Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2013 roku XLV Sesja Rady Miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2013 roku XLV Sesja Rady Miejskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2013 roku XLV Sesja Rady Miejskiej w Śremie Śrem 2014 rok Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem tel. 061 28 35 225; infolinia 0801 300 031; umiejski@srem.pl

3 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013r. został przyjęty w dniu 22 listopada 2012 r. Uchwałą Nr 268/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Śremie.

4 W rocznym programie współpracy określono dwie formy współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami: finansową formę współpracy, która polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań, na których realizację gmina udzieliła dofinansowania; pozafinansową formę współpracy, która dotyczyła sfer: informacyjnej, organizacyjnej oraz szkoleniowej.

5 Finansowa forma współpracy W 2013r. zrealizowane zostały zadania publiczne w następujących zakresach: a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; b) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; c) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; d) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; e) w zakresie ochrony i promocji zdrowia; f) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; g) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

6 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego l.p. Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.1. Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca 40 000 zł5239 700,00zł

7 W ramach zadania pn. „Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Towarzystwo muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie Szkolenie muzyczne w zakresie gry na instrumentach – 18-osobowa grupa młodzieży uczęszczała na zajęcia gry na instrumentach dętych 34 000,00zł 2. Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki Szkolenie muzyczne w zakresie śpiewu chóralnego na cztery głosy – 36 śpiewaków z chóru pod okiem wykwalifikowanego dyrygenta szkoliło swoje umiejętności chóralne w okresie luty-grudzień 2013r. Przez 156 godzin. 5 700,00zł Łącznie: 39 700,00zł

8 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 850 000,00zł11817 784,40zł z czego 251 384,40zł środki z budżetu gminy 566 400,00zł środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego 2.Prowadzenie punktu wydawania żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności 15 000,00zł22

9 W ramach zadań pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Polski Komitet Pomocy Społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – udziela się osobie samotnej lub osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób tj. asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekunki. Usługi opiekuńcze świadczone są w zakresie: opieki higienicznej, pielęgnacji, kontakt z otoczeniem. Opieką zostało objętych łącznie 76 osób. 251 384,40zł

10 W ramach zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – udziela się w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, pomocy mieszkaniowej. Łącznie świadczeniami w 2013r. objętych było 89 osób. 560 922,00zł

11 W ramach zadania: „Prowadzenie punktu wydawania żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności” l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Prowadzenie Banku Żywności przy Fundacji Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – zadaniem objętych było łącznie 1048 osób. Oferta pomocy żywnościowej skierowana była do osób potrzebujących ze środowisk pozostających w izolacji społecznej z powodu bezrobocia, samotności, chorób, niepełnosprawności, starości, problemów społecznych. 7 500,00zł 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Prowadzenie punktu wydawania żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności – pomoc żywnościową udzielono łącznie 247 rodzinom tj. 735 osobom dorosłym i 327 dzieciom. Żywność zebrano z Wielkopolskiego Banku Żywności, ze zbiórek publicznych na Wielkanoc i na Boże Narodzenie oraz w ramach akcji „Nasza Tropikańska Świąteczna Paczka”. 7 500,00zł Łącznie:15 000,00zł

12 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanyc h umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Śrem 80 000 zł12680 000,00 zł Wypoczynek dzieci i młodzieży

13 W ramach zadania pn. „ Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Śrem” gmina Śrem podpisała umowę z: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem BAJKI UCZĄ - z wypoczynku zimowego skorzystało 25 dzieci w wieku 7-18 lat, w tym 12 dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacji, Sportu i Kultury ISKRA. 5 350,00zł 2.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Powrót do korzeni – zadanie organizowane w okresie ferii letnich w formie półkolonii w Centrum Edukacji, Sportu i Kultury ISKRA. Z zajęć skorzystało 25 dzieci w wieku 7-18 lat. 4 480,00zł 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Z ziemi polskiej do Francji – Z wypoczynku skorzystało 44 dzieci z gminy Śrem. Był to 4-dniowy wyjazd do Francji do Disnayland’u. 12 600,00zł

