Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Również, jeśli minął okres 5 lat i zaczyna zdawanie od nowa Opłaty wys. 50 zł za egzamin wnoszą absolwenci, którzy przystępują do egzaminu: z tego samego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Również, jeśli minął okres 5 lat i zaczyna zdawanie od nowa Opłaty wys. 50 zł za egzamin wnoszą absolwenci, którzy przystępują do egzaminu: z tego samego."— Zapis prezentacji:

1

2 Również, jeśli minął okres 5 lat i zaczyna zdawanie od nowa Opłaty wys. 50 zł za egzamin wnoszą absolwenci, którzy przystępują do egzaminu: z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz 3 i kolejny z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili

3 1. Maturzysta korzysta podczas zdawania egzaminu maturalnego tylko i wyłącznie z długopisu lub pióra z czarnym tuszem! (nie wolno używać ołówka, dopuszczalny tylko i wyłącznie w cyrklu) 2. Szkoła na egzamin zapewnia: wybrane wzory matematyczne i wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny. 3. Pozostałe przybory i materiały pomocnicze zdający przynosi własne, a więc np. linijka, kalkulator prosty, lupa, cyrkiel. 4. Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

4 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej w terminie głównym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik nr 6) może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym. Wniosek - Absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

5 Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi OKE nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym egzamin maturalny jest przeprowadzany w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. Informacje te zostają ogłoszone na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja

6 Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z PZE. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza PZE. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 17 czerwca 2016 r. Część ustna EM w terminie dodatkowym z języka polskiego odbędzie się od 6 do 11 czerwca 2016 r., a z języka obcego nowożytnego od 1 do 17 czerwca 2016 r.

7 Część pisemna1–11 czerwca Część ustna z języka polskiego6–11 czerwca Część ustna z języka obcego nowożytnego 1–17 czerwca

8 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej pod warunkiem, że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz b. Przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

9 Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca) składa PZE pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE nie później niż do 10 sierpnia 2016 r.

10 Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych odbędzie się pomiędzy 24 a 26 sierpnia

11 Część pisemna23 sierpnia Część ustna (język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) 24–26 sierpnia

12 Termin ogłoszenie wyników5 lipca Termin wydania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca

13 Sesja egzaminacyjna trwa od 9 do 21 maja 2016 r. (oprócz 15 maja) Do 4 marca 2016 r. zostaje opracowany i ogłoszony harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego. Każdy zespół przedmiotowy może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 osób. Szczegółowy harmonogram zawiera listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania. Każdy zdający dostaje do losowania trzy zadania.

14 Absolwent zdający egzamin maturalny w danym dniu przychodzi do szkoły co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną zdawania egzaminu. Absolwent wchodzi do sali egzaminacyjnej zgodnie z ustaloną kolejnością, na wezwanie PZP lub członka zespołu przedmiotowego. Okazuje dowód tożsamości i podpisuje listę obecności. Następnie zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację o numerze wylosowanego zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub faktycznie wykorzystanym przez zdającego czasie, ale nie przekraczającym 15 minut) zdający przechodzi z wydrukiem zadania i własnymi notatkami do stolika, przy którym będzie zdawał egzamin.

15 Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły. Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Wypowiedź monologowa zdającego: - Trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut, czas wypowiedzi zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny) - Nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony)

16 Rozmowa z zespołem przedmiotowym - Trwa ok. 5 minut - Może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi - Rozmowa nie może polegać na odpytywaniu zdającego, pytania nie mogą dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury / omawianych tekstów kultury, niepowiązanych z problemem określonym w temacie. - Rozmowa nie może być przedłużona z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego. - W trakcie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. - W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

17 W sali podczas egzaminu przebywa jeden zdający. Egzamin trwa ok. 15 minut, bez fazy przygotowywania się do egzaminu. Składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym, nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. Zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

18 Egzamin przebiega w następujący sposób: - Zdający przychodzi na egzamin co najmniej pół godziny przez wyznaczonym w harmonogramie czasem zdawania. - Po wezwaniu przez PZP lub członka zespołu przedmiotowego okazuje dokument tożsamości i podpisuje listę obecności. - Zajmuje wskazane miejsce - Losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu.

