Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegl ą d słu ż b mundurowych w GP 3 w Ś winouj ś ciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegl ą d słu ż b mundurowych w GP 3 w Ś winouj ś ciu."— Zapis prezentacji:

1

2 Przegl ą d słu ż b mundurowych w GP 3 w Ś winouj ś ciu

3 Służby Mundurowe to zwykle bardzo sformalizowane jednostki powołane przez państwo lub jego organy do spełniania takich czynności jak:  Obrona państwa,  Ochrona ładu publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli,  Ochrona przeciwpożarowa,  Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

4 W naszym państwie funkcjonuje wiele służb. Jednak najbardziej pospolitymi i znanymi nam organami ochronnymi są:  Siły zbrojne (wojsko),  Policja,  Straż Pożarna,  Straż Miejska.

5 Siły Zbrojne (inaczej: wojsko, armia) to siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb. Dzielimy je głównie na:  Wojska lądowe,  Marynarka wojenna,  Lotnictwo, Lecz istnieją jeszcze takie rodzaje sił jak:  Wojska kosmiczne (np. w Federacji Rosyjskiej),  Wojska piechoty morskiej (np. w USA)  Siły specjalne (np. w Polsce).

6 Siły zbrojne mają za cel odstraszyć przeciwnika przepełnionego agresją, a dopiero w razie konieczności ich zadaniem jest prowadzenie walk zbrojnej dla osiągnięcia celu politycznego. Są zatem instrumentem prowadzenia polityki państwa oraz jego elementem umożliwiającym funkcjonowanie. Prosperują ze względu na potrzebę ochrony kraju przed atakiem z zewnątrz (uruchamiane do celów obronnych, a także ofensywnych). Czuwają nad niepodzielnością terytorium państwowego oraz ochronie jego niepodległości.

7 1.Zagwarantowanie nienaruszalności terytorium. 2.Obrona dobra narodowego i państwowego w sytuacji silnego niepokoju. 3.Eliminowanie, zapobieganie i ograniczanie zagrożeń i konfliktów. 4.Zapewnienie wyłączności w zakresie egzekwowania prawa na terytorium państwa. 5.Realizowanie zobowiązań sojuszniczych w zakresie użycia sił zbrojnych. 6.Propagowanie polityki i wspieranie obrony interesów państwowych na arenie międzynarodowej. 7.Aktywna walka w obronie pokoju narodowego oraz zaangażowanie w działania pokojowe.

8 8 Flotylla Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu – polska flotylla okrętów obrony wybrzeża, jeden z trzech związków taktycznych Marynarki Wojennej. W skład flotylli wchodzą trzy zespoły okrętów: dwa obrony przeciwminowej (OPM) i jeden transportowo - minowy oraz jednostki brzegowe: obrony przeciwlotniczej, wsparcia inżynieryjnego stacjonujące w zachodniej części Wybrzeża. Zabezpieczenie logistyczne sił realizuje Komenda Portu Wojennego. Flotylla powstała w 1965 z Bazy Głównej Marynarki Wojennej, wcześniej Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego. Od 1 stycznia 2014 r. Flotylla została podporządkowana Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

9 19892013 żołnierze ok. 347 tys.ok.. 100 tys. czołgi 2 448680 samoloty bojowe705111 okręty wojenne9937 inne jednostki i sprzęt3 8572 160

10 Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi, jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

11 Wyraz „policja” pochodzi od greckiego słowa „politeia” i łacińskiego „politia”. W świecie nowożytnym pojawia się około roku 1500 we Francji jako „police”. W wieku XVI i XVII nazywano policją całą wewnętrzną administrację poza sądownictwem, wojskowością i skarbowością (państwo policyjne). Pozostałością tego tak szerokiego ujęcia zakresu pojęcia „policja” było używanie jeszcze w okresie międzywojennym całego szeregu prawnych instytucji administracyjnych, mających na celu zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa w rozmaitych dziedzinach.

12 Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polsce Ludowej i w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1944– 1990. Odpowiednik policji w innych krajach. Jej liczebność wynosiła ok. 80 000 funkcjonariuszy.

