Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2014 roku VII Sesja Rady Miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2014 roku VII Sesja Rady Miejskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2014 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Śremie Śrem 2015 rok Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem tel. 061 28 35 225; infolinia 0801 300 031; umiejski@srem.pl

3 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014r. został przyjęty w dniu 28 listopada 2013 r. Uchwałą Nr 406/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Śremie.

4 W rocznym programie współpracy określono dwie formy współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami: finansową formę współpracy, która polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań, na których realizację gmina udzieliła dofinansowania; pozafinansową formę współpracy, która dotyczyła sfer: informacyjnej, organizacyjnej oraz szkoleniowej.

5 Finansowa forma współpracy W 2014r. zrealizowane zostały zadania publiczne w następujących zakresach: a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; b) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; c) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; d) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; e) w zakresie ochrony i promocji zdrowia; f) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; g) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; h) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

6 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego l.p. Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.1. Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami 50 000 zł4350 000,00 zł

7 W ramach zadania pn. „Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie Szkolenie muzyczne w zakresie gry na instrumentach – 18-osobowa grupa młodzieży uczęszczała na zajęcia gry na instrumentach dętych 36 000,00zł 2. Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki Szkolenie muzyczne w zakresie śpiewu chóralnego na cztery głosy – 36 śpiewaków z chóru pod okiem wykwalifikowanego dyrygenta szkoliło swoje umiejętności chóralne w okresie luty-grudzień 2014r. przez 160 godzin. 6 600,00zł 3. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie Zadanie skierowane do uczestników Klubu Seniora. Członkowie chóru uczyli się piosenek ludowych i popularnych. Przygotowano inscenizację pt. ‘Pierzajki”, podczas której poznano tradycje ludowe naszego regionu. Do chóru należało 20 seniorów, zajęcia z zakresu nauki śpiewu odbyły się w każdą środę, z wyjątkiem wakacji letnich. 7 400,00zł Łącznie: 50 000,00zł

8 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 840 000,00zł11791 962,23 zł z czego 235 671,63 zł środki z budżetu gminy 556 290,60 zł środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego 2.Prowadzenie punktu wydawania żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności 30 000,00zł22

9 W ramach zadań pn. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Polski Komitet Pomocy Społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – udziela się osobie samotnej lub osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób tj. asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekunki. Usługi opiekuńcze świadczone są w zakresie: opieki higienicznej, pielęgnacji, kontakt z otoczeniem. Opieką zostało objętych łącznie 67 osób. 235 671,63 zł

10 W ramach zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – udziela się w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, pomocy mieszkaniowej. Łącznie świadczeniami w 2014 r. objętych były 82 osoby. 556 290,60 zł

11 W ramach zadania: Prowadzenie punktu wydawania żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Zadaniem objętych było łącznie 867 osób tj. 187 rodzin oraz osoby starsze, niepełnosprawne i bezdomne. Żywność dostarczono do rodzin wielodzietnych, które borykają się z brakiem odpowiednich środków finansowych potrzebnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Zorganizowano 21 transportów z Banku Żywności w Poznaniu, rozdano łącznie 29 799,28 kg żywności unijnej i 22 324,09 kg pozostałej, co daje łączny wynik 52 133,37 kg rozdanej żywności. Beneficjentami byli mieszkańcy gminy Śrem w wieku od 6 m-ca do 89 r.ż. 15 000,00zł 2.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Pomoc żywnościowym udzielono średnio miesięcznie 150 rodzinom tj. średnio miesięcznie 460 osobom dorosłym i 205 dzieciom. Celem zadania było pozyskanie żywności dla najuboższych. Zmniejszenie skali niedożywienia wśród najuboższych mieszkańców gminy Śrem, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród osób zagrożonych marginalizacją. Żywność zebrano z Wielkopolskiego Banku Żywności, ze zbiórek publicznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz z akcji „Nasza Tropikańska Świąteczna Paczka”, z sieci sklepów PSS, od Łobzy. 15 000,00zł Łącznie:30 000,00 zł

