Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.. Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.. Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.

2 Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 26 lutego 2016 r. Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

3 Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych, Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

4 Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

5 Program RITA – Przemiany w regionie Fundacja Edukacja dla Demokracji do 15 marca, do godz Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

6 Program RITA – Przemiany w regionie Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo- kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem.

7 Program RITA – Przemiany w regionie Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

8 Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do 25 lutego 2016 Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.: Szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo – na poziomie województwa - w kategorii młodzik, ujętych w limitach polskich związków sportowych ,00 zł,

9 Dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym w ramach systemu organizowanego przez polskie związki sportowe/dot. następujących dyscyplin: akrobatyka, badminton, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, jeździectwo, judo, kickboxing, kolarstwo, koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, narciarstwo klasyczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie /piłka wodna/, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, sumo, szachy, taekwondo olimpijskie, tenis, tenis stołowy, triathlon, zapasy, żeglarstwo/ – ,00 zł,

10 Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – ,00 zł Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo i imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – ,00 zł,

11 Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – ,00 zł, Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł, Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 5.000,00 zł,

12 Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych ,00 zł, Realizacja ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej – na poziomie województwa – ,00 ł, Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – ,00 zł.

13 Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 26 lutego 2016 jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

14 Konkurs ofert – w zakresie edukacji młodzieży Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do 22 lutego 2016 Zadanie 1: działania wspierające aktywność grup młodzieżowych w środowiskach lokalnych, Zadanie 2: działania szkoleniowe dla liderów grup młodzieżowych, Zadanie 3: promocja wolontariatu młodzieżowego poprzez np. wsparcie punktów wolontariatu, prowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnych,

15 Konkurs ofert – w zakresie edukacji młodzieży Zadanie 4: organizacja przedsięwzięć przez grupy młodzieżowe, których celem jest wychowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, Zadanie 5: inicjatywy na rzecz środowisk studenckich.

16 Konkurs ofert – w zakresie edukacji młodzieży Priorytetowo będą traktowane te projekty, które dają młodzieży możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz angażują młodzież w procesy decyzyjne w ramach realizowanych w projektach działań, zgodnie z zasadą uczenie się przez działanie. Beneficjentami projektów powinni być przede wszystkim młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku lat."

17 Konkurs Ministra Sportu i Turystyki – Program Sport dla Wszystkich Minister Sportu i Turystyki 6 do 19 lutego 2016 Zadania realizowane w ramach konkursu I. upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych: 1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; 2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

18 Główne cele: zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych; tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia; wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

19 promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu; przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej; niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

20 inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych; promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej; integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

21 Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszenie konkursu planowane w I kwartale 2016 r. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych2 dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30% · Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – 40% · Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15% · Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%

22 1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: a) tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, b) promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji5, c) tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, d) rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych;

23 2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;

24 3). rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; 4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: a) rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, b) rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Podziałanie Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) I Kwartał 1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez: a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, b) tworzenie nowych miejsc opieki, ,00 zł DWEFS Urząd Marszałkowski

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) I Kwartał 1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej poprzez: a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, b) wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, c) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia ,00 zł

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) I Kwartał Wsparcie kształcenia podstawowego (w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji pomiędzy obszarami miast i wsi m.in. poprzez: budowanie kompetencji kluczowych uczniów, kompetencji zawodowych nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ,00 zł DWEFS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) I Kwartał Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, poprzez: 1. Realizację staży i praktyk zawodowych. 2. Realizację dualnego podejście do kształcenia i szkolenia. 3. Współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

29 4. Realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych. 5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania. 7. Zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego ,00 zł DWEFS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) I Kwartał 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej. 3. Przyznanie jednorazowe środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. 5. Wsparcie adaptacyjne pracownika. 6. Jednorazowy dodatek relokacyjny ,00 zł WUP Kielce Oddział ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Podziałanie Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) I kwartał 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej ,00 zł WUP Kielce Oddział ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS

32 Przydatne adresy:

33 Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Ostrowcu Św. Zapraszamy!


Pobierz ppt "Fundusze dla NGO w pierwszym kwartale 2016 r.. Program wspierający rozwiazywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google