14 „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Śrem” c.d. l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 4.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Półkolonie „Bezpieczne lato z Albertem” – projekt skierowany do 85 dzieci, podzielony na dwa 10-dniowe turnusy. Zajęcia odbywały się w Klubie RELAX i w plenerze. 9 016,00zł 5.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Zdrowo, na sportowo i nad morzem – z 14-dniowego wypoczynku skorzystało 45 dzieci w wieku 11-16 lat. Był to pobyt nad morzem w Ustce, zorganizowany w Ośrodku sportowo-rekreacyjnym SKAUT. 21 294,00zł 6.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Śrem „Odkrywcy letniej przygody” – organizacja obozu harcerskiego w Pogorzelicy dla 50 uczestników wraz z 14- osobową kadrą. Wyjazd nad morze zapewnił uczestnikom możliwość poznania nowych, ciekawych turystycznie i krajobrazowo miejsc. 27 260,00zł Łącznie:80 000,00zł

15 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych, mających na celu usprawnianie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego 20 000 zł6320 000,00zł Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

16 W ramach zadania pn. „Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym (…)” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Majówka „Świat Bajkolandii” – impreza zorganizowana 21 maja 2013r., w której wzięło udział 120 dzieci niepełnosprawnych, wolontariusze, opiekunowie, przedstawiciele Fundacji oraz zaproszeni goście. 9 645,00zł 2. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Po zdrowie - tygodniowy pobyt rehabilitacyjny dla 45 uczestników realizowany w Ośrodku CRR GRANIT w Szklarskiej Porębie. 7 650,00zł 3. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Zdrowie to rzecz najważniejsza – w ramach projektu zorganizowano tygodniowy pobyt dla 45 osób niepełnosprawnych, którzy mieli trudności ekonomiczne, bez względu na płeć, wyznanie, czy poglądy polityczne. 2 705,00zł Łącznie:20 000,00 zł

17 Ochrona i promocja zdrowia l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Tworzenie warunków poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych, w tym wyjazdy, spotkania, festyny, imprezy plenerowe, konkursy, seminaria, wykłady, konferencje, przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im 15 000 zł6215 000,00zł

18 Tworzenie warunków poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych, w tym wyjazdy, spotkania, festyny, imprezy plenerowe, konkursy, seminaria, wykłady, konferencje, przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Śrem Spotkania członków dla poszerzenia wiedzy nt. chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im – spotkania zorganizowane były raz w miesiącu przez okres 9 miesięcy z przerwą w okresie wakacji letnich dla 90 członków organizacji. 2 700,00zł 2. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Klub Seniora – recepta na jesień życia – adresatami projektu było 60 członków Klubu Seniora, osoby w wieku poprodukcyjnym, mieszkańcy gminy Śrem, bez względu na płeć i status materialny. 12 300,00zł Łącznie:15 000,00 zł

19 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowan ia 1.Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka 75 000,00zł3275 000,00zł z czego: 70 182,00zł w I konkursie oraz 4 818,00zł w II konkursie 2.Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 120 000,00zł73 z czego: 59 770,00zł w I konkursie oraz 60 230,00zł w III konkursie

20 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym c.d. l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowan ia 1.Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym dla osób bezdomnych 150 000,00zł11

21 Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – do świetlicy KONTRAST uczęszczało ok. 30 dzieci w wieku 7-16 lat. Spotkania organizowane były z podziałem na wiek i płeć. Zadaniem zajęć profilaktycznych było wspomaganie zapobieganiu uzależnieniom oraz poprawa bezpieczeństwa wychowanków. 40 000,00zł 2. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Świetlica socjoterapeutyczna – Centrum Edukacji, Kultury i Sportu ISKRA – uczestnicy to młodzież w wieku 7-18 lat ze wsi Psarskie oraz dzieci niepełnosprawne należące do Koła SMOKI, którego członkami są dzieci ze schorzeniami typu DOWN, ADHD, AUTYZM, cukrzyca i choroby sprzężone. 30 182,00zł 3. Fundacja FAMILIAProwadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w prawobrzeżnej części miasta Śrem – świetlica stworzona dla 20 dzieci. Na zajęcia uczęszczały dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat. Celem zadania było wspieranie rodzin będących w kryzysie społecznym. 4 818,00zł Łącznie:75 000,00 zł

