Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 7.1 RPO WL na lata 2014 - 2020 Dariusz Król Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 7.1 RPO WL na lata 2014 - 2020 Dariusz Król Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 7.1 RPO WL na lata 2014 - 2020 Dariusz Król Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 19 października 2015 r.

2 RPO WL 2014-2020 EFRR (Działania wdrażane przez DW EFRR) Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Działanie 7.1 Projekty regionalne Typy projektów 8-11 w SZOOP – projekty od 2 mln PLN do 5 mln euro Działanie 7.1 Projekty lokalne Typy projektów 8-11 w SZOOP – projekty poniżej 2 mln PLN

3 ALOKACJA na konkursy w 2015 r. 20 494 777,30 PLN Typy projektów w 7.1 na które zostaną ogłoszone konkursy: 1.Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków, (Typ projektu nr 8 w SZOOP) 2.Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp. (Typ projektu nr 9 w SZOOP) 3.Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2 (Typ projektu nr 10 w SZOOP) 4.Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2 (Typ projektu nr 11 w SZOOP) W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej. Typy beneficjentów 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2.Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną 3.Parki narodowe i krajobrazowe 4.PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 5.Organizacje pozarządowe 6.Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 7.Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne 8.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 9.Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki 10.W przypadku jednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach PO IŚ.

4 KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ DZIAŁANIE 7.1 – PROJEKTY REGIONALNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW PROJEKTÓW ( TYPY PROJEKTÓW 1-11 W SZOOP ) KRYTERIA TRAFNOŚCI Kryterium 1Miejsce realizacji projektu na obszarach kluczowych z punktu widzenia realizacji celów RPO WL Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty dotyczące obszarów chronionych (czyli parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów). Dodatkowo, punktowane będzie miejsce realizacji projektu na terenie gmin objętych obszarami strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. oraz na terenach zdegradowanych. Ocena kryterium będzie polegała na: a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. Kryterium 2Znaczenie obiektu dla narodowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty dotyczące zabytków w zależności od formy ochrony zabytków: obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące park kulturowy, obiekty ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obiekty nie są objęte żadną formą ochrony ale posiadają wartość zabytkową będą punktowane najniżej. Ocena kryterium będzie polegała na: a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.

5 KRYTERIA SKUTECZNOŚCI /EFEKTYWNOŚCI Kryterium 1Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu zasobów kultury Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 4 683 473 zł/szt. (dla typów projektów 1-7) i 3 010 804 zł/szt. (dla typów projektów 8-11) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. Ocena kryterium będzie polegała na: a)wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, b)wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie przyznaje się punktów), c)wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), d)przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników.

6 KRYTERIA SKUTECZNOŚCI /EFEKTYWNOŚCI – cd. Kryterium 2Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu w miejscach dziedzictwa naturalnego Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 4 683 473 zł/szt. (dla typów projektów 1-7) i 3 010 804 zł/szt. (dla typów projektów 8-11) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. Ocena kryterium będzie polegała na: a)wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, b)wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie przyznaje się punktów), c)wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), d)przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników.

7 KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI Kryterium 1Wpływ na realizację działań przyczyniających się do trwałego osiągania celów RPO WL Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty realizujące działania kluczowe z punktu widzenia celów RPO WL. Premiowane są działania dotyczące zwiększenia atrakcyjności kulturalnej, przyrodniczej i turystycznej regionu, a także wydłużenia sezonu turystycznego. Ocena kryterium będzie polegała na: a)przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 7 tj. 35 pkt), b)przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. Kryterium 2Komplementarność projektu Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku. Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Ocena kryterium będzie polegała na: a)przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), b)przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.

8 KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI – cd. Kryterium 3Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. Ocena kryterium będzie polegała na: a)przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), b)przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.

9 KRYTERIA TRAFNOŚCI Kryterium 1Miejsce realizacji projektu na obszarach kluczowych z punktu widzenia realizacji celów RPO WL Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty dotyczące obszarów chronionych (parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów). Dodatkowo, punktowane będzie miejsce realizacji projektu na terenie gmin objętych obszarami strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. oraz na terenach zdegradowanych. Ocena kryterium będzie polegała na: a)przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), b)przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. Kryterium 2Znaczenie obiektu dla narodowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty dotyczące zabytków w zależności od formy ochrony zabytków: obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące park kulturowy, obiekty ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obiekty nie są objęte żadną formą ochrony ale posiadają wartość zabytkową będą punktowane najniżej. Ocena kryterium będzie polegała na: a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ DZIAŁANIE 7.1 – PROJEKTY LOKALNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW PROJEKTÓW ( TYPY PROJEKTÓW 1-11 W SZOOP )

10 KRYTERIA SKUTECZNOŚCI/EFEKTYWNOŚCI Kryterium 1Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu zasobów kultury Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 2 509 004 zł/szt. (dla typów projektów 1-7) i 1 338 135 zł/szt. (dla typów projektów 8-11) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. Ocena kryterium będzie polegała na: a)wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, b)wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie przyznaje się punktów), c)wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), d)przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników.

11 KRYTERIA SKUTECZNOŚCI/EFEKTYWNOŚCI – cd. Kryterium 2Efektywność kosztowa wsparcia 1 obiektu w miejscach dziedzictwa naturalnego Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika w Programie wyniósł 2 509 004 zł/szt. (dla typów projektów 1-7) i 1 338 135 zł/szt. (dla typów projektów 8-11) i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium. Ocena kryterium będzie polegała na: a)wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego dla danego wskaźnika poprzez podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów, b)wyliczeniu umownych kosztów jednostkowych dla danego projektu dla pozostałych wskaźników, które wystąpiły w projekcie oraz przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (jeżeli dany wskaźnik nie występuje w projekcie, nie przyznaje się punktów), c)wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla wypełnionych wskaźników, a następnie przemożeniu jej przez wagę (maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 5 tj. 25 pkt), d)przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego ze wskaźników.

12 KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI Kryterium 1Wpływ na realizację działań przyczyniających się do trwałego osiągania celów RPO WL Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty realizujące działania kluczowe z punktu widzenia celów RPO WL. Premiowane są działania dotyczące zwiększenia atrakcyjności kulturalnej, przyrodniczej i turystycznej regionu, a także wydłużenia sezonu turystycznego. Ocena kryterium będzie polegała na: a)przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 7 tj. 35 pkt), b)przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. Kryterium 2Komplementarność projektu Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku. Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Ocena kryterium będzie polegała na: a)przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 3 tj. 15 pkt), b)przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.

13 KRYTERIA UŻYTECZNOŚCI – cd. Kryterium 3Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne Kryterium punktowe i fakultatywne. Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: zrównoważonego rozwoju oraz promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. Ocena kryterium będzie polegała na: a)przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów oraz ich wagi za każde z zastosowanych w projekcie rozwiązań (przy czym maksymalnie można przyznać 5 pkt o wadze 2 tj. 10 pkt), b)przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 7.1 RPO WL na lata 2014 - 2020 Dariusz Król Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google