Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSO nr 7 w Krakowie Gimnazjum nr 18 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSO nr 7 w Krakowie Gimnazjum nr 18 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 ZSO nr 7 w Krakowie Gimnazjum nr 18 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2016/2017

2 Zasady ogólne Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.programowej kształcenia ogólnego O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 2016

3 Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 2016

4 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎ humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki z języka obcego nowożytnego.‎ Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. O EGZAMINIE GINAZJALNYM 2016

5 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Termin egzaminu 18 IV 2016 r. poniedziałek 19 IV 2016 r. wtorek 20 IV 2016 r. środa Zakres egzaminu Historia i WOS Język Polski Przedm. Przyrodnic ze Matemat yka Język obcy – poziom podstawo wy Język obcy – poziom rozszerzo ny Rozpoczęcie 9:0011:009:0011:009:0011:00 Czas trwania 60 min 90 min 60 min90 min60 min Czas przedłużenia 20 min45 min20 min45 min20 min30 min

6 UCZNIOWIE O GODZINIE 8:30 WCHODZĄ DO SALI WEDŁUG KOLEJNOŚCI NA LIŚCIE I LOSUJĄ NUMERY STOLIKÓW. Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach, które wylosowali. Członkowie rozdają uczniom ich karteczki z nazwiskami, kodem i numerem PESEL oraz naklejki z kodami kreskowymi. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

7 Należy pamiętać o – zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali - konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu..

8 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Uczeń do sali egzaminacyjnej wnosi jedynie dozwolone przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem; Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

9 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych

10 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

11 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu.

12 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

13 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Czynności organizacyjne przed rozpoczęciem pracy z arkuszem Uczniowie: Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

14 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy

15 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. W części trzeciej egzaminu, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy następuje odtworzenie płyty CD.

16 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Po zakończeniu pracy z arkuszem, PZN wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907 _Informacja_GIMNAZJUM_calosc.pdf http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907 _Informacja_GIMNAZJUM_calosc.pdf

17 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

18 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

19 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

20 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego

21 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 W przypadku: a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia a. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

22 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu.

23 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania

24 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. ( Informator)

25 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 17 czerwca 2016 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 17 czerwca 2016 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 24 czerwca 2016 r.

26 REKRUTACJA 2016/17 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA www.e-omikron.pl

27 REKRUTACJA 2016/17 W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200

28 REKRUTACJA Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów

29 REKRUTACJA wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

30 REKRUTACJA liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów

31 REKRUTACJA celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów) bardzo dobry – 16 punktów dobry – 12 punktów dostateczny – 8 punktów dopuszczający – 2 punkty.

32 REKRUTACJA liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym: za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt za szczególne osiągnięcia - 13 pkt aktywność społeczną - 2 pkt

33 REKRUTACJA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015

34 Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych– są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności (do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty). REKRUTACJA

35 I. Etap - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ogólnodostępnej, szkoły dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ogólnodostępnej -od 11.04.2016 r. do 2.05.2016r.do godz. 15 00 REKRUTACJA

36 Termin dotyczy kandydatów, którzy wybrali na liście priorytetów na dowolnej pozycji grupę rekrutacyjną sportową lub grupę rekrutacyjną dwujęzyczną) Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)https://krakow.e-omikron.pl od 11.04.2016 r. do 2.05.2016r.do godz. 15 00 - REKRUTACJA

37 Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru REKRUTACJA

38 UWAGA !!! Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych lub oddziałów dwujęzycznych muszą złożyć wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej do 2 maja 2016 r. do godz. 15.00. REKRUTACJA

39 Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji (na dowolnej pozycji) dwujęzyczną grupę rekrutacyjną przystępują, w terminie wyznaczonym przez szkołę, do sprawdzianu kompetencji językowych w każdej szkole ponadgimnazjalnej, która prowadzi oddział dwujęzyczny, umieszczonej na liście preferencji. -od 4 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. REKRUTACJA

40 Dotyczy rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych. Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych. -do 06.06.2016 r. do godz. 15:00 - REKRUTACJA

41 I. Etap - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów innych niż sportowe i dwujęzyczne 1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

42 REKRUTACJA Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)https://krakow.e-omikron.pl -od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016r. do godz. 15.00

43 REKRUTACJA 2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

44 REKRUTACJA UWAGA!!! Istnieje możliwość dokonania zmiany na liście priorytetów we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Wymaga to usunięcia w systemie rekrutacyjnym potwierdzenia złożenia wniosku przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru, w której wniosek był składany. Umożliwi to ponowną edycję wniosku w systemie i złożenie go ponownie do szkoły pierwszego wyboru (może być inna niż poprzednio). -do 10.06.2016 r.do godz. 15:00

45 REKRUTACJA Zakończenie możliwości składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej - 10.06.2016 r. godz.15 00

46 REKRUTACJA Kandydaci z samorządowych gimnazjów mogą sprawdzić w systemie poprawność kryteriów wprowadzonych przez gimnazja a w przypadku błędów informują gimnazjum, w celu dokonania korekty- do 24.06.2016 r. Błędy zauważone po 24.06.2016 należy zgłaszać do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

47 REKRUTACJA II. Etap – uzupełniania wniosku Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, które składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 _

48 REKRUTACJA Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -1 lipca 2016 r. godz. 15.00 Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. _

49 REKRUTACJA Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - do 5 lipca 2016 r.

50 REKRUTACJA III. Etap - potwierdzenie woli podjęcia nauki Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do - od 1.07.2016 r.do 12.07.2016 r.do godz. 15 00

51 REKRUTACJA Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -13 lipca godz. 12.00

52 REKRUTACJA Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - 13 lipca od godz. 12.00

53 REKRUTACJA Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

54 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA www. e-omikron.pl

55 Przydatne adresy Informacje o rekrutacji : www.kuratorium.krakow.pl www.e- omikron.pl

56 Przydatne adresy Informacje o egzaminie : www.zso7.pl www.oke.krakow.pl www.cke.edu.pl

57 www.poradnia2krakow.pl Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Siewna 23 d Kraków tel. 12 415 69 68 http://www.koweziu.edu.pl/ Przydatne adresy

58 Będziesz, Będę….

59 Nasz adres i telefon: ul. Złoty Róg 30 30-095 Kraków tel.fax: 12 / 637 08 97 https://mobireg.pl/zs7-kra/

60 Nasze adresy internetowe: e-mail: liceum17@kr.onet.pl e-mail: gimnazjum18@kr.onet.pl www: zso7.pl


Pobierz ppt "ZSO nr 7 w Krakowie Gimnazjum nr 18 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google