22 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki LEO Zajęcia pod tym samym tytułem, co nazwa zadania prowadzone były z zakresu sztuk walki jiu-jitsu. Z zajęć skorzystało 40 dzieci w wieku 5-16 lat. Odbywały się raz w tygodniu na sali SP 1 w Śremie. 30 010,00zł 2. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA Zajęcia pod tym samym tytułem, co nazwa zadania prowadzone były z zakresu piłki nożnej. Realizowane były raz w tygodniu dla 3 grup wiekowych w wieku 7-18 lat. Łącznie z zajęć skorzystało 45 dzieci. 12 545,00zł 3. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SOKÓŁ Śrem Prawdziwy kręglarz prowadzi zdrowy styl życia – zajęcia odbywały się w formie indywidualnej oraz dla grup zorganizowanych trzy razy w tygodniu na kręgielni przy ul. Zamenhofa w Śremie. 17 215,00zł

23 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka c.d. l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Klub Sportowy WODNIK Śrem Z WODNIKIEM pływam – używek nie używam – program skierowany do dzieci klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 min. Co drugi tydzień odbywały się zajęcia profilaktyczne. Zadaniem objętych było 45 dzieci. 10 000,00zł 2. Śremski Klub Sportowy WARTA Warto żyć zdrowo – zajęcia prowadzone z zakresu piłki nożnej, szermierski oraz boksu. Prowadzone w sześciu grupach, jeden raz w tygodniu. Każde spotkanie poprzedzane było treściami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi różnych form obszarów profilaktyki. W zajęciach uczestniczyło 90 dzieci. 32 320,00zł 3. Uczniowski Klub Sportowy Śrem Wychowujemy przez sport – zajęcia z zakresu piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-13 lat. Z zajęć skorzystało 96 osób podzielonych na 5 grup wiekowych z roczników 1999-2006. Łącznie zrealizowano 240 h zajęć treningowych i 65 h profilaktycznych. 18 000,00zł

24 Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy w rodzinie, w tym dla osób bezdomnych: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Prowadzenie Hostelu w Nochowie - adresatami projektu były osoby bezdomne przebywające na terenie gminy Śrem, zamieszkujące w Hostelu w Nochowie. Ze schronienia skorzystało 45 mieszkańców gminy, z ogrzewalni w okresie zimowym 10 osób. Dzięki możliwości skorzystania z noclegu poprawiła się samoocena osobista podopiecznych Fundacji. Niektórzy z nich podjęli prace dorywczą. 150 000,00zł

25 Promocja i organizacja wolontariatu l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowan ia 1.Organizacja szkoleń dla wolontariuszy 3 000,00zł11 w II konkursie

26 Organizacja szkoleń dla wolontariuszy l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1. Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Kompetentny wolontariusz – pożądany wolontariusz – dzięki dofinansowaniu ze strony gminy Śrem przeszkolonych zostało 286 wolontariuszy z następujących zakresów tematycznych: 1)Jak zostać wolontariuszem? 2)Asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 3)Pierwsza pomoc przedmedyczna. 4)Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży. 3 000,00zł

27 Pozafinansowa forma współpracy Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły sfer: a)informacyjnej - stworzenie skutecznego systemu przekazywania informacji dla i o organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Śremie; b)organizacyjnej - konsultacje aktów prawa miejscowego; c) szkoleniowej – przekazywanie informacji o propozycjach szkoleń.

28 Ocena oraz efekty realizacji rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013r. -zrealizowano wszystkie zadania powierzone organizacjom pozarządowym; -dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem; -w realizacji zadań działaniami objęto grupę 4107 osób; -w wyniku realizacji zadań gmina Śrem zyskała na promocji, reklamie; -zaktualizowano system przekazywania informacji dla i o organizacjach na stronie srem.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi; -zorganizowano 18 imprez przez organizacje pozarządowe pod patronatem Burmistrza Śremu; -udzielono jednej rekomendacji organizacji pozarządowej, działającej na terenie gminy Śrem; -udostępniono komunikaty o obowiązku sprawozdawczym organizacji pożytku publicznego 2013r.; -poinformowano o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań publicznych z innych źródeł niż gmina.

29 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2013 roku XLV Sesja Rady Miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google