instrumenty Aktywnej Integracji: Instrumenty aktywizacji zawodowej uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej Instrumenty aktywizacji edukacyjnej uczestnictwo w zajęciach szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym)‏ uczestnictwo w zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego uczestnictwo w zajęciach w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycia nowych kompetencji i umiejętności zawodowych

14 Instrumenty Aktywnej Integracji: Instrumenty aktywizacji zdrowotnej badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego, zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych Instrumenty aktywizacji społecznej uczestnictwo w grupie i klubie samopomocowym poradnictwo specjalistyczne, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej trening kompetencji i umiejętności społecznych poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych

15 Wsparcie towarzyszące W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji sfinansowaniu mogą podlegać również: koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć)‏ koszty pobytu dziecka w świetlicach, klubach oraz zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży

16 Rezultaty twarde projektu: Projekt realizuje wskaźniki z Planu Działania: Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dot. Aktywnej integracji - na poziomie min. 370 BO Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów - na poziomie 370 BO Ponadto: min.300 BO uzyska świadectwo ukończenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej 370 osób skorzysta ze wparcia dochodowego - zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc na kontynuację nauki min. 20 BO podejmie naukę w ramach zajęć szkolnych min. 200 BO otrzyma zaświadczenia o ukończeniu zajęć w ramach kształcenia ustawicznego lub kursu zawodowego w ramach zdobycia nowych kompetencji o charakterze zawodowym

17 Rezultaty miękkie Projektu: 60% BO osiągnie zakładane rezultaty miękkie Kluczowe umiejętności pracownicze: nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej, nabycie umiejętności komunikacyjnych Umiejętności praktyczne: umiejętności wypełniania formularzy; umiejętności sporządzania dokumentów CV; nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy Zdolności motywacyjne: zwiększenie motywacji; większe zaufanie we własne możliwości; podniesienie poziomu własnej samooceny; wyższe zawodowe i osobiste aspiracje Osobiste predyspozycje: poprawa autoprezentacji; poprawa kondycji psycho-ruchowej; nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem; wzrost poczucia odpowiedz. za wykonanie zadania

18 Wartość dodana Projektu: Wzrost poziomu poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową beneficjetnów ostatecznych Podniesienie jakości usług świadczonych przez MOPR poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji Wzmocnienie zasobów kadrowych

19 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji: Koordynatorzy Projektu: Barbara Stroka Daniel Grzywna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. Roosevelta 40 41-800 Zabrze Tel: (32) 277 -78 - 32


Pobierz ppt "Specyfika projektów systemowych w zakresie pomocy społecznej realizowanych w ramach PO KL na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google