12 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanyc h umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Śrem 21 500 zł7321 500,00 zł z czego 8 769,00 zł z I konkursu, 12 731,00 zł z II konkursu Wypoczynek dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku zimowego – dwa konkursy

13 W ramach zadania pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z grupy ryzyka gmina Śrem podpisała umowę z: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Z wypoczynku zimowego skorzystało 20 dzieci w wieku 7-24 lat, w tym 8 dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacji, Sportu i Kultury ISKRA. 6 366,00 zł 2.Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej Z oferty Fundacji skorzystało 7 uczestników wypoczynku zimowego zorganizowanego w terminie 03.-10.02.2014 r. w Dworze Andrzejówka w Mechlinie. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie o charakterze innowacyjnym 6 365,00 zł 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Półkolonie „Bezpieczne lato z Albertem” oraz „Warsztaty krajoznawczo-edukacyjne”. Organizacja wypoczynku zimowego dla ok. 80 dzieci w wieku szkolnym podzielonych na dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa dzieci szkół gimnazjalnych uczestniczyła w czterodniowej wycieczce w ramach VII zimowych warsztatów krajoznawczo- edukacyjnych pt. „Góry Opatowskie 2014”. 8 769,00 zł

14 Wypoczynek dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku letniego – dwa konkursy l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Śrem 80 000 zł16480 000,00 zł z czego 15 750,00 zł z I konkursu, 64 250,00 zł z III konkursu

15 Wypoczynek dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku letniego – dwa konkursy l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem W dniach 05.-18.07.2014r. 50 - osobowa grupa dzieci i młodzieży z Koła SMOKI w Psarskim wraz z opiekunami przebywała nad morzem w miejscowości Ustka. Uczestnicy wyjazdu do południa przebywali na zajęciach rehabilitacyjnych, natomiast w godzinach popołudniowych zaplanowano zwiedzanie Ustki, Darłówko, Darłowo oraz Słupska. 15 750,00 zł 2. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC ŚREM ul. Poznańska 17 63-100 Śrem Z oferty Fundacji skorzystało 7 uczestników wypoczynku zimowego zorganizowanego w terminie 03.-10.02.2014 r. w Dworze Andrzejówka w Mechlinie. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie o charakterze innowacyjnym 14 250,00 zł

16 Organizacja wypoczynku letniego c.d. l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Wypoczynek skierowany był do 120-osobowej grupy szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Śrem. Dla grupy 80 dzieci młodszych zorganizowane zostały dwa turnusy półkolonii, w których uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, atrakcje oraz opiekę. W przypadku starszej grupy młodzieży zaplanowano warsztaty krajoznawczo-edukacyjne. 15 000,00 zł 4.Uczniowski Klub Sportowy Śrem Półkolonie „Bezpieczne lato z Albertem” – projekt skierowany do 85 dzieci, podzielony na dwa 10-dniowe turnusy. Zajęcia odbywały się w Klubie RELAX i w plenerze. 35 000,00zł Łącznie:80 000,00zł

17 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych, mających na celu usprawnianie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego 20 000 zł5320 000,00 zł Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

18 W ramach zadania pn. Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym (…) gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TRÓJKA 45-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 25 lat z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną uczestniczyła w tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym Zgorzałe 2014. 9 261,00 zł 2. Fundacja Na Rzecz Wspierana Społeczności Lokalnej Celem nadrzędnym projektu było tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez organizację w dniu 13 czerwca br. imprezy sportowo-rekreacyjnej. Zadaniem objętych było 70 uczestników. 1 401,00 zł 3. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA W ramach projektu w okresie wakacji letnich zaplanowano tygodniowy pobyt nad morzem w Łazach. Adresatami zadania było 47 osób niepełnosprawnych z gminy Śrem. 9 338,00 zł Łącznie:20 000,00 zł