19 - Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Po rozmowie wstępnej przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu. - Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań 1- 3. Zadanie 1 polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. W zadaniu 2 zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. W zadaniu 3 zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

20 Zdający zgłaszają się na egzamin z matematyki i języka polskiego z godzinnym wyprzedzeniem. Na egzamin z pozostałych przedmiotów przychodzą z co najmniej półgodzinnym wyprzedzeniem. Zdających obowiązuje strój galowy. Zdających obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń w tej sali.!!! Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

21 Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i losują numery stolików, przy których będą pracować. Każdy zdający po wylosowaniu numeru otrzymuje również od członka zespołu nadzorującego naklejki z kodami kreskowymi. Obowiązkowo sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce i podpisuje się czytelnie w wykazie zdających. Podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. Ten numer zostaje odnotowany w wykazie zdających, w danej sali.

22 W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W takie sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę zdający wpisuje odręcznie numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły.

23 Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od PZE w obecności jednego, wybranego zdającego. PZN przypomina zdającym o zasadach zachowania się podczas egzaminu oraz o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie - zostają rozdane arkusz egzaminacyjne.

24 Po rozdaniu arkuszy każdy z WAS ma obowiązek: 1. Zapoznać się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; 2. Sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania; 3. Czy otrzymaliście niezbędne do pracy z danym arkuszem Wybrane wzory matematyczne (matematyka) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (dotyczy biologia, fizyka, chemia)- czy są one kompletne. 4. Ponownie również sprawdzacie dane na naklejkach z kodami kreskowymi.

25 W przypadku stwierdzenia braków w arkuszu zdający zgłasza ten fakt PZN. Arkusz ten nie może być zakodowany przez Zdającego. Otrzymuje on wtedy nowy arkusz z puli arkuszy rezerwowych i/lub Wybrane wzory…/Wybrane wzory i stałe… Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu w sali. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu nie udzielają zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują.

26 Przed rozpoczęcie egzaminu, po sprawdzeniu poprawności arkuszy egzaminacyjnych – zdający w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego ( w tym na karcie odpowiedzi ) wpisują swój kod, numer PESEL oraz umieszczają naklejki otrzymane od członków zespołu nadzorującego. Naklejka z imieniem i nazwiskiem pełni funkcję informacyjną, nie można jej umieszczać na arkuszu. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku zdających korzystających z arkuszy dostosowanych (A4) czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

27 Przed rozpoczęcie egzaminu, po sprawdzeniu poprawności arkuszy egzaminacyjnych – zdający w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego ( w tym na karcie odpowiedzi ) wpisują swój kod, numer PESEL oraz umieszczają naklejki otrzymane od członków zespołu nadzorującego. Naklejka z imieniem i nazwiskiem pełni funkcję informacyjną, nie można jej umieszczać na arkuszu. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku zdających korzystających z arkuszy dostosowanych (A4) czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

28 Po czynnościach organizacyjnych, po sprawdzeniu poprawności kodowania, PZN zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem. Czas trwania dla każdego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, bezpośredni po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtwarzanie płyty CD.

29 Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tj. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje PZN, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym zapisanym na tablicy. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

30 W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach PZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia PZN na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności odnotowany zostaje w protokole przebiegu egzaminu w sali.

31 W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

32 Jeżeli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika. PZN lub członek ZN w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań PZN lub członek ZN przy stoliku zdającego, w jego obecności, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Pracę każdego zdającego – po sprawdzeniu – można pozostawić na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający pozostaje w sali do momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych.

33 Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony: a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego b. przez dyrektora OKE lub CKE Unieważnienie w związku z pkt. a. następuje w przypadku: - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta - wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów niewymienionych w komunikacie o przyborach - zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

34 Unieważnienie w związku z punktem b. następuje w przypadku: - stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązywania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego - zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.

35 - Zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu, - Niemożność ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

36 Zdający samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.


Pobierz ppt "Również, jeśli minął okres 5 lat i zaczyna zdawanie od nowa Opłaty wys. 50 zł za egzamin wnoszą absolwenci, którzy przystępują do egzaminu: z tego samego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google