Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.. Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.. Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.

2 Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 26 lutego 2016 r. Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

3 Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych, Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

4 Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

5 Program RITA – Przemiany w regionie Fundacja Edukacja dla Demokracji do 15 marca, do godz. 16.00 Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

6 Program RITA – Przemiany w regionie Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo- kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem.

7 Program RITA – Przemiany w regionie Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

8 Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do 25 lutego 2016 Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.: Szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo – na poziomie województwa - w kategorii młodzik, ujętych w limitach polskich związków sportowych - 145.000,00 zł,

9 Dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym w ramach systemu organizowanego przez polskie związki sportowe/dot. następujących dyscyplin: akrobatyka, badminton, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, jeździectwo, judo, kickboxing, kolarstwo, koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, narciarstwo klasyczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie /piłka wodna/, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, sumo, szachy, taekwondo olimpijskie, tenis, tenis stołowy, triathlon, zapasy, żeglarstwo/ – 568.000,00 zł,

10 Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 170.000,00 zł Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo i imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – 210.000,00 zł,

11 Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 50.000,00 zł, Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł, Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 5.000,00 zł,

12 Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych -30.000,00 zł, Realizacja ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej – na poziomie województwa – 270.000,00 ł, Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 10.000,00 zł.

13 Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 26 lutego 2016 jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

14 Konkurs ofert – w zakresie edukacji młodzieży Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do 22 lutego 2016 Zadanie 1: działania wspierające aktywność grup młodzieżowych w środowiskach lokalnych, Zadanie 2: działania szkoleniowe dla liderów grup młodzieżowych, Zadanie 3: promocja wolontariatu młodzieżowego poprzez np. wsparcie punktów wolontariatu, prowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnych,

15 Konkurs ofert – w zakresie edukacji młodzieży Zadanie 4: organizacja przedsięwzięć przez grupy młodzieżowe, których celem jest wychowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, Zadanie 5: inicjatywy na rzecz środowisk studenckich.

16 Konkurs ofert – w zakresie edukacji młodzieży Priorytetowo będą traktowane te projekty, które dają młodzieży możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz angażują młodzież w procesy decyzyjne w ramach realizowanych w projektach działań, zgodnie z zasadą uczenie się przez działanie. Beneficjentami projektów powinni być przede wszystkim młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 13-30 lat."

17 Konkurs Ministra Sportu i Turystyki – Program Sport dla Wszystkich Minister Sportu i Turystyki 6 do 19 lutego 2016 Zadania realizowane w ramach konkursu I. upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych: 1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; 2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

18 Główne cele: zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych; tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia; wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

19 promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu; przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej; niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

20 inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych; promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej; integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

21 Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszenie konkursu planowane w I kwartale 2016 r. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych2 dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30% · Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – 40% · Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15% · Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%

22 1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: a) tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, b) promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji5, c) tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, d) rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych;

23 2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;

24 3). rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; 4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: a) rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, b) rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Podziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) I Kwartał 1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez: a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, b) tworzenie nowych miejsc opieki, 11 760 000,00 zł DWEFS Urząd Marszałkowski

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) I Kwartał 1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej poprzez: a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, b) wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, c) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia. 14 750 400,00 zł

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) I Kwartał Wsparcie kształcenia podstawowego (w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji pomiędzy obszarami miast i wsi m.in. poprzez: budowanie kompetencji kluczowych uczniów, kompetencji zawodowych nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 4 914 000,00 zł DWEFS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) I Kwartał Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, poprzez: 1. Realizację staży i praktyk zawodowych. 2. Realizację dualnego podejście do kształcenia i szkolenia. 3. Współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

29 4. Realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych. 5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania. 7. Zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. 29 505 000,00 zł DWEFS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego http://www.rposwietokrzyskie.pl/

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) I Kwartał 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej. 3. Przyznanie jednorazowe środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. 5. Wsparcie adaptacyjne pracownika. 6. Jednorazowy dodatek relokacyjny. 29 505 000,00 zł WUP Kielce Oddział ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS 41 3641623 www.wup.kielce.pl

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Podziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) I kwartał 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej. 39 345 600,00 zł WUP Kielce Oddział ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS 41 3641623 www.wup.kielce.pl

32 Przydatne adresy: www.rpo-swietokrzyskie.pl www.rpows.wup.kielce.pl www.mpips.gov.pl www.senior.gov.pl www.msport.gov.pl www.sejmik.kielce.pl www.ngo.pl www.arl.ostrowiec.pl

33 Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Ostrowcu Św. Zapraszamy!


Pobierz ppt "Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.. Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google