19 Ochrona i promocja zdrowia l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1. Wspieranie osób starszych poprzez organizowanie wyjazdów, spotkań, festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im 15 000 zł5315 000,00 zł 2. Tworzenie warunków dla poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych 15 000 zł2215 000,00 zł

20 Wspieranie osób starszych poprzez organizowanie wyjazdów, spotkań, festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Śrem Spotkania członków dla poszerzenia wiedzy nt. chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im – spotkania zorganizowane były raz w miesiącu przez okres 9 miesięcy z przerwą w okresie wakacji letnich dla 90 członków organizacji. Ich celem było poszerzenie wiedzy nt. chorób cywilizacyjnych. 3 500,00 zł 2.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Klub Seniora – recepta na jesień życia – adresatami projektu było 130 członków Klubu Seniora, osoby w wieku poprodukcyjnym, mieszkańcy gminy Śrem, bez względu na płeć i status materialny. Zorganizowano 3 wycieczki krajoznawcze, zwiedzono 3 zakłady pracy w regionie, odbyły się zabawy taneczne i piknik z okazji Dnia Seniora. 8 500,00 zł 3.Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Poznaniu Koło Nr 21 w Śremie Warsztaty edukacyjne wiosenne i jesienne skierowane do 100 osób, którzy podczas warsztatów wiosennych i jesiennych organizowanych w Restauracji RELAX w Śremie mogli poszerzyć swoją wiedzę nt. chorób towarzyszących cukrzycy i możliwości jej zapobiegania. Temat omawianych zajęć dotyczył chorób serca, oczu oraz stopy cukrzycowej. 3 000,00 zł Łącznie:15 000,00 zł

21 Zadanie pn. Tworzenie warunków dla poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Zadanie skierowane było do osób w wieku 50+, które to uczestniczyły w cyklu zajęć ruchowych zorganizowanych w Centrum Fizjoterapii BALANS oraz na świeżym powietrzu, na terenach gminy Śrem. Zajęcia z Nordic Walking odbywały się raz w tygodniu w okresie od 01.04. do 30.09. przez 1,5h. Zajęcia z ćwiczeń ogólnousprawniających przy muzyce odbywały się raz w tygodniu w okresie od 01.03. do 31.10. 2014 r. przez 1,5h. 5 000,00 zł 2.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA W ramach projektu w okresie wakacji letnich zaplanowano tygodniowy pobyt nad morzem w Sarbinowie. Adresatami zadania było 45 osób z gminy Śrem, którzy mieli trudności ekonomiczne, bez względu na płeć, wyznanie, czy poglądy polityczne. Podstawowym celem wyjazdu była szeroko pojęta aktywizacja oraz kompleksowe i specjalistyczne wsparcie seniorów. Podczas pobytu zapewniono uczestnikom zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia rekreacyjne, relaksacyjne, kulturalne, zabawowe oraz turystyczne. 10 000,00 zł Łącznie:15 000,00 zł

22 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowan ia 1.Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka 91 000,00 zł4391 000,00 zł z czego: 63 360,00 zł w I konkursie oraz 27 640,00 zł w III konkursie 2.Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 130 000,00 zł86

23 Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE Świetlica socjoterapeutyczna „Kontrast” zlokalizowana jest przy ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 6 w Śremie. Świetlica funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia. Codziennie ze świetlicy korzystało około 20 - 30 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W świetlicy organizowane były zajęcia edukacyjne, plastyczne, plastyczno-techniczne, ogólnorozwojowe, psychospołeczne, terapeutyczne. Zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb dziecka. 27 320,00 zł 2. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Świetlica socjoterapeutyczna – Centrum Edukacji, Kultury i Sportu ISKRA – uczestnicy ok. 30 osób to młodzież w wieku 7-18 lat ze wsi Psarskie oraz dzieci niepełnosprawne należące do Koła SMOKI, którego członkami są dzieci ze schorzeniami typu DOWN, ADHD, AUTYZM, cukrzyca i choroby sprzężone. 33 680,00 zł 3. Fundacja FAMILIA Świetlica socjoterapeutyczna zlokalizowana jest w Śremie przy Pl. 20 Października 49. Świetlica funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 w okresie od lutego do czerwca oraz od września do grudnia. Codziennie ze świetlicy korzystało około 20 dzieci w wieku od 7 do 17 lat mieszkających w prawobrzeżnej części miasta. Były to dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi, z problemami z nauką. W świetlicy organizowane były zajęcia terapeutyczne z psychologiem, zajęcia logopedyczne, korekcyjne, plastyczne, muzyczne, sportowo – rekreacyjne, informatyczne, wycieczki krajoznawcze. 30 000,00 zł Łącznie:91 000,00 zł

