Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DBFO - Targówek m. st. Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DBFO - Targówek m. st. Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 DBFO - Targówek m. st. Warszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zlecenie DBFO – Targówek przeprowadzenia przetargu w dla placówki oświatowej. DBFO - Targówek m. st. Warszawa

2 OBOWIAZEK STOSOWANIA USTAWY PZP
Obowiązek prawidłowego oszacowania kwoty umowy zgodnie z postanowieniami ustawy PZP. Przed lub na początku roku budżetowego aby zweryfikować obowiązek stosowania zapisów ustawy PZP. Szczególną uwagę należy zwrócić przy zawieraniu umów wieloletnich. Energia elektryczna i cieplna – tryby konkurencyjne z ustawy PZP. PGNiG – umowa z wolnej ręki (art. 67 ustawy PZP).

3 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
Wystąpienie do DBFO z pismem o przeprowadzenie przetargu wraz z określeniem przedmiotu, zakresu i czasu trwania zamówienia. [40 DNI PRZED TERMINEM OGŁOSZENIA PRZETARGU] Udzielenie DBFO odpowiedniego pełnomocnictwa (wzór w formie elektronicznej). [30 DNI] Wprowadzenie w placówce regulaminu udzielania zamówień powyżej EURO (wzór w formie elektronicznej).

4 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
Powołanie zarządzeniem Dyrektora placówki komisji przetargowej: [20 dni] 3 osobowa komisja (2 – członków z DBFO, 1 – członek z placówki) Potwierdzenie przez placówkę dostępu do: [20 dni] Biuletynu Zamówień Publicznych – na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. Platformy Ogłoszeniowej i Księgi Zamówień Publicznych – na stronach Urzędu m. st. Warszawy. Biuletynu Informacji Publicznej placówki. Stworzenia na stronie placówki oświatowej zakładki Zamówienia Publiczne i uzyskanie możliwości „sprawnego” umieszczania materiałów na stronie. Posiedzenie Komisji Przetargowej: [20 dni] Oszacowanie wartości zamówienia i wybór trybu zamówienia – potwierdzone protokołem.

5 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
Przygotowanie przez DBFO (współpraca z placówką) dokumentacji przetargowej: SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Umowa Załączniki Projekt ogłoszenia na BZP. Przekazanie dokumentacji w celu akceptacji lub wniesienia poprawek do placówki – potwierdzone protokołem komisji. [7 dni]

6 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
Po akceptacji umieszczenie ogłoszenia: Biuletynie Zamówień Publicznych. Stronie placówki. Na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu w placówce. Platformie Ogłoszeniowej Urzędu m. st. Warszawy. Biuletynie Informacji Publicznej.

7 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
Czas na składanie ofert i zapytań przez oferentów – udzielanie odpowiedzi. Otwarcie ofert i ocena ofert – ewentualne składanie wyjaśnień przez oferentów. Podpisanie oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego przez członków komisji i kierownika zamawiającego. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Na stronie placówki, na stronie BIP, na tablicy ogłoszeń i wysłana do oferentów którzy złożyli oferty. Podpisanie umowy. Zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronach: Biuletynu Zamówień Publicznych. Księdze zamówień Publicznych. Przekazanie protokołu z postępowania przetargowego do podpisania przez Kierownika Zamawiającego.

8 ZAKRES OBOWIĄZKÓW DBFO PLACÓWKA
Przygotowuje dokumentacje pod względem technicznym. Przekazuje do zatwierdzenia dokumentację dotyczącą przetargu. Dyrektor Placówki jako Kierownik Zamawiającego podpisuje protokoły, dokumentacje i zawiera umowę z wybranym Wykonawcą. Zamieszczanie ogłoszeń, odpowiedzi na pytania i wyników postępowania na stronach BZP, Platformie Ogłoszeniowej, stronach placówki, stronach BIP, tablicy ogłoszeń itp.

9 LISTA PLACÓWEK – EN. CIEPLNA
UWAGA Wartości szacunkowe w okresie jednego roku (w przypadku pozostałych placówek przy zawieraniu umów dłuższych niż rok należy dokonać szacowania wartości zamówienia). Dotyczy to również innych umów wieloletnich w tym energii elektrycznej.

10 MATERIAŁY DO PREZENTACJI
Wyciąg z najważniejszych terminów ustawy PZP. Wzór pełnomocnictwa. Wzór zarządzenia i regulaminu komisji przetargowej.

11 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA W pełnomocnictwie można ograniczyć zakres czynności powierzonych do wykonania dla DBFO.

12 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DBFO - Targówek m. st. Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google