Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Bliżyn, 18 czerwca 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Bliżyn, 18 czerwca 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Bliżyn, 18 czerwca 2009 roku

2 Projekt systemowy Projekt konkursowy Zasady projektów POKL Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

3 VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o ś rodki pomocy społecznej PO Kapitał Ludzki Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

4 Zmień swoje życie Tytuł projektu Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

5 Cele projektu Grupy docelowe Działania Rezultaty Opis Beneficjenta Bud ż et Harmonogram Schemat projektu Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

6 Koszty bezpo ś rednie Promocja projektu Praca socjalna Aktywna integracja Zasiłki i pomoc w naturze Zarz ą dzanie projektem Koszty po ś rednie Działania w projekcie Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

7 Celem ogólnym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób w wieku 15 – 64 lat zagro ż onych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bli ż yn. Cele szczegółowe: -Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwi ę kszenie zdolno ś ci komunikacyjnych uczestników projektu, -Zwi ę kszenie aktywno ś ci zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiej ę tno ś ci aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, -Zwi ę kszenie skuteczno ś ci pracy socjalnej i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych. Cele projektu

8 Projekt jest skierowany do 15 beneficjentów w wieku 15-64 lat zameldowanych lub przebywaj ą cych na terenie gminy Bli ż yn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotkni ę te bezpo ś rednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub ni ą zagro ż one. Kategoria osób obj ę tych projektem jest zgodna z wytycznymi dotycz ą cymi kategorii beneficjentów w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1. Grupy docelowe Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

9 Osoby bezrobotne s ą cz ę sto odbiorcami pomocy finansowej naszego O ś rodka Pomocy Społecznej, poniewa ż problemy jakie je dotykaj ą powoduj ą bierno ść, niezaradno ść ż yciow ą, a w rezultacie problemy finansowe, które przeobra ż aj ą si ę niejednokrotnie w wielopokoleniowe uzale ż nienie od pomocy materialnej OPS. W zwi ą zku z powy ż szym istnieje konieczno ść projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie. Uzasadnienie grupy docelowej Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

10 -pozyskanie do projektu 15 beneficjentów, -w tym z terenów wiejskich 15 osób, -liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów-15 osób -liczba osób, które ukończą warsztat umiejętności społecznych (psycholog) – 8 osób -liczba osób, które ukończą warsztat aktywności zawodowej (doradca zawodowy) – 8 osób -liczba osób, które ukończą kursy zawodowe-8osób -liczba osób, które ukończą ścieżkę zaplanowaną w ramach kontraktu- 8 osób REZULTATY TWARDE Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

11 1.Wzrostu umiej ę tno ś ci poruszania si ę po rynku pracy 2.Podniesienia kwalifikacji zawodowych beneficjentów 3.Nabycia wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych 4.Zwi ę kszenia motywacji do poszukiwania pracy 5.Zwi ę kszenie pewno ś ci siebie 6.Nabycia b ą d ź zwi ę kszenia umiej ę tno ś ci społecznych 7.Podniesienia samooceny uczestników projektu REZULTATY MIĘKKIE Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

12 Projekt b ę dzie realizował Gminny O ś rodek Pomocy Społecznej w Bli ż ynie. Czas realizacji 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Czas realizacji projektu Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

13 Warto ść całkowita 153 090,00 zł Dotacja 137 015,55 zł Wkład własny 16 074,45 zł Wartość projektu Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.gopsblizyn.pl Gmina Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie


Pobierz ppt "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Bliżyn, 18 czerwca 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google