24 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki LEO Zajęcia prowadzone były z zakresu sztuk walki jiu- jitsu. Z zajęć skorzystało 40 dzieci. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na sali SP 1 w Śremie i Spółki Śremski Sport. Wykłady pedagogiczno- psychologiczne pn. „Życie bez uzależnień” prowadzone były raz w tygodniu. 30 000,00 zł 2. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Zajęcia prowadzone były z zakresu piłki nożnej. Realizowane były raz w tygodniu dla 3 grup wiekowych w wieku 7-18 lat. Łącznie z zajęć skorzystało 45 dzieci. Raz w miesiącu uczestnicy zajęć brali udział w spotkaniach z psychologiem na temat profilaktyki leczenia uzależnień. 12 000,00 zł 3. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SOKÓŁ Śrem Prawdziwy kręglarz prowadzi zdrowy styl życia – zajęcia odbywały się w formie indywidualnej oraz dla grup zorganizowanych trzy razy w tygodniu na kręgielni przy ul. Zamenhofa w Śremie. 16 550,00 zł

25 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka c.d. l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 4. Klub Sportowy WODNIK Śrem Zamiast zażywać, naucz się pływać – program skierowany do dzieci klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 min. Przeprowadzono łącznie 208 godzin zajęć z nauki pływania. Co drugi tydzień odbywały się zajęcia profilaktyczne. Zadaniem objętych było łącznie 210 dzieci. Na zakończenie zajęć odbyły się zawody pływackie oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej. 30 000,00 zł 5. Śremski Klub Sportowy WARTA Fair play – dla każdego – zajęcia prowadzone z zakresu piłki nożnej, a także gier i zabaw ruchowych. Prowadzone w trzech grupach wiekowych, jeden raz w tygodniu. Każde spotkanie poprzedzane było treściami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi różnych form obszarów profilaktyki. W zajęciach uczestniczyło ok. 360 dzieci. 30 000,00 zł 6. Klub Sportowy RAPID ŚREM Zajęcia w wymiarze 2,5 godz. tygodniowo odbywały się w każdy czwartek – zajęcia techniczne na Sali Sportowej Śremskiego Sportu oraz zajęcia z koordynacji ruchowej sprawności ogólnej na basenie. W zajęciach brało udział 15 dzieci. W okresie wakacji letnich zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godz. na sali i 1 godz. na basenie. W zajęciach wakacyjnych wzięło udział 30 dzieci. Podczas realizacji zadania odbywały się wykłady z zakresu profilaktyki uzależnień. 11 450,00 zł Łącznie: 130 000,00 zł

26 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym c.d. l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1. Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym dla osób bezdomnych oraz domu dla bezdomnych kobiet dotkniętych uzależnieniem od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie 150 000,00 zł11 w II konkursie

27 Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym dla osób bezdomnych oraz Domu dla Bezdomnych Kobiet dotkniętych uzależnieniem od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie. l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Zadanie realizowała Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Realizacja programu odbywała się poprzez prowadzenie Domu dla Bezdomnych Kobiet oraz Hostelu w Nochowie dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym osób bezdomnych z gminy Śrem, w którym wyodrębniało się: - schronisko, - noclegownię – czynną codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00, a w razie silnych mrozów przez cały dzień, - ogrzewalnię - czynną w okresie zimowym – do 30.03. w godzinach od 18.00 do 8.00, a w razie silnych mrozów przez cały dzień. Ze schronienia skorzystało 79 osób w tym 48 z gminy Śrem oraz 31 spoza gminy. Z ogrzewalni w okresie zimowym korzystało 10 osób. W Domu dla Bezdomnych Kobiet przebywało 10 kobiet i 15 dzieci nieletnich. W trakcie realizacji zadania przeprowadzono szereg działań profilaktycznych z zakresu pomocy społecznej. 150 000,00 zł w II konkursie

