Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana w systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna…… Powrót do obowiązku szkolnego dla 7-latków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana w systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna…… Powrót do obowiązku szkolnego dla 7-latków."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana w systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna…… Powrót do obowiązku szkolnego dla 7-latków Powrót do obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla 6-latków Prawo do wychowania przedszkolnego 4-5 latków w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Prawo do wychowania przedszkolnego wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Oddziały przedszkolne do 31 sierpnia 2019 r.

2 Powrót obowiązku szkolnego dla 7 latka Art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia

3 Prawo rodzica do zapisania 6 latka do szkoły Art. 16 ust. 1a ustawy o systemie oświaty Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko: 1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4 Dziecko 6 i 7 letnie ma obowiązek przedszkolny lub obowiązek szkolny Art. 16 ust. 2 - ustawy o systemie oświaty Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 (rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego) Art. 16 ust. 4c - ustawy o systemie oświaty Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2 - 4 (obowiązek zapewnienia wychowania przedszkolnego w odległości 3 km) stosuje się odpowiednio.

5 W roku szkolnym 2016/2017- wyjątkowo na życzenie rodzica - dziecko może kontynuować naukę w I klasie Art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. – przepis przejściowy 1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

6 Po złożeniu wniosku o kontynuacji nauki w klasie I - dziecko nie podlega klasyfikacji Art. 9 - ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1 (do 31 marca) w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym  nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz  nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

7 Po złożeniu wniosku - kontynuacja nauki w klasie I lub w wychowaniu przedszkolnym 3. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 4, może korzystać z wychowania przedszkolnego … we wszystkich możliwych formach wychowania przedszkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, dziecko kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 3.

8 W roku szkolnym 2016/2017 7-latek może kontynuować naukę w I klasie w każdej wybranej szkole Art. 9 - ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do: 1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu; 2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy zmienianej w art. 1; w trybie rekrutacji 3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy zmienianej w art. 1.

9 W roku szkolnym 2016/2017 wyjątkowo na życzenie rodzica dziecko ma możliwość kontynuacji nauki także w II klasie Art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. 4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym  nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz  nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

10 8-latek może kontynuować naukę w II klasie w każdej wybranej szkole Art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do: 1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu; 2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty 3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty

11 Edukacja wczesnoszkolna Zestawienie zmian w ustawie o systemie oświaty Filary zmian w edukacji wczesnoszkolnej  powrót do obowiązku szkolnego dla 7-latka  prawo rodzica do zapisania do szkoły 6-latka  możliwość kontynuacji nauki w klasie I i II na wniosek rodziców (z pominięciem klasyfikacji)

12 Kto podejmie naukę w klasie I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 ???  Dzieci urodzone w 2009 r. (7-letnie), którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego tj. 92,5 tysiąca uczniów  Dzieci urodzone w 2009 r. (7-letnie), którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 r.  Dzieci urodzone w 2009 r. (7-letnie), które na wniosek rodziców będą kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017  Dzieci urodzone w 2010 r. (6-letnie), które na wniosek rodziców jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej

13 Dziecko przyjęte do klasy 0 ma prawo do kontynuacji Art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem art. 8


Pobierz ppt "Zmiana w systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna…… Powrót do obowiązku szkolnego dla 7-latków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google