Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego,"— Zapis prezentacji:

1 11 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego, w skład którego weszli: przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji branżowych przedstawiciele związków zawodowych przedstawiciele środowisk samorządowych i oświatowych To reprezentatywne forum przez ponad rok pracowało nad przygotowaniem koncepcji zmian w kształceniu zawodowym, która uwzględniałaby zarówno potrzeby edukacyjne młodzieży, jak też potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy

2 2 1.Minister Gospodarki – 76 2.Minister Infrastruktury – 37 3.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 27 4.Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24 5.Minister Zdrowia – 15 6.Minister Środowiska – 12 7.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 8 8.Minister Sportu i Turystyki – 8 9.Minister Pracy i Polityki Społecznej – 5 10.Minister Finansów – 2 11.Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 Razem: 208 zawodów Ministrowie właściwi dla zawodów w ramach klasyfikacji zawodów szkolnych

3 33 Kontekst modernizacji Kontekst polski: potrzeby gospodarki i rynku pracy strategie rozwoju: kraju, regionów, edukacji nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Kontekst europejski: strategia uczenia się przez całe życie (LLL) Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (EQF/NQF) kompetencje kluczowe, ECVET, EQARF, EUROPASS mobilność i wzajemne uznawanie kwalifikacji w UE

4 4 Dokumenty związane z realizacją kształcenia w szkołach zawodowych Ramowy plan nauczania dla szkoły zawodowej PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU  Plan nauczania dla zawodu  Programy nauczania w układzie : Przedmiotowym Modułowym –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Klasyfikacja zawodów, z której wynika podstawa programowa kształcenia w zawodzie Klasyfikacja zawodów, z której wynika podstawa programowa kształcenia w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

5 55 Cele modernizacji kształcenia zawodowego dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy uelastycznienie oferty kierunków kształcenia poprawa jakości kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych otwarcie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych

6 66 Podstawowe obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Struktura i organizacja kształcenia zawodowego Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Udział pracodawców w kształceniu zawodowym Obudowa programowa kształcenia zawodowego

7 77 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Modyfikacja klasyfikacji zawodów „szkolnych” będzie polegała na grupowaniu i integrowaniu zawodów W zawodach tych zostaną następnie wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych Kwalifikacje te zostaną opisane w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach jako zasób wiadomości, umiejętności i postaw wyodrębniony z określonego zawodu, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych

8 8 Przykład podziału zawodu na kwalifikacje w zawodzie elektryk 724[01].

9 99 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Potwierdzanie odrębnie każdej kwalifikacji – niezależnie od trybu, szkolnego lub pozaszkolnego, w jakim ta kwalifikacja została osiągnięta Ujednolicenie systemu egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się – szkolną czy pozaszkolną Całoroczne ośrodki egzaminacyjne, w znacznej części funkcjonujące u pracodawców Stworzenie banku zadań egzaminacyjnych Egzamin praktyczny w zasadniczej szkole zawodowej i technikum z wykonaniem

10 10 Schemat systemu edukacji Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Gimnazjum – 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Matura Kursy dające kwalifikacje zawodowe

11 Uchwała Nr XXVIII/7/09 Rady Powiatu Piaseczy ń skiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych maj ą cych swoj ą siedzib ę na obszarze powiatu piaseczy ń skiego. 11

12 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 Ogólna liczba uczniów: 116 12 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie- Jeziornie Liceum Ogólnokształc ą ce dla dorosłych Liceum Ogólnokształc ą ce dla młodzie ż y

13 Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 Ogólna liczba uczniów: 430 13 Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa

14 Zespół Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 Ogólna liczba uczniów: 402 14 Zespole Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie Liceum Ogólnokształc ą ce Technikum

15 Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 Ogólna liczba uczniów: 455 15 Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bieli ń skiego w Górze Kalwarii Liceum Ogólnokształc ą ce Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Liceum Ogólnokształc ą ce dla dorosłych

16 Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E Ogólna liczba uczniów: 16 Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E Gierczak w Górze Kalwarii Technikum Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

17 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 Ogólna liczba uczniów: 536 17 Zespół Szkół RCKU w Piasecznie III Liceum Ogólnokształc ą ce Internat Szkoła Policealna dla dorosłych Technikum I Liceum Ogólnokształc ą ce dla dorosłych

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie przy ul. Stępkowskiego 17 Ogólna liczba uczniów: 65 18 Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Tarczynie Liceum Profilowane Szkoła Policealna

19 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 Ogólna liczba wychowanków: 100 19 Specjalny O ś rodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie Szkoła Podstawowa Nr 7 Gimnazjum Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształc ą ce dla młodzie ż y z autyzmem w normie intelektualnej Liceum Uzupełniaj ą ce Internat dla chłopców Internat dla chłopców

20 Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach przy ul. Bolesława Chrobrego 83 Ogólna liczba wychowanków: 126 20 Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach Szkoła Podstawowa Gimnazjum Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła Przyspasabiaj ą ca do Pracy Współpraca ze SOW (Internat dla uczniów)

21 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1 Ogólna liczba wychowanków: 40 21 Szkoła Podstawowa Gimnazjum

22 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 22 DZIAŁALNOŚĆ Poradnictwo dla dzieci, młodzie ż y od 0 do 19 lat i rodziców Grupy warsztatowo -edukacyjne dla dzieci i rodziców EEG Biofeedback Terapia Integracji Sensorycznej Grupa wsparcia dla matek Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

23 23 Korzyści dla szkół, wynikające ze współpracy z pracodawcami możliwość wprowadzenia innowacyjnych programów nauczania – modułowych wyposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt i materiały realizacja praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy (u pracodawcy) możliwość zdobywania certyfikatów honorowanych na rynku pracy większe szanse na zatrudnienie absolwentów

24 24 Kalendarz zmian programowych w kształceniu ogólnym Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SPIII Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

25 Dziękuję za uwagę ! Opracowanie: Magdalena Boniecka-Duchna Daria Kulik Małgorzata Pieniążkiewicz W prezentacji zostały wykorzystane materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej 25


Pobierz ppt "11 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google