13 Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. W Polsce istnieją takie rodzaje straży jak:  Państwowa Straż Pożarna,  Ochotnicza Straż Pożarna,  Wojskowa Straż Pożarna,  Zakładowa Straż Pożarna,  Lotniskowa Straż Pożarna.

14 Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. Pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. W 1805 roku istniała w Wolborzu grupa pożarowa.

15 biologiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej), chemiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników chemicznych oraz ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej, katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych), medyczne (sprowadzające się do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach, gdzie służby te dotrzeć nie mogą), poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych, trzęsień ziemi, zaginięć na terenach podmokłych np. bagnach, ruchomych piaskach, torfowiskach, mokradłach), radiologiczne (sprowadzające się do ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym), techniczne. wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych), wysokościowe.

16 Na terenie Świnoujścia działa jednostka ratowniczo-gaśnicza przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jej posterunek na Warszowie, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytorze i KSRG OSP Karsibór. 1.Państwowa Straż Pożarna- zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec ministra właściwego ds. wewnętrznych 2.Ochotnicza Straż Pożarna- umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Patronem ochotniczej straży pożarnej jest św. Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja w dzień uważany za datę śmierci św. Floriana i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w Polsce obchodzony jako święto państwowe. 3.Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego (KSRG)- Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ochotnicze straże pożarne mogą zostać włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, współdziałając w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami.

17

18 Główne obowiązki straży miejskiej to: - karanie za złamanie prawa w ruchu drogowym, - pilnowanie porządku i czystości miasta, - pomaganie zwierzętom, które są ranne, - patrolowanie miasta, - interweniowanie po złożonej skardze przez obywatela.

19 Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez radę gminy do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

20 Na podstawie art.3 Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży. W porozumieniu ustala się w szczególności zasięg terytorialny działania straży i sposób jej finansowania przez zainteresowane gminy oraz wyznacza się radę gminy, która nada regulamin straży i której straż będzie podlegać. W mieście, które jest związkiem komunalnym, utworzonym z mocy ustawy, może działać tylko straż miejska utworzona przez Radę Miasta.

21 -Aplikant, -Młodszy Strażnik, -Strażnik, -Starszy Strażnik, -Młodszy Specjalista, -Specjalista, -Starszy Specjalista, -Młodszy Inspektor, -Inspektor, -Starszy Inspektor, -Zastępca Kierownik, -Kierownik, -Zastępca Naczelnika, -Naczelnik, -Zastępca Komendanta Straży, -Komendant Straży

22 Straż miejska (gminna) ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy. Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia – albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem – przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia.

23 Komendantem Straży miejskiej w Świnoujściu jest p. Mirosław Karliński. Pan Mirosław przyszedł do naszej szkoły i opowiadał nam o swoim zawodzie i o tym jakie są wymagania aby zostać strażnikiem miejskim.

24 W rezultacie pracy naszej grupy udało nam się zorganizować spotkania z przedstawicielami poszczególnych służb:  Policja,  Straż Miejska,  Siły Zbrojne,  Straż Pożarna,  Wojskowa Straż Pożarna,  Szkoła Mundurowa

25

26 Przedstawicielami służb byli:  Daniel Leśniak i Dominik Elbiński (siły zbrojne i szkoła mundurowa),  Beata Olszewska (policja),  Mirosław Karliński(straż miejska),  Państwowa Straż Pożarna w Świnoujściu,

27 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie Jest to liceum profilowe, z którego przyjechali przedstawiciele Wojska oraz Szkoły mundurowej. Szkoła posiada chociażby kilka wymienionych wyżej profili. Liceum te charakteryzuje się głównie w prowadzenie profili służbowych. Szkoła posiada internat.

28

29 Internat Zespołu Szkół im. Macieja Rataja znajduje się w pobliżu szkoły w osobnym trzy piętrowym budynku. Jest to placówka koedukacyjna, chłopcy zamieszkują pierwsze i trzecie piętro a dziewczęta drugie. Internat oferuje 2 i 4 osobowe pokoje dla uczniów uczących się w naszej szkole poza miejscem zamieszkania.


Pobierz ppt "Przegl ą d słu ż b mundurowych w GP 3 w Ś winouj ś ciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google