28 Promocja i organizacja wolontariatu l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowan ia 1.Organizacja szkoleń dla wolontariuszy 3 000,00 zł11

29 Organizacja szkoleń dla wolontariuszy l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Kompetentny wolontariusz – pożądany wolontariusz – dzięki dofinansowaniu ze strony gminy Śrem przeszkolonych zostało 275 wolontariuszy z następujących zakresów tematycznych: 1)Jak zostać wolontariuszem? 2)Asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 3)Pierwsza pomoc przedmedyczna. 4)Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży. 3 000,00 zł

30 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowan ia 1.Prowadzenie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 511 000,00 zł11

31 W zakresie realizacji zadania pn. Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Fundacja Dr Lucy W 2014 r. przyjęto do schroniska ponad 430 psów i 110 kotów. Standard opieki zdrowotnej w schronisku zwiększył się za sprawą ukończenia budowy pomieszczeń: kociarni, izolatki, kwarantanny. W gabinecie weterynaryjnym wykonano dużą ilość szczepień między innymi przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym, czy parwowirozie. Płaszczyzna dotycząca edukacji była realizowana przez ponad 40 spotkań w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ośrodków szkolno-wychowawczych, stowarzyszeń pomagających osobom niepełnosprawnym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Przyjdź się Przytul, w których wzięło udział 2000 uczestników. Fundacja zorganizowała na terenach miejscowości Gaj i Manieczki Pierwszy Majowy Spacer Gajowy, w którym wzięło udział ponad 130 osób. Ostatnia płaszczyzna dotyczy terapii z osobami niepełnosprawnymi i obejmuje swym zakresem działania, gdzie grupą docelową były osoby niepełnosprawne głównie z niepełnosprawnością umysłową. 511 000,00 zł

32 Pozafinansowa forma współpracy Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły sfer: a)informacyjnej - stworzenie skutecznego systemu przekazywania informacji dla i o organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Śremie; b)organizacyjnej - konsultacje aktów prawa miejscowego; c) szkoleniowej – przekazywanie informacji o propozycjach szkoleń.

33 Ocena oraz efekty realizacji rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 r. W wyniku realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 r. udało się zrealizować cele określone w ww. programie, a w szczególności osiągnąć następujące efekty: w 2014 r. zrealizowane zostały wszystkie zadania powierzone organizacjom pozarządowym w gminie Śrem; dotacje przekazane na realizację zadań wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem; w wyniku realizacji zadań działaniami objęto 5318 osób w różnym wieku i 540 zwierząt (psy i koty ze schroniska); każda z organizacji pozarządowych, z którą podpisano umowę na realizację zadania zobowiązana była każdorazowo do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu gminy.

34 Ocena oraz efekty realizacji rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 r. c.d. W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi zamieszczono łącznie 22 informacje dla i o organizacjach pozarządowych z terenu gminy Śrem, które dotyczyły: - ogłoszenia o otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; - przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych; - zaproszenia na bezpłatne spotkanie dla NGO; - unieważnienia postępowania konkursowego; - zaproszenia na Drzwi Otwarte dla NGO; - zaproszenia na konferencję organizowaną przez Centrum PISOP; - zaproszenia do udziału w konsultacjach NGO nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 r.; - projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 r.; - formularzu propozycji przedstawianych przez NGO do ww. projektu uchwały; - sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2013 r.; - prezentacji do ww. sprawozdania; - informacji o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

35 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2014 roku VII Sesja Rady Miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google